UOHS S112/1999
Rozhodnutí: VO II/S112/99 Instance I.
Věc možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci POHONA PH a.s. RoBIN OIL s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 28. 2. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


Č.j. S 112/99-220/417
V Brně dne 4.2.2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 112/99-220 zahájeném z vlastního podnětu dne 8.11.1999 podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., s účastníky řízení, jimiž jsou společnost RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČ 49 82 35 74, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 26.1.2000 JUDr. Ivanou Hanákovou, advokátkou, advokátní kancelář Heyduk a spol., se sídlem Jaselská 27, 602 00 Brno, a společnost POHONA PH a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Sokolská 1336, PSČ 413 01, IČ 63 14 63 04, ve věci možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává jako orgán příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení zahájené z vlastního podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s účastníky řízení, společnostmi RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČ 49 82 35 74, a POHONA PH a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Sokolská 1336, PSČ 413 01, IČ 63 14 63 04, ve věci možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., které úřad spatřoval v dohodě o způsobu stanovení maloobchodních cen pohonných hmot pro prodej na čerpacích stanicích společnosti POHONA PH a.s. obsažené ve Smlouvě o spolupráci ze dne 15.2.1999, se dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, pro odpadnutí důvodu řízení zahájeného z podnětu správního orgánu, zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Popis zjištěných skutečností odůvodňujících zahájení správního řízení z vlastního podnětu úřadu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na základě šetření podmínek distribuce pohonných hmot (dále jen "PHM") na čerpacích stanicích (dále jen "ČS") prováděného z vlastního podnětu vyžádal dne 20.7.1999 od společnosti RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČ 49 82 35 74, informace, se kterými subjekty má uzavřeny tzv. smlouvy o spolupráci, a předložení těchto smluv.
Dne 29.7.1999 byly úřadu informace poskytnuty a smlouvy předloženy; s jedním subjektem byla předložena smlouva označená jako "Smlouva o vzájemně výhodné spolupráci" ve znění podepsaném smluvními stranami (dohoda o způsobu stanovení maloobchodních cen PHM pro prodej na ČS obsažená v této smlouvě byla předmětem správního řízení S 89/99-220) a dvě "Smlouvy o spolupráci" se dvěma subjekty v typové, smluvními stranami nepodepsané podobě (str. 3-4 spisu). Smluvní stranou jedné ze Smluv o spolupráci byla společnost POHONA PH a.s.
Úřad v této souvislosti oslovil také společnost POHONA PH a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Sokolská 1336, PSČ 413 01, IČ 63 14 63 04, aby předložila kopii platné a podepsané Smlouvy o spolupráci, kterou uzavřela se společností RoBIN OIL s.r.o., včetně všech dodatků k této smlouvě.
Dne 3.9.1999 úřad obdržel od společnosti POHONA PH a.s. "Smlouvu o spolupráci" podepsanou společnostmi RoBIN OIL s.r.o. a POHONA PH a.s. (ke Smlouvě nebyly přiloženy žádné dodatky, přílohy, zápisy apod.). Její znění bylo shodné se zněním nepodepsané smlouvy předložené společností RoBIN OIL s.r.o., rozdíl byl pouze na první straně Smlouvy o spolupráci, a to v seznamu ČS, na něž se Smlouva o spolupráci vztahuje (pozn.: znění předložené společností RoBIN OIL s.r.o. obsahovalo 10 ČS, ve znění předloženém společností POHONA PH a.s. byly rukou dopsány další 2 ČS a připojen nečitelný podpis).
Smlouva o spolupráci (str. 3 spisu) byla uzavřena dne 15.2.1999 mezi smluvními stranami označenými jako: "RoBiN OIL, s.r.o., Cyrila Boudy 1444, Kladno, PSČ: 272 01, IČO: 49823574, zastoupená Jiřím Zoubkem (jako prodávající), a POHONA a.s., 413 01 Roudnice nad Labem, Sokolská 1336, IČO: 63146304, zastoupená p. Bohumilem Svobodou, předsedou představenstva (jako kupující)".
