UOHS S111/1999
Rozhodnutí: VO4/S111/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků dle § 8 a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Dr. Oetker, s.r.o. PANE-CZ, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 22. 12. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 150 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 111/99-240 V Brně dne 20. prosince 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.10.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správ­ním řízení, ve spojení s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákona č. 286/1993 Sb., na základě návrhu na zahájení řízení podaného účastníky řízení společností Dr. Oetker, s.r.o., se sídlem 292 01 Kladno, Americká 2335, IČO 48362425, a společností PANE-CZ, a.s. se sídlem 676 02 Moravské Budějovice, Husova 796, IČO 25521772, obě ve správním řízení zastoupené jednatelem společnosti Dr.Oetker, s.r.o Ing. Igorem Doležalem, r.č. 621230/0794, bytem Praha 8, Vratislavská 2/398, (v případě PANE-CZ, a.s. na základě plné moci ze dne 12.10.1999), ve věci spojení podniků podle § 8 odstavec 1 písmeno b) a § 8a zákona č. 63/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
takto:
Podle § 8a odstavec 2 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se spojení podniků Dr. Oetker, s.r.o., se sídlem 292 01 Kladno, Americká 2335, IČO 48362425, a PANE-CZ, a.s., se sídlem 676 02 Moravské Budějovice, Husova 796, IČO 25521772, ke kterému došlo tím, že společnost Dr. Oetker, s.r.o., uzavřela 10.9.1999 smlouvu o koupi movitých věcí, 17.9.1999 smlouvy o převodu ochranných známek "PANE a "bon giorno"a 12.10.1999 smlouvu o koupi nemovitostí se společností PANE-CZ, a.s., čímž byla naplněna skutková podstata převodu podstatné části podniku ve smyslu § 8 odstavec 1 písmeno b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Omezení ani závazky nebyly stanoveny. Odůvodnění :
Dne 19.10.1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad"), příslušný podle ustanovení § 11 odstavec 1 písmeno a) zákona č.63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), návrh na zahájení správního řízení, podaný společností Dr. Oetker, s.r.o., se sídlem 292 01 Kladno, Americká 2335, IČO 48362425, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 40137, (dále jen "Dr. Oetker, s.r.o.") a PANE-CZ, a.s. se sídlem 676 02 Moravské Budějovice, Husova 796, IČO 25521772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně oddíl B, vložka 2573 (dále jen PANE, a.s.) s tím, že společnost Dr. Oetker, s.r.o. podnikající na trhu mražené pizzy odkoupila od společnosti PANE, a.s., která také podniká na trhu mražené pizzy, na základě smlouvy ze dne 10. 9.1999 věci movité k výrobě mražené pizzy a na základě 2 smluv z 17.9. 1999 o převodu ochranných známek PANE a bon giorno tyto 2 ochranné známky a na základě smlouvy o převodu nemovitostí ze dne 12.10.1999 areál v němž je prováděna výroba mražené pizzy. Úřad konstatuje, že uzavřením výše uvedených smluv došlo ke spojování podniků podle § 8 odstavec 1 písmeno b) zákona.
Ke své žádosti o povolení spojení účastníci řízení přiložili výše uvedené smlouvy (spis str. 5-24, 41-44). Správní poplatek ve výši 10.000,-Kč byl zaplacen 20.10.1999 (výpis z účtu-spis str. 2a).
Spojení podniků Dr. Oetker, s.r.o. a PANE-CZ, a.s. bylo oznámeno v Obchodním věstníku dne 3.11.1999 (spis str. 50), s tím, že případné námitky je možné zaslat úřadu do 10 dnů od zveřejnění oznámení. V tomto termínu ani později úřad žádné námitky neobdržel.
K vymezení relevantního trhu a stanovení podílů jednotlivých soutěžitelů úřad vyžádal podklady od všech tuzemských výrobců a od dovozců mražené pizzy. A to informace, týkající se celkového prodaného množství mražené pizzy za rok 1998 a za období 1-6/1999, celkového obratu za mraženou pizzu za stejná období, odběratelů konečných výrobků, ceníků a informací o možnosti vstupu na trh, ap.
Seznámení účastníků řízení s výsledky šetření bylo nařízeno na 15.12.1999, zástupce se omluvil.
