UOHS S112/2004
Rozhodnutí: OF/S112/04-2537/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Alcoa, Inc. a ZAO Prime-alum, (OOO) Trading House Russian Aluminium Mill Products
Účastníci Alcoa, Inc., se sídlem 201 Isabella Street, Pittsburgh, USA ZAO Prime-alum, se sídlem Nikiloiamskaya 13, 109240, Moskva, Ruská federace
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 112/04-2537/04 V Brně dne 22. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 112/04, zahájeném dne 18. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Alcoa, Inc., se sídlem 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci ze dne 30. března 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Alcoa, Inc., se sídlem 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212, Spojené státy americké, na straně jedné, a ZAO Prime-alum, se sídlem Nikiloiamskaya 13, 109240, Moskva, Ruská federace, a (OOO) Trading House Russian Aluminium Mill Products, se sídlem Alma-Atinskaya 29, Samara, 443051, Ruská federace, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Kupní smlouvy, [ obchodní tajemství ] mezi společností Alcoa, Inc., jako kupujícím, a OAO Russian Aliminium Management, se sídlem Nikiloiamskaya 13, 109240, Moskva, Ruská federace, jako prodávajícím, [ obchodní tajemství ] , v jejímž důsledku má společnost Alcoa, Inc. získat 100% podíl na společnosti ZAO Prime-alum a 100% podíl na společnosti (OOO) Trading House Russian Aluminium Mill Products, a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2004 ze dne 2. června 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Alcoa, Inc., se sídlem 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212, Spojené státy americké(dále jen "Alcoa"), je pensilvánskou obchodní společností, jejíž akcie jsou registrovány na burzách cenných papírů v New Yorku, Bruselu, Londýně, Frankfurtu a rovněž ve Švýcarsku a v Austrálii. Akcie společnosti Alcoa jsou rozloženy mezi velké množství akcionářů tak, že žádný akcionář nad ní nevykonává výlučnou ani společnou kontrolu. Společnost Alcoa kontroluje několik dalších soutěžitelů (dále jen "skupina Alcoa"). Skupina Alcoa působí celosvětově především v různých oblastech průmyslu na zpracování hliníku, od těžby bauxitu přes jeho zušlechťování na hliník a tavení hliníku do primárních ingotů až po jeho přetváření do různých polotovarů a hotových výrobků.
Za poslední účetní období dosáhla společnost Alcoa celosvětového obratu vypočteného v souladu s § 14 zákona cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti Alcoa vypočtený v souladu s § 14 zákona cca [ obchodní tajemství ] Kč.
Společnosti ZAO Prime-alum , se sídlem Nikiloiamskaya 13, 109240, Moskva, Ruská federace (dále jen "ZAO Prime-alum"), a (OOO) Trading House Russian Aluminium Mill Products , se sídlem Alma-Atinskaya 29, Samara, 443051, Ruská federace (dále jen "Trading House Russian Aluminium Mill Products"; obě společně dále rovněž jako cílové společnosti"), jsou před realizací posuzované transakce kontrolovány společností OAO Russian Aliminium Management, se sídlem Nikiloiamskaya 13, 109240, Moskva, Ruská federace (dále jen "Russian Aliminium Management"). Společnost ZAO Prime-alum vlastní dvě válcovny plechu, jedná se o závody Samara Metallurgical Plant a Belaya Kalitva Metallurgical Production Association. Společnost Trading House Russian Aluminium Mill Products je exportní společností.
Obrat cílových společností v České republice za poslední účetní období činil cca [ obchodní tajemství ] Kč. Právní rozbor
K předmětné transakci má dojít na základě Kupní smlouvy, která bude v budoucnu uzavřena mezi společnostmi Alcoa, jako kupujícím, a Russian Aliminium Management, jako prodávajícím, na základě Memoranda o porozumění uzavřeného dne 5. května 2004 mezi týmiž smluvními stranami. V důsledku této smlouvy má společnost Alcoa získat 100% podíl na společnosti ZAO Prime-alum a 100% podíl na společnosti Trading House Russian Aluminium Mill Products, a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně Čl. III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
Vejmelka & Wünsch, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2