RoBIN OIL s.r.o., je dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze zapsán dne 3.10.1994 se sídlem v Kladně, Cyrila Boudy 1444, IČ 49 82 35 74 (dále jen "ROIL"). Jeho předmětem podnikání je vedle dalších činností (jako jsou opravy motorových vozidel, poskytování software, výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků apod.), nákup, prodej a skladování paliv a maziv a provozování ČS s palivy a mazivy. Jediným společníkem a současně i jediným jednatelem společnosti je Jiří Zoubek. Výpis z OR viz str. 138 spisu.
ROIL se zabývá velkoobchodní činností-dodává PHM jiným odběratelům (jak podnikům, tak i provozovatelům ČS) a rovněž se zabývá prodejem PHM ve vlastních či pronajatých ČS (celkem 40 vlastních či pronajatých ČS-viz otázka č. 9 Protokolu z jednání ze dne 26.1.2000, str. 135 spisu).
POHONA PH a.s. je dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 26.7.1995 se sídlem v Roudnici nad Labem, Sokolská 1336, PSČ 413 01, IČ 63 14 63 04 (dále jen " Pohona "). Jejím předmětem podnikání je provozování ČS s palivy a mazivy a nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu. Pohona dodává PHM dalším odběratelům (podnikům i provozovatelům ČS) a rovněž se zabývá prodejem PHM ve vlastních či pronajatých ČS (11 ČS-viz druhý bod protokolu z jednání, str. 56 spisu). Výpis z OR viz str. 7 spisu.
Dle čl. I. Smlouvy o spolupráci (dále jen "Smlouva") ze dne 15.2.1999 je předmětem Smlouvy "provozování uvedené čerpací stanice vlastníka v rámci sítě čerpacích stanic označených názvem a logem RoBiN OIL a podléhajících jednotnému obchodnímu řízení sítě. Dále tato smlouva plně nahrazuje kupní smlouvu na nákup pohonných hmot pro příslušnou čerpací stanici, která je předmětem této smlouvy a celkově precizuje vztah v nákupu a prodeji pohonných hmot a obchodního standartu čerpací stanice. Tato smlouva je uzavírána za účelem posílení postavení smluvních subjektů na obchodním trhu v České republice a dále dosažení maximálně výhodných podmínek u výrobce pohonných hmot."
Smlouva obsahovala následující citovaná ustanovení významná z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže (pozn.: ve vyznačených citacích z dokumentů úřad uvádí označení společností tak, jak je v jejich textu uváděno, bez ohledu, že není vždy v souladu s výpisem z OR):
V čl. II. Specifikace podmínek spolupráce v nákupu pohonných hmot a dodržení standartu čerpací stanice
písm. c):
" Po dobu platnosti této smlouvy budou na takto označené čerpací stanice (pozn. úřadu: rozumí se dle předchozích článků Smlouvy barevné firemní označení sítě ROILu) realizovány výlučně dodávky pohonných hmot fy RoBiN OIL s.r.o. Exkluzivitu dodávek pohonných hmot lze po dobu platnosti této smlouvy zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí být písemnou formou. Na základě dohody bude exkluzivita tolerována v hodnotě celkového odběru s tolerancí 15%."
písm. f):
" Firma RoBiN OIL bere na vědomí, že z nutných provozních důvodů je možno odebírat až 15% objemu pohonných hmot z jiných zdrojů než je smluvně stanoveno. Tento objem pohonných hmot a topných médií nebude však použit pro čerpací stanice."
písm. g):
" Pokud odběratel bude po dobu 3 měsíců deklarovat výhodnější nabídku od jiného značkového dodavatele pohonných hmot a na tuto skutečnost nebude ze strany společnosti RoBiN OIL reagováno má právo kupující od této smlouvy jednostranně odstoupit. Tato doložka je uzavřena na zkušební dobu, na které se smluvní strany dohodly."