1. Charakter spojovaných podniků
Společnost Dr. Oetker, s.r.o. působí na trhu v ČR od roku 1993. Společnost mraženou pizzu na území ČR dováží, sama výrobu v ČR zatím nerealizovala. V předmětu činnosti má zapsánu koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, výroba potravinářských polotovarů a přísad, poradenská činnosti v oblasti obchodu a služeb, a poradenská činnost v oblasti potravinářského průmyslu. Jediným společníkem je Dr. August Oetker, Nahrungsmittel K.G. Bielefeld, SRN. V ČR podniká mimo trh mražené pizzy např. na trhu práškových výrobků pro přípravu pudinků.
Společnost PANE-CZ, a.s. podniká od roku 1998, když před tím podnikala jako s.r.o. PANE. Je významným výrobcem mražené pizzy na trhu ČR. Mražená pizza je jejím základním výrobním sortimentem. V předmětu činnosti má zapsánu koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pekařskou výrobu, výrobu mražených a chlazených polotovarů a skladování a balení potravinářských výrobků.
Personálně mezi sebou účastníci řízení propojeni nejsou, personálně propojeni mezi sebou nejsou žádní účastníci trhu mražené pizzy v ČR.
2. Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. Analýzu relevantního trhu provedl úřad po stránce časové, geografické a věcné (výrobkové). Trh po stránce věcné zahrnuje všechny identické výrobky a výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné vzhledem k jejich charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití.
Po stránce časové se jedná o trh trvalý. Trh vykazuje rysy stability, dodávky mražené pizzy nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro potřeby správního řízení byl trh sledován za poslední uzavřený kalendářní rok, tj. rok 1998 a podpůrně za období 1-6/1999.
Po stránce geografické byl trh vymezen územím České republiky (dále jen ČR), neboť úřad zjistil, že distribuce mražené pizzy se provádí mezi jednotlivými obchodními partnery v rámci celé ČR. K distribuci výrobků používají soutěžitelé služeb specializovaných distribučních firem jako je např. Nowaco , TIPA, Oceán nebo Mrazírny Praha. V rámci ČR jsou tedy soutěžní podmínky homogenní a neexistuje žádné menší území, kde by byly podmínky odlišné.
Věcné vymezení relevantního trhu provedl úřad na základě vlastních zjištění a šetření u jednotlivých výrobců a dovozců. Zjistil, že na trhu mražené pizzy podniká na trhu ČR pět soutěžitelů. Společnosti Guseppe, a.s., PANE-CZ, a.s., Dr. Oetker, s.r.o., Indruch, s.r.o. a VDG, s.r.o. Společnosti Guseppe, a.s., PANE-CZ, a.s., a Indruch, s.r.o. mraženou pizzu vyrábějí, Dr. Oetker, s.r.o. a VDG, s.r.o. mraženou pizzu dováží. Společnosti Guseppe, a.s. a PANE-CZ mají kontinuální výrobní linky dovoz Itálie, které jsou v podstatě jednoúčelové a bez složitějších zásahů není možno vyrábět jiné mražené výrobky. Společnost Indruch, s.r.o. vyrábí mraženou pizzu na starší výrobní lince "manufakturního charakteru". Mražená pizza umožňuje spotřebu ihned po tepelném zpracování, nevyžaduje před konzumací žádnou další úpravu (dochucení, zdobení) na rozdíl od většiny jiných mražených jídel. Na rozdíl od pizzy vyráběné ze základních surovin trvá její příprava pouze několik minut a vzhledem ke svému hlubokému zmrazení má poměrně dlouhou dobu trvanlivosti.
V předmětném případě spojení podniků Dr. Oetker, s.r.o. a PANE-CZ, a.s. se tedy jedná po stránce věcné o jeden samostatný relevantní trh a to o trh mražené pizzy.
Úřad pro toto vymezení využil podpůrně i materiálů z EU-odborných časopisů European Supermarkets, Pizza & Pasta Europe a European Frozen Food Buyer, kde je mražená pizza uváděna jako zcela samostatný výrobek. Rovněž statistické údaje o spotřebě mražených jídel v Evropě uvádí mraženou pizzu jako samostatnou kategorii (Pramen: European frozen foods statistics-rok 1995, European Frozen Food Buyer-číslo 9-10/1996
Při věcném vymezení trhu vycházel úřad také ze svého pravomocného rozhodnutí č.j. 97/97-240 ze dne 6.1.1998, které se týkalo spojení podniků ORKLA FOODS AS a Guseppe, a.s.
