UOHS S112/2002
Rozhodnutí: OF/S112/02-2062/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Droege and Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH, SRN a Klöckner and Co. AG
Účastníci Droege and Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH, Poststrasse 5-6, D-40213 Düsseldorf, SRN Klöckner and Co. AG, Neudorfer Strasse 3-5, D-47057 Duisburg, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 112/02-2062/02 V Brně dne 13. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 112/02, zahájeném dne 10. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Droege & Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH, se sídlem Poststrasse 5-6, D-40213, Düsseldorf, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Věrou Boudnou, advokátkou CMS Cameron McKenna v.o.s., se sídlem Karolíny Světlé 322/25, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o restrukturalizaci, uzavřené dne 14. března 2002 mezi společnostmi Balli Stiftung, se sídlem 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, Balli Group plc., se sídlem 5 Stanhope Gate, W1Y 5LA Londýn, Velká Británie, Balli Steel plc., se sídlem 5 Stanhope Gate, W1Y 5LA Londýn, Velká Británie, Klöckner Holdings B.V., se sídlem c/o Global Group Managament B.V., 6221 CC Maastricht, Alexander Battallaan 79, Nizozemí, Klöckner Holdings GmbH, se sídlem Neudorfer Strasse 3-5, D-47057 Duisburg, SRN , West Logistics Gesellschaft für Logistikbeteiligungen mbH, se sídlem Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf, SRN, Chiltern International Services Ltd., se sídlem Sceptre House, 169-173 Regent Street, W1B 4HJ Londýn, Velká Británie, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, se sídlem Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf, SRN, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Essen Branch, se sídlem Postfach 104162, 45041 Essen, SRN, Hamburgische Landesbank Girozentrale, se sídlem Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg, SRN, Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, se sídlem Martensdamm 6, 24103 Kiel, SRN, a Droege & Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH se sídlem Poststrasse 5-6, D-40213, Düsseldorf, SRN, na základě které společnost Droege & Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH se sídlem Poststrasse 5-6, D-40213, Düsseldorf, SRN, získá 94,5 % akcií ve společnosti Klöckner Co. AG, se sídlem Neudorfer Strasse 3-5, D-47057, Duisburg, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, písemné plné moci, dokladů o existenci spojujících se společností, Smlouvy o restrukturalizaci a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/02 ze dne 29. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o restrukturalizaci, uzavřené dne 14. března 2002 mezi společnostmi Balli Stiftung, se sídlem 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, Balli Group plc., se sídlem 5 Stanhope Gate, W1Y 5LA Londýn , Velká Británie, Balli Steel plc., se sídlem 5 Stanhope Gate, W1Y 5LA Londýn, Velká Británie, Klöckner Holdings B.V., se sídlem c/o Global Group Managament B.V., 6221 CC Maastricht, Alexander Battallaan 79, Nizozemí, Klöckner Holdings GmbH, se sídlem Neudorfer Strasse 3-5, D-47057 Duisburg, SRN (dále jen "Klöckner Holdings"), West Logistics Gesellschaft für Logistikbeteiligungen mbH, se sídlem Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf, SRN, Chiltern International Services Ltd., se sídlem Sceptre House, 169-173 Regent Street, W1B 4HJ Londýn, Velká Británie, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, se sídlem Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf, SRN, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Essen Branch, se sídlem Postfach 104162, 45041 Essen, SRN, Hamburgische Landesbank Girozentrale, se sídlem Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg, SRN, Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, se sídlem Martensdamm 6, 24103 Kiel, SRN, a Droege & Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH se sídlem Poststrasse 5-6, D-40213, Düsseldorf, SRN (dále jen "Droege"). Společnost Klöckner Holdings, společnost skupiny Balli, před realizací navrhovaného spojení vlastnila 94,5% podíl ve společnosti Klöckner Co. AG, se sídlem Neudorfer Strasse 3-5, D-47057, Duisburg, SRN (dále jen "Klöckner"). Následně byla mezi zúčastněnými společnostmi a financující bankou dohodnuta úprava právních poměrů mezi výše uvedenými subjekty a byla uzavřena předmětná smlouva o restrukturalizaci (dále jen " smlouva"). Podle smlouvy je, mimo jiné, Klöckner Holdings povinen převést svůj 94,5% podíl ve společnosti Klöckner na společnost Droege. Společnost Droege bude jednat výhradně jako správce a držet akcie Klöckner na účet Klöckner Holdings a jakmile to jako správce bude považovat za vhodné, prodá akcie Klöckner třetí osobě. Klöckner Holdings však není oprávněn dávat Droege jako správci jakékoliv instrukce týkající se získaných akcií, každodenního provozu Klöckner, výkonu hlasovacích práv nebo doby a způsobu prodeje akcií Klöckner (kromě určitých vyjímek stanovených ve smlouvě). Po realizaci navrhovaného spojení tak bude společnost Droege přímo kontrolovat 94,5% podíl ve společnosti Klöckner.