V čl. III. Specifikace podmínek spolupráce v obchodní politice , písm. a):
" Po dobu platnosti této smlouvy budou na čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy, maloobchodní ceny PHM konzultovány fy RoBiN OIL s.r.o. a smluvní strany budou v této oblasti maximálně spolupracovat. Ceny, které budou po vzájemné dohodě stanoveny budou vždy respektovat regionální cenový vývoj."
V čl IV. Platnost a garance smlouvy :
" Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od data 22.2.1999 do 31.12.2000. Pokud bude dále trvat vůle obou účastníků této smlouvy prodlužuje se automaticky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku nebo písemným dodatkem na dobu určitou. Termín "zkušební lhůta", který používá tato smlouva reprezentuje smluvní období od 22.2.1999 do 22.2.2000.
V období od 1. února 1999 do 31. prosince 2000 je tato smlouva vypověditelná pouze dohodou obou smluvních stran. V období zkušební lhůty je smlouva vypověditelná z důvodů uvedených v čl. II g."
V čl. VI. Závěrečná ujednání :
" Tato smlouva je exkluzívní smlouvou o spolupráci vlastníka čerpací stanice a fy RoBiN OIL s.r.o. a v tomto duchu ji také obě strany podepisují."
K dotazu úřadu, zda je ROIL personálně či kapitálově propojen se subjekty, s nimiž má uzavřeny uvedené smlouvy, ROIL sdělil (bod 3) dopisu, str. 2 spisu), že neexistuje žádné personální, majetkové ani jiné propojení mezi subjekty, se kterými je uzavřena Smlouva o spolupráci.
Za účelem objasnění informací a převzetí podkladů souvisejících se Smlouvou se dne 17.9.1999 uskutečnilo jednání úřadu se společností Pohona. Předseda představenstva, který společnost při jednání zastupoval, uvedl, že Smlouva byla úřadu předložena v úplném znění a že nahradila dříve uzavřenou kupní smlouvu mezi ROILem a Pohonou (viz otázka č. 1, str. 14 spisu). Důvodem pro uzavření Smlouvy byla podle předsedy představenstva situace v oblasti ČS, kde existuje silná konkurence a na trhu zůstanou pouze silné společnosti nebo ti, kteří se sdruží do sítí. Přínos Smlouvy pro Pohonu spočívá především v tom, že odpadá zátěž zajištění za zaplacení odebraných PHM, není nutno platit předem (splatnost faktur je stanovena 14 dnů od zdanitelného plnění), k zajištění dodávek stačí pouze tato Smlouva (viz otázka č. 12, str. 20 spisu). Dále předseda představenstva uvedl, že v současné době má Pohona kromě ROILu ještě dalšího dodavatele PHM a že v současné době se Smlouva nachází ve zkušební době (do 22.2.2000) a "ustanovení Smlouvy zatím nejsou ve smyslu jejich dodržování ze strany ROILu kontrolovány (např. výtoče)." Smlouva dává také v čl. II. písm. g) odběrateli právo, pokud bude po dobu 3 měsíců deklarovat výhodnější nabídku od jiného značkového dodavatele PHM a na tuto skutečnost nebude ze strany ROILu reagováno, od Smlouvy odstoupit.
Vzhledem k této skutečnosti nebylo úřadem zahájeno správní řízení z důvodu možného porušení § 3 odst. 1 zákona uzavřením dohody o výhradních dodávkách PHM. (Pozn.: V průběhu správního řízení Pohona doložila fakturami vystavenými jinými dodavateli než ROILem, že odebírá PHM od více odběratelů-viz str. 93-98 spisu.)