3.Tržní podíl účastníků
Oba účastníci řízení působí jako soutěžitelé na trhu mražené pizzy v ČR. Dr. Oetker, s.r.o. je dovozcem mražené pizzy a PANE, a.s. vyrábí mraženou pizzu ve svém provozu v Moravských Budějovicích, okres Třebíč.
Spojením účastníků řízení přesáhne jejich celkový podíl hranici uvedenou v § 8a odstavec 1 zákona. Podíl na trhu byl vymezen na základě údajů o celkovém obratu za rok 1998, který je posledním uzavřeným kalendářním rokem. Podpůrně byl podíl na trhu vymezen z údajů 1-6/1999. I v tomto případě přesáhl podíl obou společností na výše vymezeném relevantním trhu 30% celkového obratu. Jednotlivě nedosáhl ani jeden z účastníků řízení podílu 30%.
Největším konkurentem spojovaných společností je společnost Guseppe, a.s., která má na trhu mražené pizzy v ČR největší podíl. Tuto společnost ovládá norská firma ORKLA FOODS, SA. Podíl společnosti Indruch, s.r.o. nedosahuje 10% a společnost VDG, s.r.o. měla v roce 1998 zenedbatelný podíl na trhu a v letošním roce již dovoz mražené pizzy na trh ČR zastavila.
Podíly soutěžitelů na trhu úřad neuvádí, podklady, které sloužily k jejich vymezení označili soutěžitelé za obchodní tajemství.
Trh mražené pizzy je v ČR nasycen, spotřeba stoupá jen mírně. VDG, s.r.o. uvedla, že dovoz a prodej mražené pizzy v roce 1999 utlumila právě z důvodu přesycenosti trhu. Soutěžitelé PANE-CZ, a.s., Gusepppe, a.s. a Indruch, s.r.o., kteří vyrábí mraženou pizzu by v případě zvýšené poptávky mohli objem výroby zvýšit, neboť jim to jejich současné výrobní kapacity dovolují. Dr. Oetker, s.r.o. uvedl, že po spojení předpokládá zvýšení podílu na trhu. K markantnímu zvýšení podílu na trhu však může dojít především na úkor ostatních soutěžitelů (masivní reklamní kampaň), neboť jak bylo řečeno výše, spotřeba roste pomalu.
Největší podíl na trhu má firma Guseppe, a.s. Ani po spojení nebude podíl účastníků řízení na trhu dosahovat podílu Guseppe, a.s. Tato skutečnost a existence dalšího soutěžitele Indruch, s.r.o. je zárukou zachování účinné soutěže.
Stav trhu v evropských zemích
Nejvyšší spotřeba mražené pizzy je v Německu a ve Francii a Norsku.
Podle údajů společnosti FOOD FOR THOUGHT (FFT) SA, Švýcarsko za rok 1997 je ČR ve spotřebě mražené pizzy při srovnávání s postkomunistickými státy (Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko) na druhém místě za Polskem. Ve všech uvedených zemích (mimo Rumunska) spotřeba mražené pizzy od roku 1992 neustále stoupá. Nejmarkantnější je tento vývoj v Polsku, kde byla v roce 1997 spotřeba téměř trojnásobně vyšší než v ČR. Úřad porovnal údaje o spotřebě mražené pizzy v ČR uváděné společností FOOD FOR THOUGHT (FFT) SA, Švýcarsko z roku 1997 s údaji roku 1998, jež byly vyžádány od soutěžitelů. Výsledkem tohoto srovnání je závěr, že spotřeba v ČR vztažená na 1 obyvatele mírně roste. Tuto mírně vzrůstající spotřebu patrně pokryjí stávající soutěžitelé na trhu,možný je však i vstup nového soutěžitele na trh.
Praxe v EU
Hlavním nástrojem kontroly koncentrací v rámci evropského soutěžního práva je Nařízení Rady č. 4064/89, o kontrole koncentrace podniků, novelizované Nařízením Rady č. 1310/97. Nařízení se vztahuje na všechny formy koncentrace, které mají komunitární dimenzi. Kontrola koncentrace v právu ES je založena na zjišťování, zda spojení podniků vytvoří nebo posílí dominantní postavení, jež by mohlo podstatným způsobem ohrozit efektivní soutěž na společném trhu nebo jeho části. Spojení podniků, které takové postavení nevytváří, je považováno za slučitelné se společným trhem. Komise může ke svému rozhodnutí připojit podmínky a závazky, které umožní prohlásit oznámené spojení podniků za slučitelné se společným trhem.
