UOHS S114/2003
Rozhodnutí: OF/S114/03-2604/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-LBO France Gestion SA, Montagu Private Equity Limited, RBS Mezzanine Limited a Actaris Development S.A.
Účastníci Montagu Private Equity Limited, Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království LBO France Gestion SA RBS Mezzanine Limited Actaris Development S.A. Jean-Paul Bize Clermont Matton
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 21. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


S 114/03-2604/03 V Brně dne 16. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 114/03, zahájeném dne 17. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou fyzické osoby Jean-Paul Bize, bytem 50 avenue des Tilleuls, Paříž, Francie, Clermont Matton, bytem 2 rue de la Valleé, Brusel, Belgie, a společnost Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupených Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 12. června 2003 mezi společnostmi LBO France Gestion SA, se sídlem 1, rue Francois 1 er , Paříž, Francie, ING Bank N.V., se sídlem Amstelveenseweg 500, Amsterdam, Nizozemí, a RBS Mezzanine Limited, se sídlem 7, 135 Bishopsgate, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícími, a Actaris Development S.A., se sídlem 4 rue Carlo Hemmer, Lucemburk, Lucembursko, která je společně kontrolována fyzickými osobami Jean-Paul Bize, bytem 50 avenue des Tilleuls, Paříž, Francie, Clermont Matton, bytem 2 rue de la Valleé, Brusel, Belgie, a společností Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující má získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Actaris Holding Luxembourg S.A., se sídlem 26 Boulevard Royal, Lucemburk, Lucembursko, a tím fyzické osoby Jean-Paul Bize a Clermont Matton a společnost Montagu Private Equity Limited mají získat nepřímou kontrolu nad touto společností, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posouzení spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/03 ze dne 2. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Podle Smlouvy o koupi akci, uzavřené dne 12. června 2003, mají fyzické osoby Jean-Paul Bize, bytem 50 avenue des Tilleuls, Paříž, Francie, a Clermont Matton, bytem 2 rue de la Valleé, Brusel, Belgie (dále též "fyzické osoby"), a společnost Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "MONTAGU"), prostřednictvím jimi kontrolované společnosti Actaris Development S.A., se sídlem 4 rue Carlo Hemmer, Lucemburk, Lucembursko (dále jen "Actaris Development"), získat nepřímou kontrolu nad společností Actaris Holding Luxembourg S.A., se sídlem 26 Boulevard Royal, Lucemburk, Lucembursko (dále jen "ACTARIS"). Ke spojení dojde tak, že Actaris Development získá 100% akciový podíl ve společnosti ACTARIS. Prodávajícími jsou společnosti LBO France Gestion SA, se sídlem 1, rue Francois 1 er , Paříž, Francie, ING Bank N.V., se sídlem Amstelveenseweg 500, Amsterdam, Nizozemí, a RBS Mezzanine Limited, se sídlem 7, 135 Bishopsgate, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
MONTAGU je společností spravující fondy soukromého kapitálu, které investují do podniků rozmístěných v rámci celé Evropy, jež působí v různých odvětvích výroby, poskytování služeb a spotřebního zboží. Většina investicí MONTAGU spočívá v zajištění soukromého kapitálu pro nákupy kontrolního balíku akcií managementem. MONTAGU dále poskytuje v rámci svého podnikání rozvojový kapitál a kapitál pro restrukturalizaci společností. Hlavními obchodními a průmyslovými odvětvími, do nichž MONTAGU doposud investovala, jsou doprava, zdravotnictví, finanční a obchodní služby, informační technologie a spotřební výrobky, potraviny a nápoje, produkty pro volný čas, papírenství a obaly a léčiva.
Montagu je dceřinou společností [ obchodní tajemství ] , která je pod společnou kontrolou společností [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ] , která je dceřinou společností [ obchodní tajemství ] . Společnost [ obchodní tajemství ] je holdingovou společností, která byla založena za účelem kontroly nad MONTAGU, jinak nevyvíjí žádnou podnikatelkou činnost. [ obchodní tajemství ] podniká v oblasti bankovnictví a finančnictví, přičemž konkrétně poskytuje širokou nabídku služeb včetně osobních finančních služeb, komerčního bankovnictví, bankovnictví pro podnikovou klientelu, investičního bankovnictví a služeb na kapitálových trzích a služeb soukromého bankovnictví.
Skupina MONTAGU je v České republice činná prostřednictvím následujících společností se sídlem v České republice:
[ obchodní tajemství ] -společnost poskytuje organizační a ekonomické služby,
[ obchodní tajemství ] -tato organizační složka je činná v oblasti bankovních služeb.
Dále skupina MONTAGU působí v České republice prostřednictvím dovozu některých výrobků následujících společností:
[ obchodní tajemství ] -britská společnost dovážející do České republiky ventilační zařízení pro domácnosti, obchod a průmysl.
[ obchodní tajemství ] -britská společnost vyrábějící produkty pro automobilový průmysl, např. brzdové obložení pro kotoučové a bubnové brzdy na trhu osobních a nákladních vozidel.
Fyzické osoby jsou manažery společnosti ACTARIS. V současné době jsou vlastníci majetkových podílů pouze ve společnosti Actaris Development.
ACTARIS je holdingovou společností, která kontroluje a řídí skupinu společností působící v oblasti vývoje, výroby a distribuce zařízení pro měření elektřiny, plynu, vody a tepla, včetně měřičů a regulátorů. Dále skupina ACTARIS celosvětově vyvíjí systémy pro přenos a zpracování veřejných dat pro podniky působící v oblasti veřejných služeb.
V České republice ACTARIS působí, prostřednictvím společnosti Actaris s.r.o., v oblasti prodeje měřící a regulační v oblasti spotřeby energií, konkrétně dodává elektroměry, plynoměry, měřiče spotřeby tepla a vodoměry. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, neboť činnost spojujících se subjektů na území České republiky nepřekrývá. Z tohoto důvodu Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel z činností nabývané společnosti, společnosti ACTARIS, a tedy posuzovaným spojením dotčenou oblastí je distribuce měřících a regulačních zařízeních v oblasti spotřeby energií, zejm. vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů a měřičů spotřeby tepla.
Z povahy jednotlivých druhů předmětných zařízení vyplývá, že díky odlišné technologii nejsou vzájemně zaměnitelné, a tedy tvoří z věcného hlediska samostatné trhy. Každý z těchto trhů lze pak dále členit dle kritéria, zda jsou jednotlivá měřící a regulační zařízení určená pro průmyslový nebo bytový sektor. Bytová měřidla se používají k měření menší spotřeby plynu, vody a elektrické energie v domácnostech a malých podnicích. Tato měřidla jsou obvykle menší a mají jen základní funkce. Prodávají se za relativně nízké ceny ve srovnání s výrobky projektovanými pro průmyslové použití. Průmyslová měřidla se používají ve velkých společnostech, kde je spotřeba plynu, vody, elektrické energie či tepelné energie mnohem vyšší. Tato měřidla nabízí velké množství různých technických parametrů, jsou větší a musí odpovídat vyšším nárokům na přesnost a životnost. Dalším možným kritériem pro další členění je, zda jsou měřidla elektronická nebo mechanická.
S ohledem na skutečnost, že nabyvatel v oblasti distribuce měřících a regulačních zařízeních v oblasti spotřeby energií nepůsobí, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí nechává otázku konečného vymezení relevantních trhů v dané oblasti otevřenou.
Na trhu prodeje měřících a regulačních zařízení v oblasti spotřeby energií v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ACTARIS, která na tomto trhu dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na tomto trhu působí další významní soutěžitelé, a to např. Dresser Roots, PREMAGAS, Viterra apod. Neexistují zde žádné významné bariéry vstupu nových soutěžitelů, neboť kromě získání certifikátu od Českého metrologického institutu neexistují žádné obchodní či jiné překážky, kvóty, dodatečné zdanění nebo antidumpingová cla či jiná opatření.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nebude mít za následek vznik nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Luděk Vrána
advokát
c/o Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1