Na základě posouzení ujednání soutěžitelů obsažených ve Smlouvě, v níž ROIL vystupuje jako dodavatel PHM a Pohona jako odběratel PHM a vlastník ČS, dospěl úřad k závěru, že je dáno důvodné podezření z porušení zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), a oznámením ze dne 3.11.1999 zahájil správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona úřad spatřoval v dohodě o způsobu stanovení maloobchodních cen PHM na ČS obsažené ve Smlouvě. Průběh správního řízení a popis zjištěných skutečností
K objasnění ustanovení Smlouvy obsahujících dohodu o způsobu stanovení cen PHM na ČS (čl. III. písm. a) Smlouvy), jakož i dalších ustanovení Smlouvy týkajících se vzájemné spolupráce ROILu (jako dodavatele PHM) a Pohony (jako jeho odběratele PHM), se uskutečnilo v průběhu správního řízení několik ústních jednání s oběma účastníky správního řízení. Rovněž byly prověřeny další podklady (např. kniha evidence pošty Pohony , faktury od dodavatelů PHM vystavených pro Pohonu , přehled prodejních cen PHM na ČS Pohony a ČS ROILu, které si navzájem konkurují, za období od 13.9.1999 do 19.9.1999, resp. 20.9.1999) za účelem posouzení, zda účastníci řízení dohodu o způsobu stanovení cen obsaženou ve Smlouvě dodržují. S Pohonou se uskutečnila ústní jednání dne 12.11.1999 a 31.1.2000. Se společností ROIL se uskutečnilo ústní jednání dne 26.1.2000.
Vzhledem k tomu, že ROIL opakovaně nepřebíral písemnosti úřadu doručované prostřednictvím pošty ani doručované osobně pracovníky úřadu a ztížil tak postup řízení, úřad společnosti ROIL udělil v průběhu správního řízení dle § 14 odst. 2 zákona pořádkovou pokutu ve výši 100 000 Kč (rozhodnutí č.j. S 112A/99-220/55 ze dne 6.1.2000, str. 102-105 spisu). Rozhodnutí o uložení pokuty doposud nenabylo právní moci, neboť ROIL proti němu podal v zákonné lhůtě rozklad, a to sám i prostřednictvím právního zástupce (k tomuto rozkladu byla přiložena plná moc pro právního zástupce ze dne 26.1.2000 k zastupování ROILu ve správním řízení S 112/99-220, str. 170 spisu).
Jelikož úřad považoval za nezbytné dát účastníku správního řízení po udělení pořádkové pokuty možnost hájit svá práva, vyjádřit se k předmětu řízení a předložit úřadu podklady potřebné pro posouzení skutečného stavu věci, byla na žádost výkonného odboru dle § 49 odst. 2 správního řádu předsedou úřadu prodloužena lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci do 4.2.2000. Vyrozumění o tom bylo oběma účastníkům řízení zasláno dopisem úřadu ze dne 11.1.2000 (str. 112-113 spisu).
Dne 12.11.1999 se uskutečnilo se zástupcem společnosti Pohona první ústní jednání po zahájení správního řízení za účelem získání informací k předložené Smlouvě. V úvodu tohoto ústního jednání zástupce Pohony mj. předložil úřadem vyžádanou Kupní smlouvu, která byla uzavřena dne 1.6.1996 mezi smluvními stranami označenými jako RoBiN OIL spol. s r.o. (prodávající) a Pohona ph a.s. (kupující). K této smlouvě zástupce Pohony přiložil "Přílohu ke kupní smlouvě ze dne 1.6.1996", kopii výpisu z obchodního rejstříku ROILu z 5.4.1996 a osvědčení o registraci a rozhodnutí o přidělení DIČ ROILu z 18.10.1994. Žádné jiné dodatky, přílohy či zápisy k citované kupní smlouvě zástupce Pohony při ústním jednání úřadu nepředložil. K dotazu úřadu, pro které ČS byla Smlouva o spolupráci se společností ROIL uzavřena, zástupce POHONY uvedl, že Smlouva se vztahuje na 11 ČS Pohony.
