UOHS S113/2003
Rozhodnutí: OF/S113/03-2480/03 Instance I.
Věc Samsung General Chemicals Co., Ltd., Total Holdings U.K. Limited a Samsung Atofina Limited
Účastníci Samsung General Chemicals Co., Total Holdings U.K. Limited Samsung Atofina Limited
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB


S 113/03-2480/03 V Brně dne 16. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 113/03, zahájeném dne 17. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Samsung General Chemicals Co., Ltd., se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika, a Total Holdings U.K. Limited, se sídlem 33 Cavendish Square, Londýn W1G OPW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupené Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde dle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Dohody o společném podniku", uzavřené dne 10. června 2003 mezi společnostmi Samsung General Chemicals Co., Ltd., se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika, Total Holdings U.K. Limited, se sídlem 33 Cavendish Square, Londýn W1G OPW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a společností Samsung Atofina Limited, se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika, v jejímž důsledku společnosti Samsung General Chemicals Co., Ltd., se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika, a Total Holdings U.K. Limited, se sídlem 33 Cavendish Square, Londýn W1G OPW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, založí společně kontrolovaný podnik Samsung Atofina Limited, se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Dohody o společném podniku", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/03 ze dne 2. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Společnosti Samsung General Chemicals Co., Ltd., se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika (dále jen " SGC "), a Total Holdings U.K. Limited, se sídlem 33 Cavendish Square, Londýn W1G OPW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen " Total "), založí společně kontrolovaný podnik Samsung Atofina Limited, se sídlem San 222-2, Dokgod-Ri, Daesan-Up, Seosan-Si, Chung Nam, Korejská republika (dále jen " Samsung Atofina "), a to na základě "Dohody o společném podniku", uzavřené dne 10. června 2003 mezi společnostmi SGC, Total a Samsung Atofina.
Celá transakce bude postupně probíhat tak, že ..(obchodní tajemství) .
Úřad nejprve zkoumal, zda předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu. V ustanovení § 12 odst. 4 zákona je uvedeno, že za spojení soutěžitelů se rovněž považuje založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů společného podniku.
Aby založení nového soutěžitele mohlo být posuzováno jako spojení podle § 12 odst. 4 zákona, musejí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé nový soutěžitel musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé musí mít koncentrativní charakter. O koncentrativní společný podnik jde tehdy, jestliže tento vykonává na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu a jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již nepůsobí samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku. Pokud o obchodních aktivitách nového soutěžitele nerozhodují společně všichni zakladatelé, nebo není-li nový soutěžitel typem koncentrativního společného podniku, nejde o spojení ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Problematikou založení koncentrativního společného podniku se zabýval Úřad např. ve správních řízeních č.j. S 254/02-MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o ./SPAR Česká obchodní společnost s.r.o./METSPA s.r.o. , a č.j. S 40/03-ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/TESYCO GROUP, a.s./TTI Service, s.r.o.
Společnosti SGC a Total budou mít ve společně kontrolovaném podniku Samsung Atofina (obchodní tajemství) .
Společně kontrolovaný podnik bude také dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky: (obchodní tajemství) .
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost SGC patří do celosvětově působící skupiny Samsung. Společnost SGC je kontrolována společnostmi (obchodní tajemství) .
Skupina Samsung je činná v oblasti elektroniky (výroba a distribuce širokého sortimentu elektronických dílů a součástek, jako např. paměťové čipy, počítačová a telekomunikační zařízení, obrazovky pro barevné televizory a skleněné žárovkové baňky), strojírenství a těžkého průmyslu (výstavba lodí, výrobních celků, stavebnictví, výroba leteckých motorů, zařízení pro vojenský průmysl a opticko-digitální a polovodičová výroba), finančních služeb (životní pojištění, úrazové pojištění, služby související s kreditními kartami, cennými papíry, splátkovým financováním a službami investičních fondů) a petrochemického průmyslu, která představuje jediné odvětví, které bude spojením dotčeno. V České republice působí pouze divize elektroniky: prodává domácí zařízení jako např. audio & video spotřebiče, barevné televizory, videorekordéry, kamery, DVD přehrávače a HiFi Stereo.
V oblasti petrochemického průmyslu působí skupina Samsung prostřednictvím společností SGC, Samsung Petrochemicals Co., Ltd., a Samsung Fine Chemicals Co., Ltd., které vyrábějí petrochemické výrobky, rafinované a speciální chemické produkty. Kromě uvedených společností působí v dané oblasti také společnost Samsung BP Chemicals Co., Ltd., která byla založena jako společně kontrolovaný podnik společně se společností BP p.l.c.