Komise projednala mnoho spojení, z nichž většinu označila za slučitelné se společným trhem. K řadě rozhodnutí však připojila závazky a podmínky, které musí podniky splnit. Z fúzí, které v letošním roce Evropská komise řešila a označila za slučitelné se společným trhem, lze uvést např. spojení tabákových firem Seita a Tabacalera, ropných společností BP Amoco s Atlantic Richfield a Exxon s Mobil (souhlas s podmínkami), farmaceutických společností Hoechst a Rhone-Poulenc (s podmínkami), výrobců pneumatik Sumitomo Rubber Industries a Goodyear Tire, převzetí britského řetězce supermarketů Asda Group americkou společností Wal-Mart, fúze ocelářské společnosti British Steel s nizozemskou hutnickou skupinou Hoogovens, spojení obchodních řetězců REWE a Julius Meinl (s podmínkami), vytvoření společných podniků (joint venture) společností British Telecom a AT&T, Siemens a Fujitsu atd. Komise naopak zablokovala sloučení dvou britských cestovních kanceláří Airtours a First Choice, neboť tato transakce by vytvořila největšího tour operátora v Británii.
V roce 1998 byly Evropskou komisí schváleny, a to bez stanovení omezujících podmínek, spojení mezi takovými významnými podniky jako jsou Price Waterhouse a Coopers & Lybrand (na trhu poskytování auditu, účetních, daňových a poradenských služeb), Enso a Stora (na trhu novinového papíru, papíru pro časopisy a trhu kartónů na balení tekutin) či vytvoření joint venture mezi TKS/ITW Signode/Titan na trhu ocelových a plastických vázacích pásků. V případě Enso/Stora Komise konstatovala, že akvizice povede ke koncentraci většiny dodávek papíru pro tisk novin a časopisů do rukou 5 velkých dodavatelů. Trh je však transparentní pokud jde o klíčové parametry jako jsou dodávky a ceny. Komise dospěla k závěru, že změna oligopolní struktury trhu z 6 na 5 soutěžitelů není dostatečně významná, aby vedla k vytvoření nebo posílení oligopolisticky dominantní pozice. Na trhu kartónů pro balení tekutin bude spojený podnik vedoucím výrobcem v EEA s velmi vysokým tržním podílem a pouze omezenou potenciální konkurencí. Strana poptávky je však stejně koncentrovaná jako strana nabídky (hlavním odběratelem je Tetra Pak), takže operace nepovede k vytvoření nebo posílení dominantního postavení na trhu kartónů pro balení tekutin. Spojení bylo prohlášeno za slučitelné se společným trhem bez připojení jakýchkoli závazků nebo podmínek.
Úřad při posuzování spojení postupuje dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, který (na rozdíl od úpravy v EU) pro povolení spojení požaduje prokázání převahy hospodářských výhod spojení nad újmou, která narušením soutěže může vzniknout. Úřad však při rozhodování aplikoval přístupy a kriteria používaná Komisí EU při kontrole spojení. Z tohoto hlediska rozhodování úřadu je srovnatelné s praxí Komise EU.
4. Posouzení, zda se jedná o spojení podniků ve smyslu § 8 zákona a zda spojení podléhá povolení ve smyslu § 8a odstavec 1 zákona
Podle § 8 odstavec 1 písmeno b) zákona ke spojování podniků dochází mimo jiné i tehdy, když dojde k přechodu nebo převodu podniku nebo jeho podstatné části
Dne 10.9.1999 byla uzavřena kupní smlouva mezi PANE-CZ, a.s. jako prodávajícím a Dr. Oetker, s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem jsou věci movité (hmotný investiční majetek), který je nezbytný pro výrobu mražené pizzy. 17.9.1999 byly uzavřeny dvě smlouvy o převodu ochranných známek PANE a bon giorno, kde PANE-CZ, a.s. je na straně majitele a Dr. Oetker, s.r.o. jako nabyvatel. Dne 12.10.1999 byla uzavřena kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi PANE-CZ, a.s. jako prodávajícím a Dr. Oetker, s.r.o. jako kupujícím. Předmětem převodu jsou nemovitosti v k.ú. Třebíč, kde je umístěna výroba mražené pizzy.
