UOHS S114/1999
Rozhodnutí: VO II/S114/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků dle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Sun Chemical Group, B.V. Total America Inc. Total Italia Srl. Total Oil Holdings Ltd. TotalFina Deutschland GmbH TotalFina S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 16. 2. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB


Č.j.: S 114/99-220/180 V Brně dne 17.1.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 114/99-220, zahájeném dne 8.11.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sun Chemical Group, B.V., se sídlem De Beaufortlaan 28, 3768 MJ Soest, Nizozemí, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 4.11.1999 Mgr. Miroslavem Dubovským, advokátem, se sídlem Křižovnické náměstí 2, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Sun Chemical Group, B.V., se sídlem De Beaufortlaan 28, 3768 MJ Soest, Nizozemí a Coates Brothers Incorporated, se sídlem v Severní Karolíně, USA; Coates Brothers plc., se sídlem Cray Avenue, St.Mary Cray, Orpington, Kent BR5 3PP, Anglie; Coates Screen Inks GmbH, se sídlem Wiederholdplatz 1, 90451 Norimberk, Spolková republika Německo; Polichem S.A. se sídlem Strada dei Centisi 2, Loc.Roverta, 47031 Falciano, San Marino; Sinclair S.A., se sídlem Apartado Aereo 12292, Bogota, Kolumbie a Total Inchiostri S.p.A., se sídlem Via Piemonte 18, 20030 Senago MI, Itálie, ve smyslu §8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a dopňků, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž dojde tím, že Sun Chemical Group, B.V., se sídlem De Beaufortlaan 28, 3768 MJ Soest, Nizozemí, (jako "kupující") na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 29.10.1999 se společnostmi TotalFina S.A., Total America Inc., Total Oil Holdings Ltd., TotalFina Deutschland GmbH a Total Italia Srl. (jako "prodávajícími") získá kontrolu nad společnostmi Coates Brothers Incorporated, se sídlem v Severní Karolíně, USA; Coates Brothers plc., se sídlem Cray Avenue, St.Mary Cray, Orpington, Kent BR5 3PP, Anglie; Coates Screen Inks GmbH, se sídlem Wiederholdplatz 1, 90451 Norimberk, Spolková republika Německo; Polichem S.A. se sídlem Strada dei Centisi 2, Loc.Rovereta, 47031 Falciano, San Marino; Sinclair S.A., se sídlem Apartado Aereo 12292, Bogota, Kolumbie a Total Inchiostri S.p.A., se sídlem Via Piemonte 18, 20030 Senago MI, Itálie, je smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., jednáním, k němuž došlo v cizině a jehož účinky se projeví na tuzemském trhu. Toto spojení se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 8.11.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sun Chemical Group B.V., se sídlem De Beaufortlaan 28, 3768 MJ Soest, Nizozemí (dále jen "Sun"), právně zastoupená na základě plné moci ze dne 4.11.1999 Mgr. Miroslavem Dubovským, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Sun a společností Coates Brothers Incorporated, se sídlem v Severní Karolíně, USA; Coates Brothers plc., se sídlem Cray Avenue, St.Mary Cray, Orpington, Kent BR5 3PP, Anglie; Coates Screen Inks GmbH, se sídlem Wiederholdplatz 1, 90451 Norimberk, Spolková republika Německo; Polichem S.A. se sídlem Strada dei Centisi 2, Loc.Rovereta, 47031 Falciano, San Marino; Sinclair S.A., se sídlem Apartado Aereo 12292, Bogota, Kolumbie a Total Inchiostri S.p.A., se sídlem Via Piemonte 18, 20030 Senago MI, Itálie (všechny dále souhrnně označované "Coates").