Na dotaz úřadu, jaké dodatky, přílohy atd. ke Smlouvě z 15.2.1999 byly mezi smluvními stranami uzavřeny, zástupce Pohony uvedl: "Žádné dodatky nebyly ke Smlouvě uzavřeny, ani při jednáních s ROILem nebyly pořízeny zápisy, které by měly platnost dodatku či přílohy ke Smlouvě." (otázka č. 1 Protokolu z jednání, str. 57 spisu)
Zástupce Pohony k otázce č. 13 úřadu (str. 59 spisu), aby vysvětlil význam čl. III. písm. a) Smlouvy a jak probíhá jeho realizace v praxi, uvedl, že význam tohoto ustanovení pro Pohonu souvisí s existencí podnikatelského záměru společnosti POHONA (zástupce Pohony označil údaje o něm za obchodní tajemství dle § 17 obchodního zákoníku). Ceny stanovuje Pohona sama, konkrétně předseda představenstva a náměstek pro maloobchodní prodej, přičemž konečné rozhodnutí o ceně PHM na ČS vydává předseda představenstva. Provozní oddělení vyplňuje tabulku cen PHM na konkurenčních ČS a po vzájemné konzultaci a na základě analýzy těchto cen a ekonomických závislostí (výtoč, marže, splácení úvěrů, ostatní provozní náklady apod.) ve společnosti rozhodne předseda představenstva o konečné ceně. Zástupce Pohony dále uvedl, že toto ustanovení není oboustranně dodržováno, s ROILem nedochází k žádné dohodě o cenách na ČS provozovaných Pohonou . Dochází pouze k vzájemnému informování o cenách na konkurenčních a vlastních ČS. Konzultace maloobchodních cen PHM s firmou ROIL jsou pro jeho společnost výhodné, neboť ROIL má síť přibližně 30 ČS, takže má přehled o cenách v různých regionech ČR. Nemá-li Pohona informace k určení ceny v daném čase, snaží se je získat i tak, že se informuje u jiných provozovatelů ČS (většinou se jedná o telefonické konzultace). Informace o cenách PHM konkurenčních ČS sděluje Pohona také ROILu na jeho požádání (str. 59-60 spisu).
Dne 26.1.2000 se uskutečnilo ústní jednání se společností ROIL. V úvodu tohoto jednání zástupce ROILu, jednatel společnosti, předložil některé podklady a informace vyžadované úřadem již dříve. Ve svém vyjádření k významu čl. III. písm. a) Smlouvy zástupce ROILu uvedl (bod č. 11 dopisu ROILu z 23.1.2000, str. 137 spisu), že tento článek je pouze návrhem, jak sledovat konkurenční ceny v regionu, který by případně zajímal obě strany. Jestli bude začleněn do znění Smlouvy, na které se obě strany dohodnou, až vstoupí v platnost, není zástupce ROILu schopen nyní posoudit. Dále předložil "Zápis z jednání zástupců firem ze dne 15.2.1999" (dále jen "Zápis", str. 139-140 spisu), kde jsou jako účastníci jednání označeni RoBiN OIL, s.r.o. a Pohona a.s.
K otázce č. 1 úřadu (viz Protokol z jednání, str. 134 spisu), jaké dodatky, přílohy atd. ke Smlouvě z 15.2.1999 byly mezi smluvními stranami uzavřeny, zástupce ROILu uvedl, že Smlouva nemá žádné dodatky, přílohy apod. a je pouze ve znění předloženém úřadu již dříve.
Na dotaz, zda je Smlouva plněna, zástupce ROILu uvedl, že Smlouva plněna není, jelikož není účinná. Účinná bude Smlouva až po uplynutí zkušební doby, pokud ji obě strany podepíší. Podle jeho vyjádření to vyplývá jak ze Smlouvy, tak ze Zápisu, který byl téhož dne (tj. 15.2.1999) oběma stranami podepsán a postaven na úroveň dodatku ke kupní smlouvě. Dále uvedl, že, pokud by mělo dojít k ukončení platnosti kupní smlouvy, vyžaduje se písemná forma. Dodávky PHM pro druhou smluvní stranu jsou realizovány dle platné kupní smlouvy. Ke kupní smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky kromě zápisu předloženého úřadu při tomto jednání. Druhé smluvní straně ROIL každý týden zasílá pouze cenové nabídky PHM. Zástupce ROILu také popřel existenci dohody mezi ROILem a Pohonou o určování cen pro prodej PHM na ČS Pohony (otázka č. 7 Protokolu z jednání, str. 135 spisu).
