UOHS S112/2007
Rozhodnutí: S 112/2007/KS-09467/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EIFFAGE CONSTRUCTION S.A.S., Francie a TCHAS, spol. s r.o.
Účastníci EIFFAGE CONSTRUCTION S.A.S., Francie TCHAS, spol. s r.o., Ostrava-Poruba
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 112/2007/KS-09467/2007/620 V Brně dne 21. května 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 112/07, zahájeném dne 20. dubna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EIF F AGE CONSTRUCTION S.A.S.,se sídlem 3 MORANE SAULNIER, VELIZY VILLACOUBLAY, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Thu Nga Haškovcovou, advokátkou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4. dubna 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů EIF F AGE CONSTRUCTION S.A.S.,se sídlem 3 MORANE SAULNIER, VELIZY VILLACOUBLAY, Francouzská republika, a TCHAS, spol. s r. o. , se sídlem Francouzská 6167, Ostrava, Poruba , IČ: 15504158 , ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy uzavřené dne 30. března 2007 mezi společností EIF F AGE CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 3 MORANE SAULNIER, VELIZY VILLACOUBLAY, Francouzská republika, jako kupujícím, a společníky společnosti TCHAS, spol. s r. o. , se sídlem Francouzská 6167, Ostrava, Poruba , IČ: 15504158 , jako prodávajícími, a Smluv o převodu obchodního podílu, které mají být uzavřeny mezi společností EIF F AGE CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 3 MORANE SAULNIER, VELIZY VILLACOUBLAY, Francouzská republika, jako kupujícím, a společníky společnosti TCHAS, spol. s r. o. , se sídlem Francouzská 6167, Ostrava, Poruba , IČ: 15504158 , jako prodávajícími, v jejichž důsledku nabude společnost EIF F AGE CONSTRUCTION S.A.S.,se sídlem 3 MORANE SAULNIER, VELIZY VILLACOUBLAY, Francouzská republika, 90% obchodní podíl ve společnosti TCHAS, spol. s r. o. , se sídlem Francouzská 6167, Ostrava, Poruba , IČ: 15504158 , a získá tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2007 ze dne 2. května 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Rámcové smlouvy, která byla dne 30. března 2007 uzavřena mezi společností EIFFAGE CONSTRUCTION S.A.S., se sídlem 3 MORANE SAULNIER, VELIZY VILLACOUBLAY, Francouzská republika (dále jen "EIFFAGE CONSTRUCTION"), jako kupujícím, a dosavadními společníky 1 společnosti TCHAS, spol. s r. o., se sídlem Francouzská 6167, Ostrava, Poruba, IČ: 15504158 (dále jen "TCHAS"), jako prodávajícími, a Smluv o převodu obchodního podílu, které mají být v budoucnu uzavřeny mezi společností EIFFAGE CONSTRUCTION a společníky společnosti TCHAS.
V důsledku uskutečnění předmětné transakce nabude společnost EIFFAGE CONSTRUCTION 90% obchodní podíl 2 ve společnosti TCHAS a tím i akciové či obchodní podíly v dceřiných společnostech společnosti TCHAS. [ obchodní tajemství ].
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím obchodního podílu možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytím 90% obchodního podílu ve společnosti TCHAS získá společnost EIFFAGE CONSTRUCTION možnost samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti TCHAS, a tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 3 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky společností TCHAS, nad níž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 mld. Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období společností EIFFAGE CONSTRUCTION je vyšší než 1,5 mld. Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost EIFFAGE CONSTRUCTION je výlučně kontrolována společností EIFFAGE S.A., se sídlem 163 quai du Docteur-Dervaux, Asnieres-sur-Seine, Francouzská republika (dále jen "EIFFAGE"). Společnost EIFFAGE stojí v čele skupiny společností (dále společně také jen "skupina EIFFAGE"), které celosvětově působí především v oblasti pozemního stavitelství, v menším rozsahu pak v oblasti inženýrského stavitelství. Aktivity skupiny EIFFAGE se soustředí zejména na realizaci vysoce specifických a komplexních konstrukčních prací (například letiště, mosty, tunely, průmyslové stavby či nádraží). V době před posuzovaným spojením skupina EIFFAGE nepůsobí na území České republiky.
