UOHS S114/2002
Rozhodnutí: OF/S114/02-2285/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-OEP Imaging Corporation, USA a Polaroid Corporation,
Účastníci OEP Imaging Corporation, 320 Park Avenue, 18th Floor, New York, USA Polaroid Corporation
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 114/02-2285/02 V Brně dne 1. července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 114/02, zahájeném dne 15. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost OEP Imaging Corporation, se sídlem 320 Park Avenue, 18 th Floor, New York 10022, USA, ve správní řízení zastoupené Mgr. Janou Matiskovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů OEP Imaging Corporation, se sídlem 320 Park Avenue, 18 th Floor, New York 10022, USA, a Polaroid Corporation, se sídlem 784 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi majetkových hodnot, uzavřené dne 18. dubna 2002 mezi společností OEP Imaging Corporation, se sídlem 320 Park Avenue, 18 th Floor, New York 10022, USA, jako kupujícím, a společností Polaroid Corporation, se sídlem 784 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, a jejími dceřinými společnostmi, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá veškeré emitované kmenové akcie dceřiných společností Polaroid Corporation, se sídlem 784 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, USA, zaregistrovaných nebo organizovaných mimo území USA, které jsou vlastněny některým z prodávajících, a veškeré majetkové hodnoty, práva a majetek prodávajících, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/02 ze dne 29. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi majetkových hodnot, uzavřené dne 18. dubna 2002 mezi společností OEP Imaging Corporation, se sídlem 320 Park Avenue, 18 th Floor, New York 10022, USA (dále jen "OEP"), jako kupujícím, a společností Polaroid Corporation, se sídlem 784 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, USA (dále jen "Polaroid"), a jejími dceřinými společnostmi, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá veškeré emitované kmenové akcie dceřiných společností Polaroidu, zaregistrovaných nebo organizovaných mimo území USA, které jsou vlastněny některým z prodávajících, a veškeré majetkové hodnoty, práva a majetek prodávajících.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů v posledním účetním období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
OEP je společností, která nevyvíjí žádnou činnost, byla založena za účelem akvizicí. Její mateřskou společností je společnost One Equity Partners, LLC, která se zabývá přímými transakcemi s vlastním kapitálem soukromých společností a financováním rizikových transakcí a koupě akcií vlastním vedením. Sama patří do skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Bank One Corporation (dále jen "Bank One"), která je významnou bankovní holdingovou společností, která poskytuje zejména služby drobného bankovnictví, finanční služby a služby spojení s kreditními kartami, služby obchodního bankovnictví, svěřenecké služby a správu investic.
Na území České republiky účastník řízení přímo nepodniká, je zde činný prostřednictvím společnosti Alpha Technologies, s.r.o., která je dceřinou společností Apha Technologies, Inc., která patří do skupiny Bank One. Alpha Technologies, Inc. vyrábí pryžové tvářecí stroje a zařízení, s výjimkou forem na pneumatiky. Předmětem činnosti její české dceřiné společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zprostředkování v oblasti obchodu a služeb a opravy a montáž měřidel.
Polaroid celosvětově navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává digitální snímače a související výrobky. Na trhy po celém světě dodává fotoaparáty a filmy, digitální snímací hardware, software, média a optiku.
Na území České republiky má Polaroid jednu dceřinou společnost, a to PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, s.r.o., která je marketingovou a servisní organizací Polaroidu v České republice. Dále je skupina Polaroid v České republice činná prostřednictvím holandské společnosti Polaroid Trading B.V., která je výhradním dodavatelem výrobků společnosti Polaroid (fotoaparátů a filmových materiálů) na český trh, a německé společnosti Polaroid Eyewear AG, která dodává optiku.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se v České republice nepřekrývá, Úřad tedy vymezil za relevantní trhy jako trhy, na nichž působí Polaroid, tedy trh fotoaparátů , trh filmových materiálů a trh optiky .
Na trhu fotoaparátů dosahují spojující se soutěžitelé, prostřednictvím společnosti Polaroid, tržního podílu o velikosti %.
Na trhu filmových materiálů dosahují spojující se soutěžitelé, prostřednictvím společnosti Polaroid, tržního podílu o velikosti %.
Na trhu optiky dosahují spojující se soutěžitelé, prostřednictvím společnosti Polaroid, tržního podílu o velikosti %.
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, a to i kdyby tyto relevantní trhy byly vymezeny nejužším možným způsobem, nezpůsobí, vzhledem k nepřekrývání činností spojujících se soutěžitelů, vznik nebo posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Uvedeným spojením soutěžitelů nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 4.7.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jana Matisková
Advokátka
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1