UOHS S113/2014
Rozhodnutí: S113/2014/KS-5240/2014/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NEOLUXOR, s.r.o., a ARRAVIET s.r.o., Knižní Klub Management, spol. s r.o., EUROMEDIA GROUP k.s., IKAR, a.s.
Účastníci NEOLUXOR, s. r. o. ARRAVIET s. r. o. Knižní Klub Management, spol. s r. o. EUROMEDIA GROUP k. s. IKAR, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 387 KB
Č. j.: ÚOHS-S113/2014/KS-5240/2014 /840/MWi

10. 3. 2014


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S113/2014/KS, zahájeném dne 10. 2. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti NEOLUXOR, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 25/1067, IČ: 62577620, zastoupené JUDr. Pavlem Noskem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů NEOLUXOR, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 25/1067, IČ: 62577620, na straně jedné, a ARRAVIET s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/014, IČ: 02398893, Knižní Klub Management, spol. s r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 896/32, IČ: 60202301, EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 896/32, IČ: 49709895, a IKAR, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Kukuričná 13, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o záměru, [obchodní tajemství] 2013 mezi společností NEOLUXOR, s.r.o., jako kupujícím, a I. M., jako prodávajícím, a na základě Rámcové smlouvy o prodeji a koupi podílů, [obchodní tajemství] 2013 mezi společností Bertelsmann SE & Co. KGaA, se sídlem Spolková republika Německo, 33311 Gütersloh, Carl-Bertelsmann-Str. 270, jako prodávajícím, a společností ARRAVIET s.r.o., jako kupujícím, v jejichž důsledku má společnost NEOLUXOR, s.r.o. získat možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad společností ARRAVIET s.r.o. a jejím prostřednictvím nepřímou výlučnou kontrolu nad společnostmi Knižní Klub Management, spol. s r.o., EUROMEDIA GROUP k.s. a IKAR, a.s., se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV442883 ze dne 13. 2. 2014. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Dohody o záměru, [obchodní tajemství] 2013 mezi společností NEOLUXOR, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 25/1067, IČ: 62577620 (dále jen NEOLUXOR ), jako kupujícím, a I. M., (dále jen I. M. ), jako prodávajícím, a na základě Rámcové smlouvy o prodeji a koupi podílů, [obchodní tajemství] 2013 mezi společností Bertelsmann SE & Co. KGaA, se sídlem Spolková republika Německo, 33311 Gütersloh, Carl-Bertelsmann-Str. 270 (dále jen Bertelsmann ), jako prodávajícím, a společností ARRAVIET s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/014, IČ: 02398893 (dále jen ARRAVIET ), jako kupujícím, v jejichž důsledku má společnost NEOLUXOR získat možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad společností ARRAVIET, a jejím prostřednictvím nepřímou výlučnou kontrolu nad společnostmi Knižní Klub Management, spol. s r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 896/32, IČ: 60202301 (dále jen KKM ), EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 896/32, IČ: 49709895 (dále jen EUROMEDIA GROUP ), a IKAR, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Kukuričná 13 (dále jen IKAR ).
4. [obchodní tajemství] [1] [obchodní tajemství] V konečném důsledku má tedy společnost NEOLUXOR nabýt obchodní podíl ve společnosti ARRAVIET, jež jí zajistí přímou výlučnou kontrolu nad touto společností a zároveň, prostřednictvím společnosti ARRAVIET, jež nabyde podíly zakládající výlučnou kontrolu nad společnostmi KKM, EUROMEDIA GROUP a IKAR, získá společnost NEOLUXOR také nepřímou výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi. Ačkoli se jedná o dvě dílčí transakce, Úřad je posuzoval jako jedno spojení soutěžitelů, neboť společným cílem obou transakcí je nabytí kontroly společností NEOLUXOR nad společnostmi EUROMEDIA GROUP, KKM a IKAR. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika účastníků transakce
6. Společnost NEOLUXOR působí na území České republiky zejména v oblastech knižního maloobchodu (8 prodejen), včetně prodeje doplňkového zboží, a hostinské činnosti (Neoluxor Café). Společnost NEOLUXOR je, stejně jako společnost NEOPALLADIUM, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25, IČ: 27186679 (dále jen NEOPALLADIUM ), jež se také zabývá knižním maloobchodem (1 prodejna), včetně prodeje doplňkového zboží, a hostinské činnosti, přímo výlučně kontrolována společností Central European Books s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Kútniky, Blažov 54 (dále jen CEB ), [2] jež je společně kontrolována společnostmi FORTUNA LIBRI s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Zadunajská cesta 8 (dále jen FORTUNA LIBRI ), a Panta Rhei, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Veľký Meder, Kúpeľná 2 (dále jen Panta Rhei ).
