UOHS S113/2001
Rozhodnutí: OF/S113/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci The Mead Corporation, se sídlem Courthouse Plaza Northeast Dayton, Ohio, 45463 USA Westvaco Corporation, se sídlem One High Ridge Park, Stamford, CT 069905, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 3. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 62 KB


S 113/01-2360/01 V Brně dne 30. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 113/01, zahájeném dne
5.10. 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost The Mead Corporation, se sídlem Courthouse Plaza Northeast Dayton, Ohio, 45463 USA, ve správním řízení zastoupená Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1 a společnost Westvaco Corporation, se sídlem One High Ridge Park, Stamford, CT 069905, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou se sídlem Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smluvy o fúzi a plánu fúze, mezi společností The Mead Corporation, se sídlem Courthouse Plaza Northeast Dayton, Ohio, 45463 USA a společností Westvaco Corporation, se sídlem One High Ridge Park, Stamford, CT 069905, USA, v jejímž důsledku dojde k založení nové společnosti MeadWestvaco, se sídlem Stamford, CT 069905, USA, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
n e p o d l é h á p o v o l e n í .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, smlouvě o fúzi a plánu fúze a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/01 ze dne 17. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
The Mead Corporation (dále jen "Mead") je akciovou společností založenou podle práva státu Ohio, USA, podnikající v oblasti výroby a prodeje papíru, kartonů, vlnité lepenky a obalových materiálů, dále pak ve výrobě celulózy a spotřebního zboží. V České republice působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Mead Verpackung GmbH, která dodává v omezené míře nosné obaly na nápoje a pronajímá stroje na balení do těchto obalů.
Westvaco Corporation (dále jen "Westvaco") je akciovou společností založenou podle práva státu Delaware, USA, podnikající v oblasti výroby a prodeje papíru, kartonů, vlnité lepenky a obalových materiálu, dále pak ve výrobě celulózy a speciální chemie. [ ]
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k danému spojení dochází v zahraničí, zkoumal Úřad nejprve, zda jsou splněny podmínky pro působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pokud jde o působnost zákona, dle § 1 odst. 3 se tato právní norma vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Dle odst. 4 téhož paragrafu se dále tento zákon nevztahuje na jednání podle odstavce 1 (tedy mimo jiné na spojování soutěžitelů), jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
Vzhledem k tomu, že dceřiná společnost jednoho ze spojovaných se soutěžitelů se soutěže na území České republiky účastní, je zřejmé, že se navržená transakce neprojeví výlučně na zahraničním trhu. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona je proto splněna.
Pokud jde o podmínku dle § 1 odst. 3 zákona, Úřad konstatuje, že lze na základě sdělených skutečností dojít k závěru, že přestože se určitým způsobem navržená transakce na trhu na území České republiky projeví, bude to bez negativního dopadu na hospodářskou soutěž. Jak vyplývá z údajů, doložených spojujícími se soutěžiteli Úřadu i z vlastních podkladů Úřadu, společnost Mead je zaměřena na výrobu a prodej papíru, kartonů, vlnité lepenky a obalových materiálů, dále pak na výrobu celulózy a spotřebního zboží. V České republice působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Mead Verpackung GmbH, která dodává v omezené míře nosné obaly na nápoje a pronajímá stroje na balení nápojů do těchto obalů. Společnost Westvaco, prostřednictvím své dceřiné společnosti Westvaco Svitavy, dodává na trh v České republice kartónové a papírové obaly. Uvedení soutěžitelé tak společně působí pouze na trhu skládaných kartonových obalů (v souladu s rozhodnutím Evropské komise ve věci Ahlstrom/Capman/Folding Carton Partners č. COMP/M.1792).
Jak vyplývá z celkových objemů dodávek, dosažených na tomto trhu a z obratů spojujících se podniků, jejich společný tržní podíl po spojení bude činit [ .. ] %. Vzhledem k uvedeným tržním podílům o velikosti blízké [ .. ] %, za existence pouze jedné dceřiné společnosti jednoho ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky, nedojde k narušení hospodářské soutěže ani k existenci možnosti jejího narušení ve smyslu tohoto ustanovení a tudíž se zákon na uvedené jednání vztahovat nebude.
Úřadem vyjádřené stanovisko je dále odůvodněno tím, že ke stranami navrženému spojení dochází v zahraničí, pouze jedna z jeho stran na území České republiky kontroluje dalšího soutěžitele a společný podíl na stejném území je blízký [ .. ] %. Tato hranice podle dosavadních poznatků Úřadu a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise a k judikatuře Evropského soudního dvora, za absence jiných okolností, které by tento závěr mohly zpochybnit, prakticky vylučuje existenci dominantního postavení, jež by mohlo ohrozit efektivní hospodářskou soutěž na příslušném trhu.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona Úřad proto rozhodnul, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátka
Betlémský palác, Husova 5,
Praha 1, a
Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokát
Ovocný trh 8,
Praha 1
rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.12. 2001