Ke spojení podniků dojde v zahraničí na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 29. října 1999 mezi společností Sun jako kupující a společnostmi TotalFina S.A., akciová společnost založená podle právního řádu Francie se sídlem Tour Total 24 Cours Michelet, 92 800 Puteaux, Francie; Total America Inc., společnost s ručením omezeným, založená podle práva státu Delaware se sídlem 909 Fannin, suite 2200, Houston, Texas 77010, USA; Total Oil Holdings Ltd., společnost s ručením omezeným založená podle anglického práva se sídlem 33 Cavendish Square, London W1M 0HX, Celká Británie; TotalFina Deutschland GmbH, společnost s ručením omezeným založená podle právního řádu Německé republiky se sídlem Kirchfeldstrasse 61, 40217 Düsseldorf, Německo a Total Italia Srl., společnost s ručením omezeným založená podle právního řádu Itálie se sídlem Corso Europa, 22-20122 Milano, Itálie, jako prodávajícími. Předmětem této smlouvy je odkoupení 100 % akcií a podílů ve všech společnostech Coates.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníka řízení vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání a současně předložil další podklady a informace, nezbytné pro posouzení spojení. Rozhodnutím úřadu č.j.: S 114A/99-220/2828 ze dne 10.11.1999 bylo správní řízení dle § 29 odst.1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení přerušeno na dobu stanovenou k odstranění nedostatků podání, tj. do 26.11.1999. Nedostatky podání byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
Při posuzování spojení a jeho účinků na tuzemský trh vycházel úřad z těchto podkladů: návrh na zahájení správního řízení; doklad o zaplacení správního poplatku; ověřená plná moci k zastupování účastníka řízení; úředně ověřená Smlouva o koupi akcií ze dne 29.10.1999; úředně ověřený doklad o zápise a sídle společnosti Sun; informace o spojovaných společnostech a jejich dodávkách na tuzemský trh; informace konkurentů spojovaných subjektů o dodávkách na tuzemský trh; vyjádření odběratelů a dalších soutěžitelů k zastupitelnosti výrobků; rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu; prokázání hospodářských výhod spojení.
Charakteristika spojovaných podniků
Sun je společnost založená podle právního řádu Nizozemí. V celosvětovém měřítku se zabývá výrobou a prodejem tiskařských barev. Jejím výhradním vlastníkem je společnost Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated ( dále jen "DIC"), se sídlem v Japonsku, podnikající v oblasti grafických prací, výroby polymerů a souvisejících produktů, výroby speciálních plastů a dále v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů, tlakuodolných lepidel ( pryskyřic) a biochemických výrobků. Rovněž se zabývá výrobou a prodejem tiskařských barev, organických pigmentů a pryskyřic. Celosvětový obrat skupiny DIC, jehož součástí je Sun, v r. 1998 činil 4 621 mil Euro.
V ČR společnost Sun kontroluje prostřednictvím své 100% dceřinné společnosti Sun Chemical AG, se sídlem Perfektstrasse 82, 1231 Vídeň, Rakousko, společnost Sun Chemical, s.r.o, se sídlem Úvoz 8, Brno, Česká republika, IČO 49972642, která se zabývá obchodováním s tiskařskými barvami.
Společnost DIC pak prostřednictvím svých dceřinných společností v ČR nepřímo vlastní společnost Reichhold CZ, s.r.o., která se zabývá obchodem s pryskyřicemi.
Coates je skupina následujících společností:
Coates Brothers Incorporated, se sídlem Severní Karolina, USA je společností, v níž má 100% podíl společnost Total America, Inc. USA
Coates Brothers Plc., se sídlem v Anglii je společností, v níž 100% podíl má společnost Total Coatings UK Limited
Coates Screen Inks GmbH se sídlem v Německu, v níž má 99% podíl společnost Total Deutschland GmbH a 1 % patří společnosti Coates Brothers Plc.
Polichem S.A. se sídlem v San Marinu je společností, v níž má 100% podíl společnost TotalFina S.A.
Sinclair S.A. se sídlem v Kolumbii je společností, v níž má 79,1% podílu společnost TotalFina a z 20,8% společnost Coates Brothers Plc.
Total Inchiostri S.p.A. se sídlem v Itálii je společností, v níž má podíl společnost TotalFina S.A podíl 71,94% a společnost Total Italia Srl podíl 28,06%.
Společnosti Total America Inc., Total Oil Holdings Ltd., TotalFina Deutschland GmbH a Total Italia Srl. (tj. strany prodávající ve výše uvedené Smlouvě o koupi akcií ze dne 29.10.1999), jsou součástí holdingu TotalFina S.A., založené podle právního řádu Francie, se sídlem Tour Total 24 Cours Michelet, 92 800 Puteaux, Francie. Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti Coates byly nepřímo (resp. v některých případech i přímo) kontrolovány touto mateřskou společností .
Coates se mimo výroby tiskařských barev zabývají zpracováním a obchodem s pryskyřicemi. Celosvětový obrat skupiny Coates činil v roce 1998 727 mil. Euro.
V souladu s uzavřenou Smlouvou o koupi akcií majetek a závazky, vztahující se ke zpracování a obchodu s pryskyřicemi v rámci skupiny Coates, budou převedeny na jiné společnosti (převod již probíhá a měl by být ukončen nejpozději do tří měsíců). Z tohoto důvodu se úřad trhem pryskyřic v tomto správním řízení nezabýval.