7. Společnost FORTUNA LIBRI je činná pouze na území Slovenské republiky, a to v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství. Společnost FORTUNA LIBRI je přímo výlučně kontrolována panem K. B., [obchodní tajemství] Neoluxor books, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na poříčí 1067/25, IČ: 24259802, která se zabývá na území České republiky knižním maloobchodem (16 prodejen), včetně hostinské činnosti, a Knihkupectví NLX, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na poříčí 1067/25, IČ: 29137969, která doposud nevykonává žádnou ekonomickou aktivitu, [obchodní tajemství] nepřímo výlučně kontroluje společnost PEREX, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Trnavská cesta 39/A, [3] jež působí na území Slovenské republiky v oblasti vydavatelství novin.
8. Společnost Panta Rhei působí v oblasti knižního maloobchodu a hostinské činnosti, a to taktéž pouze na území Slovenské republiky. Společnost Panta Rhei je kontrolována dvěma fyzickými osobami, panem L. B. a panem D. B., a dále společností Diversified Retail Company, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, River Park Dvořákovo nábrežie 10 (dále jen DRC ), [4] která je 100% dceřinou společností společnosti CANNELL EQUITY LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia 2012 (dále jen CEL ). [5]
9. Společnost ARRAVIET je holdingovou společností, jež byla založena koncem roku 2013 za účelem nabytí kontroly nad společnostmi KKM, EUROMEDIA GROUP a IKAR. Před uskutečněním posuzované transakce je společnost ARRAVIET výlučně kontrolována panem I. M.
10. Společnost EUROMEDIA GROUP působí na území České republiky v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství, knižního velkoobchodu a maloobchodu a souvisejícího doplňkového maloobchodního prodeje. Společnost IKAR je na území České republiky činná v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství. Před uskutečněním posuzované transakce jsou společnosti EUROMEDIA GROUP, KKM a IKAR (dále jen nabývané společnosti ) součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Bertelsmann. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
13. Společnost EUROMEDIA GROUP působí v České republice zejména v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství, a to především prostřednictvím nakladatelských značek Knižní klub, Universum, IKAR nebo Odeon. Společnost EUROMEDIA GROUP působí na území České republiky v oblasti knižního velkoobchodu, tedy v oblasti distribuce knižních titulů od nakladatele do maloobchodní sítě. Prostřednictvím Knižního klubu nabízí společnost EUROMEDIA GROUP zákazníkům tzv. katalogový prodej, jež kromě knih a publikací zahrnuje také doplňkový sortiment, jako jsou hudební nosiče, suvenýry, hračky, apod., a tzv. koutky Knižního klubu , které jsou umístěny v provozovnách třetích subjektů (dále jen koutky KK ). EUROMEDIA GROUP rovněž provozuje internetové knihkupectví www.bux.cz a obchod s elektronickými knihami www.ebux.cz .
14. Společnost NEOLUXOR se na území České republiky zabývá především knižním maloobchodem, tzn. prodejem knih a publikací konečným zákazníkům, přičemž její nabídka zahrnuje jak beletrii, tak literaturu odbornou. Součástí nabídky je také tzv. doplňkový sortiment, jako například audioknihy, hudební nosiče, hračky, apod. Jak již bylo uvedeno výše, společnost NEOLUXOR se dále zabývá hostinskou činností, jež spočívá především v nabídce teplých a studených nápojů, kterou mohou zákazníci knihkupectví využít během nákupu knih.
15. Spojující se soutěžitelé tedy působí v oblasti vydávání a prodeje knih, a to konkrétně v oblastech knižního nakladatelství a vydavatelství, knižního velkoobchodu a maloobchodu, kdy společnost NEOLUXOR a společnosti náležící do téže podnikatelské skupiny působí v České republice pouze v oblasti knižního maloobchodu, zatímco nabývané společnosti jsou činné v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství a knižního velkoobchodu, knižní maloobchod je provozován formou katalogového prodeje Knižního klubu, koutků KK a internetového knihkupectví ( www.bux.cz a www.ebux.cz ). Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na území České republiky v oblasti knižního maloobchodu. V důsledku posuzované transakce dochází také ke vzniku vertikální vazby mezi oblastí knižního nakladatelství a vydavatelství a knižním velkoobchodem, na straně nabývaných společností, a knižním maloobchodem, na straně podnikatelské skupiny, do níž náleží společnost NEOLUXOR.
16. Maloobchodní prodej knih je na území České republiky realizován v kamenných prodejnách nebo tzv. distančním prodejem , to znamená prodejem knih prostřednictvím internetu (e-shopy) nebo katalogovým prodejem. Knihy jsou prodávány v papírové podobě, nebo ve formě tzv. elektronických knih. Rovněž tak maloobchodní prodejci jsou buď všeobecného zaměření, nebo prodávají literaturu odbornou.
17. Nabídka spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje zahrnuje všechny druhy literatury. Společnost NEOLUXOR a společnosti náležící do téže podnikatelské skupiny provozují pouze kamenné prodejny, nabývané společnosti realizují maloobchodní prodej knih prostřednictvím katalogového prodeje, v koutcích KK a na internetu (e-shopy).