Dne 26.1.2000 obdržel úřad rovněž rozklad společnosti ROIL proti rozhodnutí úřadu č.j. S 112A/99-220/55 o uložení pořádkové pokuty (str. 154-159 spisu). V textu rozkladu ROIL uvádí, že již při ústním jednání dne 21.9.1999 (pozn. úřadu: proběhlo v rámci správního řízení S 89/99-220) úřad upozorňoval, že Smlouva, která je předmětem šetření úřadu, je smlouvou nerelevantní, uzavřenou na zkušební dobu, která končí až 22.2.2000, a po dobu této zkušební doby se veškeré obchodní vztahy řídí platnými kupními smlouvami. Toto nebylo podle názoru ROILu vzato vůbec v úvahu, přestože bylo úřadu poskytnuto přesné znění smlouvy s Pohonou .
K tomu úřad uvádí, že Protokol z jednání ve správním řízení S 89/99-220 (kopie viz str. 160-166 spisu) neobsahuje vyjádření ROILu v tom smyslu, že Smlouva o spolupráci není účinná. Pouze v odpovědi na otázku 8a) k objasnění dohody o exkluzivitě dodávek zástupce ROILu uvedl: "V novějších smlouvách o spolupráci, které jsme uzavřeli s POHONOU PH a.s. a Františkem Šálkem, je již přímo ustanovení, že odběratel bude po dobu tří měsíců deklarovat výhodnější nabídku od jiného značkového dodavatele PHM a na tuto skutečnost nebude za strany ROILu reagováno, má právo odběratel od této smlouvy jednostranně odstoupit. Tato doložka je uzavřena na zkušební dobu 1 roku od uzavření smlouvy a dále odběratel může až 15 % PHM odebrat z jiných zdrojů na základě dohody."
Při ústním jednání se společností Pohona , které se uskutečnilo 31.1.2000, předložil zástupce účastníka řízení výše uvedený Zápis ze dne 15.2.1999 (str. 181-182 spisu). Zástupce Pohony na otázku úřadu, proč Pohona nepředložila úřadu Zápis již dříve, odpověděl, že úřad dodatky ani zápisy ke Kupní smlouvě z 1.6.1996 nepožadoval (str. 179 spisu). K dotazu, z jakého důvodu při předchozích jednáních s úřadem Pohona neuvedla, že Smlouva není účinná, zástupce Pohony uvedl: "Neumím posoudit, zda je Smlouva účinná nebo není. Smluvní vztahy s ROILem se řídí podle plnění dodávek zboží a našich plateb za toto zboží. Případné spory by se posuzovaly u soudu podle předložených důkazů."
Účastníci řízení předložili úřadu teprve téměř tři měsíce po zahájení správního řízení Zápis z jednání, který dříve úřad neměl k dispozici, přičemž tento Zápis má zásadní význam pro průběh řízení. K tomu úřad uvádí, že je v zájmu účastníků řízení poskytnout správnímu orgánu všechny podklady, aby mohlo být jeho rozhodnutí vydáno na základě úplných a přesně zjištěných skutečností. Účastník řízení je také dle § 34 správního řádu povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy, a tvrdí-li, že dohoda, která je předmětem tohoto správního řízení, neexistuje. Právní rozbor rozhodných skutečností
V dalším řízení se úřad zaměřil na posouzení vlivu Zápisu na dohodu o způsobu tvorby maloobchodních cen PHM obsaženou ve Smlouvě, která byla důvodem pro zahájení správního řízení, a na skutečné chování účastníků řízení při plnění ustanovení Smlouvy.
Smlouva o spolupráci ze dne 15.2.1999 podle svého čl. I. "plně nahrazuje kupní smlouvu na nákup pohonných hmot pro příslušný smluvní subjekt a celkově precizuje vztah v nákupu a prodeji pohonných hmot."