Na území ČR má Coates Brothers Plc., prostřednictvím společnosti Coates Lorrileux S.A. (Francie) založenu dceřinnou společnost COATES LORILLEUX s.r.o., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, IČO 48586692, která dodává tiskařské barvy skupiny Coates na tuzemský trh.
V souvislosti s výše uvedeným spojením byly požádány o souhlas příslušné úřady pro ochranu hospodářské soutěže v USA, Evropské unii, Polsku, Turecku a Argentině. Právním zástupcem účastníka řízení bylo úřadu poskytnuto rozhodnutí Evropské komise (Case No COMP/M. 1742-Sun Chemical/Coates Brothers) ze dne 22.12.1999. Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že Evropská komise (dále jen "EK") prohlásila uvedené spojení podniků za slučitelné se společným trhem EU. Rozhodnutí bylo vydáno bez stanovení podmínek.
Relevantní trh
Relevantním trhemje prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele ( zákazníka).
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů: výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z podkladů, předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že Sun i Coates vyrábějí celou řadu tiskařských barev, používaných pro různé tiskařské postupy a aplikace. Každá z nich produkuje přes 40 000 různých druhů barev o různém složení, pro různé tiskařské postupy a požadované účely odběratelů. Sun i Coates dodávají své výrobky, tj. celou škálu tiskařských barev i na trh České republiky.
Z hlediska účelu užití je možné tiskařské barvy mimo jiné rozdělit do následujících skupin:
Publikační barvy :
barvy schnoucí za tepla (HEAT SET) jsou barvy, používané pro střední až vysoký počet výtisků (10 000 až 100 000 a více) na lesklý podklad střední kvality (časopisy, reklamní materiály, katalogy, knihy, obchodní formuláře apod.)
barvy schnoucí za studena (COLD SET) jsou barvy, používané pro střední až vysoký počet výtisků, zejména pro tisk na novinový papír (lze použít i na tisk knih, časopisů a obchodních formulářů)
publikační gravurní barvy jsou barvy, používané pro vysoký počet výtisků na vysoce kvalitní papír (větší jak 10 000 ks) např. katalogy, reklamní oznámení a podobně.
barvy pro archový tisk jsou barvy, používané pro menší počty výtisků (1000 až
10 000 výtisků a více)
2. Obalové barvy :
flexografické barvy-se používají zejména pro tisk obalů, ale lze je použít i pro některé méně kvalitní obchodní formuláře (nálepky, daňové přiznání apod., používají se i na tisk novin). Z hlediska složení lze flexografické barvy dále členit na barvy vodní (nejčastěji se používají na obaly na potraviny, ubrousky apod.) a barvy flexografické rozpouštědlové.
obalové gravurní barvy-se používají pro velmi kvalitní folie, pružné obaly a tisky na folie
archové barvy pro tisk na obaly
3. Jiné barvy :
barvy sítové-většinou používány pro malý objem tisků, zejména u zobrazovacího tisku (plakáty, reklamní poutače, vývěsky, nálepky apod.), na textilní tisk a tisk na obaly (podklad kov, papír, plasty)
barvy na ceniny-se používají pro tisk na oběživo, bankovky a cenné papíry
barvy na kov-použití zejména na plechové obaly (oproti ofsetovým barvám obsahuje navíc pryskyřicový základ, aby přilnula na kov)
inkoustové tiskárny a tonery
Z hlediska konzistence je možno tyto barvy dělit do následujících skupin:
Tiskařské barvy pastové-používají se hlavně pro ofsetový tisk ( tzv.litografii)-jedná se o barvy schnoucí za tepla, barvy schnoucí za studena, publikační archové barvy a barvy archové na obaly.
Tiskařské barvy tekuté-využívají zejména vodních a rozpouštědlových pojiv a používají se zejména pro flexografický a gravurní tisk. Zahrnují barvy pro publikační a obalovou gravuru, flexografické barvy a některé barvy pro ceniny.