Pojem "podstatná část podniku" nedefinuje ani obchodní zákoník, ani zákon. K přechodu nebo převodu části podniku dochází zpravidla smlouvou o prodeji podniku nebo jeho podstatné části podle § 476 a násl. obchodního zákoníku. V tomto případě přechází na kupujícího všechna práva a závazky. Dle výše uvedených smluv nejde o převod všech aktiv PANE-CZ, a.s. Dle čtyř smluv o postoupení pohledávky, jež byly uzavřeny mezi Dr. Oetker, s.r.o. a Českou spořitelnou, a.s. přechází na Dr. Oetker, a.s. veškeré pohledávky, které měla Česká spořitelna, a.s. za PANE-CZ, a.s. Nejde tedy o převod části podniku dle obchodního zákoníku, neboť na účastníka řízení Dr. Oetker, s.r.o. přechází pouze některá práva, nemovitosti a závazky. Dle smluv uvedených v předcházejícím odstavci ovšem přechází na Dr. Oetker, s.r.o. podstatná část podniku PANE-CZ, a.s. neboť tato podstatná část zahrnuje vše co je nutné k výrobě mražené pizzy. PANE-CZ, a.s. je nadále samostatnou obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku, podnikat na trhu mražené pizzy již nebude. Z výše uvedeného vyplývá, že došlo k převodu části podniku ve smyslu § 8 odstavec 1 písmeno b).
Jde o horizontální spojení podniků, kdy oba soutěžitelé, jak Dr. Oetker, s.r.o., tak PANE,a.s. působí na stejném výrobkovém trhu-trhu mražené pizzy a přímo si konkurují. Dosud do ČR společností Dr. Oetker dovážené pizzy se vyznačují vyšší cenovou úrovní (pizza italského typu s nižším korpusem). Jsou do obchodní sítě distribuovány pod značkou Ristorante, a Big American, Kdežto výrobky PANE, a.s. jsou v nižší cenové hladině (pizza amerického typu s vyšším korpusem). V ČR jsou na trhu pod obchodními značkami bon giorno, PANE, Spar, Valentin.
Podle § 8a odstavec 1 zákona spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátní nebo místním trhu daného zboží.
Podíl celkového obratu po spojení přesáhne na celostátním trhu zákonem stanovenou hranici 30%. ( Blíže viz kapitola 3.tržní podíl účastníků řízení). Spojení podniků Dr. Oetker, s.r.o. a PANE, a.s. tedy podléhá povolení úřadu.
5. Bariéry vstupu na trh a dopady spojení na tržní prostředí
Dopady spojení na tržní prostředí byly posuzovány také v souvislosti se vstupními bariérami, tj. překážkami, které musí nový soutěžitel překonat při vstupu na posuzovaný trh. Na základě výsledků šetření vyvodil úřad závěr, že obecně nic nebrání vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Je zde sice poměrně vysoká investiční náročnosti (linka na výrobu mražené pizzy stojí několik desítek milionů Kč). Dle zjištění úřadu však mohou soutěžitelům vybaveným kontinuálními výrobními linkami konkurovat i soutěžitelé tímto zařízením nevybavení, realizující výrobu pomocí několika samostatných zařízení v kombinaci s ruční prací (linka manufakturního typu). V tomto případě se pořizovací náklady snižují na několik milionů Kč. Příkladem je s.r.o. Indruch, jehož podíl na trhu za období 1-6/99 mírně vzrostl.
Celní ani jiné bariéry vstupu na trh mražené pizzy neexistují.
Důkazem pro neexistenci bariér vstupu, je i skutečnost, že jde o trh zcela nový, před rokem 1989 trh mražené pizzy v ČR neexistoval a v současné době podniká na tomto trhu několik soutěžitelů. Pro finančně silné nadnárodní společnosti jako jsou např. Nestle a Unilever by nebyl problém vstoupit na trh mražené pizzy v ČR.