18. S ohledem na výše uvedené by bylo možné oblast maloobchodního prodeje členit na trh maloobchodního prodeje veškerých knih nebo úžeji na trh maloobchodního prodeje knih dle jejich zaměření (např. beletrie či odborné literatury). Co se týče způsobu prodeje knih, bylo by možné uvažovat například o členění na trh prodeje knih v kamenných prodejnách a trh tzv. distančního prodeje knih (prodeje knih prostřednictvím internetu a katalogovým prodejem).
19. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, je možné ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou. Úřad se proto dále zaměřil především na oblasti, v nichž se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá.
20. Oblast knižního nakladatelství a vydavatelství a oblast knižního velkoobchodu by bylo možné členit z hlediska zaměření, zda vydavatelství vydávají veškeré knihy, beletrii či pouze odbornou literaturu. Nabývané společnosti se zabývají vydáváním a distribucí všech knih bez ohledu na jejich zaměření.
21. Stejně jako v oblasti maloobchodního prodeje knih Úřad ponechal otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství a v oblasti knižního velkoobchodu otevřenou, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic.
22. Pokud jde o vymezení geografického relevantního trhu, tedy oblasti, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží za homogenních podmínek, které jsou současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech, pro oblast maloobchodního prodeje knih v kamenných prodejnách by přicházelo v úvahu lokální členění (například území jednotlivých měst, kde se nachází prodejny či koutky KK spojujících se soutěžitelů), v případě distančního prodeje by bylo možné uvažovat spíše o národní úrovni, tj. o území celé České republiky. Co se týče oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství a knižního velkoobchodu, i zde by bylo možné uvažovat spíše o území celé České republiky. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, ponechal Úřad také tuto otázku otevřenou a v dalším hodnocení se zaměřil na dopady v rámci celé České republiky.
23. V oblasti knižního maloobchodu bude celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení relevantního trhu po uskutečnění posuzovaného spojení činit méně než 20 %. Na území České republiky působí v současné době více než 600 knihkupectví. K nejvýznamnějším soutěžitelům, činným v oblasti knižního maloobchodu, patří například společnost KANZELSBERGER a.s. a podnikatelská skupina Dobrovský BETA.
24. Na trzích v oblastech knižního velkoobchodu a knižního nakladatelství a vydavatelství bude celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení činit méně než 15 %, přičemž v těchto oblastech se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, neboť v nich jsou aktivní pouze nabývané společnosti. V oblasti knižního velkoobchodu působí řada významných soutěžitelů, například společnost PEMIC BOOKS a.s. a podnikatelská skupina Dobrovský BETA. V oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství je z konkurenčních společností nejvýznamnější především společnost Albatros Media a.s., dále v této oblasti působí například společnosti Grada Publishing, a.s. nebo SVOJTKA & Co., s.r.o.
25. V důsledku realizace předmětného spojení dochází ke vzniku vertikální vazby, když nabývané společnosti působí na území České republiky v oblasti vertikálně předcházející maloobchodnímu prodeji knih, tj. v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství a v oblasti knižního velkoobchodu, a naopak společnosti patřící do téže podnikatelské skupiny jako společnost NEOLUXOR jsou činné v oblasti maloobchodního prodeje knih. Tato forma vertikální integrace je však srovnatelná s vertikální integrací jiných soutěžitelů působících na českém knižním trhu (např. podnikatelská skupina Dobrovský BETA nebo Albatros Media a.s.).
26. Přestože je v České republice řada soutěžitelů vertikálně integrována a působí zároveň ve více oblastech knižního trhu, je zcela obvyklé, že vydavatelé prodávají své knihy také v konkurenčních knihkupectvích, a zároveň většina knihkupectví nabízí knihy konkurenčních vydavatelství.
27. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení budou relativně nízké a také s přihlédnutím k existenci dalších významných soutěžitelů na všech úrovních trhu knižního průmyslu v České republice.
28. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
JUDr. Pavel Nosek, advokát
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 12. 3. 2014
[1] [obchodní tajemství] .
[2] Společnost CEB je holdingovou společností, jež vykonává pouze omezenou ekonomickou aktivitu.
[3] Prostřednictvím jím výlučně kontrolované společnosti Florena, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 28864867, která je holdingovou společností s omezenou vlastní ekonomickou aktivitou (dále jen Florena ).
[4] Společnost DRC je holdingovou společností, jež vykonává pouze omezenou ekonomickou aktivitu. Společnost DRC vykonává přímou výlučnou kontrolu nad společnostmi WOOW toys, s.r.o., U MASSIMA, s.r.o., River Park F&B, s.r.o., Berkshire BLUE CHIP, a.s., a nepřímou výlučnou kontrolu nad společností RETRONS, a.s., v likvidaci, které jsou aktivní pouze na území Slovenské republiky.
[5] Společnost CEL je holdingovou společností, jež vykonává pouze omezenou ekonomickou aktivitu.