Samotné znění čl. III. písm. a) Smlouvy naplňuje znaky dohody mezi soutěžiteli o nepřímém určení cen ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona. Dohody mezi soutěžiteli o přímém nebo nepřímém určení cen patří mezi nejzávažnější porušení zákona bez ohledu, zda jsou uzavírány mezi soutěžiteli účastnícími se hospodářské soutěže jako konkurenti (tj. v horizontální úrovni), či uzavírané mezi soutěžiteli kooperujícími ve vztazích dodavatele a odběratele na různých stupních distribuce zboží (ve vertikální úrovni). Dle § 3 odst. 1 zákona jsou takové dohody mezi soutěžiteli zakázané a neplatné.
Zápis má celkem čtyři články:
Dle čl. I . "Účastníci jednání se dohodly, že při příležitosti parafování smlouvy o spolupráci berou na vědomí tato zásadní fakta a zároveň staví tato ujednání zapsaná v tomto zápisu na roveň dodatku ke Kupní smlouvě ze dne 1.6.1996."
Dle čl. II . "Výše uvedená kupní smlouva je v plném rozsahu platná a dle ní se řídí veškeré obchodní vztahy mezi smluvními stranami."
Dle čl. III. "Smlouva o spolupráci je pokusem o posunutí obchodní spolupráce na vyšší úroveň. Je uzavírána na zkušební dobu z důvodu jejího vyprecizování, odstranění tvrdostí, popř. vypuštění či vložení ustanovení, která vyplynou ze zákonných úprav obchodního, daňového nebo účetního okruhu platných předpisů."
Dle čl. IV. "Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že Smlouva o spolupráci nabude právní účinnosti až po zkušební době v ní stanovené-a obě strany se shodnou na finální podobě této smlouvy a případných úpravách. Do této doby t.z. do 22.2.2000 zůstávají veškeré obchodní vztahy kryty platnou kupní smlouvou ze dne 1.6.1996 a touto smlouvou se plně řídí."
Po právním rozboru Zápisu dospěl úřad k závěru, že tento se vztahuje nejen ke Kupní smlouvě z 1.6.1996, ale i ke Smlouvě o spolupráci. Zápis byl pořízen mezi ROILem a Pohonou dne 15.2.1999, tj. stejného dne, kdy byla mezi ROILem a Pohonou uzavřena Smlouva o spolupráci, a dle svého obsahu je dodatkem k ní, neboť odkládá její účinnost do 22.2.2000. Přestože Zápis stanoví, že je dodatkem ke Kupní smlouvě, podle názoru úřadu pouze deklaruje skutečný stav, kdy Kupní smlouva nemůže být nahrazena Smlouvou o spolupráci, jak předpokládá čl. I. Smlouvy, neboť tato není účinná. Obchodní vztahy mezi smluvními stranami se tedy do doby nabytí účinnosti Smlouvy o spolupráci řídí Kupní smlouvou.
Základem pro spolupráci mezi ROILem a Pohonou nadále zůstává citovaná Kupní smlouva (str. 64-67 spisu). Po prověření obsahu Kupní smlouvy úřad konstatuje, že se jedná o běžnou úpravu vzájemného dodavatelsko-odběratelského vztahu, jehož předmětem jsou dodávky pohonných hmot (kde ROIL je dodavatel a Pohona odběratel). Smlouva upravuje sortiment dodávek, podmínky kvality, techniku dodávek a podmínky uskladnění zboží, jakož i fakturační a platební podmínky. Je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Tato smlouva neobsahuje dohodu, která by byla porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pro posouzení, zda dohoda účastníků řízení o způsobu stanovení cen PHM na ČS ve smyslu čl. III. písm. a) Smlouvy nebyla fakticky plněna, má význam také skutečnost, kdo je vlastníkem pohonných hmot v okamžiku jejich prodeje na ČS. K dotazu úřadu (otázka č. 7 zápisu z ústního jednání konaného dne 17.9.1999, str. 17 spisu ) zástupce Pohony uvedl, že PHM na jejich ČS prodávají zaměstnanci, výjimku představuje 6 ČS, u nichž PHM prodávají nájemci. Vlastníkem PHM v okamžiku jejich prodeje koncovému odběrateli je Pohona . Nájemce ČS tedy neurčuje cenu PHM, tu určuje vždy Pohona , jako vlastník. Úřad u všech 11 ČS Pohony ověřil, že způsob stanovení cen PHM souhlasí s tvrzením Pohony (viz záznamy telefonních hovorů-str. 122-132 spisu). Dále úřad prověřil, jaké jsou ceny PHM na ČS Pohony a na ČS ROILu, které Pohona monitoruje z hlediska sledování cen konkurence v regionech. Ve vybraném období nezjistil, že by se ceny PHM na těchto ČS shodovaly.
