UOHS S111/2001
Rozhodnutí: OF/S111/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci BENZINA, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Korytná 10, 100 33 Praha 10 (část podniku) ČEPRO, a.s., se sídlem Spálená 5, 111 21 Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 111/01-2153/01 V Brně dne 16. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 111/01, zahájeném dne
3. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ČEPRO, a.s., se sídlem Spálená 5, 111 21 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků společnosti ČEPRO, a.s., se sídlem Spálená 5, 111 21 Praha 1 a části podniku společnosti BENZINA, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Korytná 10, 100 33 Praha 10, ke kterému dochází dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy ze dne 25.9.2001, uzavřené mezi společností ČEPRO, a.s., se sídlem Spálená 5, 111 21 Praha 1 jako nabyvatelem a společností BENZINA, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Korytná 10, 100 33 Praha 10 jako prodávajícím, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 3. října 2001 na návrh společnosti ČEPRO, a.s., se sídlem Spálená 5, 111 21 Praha 1 (dále jen "Čepro"), správní řízení S 111/01 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodního podílu, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má nabýt podnik jiného soutěžitele nebo jeho podstatnou část, což je v tomto případě společnost Čepro. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 2 zákona tím, že společnost Čepro jako nabyvatel získá na základě Smlouvy, uzavřené dne 25.9.2001 mezi společností Čepro a společností BENZINA, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Korytná 10, 100 33 Praha 10 (dále jen "Benzina") od společnosti Benzina část jejího podniku, v této smlouvě specifikovanou.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
formuláře vztahujícího se ke spojení
Smlouvy ze dne 25.9.2001
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/01 ze dne 17. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastník správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Čepro je akciovou společností, zapsanou do obchodního rejstříku dne 1.1.1994. Podniká v celé řadě oblastí, mimo jiné i v oblasti provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. Je ovládána Fondem národního majetku České republiky, který drží 100% akcií. Její obrat za rok 2000 činil cca ... Kč.
Benzina je státním podnikem, zřízeným dne 1.5.1990 rozhodnutím ministra průmyslu České republiky. Podniká mimo jiné v oblasti provozování čerpacích stanic. Dne 15.5.2001 vstoupila do likvidace. Obrat Benziny za rok 2000 je cca ... Kč.
Relevantní trh
Následně Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen navrhované spojení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Pokud jde o výrobkové vymezení relevantního trhu, předmětem smlouvy, zakládající navrhované spojení, je zejména prodej sítě čerpacích stanic pohonných hmot, vlastněných společností Benzina. Čerpací stanice pohonných hmot jsou zejména určeny k maloobchodnímu prodeji pohonných hmot motoristům. Po výrobkové stránce byl relevantní trh vymezen jako trh maloobchodního prodeje pohonných hmot.
Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Pokud jde o relevantní geografický trh, Úřad konstatuje, že podmínky hospodářské soutěže na území České republiky jsou homogenní, a proto byl relevantní trh z geografického hlediska vymezen územím celé České republiky.
Posouzení dopadů spojení
V rámci navrhovaného spojení soutěžitelů má společnost Čepro nabýt část podniku státního podniku Benzina. Předmětem převodu je konkrétně zejména síť čerpacích stanic pohonných hmot, které Benzina vlastní, a to v počtu 196 stanic, z toho 25 je v současné době mimo provoz. Zároveň je předmětem převodu i dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nedokončené investice, drobný hmotný majetek, ekologické zátěže a práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, to vše za specifikace dle příloh smlouvy.
Celkový počet čerpacích stanic na území České republiky je cca 2200, z toho asi 10 % jsou tzv. neveřejné čerpací stanice (podnikové). Celkový prodej pohonných hmot na stejném území činí cca 5 mil. m 3 . Jak vyplývá z údajů, předložených účastníkem řízení, společnost Čepro se podílí na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot v rozsahu podílu cca %, státní podnik Benzina potom v rozsahu podílu cca %. Společný podíl po spojení bude cca %. Pokud jde o počet vlastněných čerpacích stanic, jejich celkové množství ve vlastnictví Čepra po spojení bude představovat cca % z celkového počtu na území České republiky.
Na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot soutěží více než 300 provozovatelů čerpacích stanic, většina z nich však provozuje méně než 5 čerpacích stanic. Rozhodující asi dvoutřetinový podíl ovládá skupina velkých soutěžitelů, společnost Benzina a.s. a soutěžitelé zejména ze skupin ÖMV, Shell, Aral, Total, Conoco, Agip a Slovnaft.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, oba spojující se podniky (části) se účastní hospodářské soutěže mimo jiné na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot, kde se jejich podnikatelské aktivity překrývají. Ke spojení podniků má dojít tím, že společnost Čepro jako nabyvatel získá na základě smlouvy část podniku státního podniku Benzina .
Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak zároveň vyplývá z výše celkových celosvětových čistých obratů spojovaných podniků, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Z popsaných skutečností vyplývá, že posuzované spojení se projeví na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot, avšak zejména vzhledem k celkovému objemu trhu a podílu spojujících se soutěžitelů na tomto trhu Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
účastník řízení
právní moc : 23.11.2001