Společnost SGC je petrochemická společnost, která se zabývá výrobou a distribucí základních petrochemických produktů, jako ethylen a propylen, toluen, styren, smíšený xylen, benzen, butadien a paraxylen, a komoditních polymerů, jako polyethylen a polypropylen. Dle tvrzení účastníků správního řízení budou do společně kontrolovaného podniku zahrnuty pouze tyto činnosti a na společně kontrolovaný podnik budou převedeny pouze provozy s těmito činnostmi související. Aktivity ostatních společností patřících do skupiny Samsung působících v oblasti petrochemického průmyslu nebudou do společně kontrolovaného podniku zahrnuty.
Společnost SGC (obchodní tajemství) .
Společnost Total je holdingovou a výrobní společností, podléhající výlučné kontrole společnosti Total Holdings Europe BV., která patří do skupiny společností kontrolovaných francouzskou společností Total S.A.
Společnosti patřící do skupiny Total jsou činné v oblastech průzkumu a těžby zásob ropy a zemního plynu, využívání plynu, elektrické energie a jiných energetických zdrojů, zpracování ropy, prodeje, marketingu a dopravy ropných produktů a v oblasti chemického průmyslu (základní petrochemické produkty a polymery, meziprodukty/polotovary a funkčních polymery, speciální produkty).
Společnost Atofina S.A. a její dceřiné společnosti (dále jen "skupina Atofina") představuje hlavní chemickou výrobu skupiny Total a bude zapojena do zamýšlené transakce. Hlavními činnostmi skupiny Atofina je výroba základních petrochemických produktů (ethylen, propylen a butadien, benzen, toluen a xylen), komoditních polymerů (polyethylen a polypropylen), meziproduktů/polotovarů a funkčních polymerů (sloučeniny chloru a fluoru, peroxidy, thiochemikálie, akryláty, technické a zátěžové polymery) a speciálních produktů. I v tomto případě bude tedy transakcí dotčena oblast petrochemického průmyslu.
Skupina Total se účastní na českém trhu prostřednictvím dceřiných společností ATOFINA Praha s.r.o., se sídlem U teplárny 3/1174, 158 00 Praha 5, která se zaměřuje na činnost zprostředkovatele prodeje pro chemickou výrobu skupiny Total; TOTALFINAELF Česká republika s.r.o., se sídlem Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a nákup, prodej a skladování paliv a maziv; HUTCHINSON s.r.o., se sídlem Klostermannova 995, 337 01 Rokycany, jež vlastní výrobní závod v České republice a působí v oblasti výroby, prodeje, distribuce, montáže a kompletace výrobků z kaučuku určených pro automobilový průmysl; Söke Dobrovice spol. s r.o., se sídlem 9. května 101, 294 41 Dobrovice, a VOLF & Co. s.r.o., se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, které prodávají a distribuují čistící prostředky.
Společně kontrolovaný podnik, společnost Samsung Atofina , se bude zabývat výrobou a prodejem ethylenu a propylenu, toluenu, styrenu, smíšeného xylenu, benzenu, butadienu a paraxylenu, a komoditních polymerů, jako polyethylen (PE) a polypropylen (PP).
PE a PP jsou celosvětově nejrozšířenějšími plasty, patřícími do kategorie polyolefinů, jež jsou dále zpracovávány v průmyslu umělých hmot, kde jsou z nich vyráběny spotřební výrobky jako fólie, vlákna, vstřikované a lisované produkty.
PE lze dále členit (např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 244/02-MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság a SLOVNAFT, a.s. ) na PE o vysoké hustotě (HDPE), PE o nízké hustotě (LDPE) a PE o lineární nízké hustotě (LLDPE). U PP lze rozlišovat mezi homopolymery (HP) a náhodně polymerizovanými kopolymery (NPK) na jedné straně a nárazuvzdornými kopolymery (NK) na straně druhé. Dopady spojení
Podnikatelské aktivity společností patřících do skupiny Total a do skupiny Samsung, v nichž bude nadále činný společně kontrolovaný podnik Samsung Atofina, lze rozdělit do následujících oblastí: ethylen, propylen, toluen, styren, smíšený xylen, benzen, butadien, paraxylen, polyethylen a polypropylen. Společnosti patřící do skupiny Samsung (obchodní tajemství) a společnosti patřící do skupiny Total jsou na českém trhu činné pouze v oblastech polyethylen a polypropylen, s tržními podíly nižšími než (obchodní tajemství) %.
Vzhledem ke skutečnosti, že na území České republiky nedochází k překrytí podnikatelských aktivit společností SGC a Total a že majetek vkládaný do společně kontrolovaného podniku se nachází v Korejské republice, (obchodní tajemství) , Úřad konstatuje, že v daném případě bylo možné otázku konečného vymezení relevantního trhu ponechat otevřenou, jelikož ani při nejužším možném vymezení relevantního trhu, které by přicházelo v úvahu, nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení společně kontrolovaného podniku na trhu České republiky.
S přihlédnutím k nízkým tržním podílům dosahovaným na českém trhu společnostmi skupiny Total a s ohledem na skutečnost, že v České republice nedochází k překrytí podnikatelských aktivit společností SGC a Total, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Luděk Vrána, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Právní moc: 22.7.2003.