UOHS S111/0323
Rozhodnutí: OF/S111/032351/03 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Publicis Groupe S.A. a Cordinant Communication Group plc.
Účastníci Cordinant Communications Group plc, se sídlem 121-141 Westbourne Terrace, Londýn, Spojené Království Publicis Groupe S.A., se sídlem 133 avenu des Champs-Elysee, Paříž, Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 21. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


S 111/03-2254/03 V Brně dne 26. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 111/03 zahájeném dne 16. června 2003, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Publicis Groupe S.A., se sídlem 133 avenue des Champs-Elysee, Paříž, Francie, zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 111/03 zahájené dne 16. června 2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 16. června 2003 návrh společnosti Publicis Groupe S.A., se sídlem 133 avenue des Champs-Elysee, Paříž, Francie (dále jen "Publicis"), na zahájení správního řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ve věci povolení spojení soutěžitelů Publicis a Cordiant Communication Group plc, se sídlem 121-141 Westbourne Terrace, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Cordiant"), k němuž mělo dojít podle ust. § 12 odst. 3 zákona.
Dne 25. června 2003 však Úřad obdržel podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 16. června 2003. V novém přípisu účastník řízení uvedl, že o nabytí majetku a obchodních aktivit, které měly být předmětem ohlášené transakce, se neucházela pouze společnost Publicis, ale i další zájemci. V době po podání návrhu na povolení spojení vyšlo najevo, že ohlášené spojení soutěžitelů se zřejmě neuskuteční, neboť dne 19. června 2003 vydala společnost Cordiant tiskové prohlášení, v němž oznámila, že doporučila svým akcionářům přijmout nabídku společnosti, která je konkurentem společnosti Publicis. Následně začalo být zřejmé, že transakce spočívající v nabytí majetku a obchodních aktivit společnosti Cordiant účastníkem řízení se pravděpodobně neuskuteční, což také účastník řízení dne 23. června 2003 Úřadu oznámil a současně navrhl přerušit správní řízení na dobu sedmi dnů podle § 29 odst. 2 správního řádu, během kterých by se mělo s konečnou platností vyřešit, zda k uskutečnění ohlášené transakce dojde či nikoli.
Výše uvedená domněnka se však potvrdila a navrhované spojení soutěžitelů se neuskuteční. Z tohoto důvodu vzala společnost Publicis svůj návrh na povolení spojení ze dne 16. června 2003 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 111/03.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 21. července 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná, advokátka
CLIFFORD CHANCE LLP
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1