UOHS S110/2012
Rozhodnutí: S110/2012/KS-4549/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Amcico pojišťovna a.s. , a Aviva životní pojišťovna, a.s.
Účastníci Aviva životní pojišťovna, a.s. Amcico pojišťovna a.s. AVIVA EUROPE SE AVIVA LIFE & PENSIONS EUROPE SE AHICO Első Amerikai-Magyar
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 74 KBČ. j.: ÚOHS-S110/2012/KS-4549/2012/840/JMě
V Brně dne: 8. 3. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S110/2012/KS, zahájeném dne 17. 2. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Amcico pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, IČ: 45794944, zastoupené JUDr. Barborou Dubanskou, Ph.D., LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Amcico pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, IČ: 45794944, a Aviva životní pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Londýnská 41, IČ: 25114344, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi společnosti AVIVA ČR a AVIVA MAĎARSKO , uzavřené dne 27. 1. 2012 mezi společnostmi AVIVA EUROPE SE, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, St. Helen´s, 1 Undershaft, a AVIVA LIFE & PENSIONS EUROPE SE, se sídlem Irsko, Dublin, One Park Place, Hatch Street, jako prodávajícími, a AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, se sídlem Maďarsko, Budapešť, Szigetvári u. 7., a Amcico pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, IČ: 45794944, jako kupujícími, v jejímž důsledku má společnost Amcico pojišťovna a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s., a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Amcico pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, IČ: 45794944 (dále jen Amcico ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Londýnská 41, IČ: 25114344 (dále jen Aviva ), a tím i kontrolu nad touto společností. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Navrhovaná transakce je součástí širší transakce, v jejímž důsledku získají společnosti, které jsou stejně jako společnost Amcico součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost MetLife, Inc., se sídlem Spojené státy americké, New York, 200 Park Avenue (dále jen skupina MetLife ), kontrolu nad čtyřmi společnostmi, jež jsou součástí podnikatelského uskupení kontrolovaného společností Aviva plc, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, St. Helen´s, 1 Undershaft. Ze čtyř nabývaných společností jedna působí na území České republiky (Aviva), jedna v Maďarsku a dvě v Rumunsku.
3. Společnost Amcico je kontrolována společností American Life Insurance Company, se sídlem Spojené státy americké, Delaware, Wilmington, 600 King Street, jež je součástí skupiny MetLife. Společnost Amcico působí v České republice v oblasti životního a neživotního pojištění. Skupina MetLife pak působí v České republice okrajově rovněž prostřednictvím některých společností sídlících mimo území České republiky, které mj. nabízejí poskytování zajišťovacích služeb pojišťovnám.
4. Společnost Aviva je před uskutečnění spojení kontrolována společností AVIVA EUROPE SE, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, St. Helen´s, 1 Undershaft. Společnost Aviva působí v České republice v oblasti životního pojištění.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
CMS Cameron McKenna v.o.s.
k rukám JUDr. Barbory Dubanské, Ph.D., LL.M., advokátky
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 8. 3. 2012.