Z hlediska dopadů na tržní prostředí úřad zjistil, že spojením sice dojde k úbytku jednoho soutěžitele na trhu a k nárůstu tržního podílu účastníka řízení Dr. Oetker, s.r.o. nad 30% podíl na trhu. V budoucnu dojde k investicím do výroby a je možné, že dojde ke zvýšení tržního podílu spojených společností na úkor některého ze stávajících soutěžitelů na trhu. Tyto dopady ovšem z hlediska struktury trhu nebudou zásadní, neboť Dr. Oetker, s.r.o. bude mít i nadále konkurenci v podobě firmy Guseppe, a.s., která má největší podíl na trhu mražené pizzy v ČR. Firma Guseppe, a.s. je vlastněna norskou firmou ORKLA FOODS, SA. Toto spojení podniků povolil úřad svým rozhodnutím čj. S 97/97-240 v lednu 1998. Vzhledem k existenci dalšího soutěžitele na trhu Indruch, s.r.o. a neexistenci bariér vstupu, může kdykoli vstoupit na trh nový soutěžitel. Povolované spojení tedy nebude mít negativní dopad na fungování efektivní soutěže.
6. Hospodářské výhody spojení ve vztahu k újmě, která může hospodářské soutěži vzniknout
Podle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Pojem "újma" ani "hospodářské výhody" zákon nedefinuje.
Spojení přináší hospodářské výhody účastníkům vždy, protože je výrazem jejich svobodného rozhodnutí a nedá se předpokládat, že soutěžitelé mají zájem se dobrovolně poškozovat. Z toho lze dovodit, že zákon nemá na mysli především nebo výlučně výhody z pohledu účastníků spojení.
Hospodářské výhody nejsou čistě soutěžním kriteriem. Musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, a to je hledisko především spotřebitelské. Jinak řečeno hospodářské výhody spojení ve smyslu zákona budou dány, pokud spojení z dlouhodobého hlediska přináší nebo přinese spravedlivý díl výsledných výhod i spotřebitelům.
Prokázání hospodářských výhod je povinností soutěžitelů. Neprokázání výhod (tj. skutečnosti, že újma soutěži bude převážena či alespoň vyvážena obecným prospěchem), má za následek nepovolení spojení .
Účastník řízení ve svém návrhu na zahájení správního řízení uvedl A) sedm "makroekonomických" hospodářských výhod (spis str. 3) a B) dvě výhody pro konečného spotřebitele ( spis str. 4).
Hospodářské výhody uváděné účastníkem řízení a jejich vyhodnocení úřadem.
A)
Společnost PANE-CZ se již delší dobu potýkala s finančními problémy, které vyústily v neschopnost splácet úvěry u České pojišťovny a uhrazovat závazky vůči dodavatelům tím, že hrozilo nebezpečí ukončení výroby. Převzetím výroby společností Dr. Oetker, s.r.o. však hrozba ukončení výroby pominula a společnost Dr. Oetker, s.r.o. bude nadále pokračovat ve výrobě mražených pizz.
Převzetí výroby znamená, že v regionu bylo zachováno 34 pracovních míst
Lze předpokládat, že při nárůstu výroby by se mohla zaměstnanost až zdvojnásobit.
Upřednostnění tuzemských obalů a surovin.
Garance plateb dodavatelům
Předpokládané postupné investice do výroby zvýší konkurenceschopnost výrobků na českém trhu
Zlepšení pracovních podmínek.
B)
Společnost Dr. Oetker, s.r.o. hodlá postupně investovat do moderních technologií, což bude mít za následek zvýšení kvality výrobků ve prospěch spotřebitelů.
Investice do výroby, vývoje a kontroly kvality s využitím mezinárodního know-how budou zárukou toho, že spotřebiteli budou nabízeny výrobky nejenom vysoké kvality, ale i takové, které budou odrážet nejaktuálnější trendy zdravé výživy a moderního způsobu života.
Úřad uznává jako nespornou hospodářskou výhodu spojení skutečnost, že díky finančním možnostem společnosti Dr. Oetker, s.r.o. jsou placeny závazky dodavatelům a zejména vysoké částky úvěrů, které měla společnost PANE-CZ, a.s. u České spořitelny. Obě společnosti, které si v minulosti pořídily kontinuální linky italského typu (PANE-CZ, a.s. a Guseppe, a.s.), musely hledat strategického partnera z důvodů finančního posílení. Dá se předpokládat, že v případě, že by společnost Dr. Oetker, s.r.o. nepřevzala výrobu mražené pizzy spolu s úvěry PANE-CZ, a.s. pravděpodobně by společnost PANE-CZ, a.s. vstoupila do likvidace. Tato skutečnost by měla negativní dopad na tržní prostředí v ČR, neboť by byl vytvořen prostor pro ovládnutí trhu jedním soutěžitelem.