Společnost Droege & Comp. International Unternehmer-Beratung GmbH je kontrolována fyzickou osobou Walter Droege, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti systému řízení a podpory, informačních technologií, průzkumu trhu, maloobchodního prodeje loveckých potřeb a obchodně konzultačních služeb. Za minulé účetní období dosáhla skupina Droege celosvětového obratu cca 345 mil. EUR. Soutěže na území České republiky se skupina Droege účastní prostřednictvím dceřiné společnosti Kettner GmbH Co. KG, která dodává své výrobky do České republice na trh maloobchodního prodeje loveckých potřeb.
Společnost Klöckner působí zejména v oblasti distribuce a zpracování výrobků z kovu, umělých hmot, dále hardwaru, spojovacích systému a systému proti slunci. Hlavní činností společnosti je distribuce a zpracování výrobků z oceli, což představuje 82 % obratu společnosti. Za minulé účetní období dosáhla společnost Klöckner celosvětového obratu 5,4 mld. EUR. Společnost Klöckner působí prostřednictvím Klöckner Stahlhandel CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 159, na trhu distribuce ocelových výrobků v České republice.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k naznačenému spojení dochází v zahraničí, zkoumal Úřad nejprve, zda jsou splněny podmínky pro působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pokud jde o působnost zákona, dle § 1 odst. 3 se tato právní norma vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Dle odst. 4 téhož paragrafu se dále tento zákon nevztahuje na jednání podle odstavce 1 (tedy mimo jiné na spojování soutěžitelů), jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
Vzhledem k tomu, že dceřiná společnost jednoho ze spojujících se soutěžitelů se soutěže na území České republiky účastní, je zřejmé, že se navržená transakce neprojeví výlučně na zahraničním trhu. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona je proto splněna.
Pokud jde o podmínku dle § 1 odst. 3 zákona, Úřad konstatuje, že lze na základě sdělených skutečností dojít k závěru, že přestože se určitým způsobem navržená transakce na trhu na území České republiky projeví, bude to bez negativního dopadu na hospodářskou soutěž. Relevantními trhy po stránce věcné byl Úřadem vymezen trh maloobchodního prodeje loveckých potřeb a trh distribuce ocelových výrobků. Po stránce geografické se jedná o relevantní trhy, vymezené územím České republiky, po stránce časové jako trhy trvalé. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na obou relevantních trzích byly v roce 2001 nižší než 10 % a vzhledem ke konglomerátnímu charakteru spojení nedojde realizací předmětné transakce ke změnám uvedených hodnot.
Protože se jedná o tržní podíly o velikosti menší než 10 %, za existence pouze jedné dceřiné společnosti jednoho ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky, nedojde k narušení hospodářské soutěže ani k existenci možnosti jejího narušení ve smyslu tohoto ustanovení a tudíž se zákon na uvedené jednání vztahovat nebude.
Úřadem vyjádřené stanovisko je odůvodněno tím, že ke stranami navrženému spojení dochází v zahraničí, pouze jedna z jeho stran na území České republiky kontroluje dalšího soutěžitele a společný podíl na stejném území je blízký či nižší než je hranice 10 %. Tato hranice podle dosavadních poznatků Úřadu a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise a k judikatuře Evropského soudního dvora, za absence jiných okolností, které by tento závěr mohly zpochybnit, prakticky vylučuje existenci dominantního postavení, jež by mohlo ohrozit efektivní hospodářskou soutěž na příslušném trhu.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona Úřad proto rozhodnul, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM-1.7. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Věra Boudná, advokátka
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 322/25
110 00 Praha 1