UOHS S113/2004
Rozhodnutí: OF/S113/04-2574/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Kalon B.V. a Primalex, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 17. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 113/04-2574/04 V Brně dne 25. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 113/04, zahájeném dne 18. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Kalon B.V., se sídlem Amsterdamseweg 14, Uithoorn, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená JUDr. Radkem Váňou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. května 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Kalon B.V., se sídlem Amsterdamseweg 14, Uithoorn, Nizozemské království, a Primalex, a.s., se sídlem Břasy čp. 223, IČ: 26052555, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 11. května 2004 mezi společností Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem Orange Street, New Castle County, Wilmington, Deleware, Spojené státy americké, jako prodávajícím, a společností Kalon B.V., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Kalon B.V., a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Primalex, a.s., a tím i kontrolu v této společnosti, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2004 ze dne 2. června 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost Kalon B.V. , se sídlem Amsterdamseweg 14, Uithoorn, Nizozemské království (dále jen "Kalon"), je holdingovou společností založenou podle právního řádu Nizozemského království. Společnost je vlastněna společností SigmaKalon (BC) Netherlands B.V., se sídlem Amsterdamseweg 14, Uithoorn, Nizozemské království. Uvedené společnosti jsou součástí celosvětově působící skupiny SigmaKalon, která se zabývá výrobou a prodejem dekorativních, námořních, ochranných a průmyslových barev. Skupina SigmaKalon rovněž působí v omezené míře prostřednictvím dovozů svých výrobků i na trhu v České republice.
Za poslední účetní období dosáhla skupina SigmaKalon celosvětového obratu vypočteného v souladu s § 14 zákona cca 54,2 miliardy Kč, v České republice nepřevýšil obrat skupiny SigmaKalon 45 milionů Kč.
Společnost Primalex, a.s. , se sídlem Břasy čp. 223, IČ: 26052555 (dále jen "Primalex"), založená podle českého právního řádu, je před uskutečněním posuzované transakce vlastněna prodávajícím, tj. společností Riverside Europe Paint Holdings, LLC, se sídlem Orange Street, New Castle County, Wilmington, Deleware, Spojené státy americké (dále jen "Riverside"). Společnost Primalex působí v oblasti výroby malířských nátěrových hmot a fasádních barev.
Výše celosvětového obratu společnosti Primalex za poslední účetní období dosáhla cca 650 milionů Kč, v České republice činil obrat společnosti Primalex cca 520 milionů Kč. Právní rozbor
K předmětné transakci dochází na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 11. května 2004 mezi společností Riverside, jako prodávajícím, a společností Kalon, jako kupujícím. V důsledku této smlouvy má společnost Kalon získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Primalex, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně v článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Radek Váňa, advokát
Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1