Závěr úřadu k možnému porušení zákona
Po zhodnocení všech důkazů úřad konstatuje, že nebylo prokázáno plnění dohody o způsobu stanovení maloobchodních cen PHM pro prodej na ČS společnosti POHONA PH a.s. obsažené ve Smlouvě o spolupráci. Tato Smlouva je sice platná, není však účinná a nemůže tedy vyvolávat zamýšlené následky právního úkonu. S ohledem na tuto skutečnost úřad dospěl k závěru, že nedošlo k porušení zákona.
Při seznámení s výsledky šetření a závěry přijatými úřadem (viz Protokol z jednání bod 2., str. 180 spisu) zástupce Pohony uvedl: "I kdyby úřad prokázal naší vinu, přesto by našim zákazníkům nevznikla škoda v důsledku našeho jednání a naší firmě by ani nevzniklo obohacení na úkor našich zákazníků, neboť po předložení našich důkazů je zřejmé, že klesá naše marže na prodeji těchto PHM a tudíž že zákazník nakupuje PHM za neustále nižší ceny a určitě to není způsobeno kartelovými dohodami mezi firmami, ale vzniklou konkurencí, která se zřejmě v roce 2000 vyhrotí."
K tomu úřad uvádí, že dohody mezi soutěžiteli o cenách jsou s ohledem na funkci ceny v tržní ekonomice považovány za nejzávažnější protisoutěžní delikt. Odběratel (nakupující zboží do svého vlastnictví a prodávající je na své hospodářské riziko) nesmí být ve vertikální kooperaci omezen ve svém právu stanovit svobodně a nezávisle prodejní ceny svého zboží pro své zákazníky (např. ani ujednáním, jakým způsobem má být konečná cena odběratelem stanovena, čím se má při jejím stanovení řídit apod.). Vyloučení či jen omezení tohoto jeho práva je z hlediska ochrany hospodářské soutěže nepřípustné.
Zástupce ROILu při seznámení s výsledky šetření a závěry úřadu (viz Protokol z jednání bod 2., str. 183 spisu) neměl ke sděleným výsledkům šetření ani podkladům pro vydání rozhodnutí žádné připomínky.
Úřad poučil účastníky řízení při příležitosti seznámení s výsledky šetření, že dohody o přímém nebo nepřímém určení cen jsou ze zákona zakázány a jakékoli dohody určující, jakým způsobem má být odběratelem stanovena konečná cena zboží pro spotřebitele, čím se má odběratel řídit apod., obsažené ve smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem, jsou zakázány a představují možnost narušení hospodářské soutěže. Úřad uvědomil účastníky řízení, že po uplynutí zkušební lhůty vyžádá Smlouvu o spolupráci za účelem posouzení, zda její ustanovení neobsahují dohody mezi soutěžiteli, které jsou v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. V této souvislosti úřad účastníky řízení upozornil, že za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže může uložit soutěžitelům pokutu do výše 10 000 000 Kč, popř. do výše 10 % z čistého obratu za poslední ukončený kalendářní rok.
Na základě všech výše uvedených skutečností dospěl úřad k závěru, že odpadl důvod řízení zahájeného z vlastního podnětu a rozhodl o zastavení správního řízení, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :
Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivana Hanáková
advokátka
AK Heyduk a spol.
Jaselská 27
602 00 Brno
POHONA PH a.s.
Sokolská 1336
413 01 Roudnice nad Labem