Tiskařské barvy ostatní (nezařaditelné do první a druhé skupiny)
Z uvedeného vyplývá, že existuje široká škála tiskařských barev. V rámci správního řízení se úřad zabýval možností zaměnitelnosti jednotlivých tiskařských barev z hlediska účelu užití. V této souvislosti se obrátil na konkurenty, působící na tuzemském trhu a také na konečné spotřebitele tiskařských barev-tj. tiskárny. Z odpovědí uvedených subjektů vyplynulo, že neexistuje jednoznačná klasifikace či rozlišení, které by umožnilo blíže vymezit druhy tiskařských barev. Při specifikaci je třeba vzít v úvahu i používané strojní zařízení a druh potiskovaného materiálu. I při použití několika různých klasifikací tiskařských barev lze říci, že tyto nejsou přesné a navzájem se překrývají.
Z pohledu dodavatelů mohou být barvy různého složení a viskozity v rámci dané široké kategorie vyráběny na typologicky stejném výrobním zařízení za použití stejných výrobních postupů. Z časového ani nákladového hlediska není pro výrobce tiskařských barev problém změnit výrobu mezi jednotlivými druhy barev. Na trhu ČR působí řada dodavatelů, kteří jsou schopni operativně zareagovat na individuální požadavky odběratelů.
Podle zjištění úřadu neexistuje tuzemský výrobce tiskařských barev, veškeré dodávky realizované na tuzemském trhu jsou zahraničního původu. Tuzemští odběratelé se se svými požadavky obrací přímo na zahraniční výrobce nebo na jejich obchodní zástupce v ČR. Tiskařské barvy jsou poté dodávány přímo zákazníkovi.
Z pohledu koncového uživatele se tiskařské postupy a barvy rozdělují na publikační a obalový tisk. Oslovení odběratelé uvádějí, že při výrobě jakékoliv publikace může být použita řada tiskařských metod a v důsledku toho také řada tiskařských barev. Například časopisy a noviny mohou být vytištěny pomocí gravurní tiskařské metody za použití tekuté barvy nebo pomocí sítového ofsetového tisku za použití barvy pastové. Dále např. publikační a obalové barvy pro archový tisk, co se týče jejich fyzikálních vlastností, se nijak významně neliší ; flexografické barvy, které se používají především pro tisk na obaly, lze použít také pro tisk publikací. Rozhodující měrou se zde vždy promítá hledisko odběratele, který objednává tiskařskou barvu podle používaných tiskařských technologií, požadavků zakázky a druhu potiskovaného materiálu.
Úřad svým šetřením zjistil, že z hlediska zamýšleného účelu užití existují široké možnosti zastupitelnosti mezi jednotlivými druhy a skupinami tiskařských barev. Z tohoto důvodu je velice problematické zařadit každou z různých druhů tiskařských barev do určité skupiny. Proto úřad pro účely posouzení spojení podniků vymezil relevantní trh z hlediska :
výrobkového : Jde o jeden samostatný výrobkový trh a to :
tiskařské barvy
geografického: Jde o území České republiky, neboť podmínky pro odběratele jsou na celém území dostatečně homogenní
časového: Jde o trhy trvalé, charakterizované opakujícími se dodávkami
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu a účinky spojení na tuzemském trhu
Pro posouzení postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998.
Na trhu tiskařských barev realizovaly své dodávky oba spojované podniky. Podíl žádného ze spojovaných subjektů na tuzemském trhu tiskařských barev před spojením nedosahoval 30 % celkového obratu daného trhu. Spojením společný podíl Sun a Coates na tuzemském trhu tiskařských barev velice těsně překročí hranici 30 % celkového obratu daného trhu.
Dalšími soutěžiteli na tomto trhu jsou ostatní zahraniční výrobci tiskařských barev. K nejvýznamnějším patří společnosti Gebrüder Schmidt, Michael Huber, BASF, Siegwerk, Akzo Nobel, FISAT, Janecke+Schneemann a další. Jde zejména o velké zahraniční společnosti, zabývající se mimo jiné i výrobou a distribucí tiskařských barev, zavedené jak na tuzemském trhu, tak i v mezinárodním měřítku. Tyto společnosti dodávají své výrobky na trh ČR jednak prostřednictvím svých obchodních zastoupení nebo dceřinných společností, jednak dodávají také přímo. Domácí výrobce tiskařských barev neexistuje.
Konkurenční prostředí na trhu tiskařských barev je dobré, pro odběratele existuje možnost dodávek od řady dalších dodavatelů tiskařských barev. Z pohledu nákladů a vynaloženého času je pro výrobce tiskařských barev jednoduché změnit výrobu mezi jednotlivými skupinami a nabídnout zákazníkovi jím požadovanou barvu.