Zachování stávajících a vytvoření nových pracovních míst hodnotí úřad jako nespornou výhodu z celospolečenského hlediska. Ve třetím čtvrtletí byla míra nezaměstnanosti v jihomoravském kraji 8,8%, což je z celostátního hlediska průměrná míra nezaměstnanosti. Provoz mražené pizzy PANE-CZ, a.s.se nachází nedaleko Moravských Budějovic, okres Třebíč, kde by v místě stávající pracovníci těžko hledali jiné pracovní uplatnění. V okrese Třebíč je míra nezaměstnanosti 12,4%. (Údaje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí).
Také skutečnost, že dodavateli surovin jsou tuzemští dodavatelé surovin a obalů a garance plateb dodavatelům v současné platební neschopnosti mnoha podniků úřad hodnotí jako nesporné výhody z hlediska veřejného zájmu.
Předpokládané postupné investice do výroby a tím související zvýšení konkurenceschopnosti výrobků na českém trhu a případný plánovaný export je sice výhodou zejména pro spojované podniky, ale vzhledem k možnosti zvýšení počtu pracovních míst v případě zvýšení výroby je úřad také hodnotí jako výhodu z hlediska veřejného zájmu.
Zlepšení pracovních podmínek je úřadem zcela jednoznačně hodnoceno jako výhoda z hlediska zaměstnanců-tj. z hlediska veřejného zájmu.
Investice do moderních technologií a s tím spojené zvýšení kvality výrobků a možnost odrážet nejaktuálnější trendy zdravé výživy přinese zcela nepochybně spravedlivý díl výsledných výhod i pro konečného spotřebitele.
S přihlédnutím k účelu zákona je újmu nezbytné spatřovat již v samotném faktu narušení soutěže. V praxi jde zpravidla současně o snížení počtu soutěžitelů na trhu. Platí zákonná nevyvratitelná domněnka, že každé spojení podniků nad stanovenou hranici obratu na trhu je narušením soutěže.
Újma spočívá v tom, že předmětným spojením dojde k vytvoření dominantního postavení, které účastníci řízení před spojením neměli. Další újmu lze spatřovat ve snížení počtu soutěžitelů. K tomu je však nutné podotknout, že PANE-CZ, a.s., ztrácela v posledním období významným způsobem podíl na trhu. (Srovnání tržních podílů roku 1998 a 1-6/1999). Tuto skutečnost hodnotí úřad jako významnou, protože vzhledem k prokazatelným ztrátám pozic na relevantním trhu způsobených finančními problémy je pravděpodobné, že by PANE-CZ, a.s. zanikla, čímž by došlo ke snížení počtu soutěžitelů na trhu i bez předmětného spojení.
Úřad však dospěl k závěru, že spojení nepovede k podstatnému bránění v efektivní soutěži, a to z následujících důvodů. Neexistují bariéry vstupu na trh, dokladem čehož je skutečnost, že jde o trh zcela nový, který před rokem 1989 neexistoval. Vlastnictví patentů, know-how a jiných intelektuálních vlastnických práv nehraje rozhodující roli při vstupu na trh. Pokud se týče regulačních bariér pro vstup na trh, ukládaných státem (licence apod.), pak tyto nebyly zjištěny.
Další skutečností, která vedla úřad k závěru, že po spojení bude zachována efektivní soutěž je to, že na trhu zůstává soutěžitel, který svou tržní silou převyšuje spojované podniky.
Pokud se jedná o import výrobků mražené pizzy, pak nebyla zjištěna žádná celní opatření nebo kvóty, které by bránily dovozu do ČR. Vzhledem k tomu, že neexistují spotřebitelské preference na domácí výrobky , pak je možné považovat dovoz za významný potencionální konkurenční prvek.
Také pokud se jedná o přístup soutěžitelů k surovinovým zdrojům, pak nebyla zjištěna existence překážek .
Vzhledem k výše uvedeným výhodám spojení, neexistenci bariér vstupu nových soutěžitelů na trh a existenci kvalitního konkurenčního prostředí na trhu mražené pizzy i po spojení účastníků řízení, úřad dospěl k závěru, že újma, která může narušením hospodářské soutěže vzniknout, je převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Úřad proto spojení povolil, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Eliška Balaščáková
pověřená řízením IV.výkonného odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.12.1999