UOHS S113/2002
Rozhodnutí: OF/S113/02-2126/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-West-Pharm, a.s., Brno a BOHEMIA MEDICA, spol. s r.o.,
Účastníci BOHEMIA MEDICA, spol. s r.o. West-Pharm, a.s., Netušilova 20, Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 113/02-2126/02 V Brně dne 17. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 113/02, zahájeném dne
16.5. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost West-Pharm, a.s., se sídlem Netušilova 20, Brno, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Václavem Bergerem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15.4.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů West-Pharm, a.s., se sídlem Netušilova 20, Brno, a BOHEMIA MEDICA, spol. s r.o., se sídlem M. Horákové 17, Brno, ke kterému dochází dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené mezi společností West-Pharm, a.s., se sídlem Netušilova 20, Brno, jako kupujícím, a společností BOHEMIA MEDICA, spol. s r.o., se sídlem M. Horákové 17, Brno, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost West-Pharm, a.s., se sídlem Netušilova 20, Brno, získá část podniku společnosti BOHEMIA MEDICA, spol. s r.o., se sídlem M. Horákové 17, Brno, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji části podniku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/02 ze dne 29.5. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené mezi společností West-Pharm, a.s., se sídlem Netušilova 20, Brno (dále jen "West-Pharm"), jako kupujícím, a společností BOHEMIA MEDICA, spol. s r.o., se sídlem M. Horákové 17, Brno (dále jen "BOHEMIA MEDICA"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost West-Pharm získá část podniku společnosti BOHEMIA MEDICA, jmenovitě lékárnu provozovanou na adrese Údolní 29, Brno.
Společnost West-Pharm je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je zejména provádění nákupu, prodeje, skladování a výdeje léčiv, léčivých prostředků a prostředků zdravotnické techniky. Společnost West-Pharm provozuje na území České republiky 21 lékáren; nekontroluje zde žádného dalšího soutěžitele. Společnost West-Pharm je kontrolována společností Lékárny Lloyds s.r.o. (dále jen "Lékárny Lloyds"), která v současné době přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje v České republice 72 lékáren. Společnost Lékárny Lloyds je dále kontrolována společností GEHE AG, se sídlem v SRN, která podniká v oblasti velkoobchodní i maloobchodní distribuce léčiv; v České republice kontroluje také společnost GEHE Pharma Praha s.r.o., velkoobchodního distributora léčiv a farmaceutických výrobků. Celkový čistý obrat společností West-Pharm a Lékárny Lloyds ve smyslu § 14 zákona byl za poslední účetní období vyšší než .. Kč. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti GEHE AG za poslední účetní období byl vyšší než .. Kč.
BOHEMIA MEDICA je společností s ručením omezeným, která podniká v oblasti provozování lékáren, včetně prodeje prostředků zdravé výživy v lékárnách, a v oblasti provozování nestátních zdravotnických zařízení-provozuje jednu ordinaci praktického lékaře. Společnost BOHEMIA MEDICA má dva společníky-fyzické osoby-s rovnými podíly ve společnosti. V České republice, konkrétně v Brně, provozuje společnost BOHEMIA MEDICA 4 lékárny, z nichž jedna je předmětem posuzovaného spojení. Celkový čistý obrat společnosti BOHEMIA MEDICA byl za poslední účetní období .... Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesahuje hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Pokud jde o vymezení relevantního trhu, společnost West-Pharm a společnost BOHEMIA MEDICA p odnikají zejména v oblasti provozování lékáren. Úřad proto vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren . Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl v předmětném správním řízení vymezen s ohledem na to, že s potřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při zhruba 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č.j. 97/277 z 20. 11. 1996 ( Case No IV/M.784-Kesko/Tuko ). Vzhledem k tomu, že posuzované spojení se týká nákupu jedné lékárny, která se nachází na ulici Údolní v Brně, představuje geografický relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí území okresu Brno-město.
Na vymezeném relevantním trhu je provozováno celkem cca 100 lékáren; velikost relevantního trhu z hlediska obratu činí přibližně .. Kč. Podíl společnosti West-Pharm, společnosti Lékárny Lloyds a jejích dceřiných společností (celkem 7 lékáren v okrese Brno-město) na tomto trhu činí přibližně % a podíl společnosti BOHEMIA MEDICA (4 lékárny v okrese Brno-město) činí přibližně %. Po spojení bude tedy podíl společnosti West-Pharm, společnosti Lékárny Lloyds a jejích dceřiných společností činit celkem přibližně %.
Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno cca 2234 povolení působit jako lékárna. Celkový obrat na trhu výrobků, které jsou prodávány v lékárnách, činí cca .. Kč. Podíl soutěžitelů kontrolovaných společností GEHE AG po realizaci posuzovaného spojení bude, při srovnání jejich obratů s celkovým obratem na zboží prodávaném v lékárnách v celé ČR, činit cca %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k počtu lékáren provozovaných účastníkem řízení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem navrhovaného spojení je pouze jedna lékárna, vzhledem k počtu provozoven na území České republiky a vůbec i vzhledem k dostatečnému soutěžnímu prostředí a k možnosti dalších vstupů na vymezený trh (rostoucí počet soutěžitelů) Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Václav Berger, advokát
advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
Právní moc: 20.6.2002