Při posuzování účinků spojení na tuzemském trhu úřad rovněž přihlédl k výše uvedenému rozhodnutí EK(Case No COMP/M. 1742-Sun Chemical/Coates Brothers), která konstatovala, že každý z výrobců tiskařských barev působících na trhu Evropské unie (a kteří se rovněž svými dodávkami účastní hospodářské soutěže na tuzemském trhu) disponuje rovněž značným rozsahem (cca 25-40 %) nadbytečné kapacity pro výrobu tiskařských barev. To umožňuje zvýšit produkci těchto výrobců ve velmi krátkém období bez nebezpečí významných nákladů. Finanční náklady pro nová zařízení jsou relativně nízké a vzhledem ke skutečnosti, že produkce barev není technologicky náročná, nevytváří se tímto ani bariéry pro vstup eventuálních nových subjektů na trh. Přepravní náklady jsou všeobecně považovány za nízké.
V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil úřad také nejvýznamnější konkurenty se žádostí o názor, zda v uvedeném spojení spatřují ohrožení svého postavení na trhu. Žádný z oslovených konkurentů se necítil posuzovaným spojením podniků ohrožen.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm.a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou či nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností Sun a společnostmi TotalFina SA, Total America Inc., Total Oil Holdings Ltd., TotalFina Deutschland GmbH a Total Italia Srl. dne 29.10.1999 získá Sun přímou kontrolu nad skupinou společností Coates.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Pokud jde o spojení podniků, k němuž došlo v zahraničí, vztahuje se zákon dle §2 odst. 3 i na činnost a jednání, k němuž došlo v cizině, pokud se jejich účinky projevují na tuzemském trhu.
Posuzované spojení je svým charakterem na věcně vymezeném relevantním trhu spojením horizontálním, neboť společnosti Sun a Coates si na tuzemském trhu navzájem konkurovaly v dodávkách tiskařských barev.
Na relevantním trhu, na němž se hospodářské soutěže v ČR obě spojované společnosti účastní, dojde k navýšení podílu spojovaného podniku, který po spojení bude činit cca 30 % na celkovém obratu.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody:
Navrhovaným spojením se na základě optimalizace výroby v různých závodech smluvních stran sníží výrobní, prodejní a administrativní náklady, náklady na dodávky a na koupi výchozí suroviny-pigmentů. Tyto efekty v úspoře nákladů bude možno promítnout do ceny dodávek pro spotřebitele.
V důsledku spojení bude možno sjednotit vývojová centra všech společností, což přispěje ke zvýšení kvality výrobků, komplexnosti nabídky a rychlosti a pružnosti dodávek pro odběratele. Soustředění vývoje (kromě optimalizace nákladů) umožní pružně reagovat na zvláštní požadavky zákazníků (např. reakce barev na světlo-požadavky světlostálosti barev, požadavky na odolnost těchto tiskařských barev na povětrnostní vlivy-vlhko, déšť apod.). Nové, takto vyvinuté barvy, které ještě nejsou součástí stávajícího sortimentu dodávaných tiskařských barev tak rozšiřují nabídku tiskařských barev o výrobek s novými kvalitativními vlastnostmi.
Optimálním využitím logistiky bude možné zlepšit distribuční možnosti společností a reagovat na okamžité požadavky spotřebitelů, což přispěje k jejich spotřebitelskému komfortu.
Po zhodnocení účinků spojení na tuzemském trhu ve vazbě na prokázané hospodářské výhody spojení úřad dospěl k závěru, že uvedené výhody převáží účinky spojení, jimiž se spojení podniků v zahraničí projeví na tuzemském trhu. Na tuzemském trhu existuje široká nabídka tiskařských barev různých výrobců, kteří jsou schopni operativně zajistit dodávku tiskařských barev dle požadavku odběratelů. Většina odběratelů má více než jednoho dodavatele tiskařských barev, což jim s ohledem na převis nabídky umožňuje vyvíjet tlak v oblasti ceny, kvality i obchodních podmínek. Vzhledem k nevýznamným bariérám pro vstup na trh, četnosti soutěžitelů působících na tuzemském trhu a k existenci významného rozsahu nadbytečné výrobní kapacity lze konstatovat, že na trhu tiskařských barev existuje účinná hospodářská soutěž, která zůstane zachována i po spojení společností Sun a Coates.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v obchodním věstníku č. 50/99 dne 15.12.1999. Ve stanovené lhůtě osmi dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst.6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledku šetření. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil a nebyly tedy vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemských trh úřad rozhodl, jak ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží :
Mgr. Miroslav Dubovský
advokát
Křižovnické náměstí 2
110 00 Praha 1