Nabývaná společnost TCHAS je mateřskou společností skupiny subjektů (dále společně také jen "skupina TCHAS"), která působí v oblasti stavebnictví, a to jak na území České republiky, tak v zahraničí 4 . Skupina TCHAS svými aktivitami pokrývá veškeré segmenty stavebnictví. Mezi dopravními stavbami, realizovanými skupinou TCHAS, lze uvést například výstavbu dálnic, železničních a tramvajových tratí, pozemní stavby jsou v aktivitách nabývaného soutěžitele zastoupeny například bytovou výstavbou, průmyslovými stavbami či výstavbou nemocnic a domů s pečovatelskou službou, segment vodohospodářských a ekologických staveb představuje například výstavba čistíren odpadních vod, kanalizačních stok a přivaděčů či vodovodních řadů a přivaděčů. Skupina TCHAS se rovněž tak zabývá výstavbou inženýrských sítí.
Na území České republiky kontroluje skupina TCHAS následující subjekty:
společnost ENVI TRADE, s.r.o., se sídlem Novoveská 1139/22, Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 26828693, která se zabývá realizací ekologických staveb,
společnost TESTSTAV, spol. s r.o., se sídlem Orlovská 347, Ostrava-Heřmanice, IČ: 62301268, jež provozuje technické zkušebny a laboratoře pro stavební materiály,
společnost TCHAS-SERVIS, s.r.o., se sídlem Francouzská 6167, Ostrava, Poruba, IČ: 47153881, která poskytuje služby podpůrného charakteru společnostem skupiny TCHAS,
společnost TCHAS-DEVELOPMENT, KOLLÁROVA, s.r.o., se sídlem U Dvoru 1021/19, Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 26880873, která se věnuje developerské činnosti, a
společnost TCHAS-TRADE 5 , která se zabývá prodejem pevných paliv, stavebních, nátěrových a pohonných hmot.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 6 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí na území České republiky skupina TCHAS v oblasti pozemního stavitelství a oblasti inženýrského stavitelství, zatímco skupina EIFFAGE není na území České republiky činná.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 7 vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako relevantní z pohledu věcného trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství . Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky . Z pohledu časového se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina TCHAS, jejíž tržní podíl se pohybuje [ obchodní tajemství ] %.
Rovněž na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky je činná ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina TCHAS, jejíž tržní podíl nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %.
Ani na jednom z vymezených relevantních trhů nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke zvýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Skupina EIFFAGE uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů vstoupí na relevantní trhy pozemního a inženýrského stavitelství na území České republiky.
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností značného počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnosti Skanska CZ a.s., STRABAG a.s., Metrostav a.s., VCES HOLDING s.r.o., Stavby silnic a železnic, a.s. či společnost ŽS Brno, a.s. 8 Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
Z informací, které byly Úřadem analyzovány v průběhu předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké a dále i skutečnost, že služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) povaze spojení, v jehož důsledku nedochází k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iii) neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude omezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení tedy nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I


Právní moc: 28.5. 2007


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Thu Nga Haškovcová, advokátka
bpv Braun Haškovcová, sdružení advokátů
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
1 Dosavadními společníky společnosti TCHAS jsou pan V. D., vlastnící doposud 60% obchodní podíl ve společnosti TCHAS, a pan M. L., vlastnící doposud 40% obchodní podíl ve společnosti TCHAS.
2 [ obchodní tajemství ].
3 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
4 V zahraničí zaměřuje skupina TCHAS svoji stavební činnost na území Polska a Slovenska.
5 Společnost TCHAS-TRADE a.s. bude po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů převedena na dosavadní společníky společnosti TCHAS a nestane se tak součástí spojením vzniklého soutěžitele.
6 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
7 K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 262/03-2167/04 ze dne 19. května 2004 ve věci povolení spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a Subterra a.s., rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 150/06-11015/2006/620 ze dne 19. června 2006 ve věci povolení spojení soutěžitelů Bouvgues Bâtiment International S.A. a VCES HOLDING s.r.o. nebo rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 193/06-13994/2006/620 ze dne 10. srpna 2006 ve věci povolení spojení soutěžitelů COLAS S.A. a Čermák a Hrachovec a.s.
8 U řady konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností.