UOHS S112/2001
Rozhodnutí: OF/S112/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Arteva Equities B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA KoSa B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 27. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 112/01-2236/01 V Brně dne 21. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 112/01, zahájeném dne 3. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 East 37 th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA, ve správním řízení právně zastoupená Dr. Vítem Horáčkem, advokátem, se sídlem Advokátní kancelář Glatzová & Co., Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení podniků, v jehož rámci společnosti kontrolované společností Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 East 37 th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA, získají plnou kontrolu nad společnostmi Arteva Equities B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí a KoSa B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí, a to tím způsobem, že společnost Koch Equities, Inc., se sídlem 4111 East 37 th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA získá od společnosti IMASAB Dutch B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí, 50% akcií společnosti Arteva Equities B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí a společnost Koch International Equity Investments B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí, získá od společnosti IMASAB Dutch B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí, 25% akcií společnosti KoSa B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí a společnosti kontrolované společností Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 East 37 th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA, tak budou vlastnit celkem 100% akcií společnosti Arteva Equities B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí a 100% akcií společnosti KoSa B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, Nabídky opčního prodeje/nákupu a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/01 ze dne 17. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě přijaté Nabídky opčního prodeje/nákupu (dále jen "Nabídka"), učiněné společností Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 East 37 th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA (dále jen Koch Industries"), následkem které má dojít k prodeji 50% akcií na společnosti Arteva Equities B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Arteva"), od společnosti IMASAB Dutch B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Imasab") společnosti Koch Equities, Inc., se sídlem 4111 East 37 th Street North, Wichita, Kansas 67220, USA a dále ke prodeji 25% akcií na společnosti KoSa B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí (dále jen "KoSa") od společnosti Imasab společnosti Koch International Equity Investments B.V., se sídlem Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Koch International").
Společnost Arteva, která byla doposud společným podnikem skupiny Koch a společnosti Imasab v poměru 50:50, tak přestane být společným podnikem a bude výhradně ovládána skupinou Koch a společnost KoSa, také doposud společný podnik skupiny Koch a společnosti Imasab, se také stane výhradně kontrolovanou skupinou Koch, kdy 50% bude tato skupina ovládat prostřednictvím společnosti Arteva a 50% prostřednictvím společnosti Koch International.
Celkový celosvětový obrat společnosti Koch Industries činil v roce 2000 cca mil. USD, obdobný obrat společnosti KoSa cca mil. USD, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost Koch Industries se prostřednictvím svých dceřiných společností účastní na území České republiky soutěže na trhu polních hořáků, hořáků, vnitřních zařízení kolon v ropných rafinériích, chemikálií (konkrétně aromatické-triisopropylbenzeny). Společnosti, které jsou předmětem převodu, dodávají do České republiky tetraftalátové meziprodukty, polyesterovou balící pryskyřici a průmyslová vlákna.
Jak vyplývá z uvedených údajů, spojující se soutěžitelé se ve vztahu k území České republiky (ani jinde) nezabývají stejnými obchodními činnostmi, jejich aktivity se nepřekrývají a proto uskutečněním navrhovaného spojení nedojde ke zvýšení jejich podílů na trhu. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.11.2001