UOHS S110/2010
Rozhodnutí: S110/2010/KS-5834/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VALEA FOUNDATION a KKCG Holding Limited
Účastníci VALEA FOUNDATION KKCG Holding Limited
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 13. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 141 KB


Č. j.: ÚOHS-S110/2010/KS-5834/2010/840/JMě
V Brně dne: 26.4.2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S110/2010/KS, zahájeném dne 9.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, nadace VALEA FOUNDATION, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Städtle 36, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Radkou Konečnou, advokátem, se sídlem Praha 1, Široká 36/5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů VALEA FOUNDATION, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Städtle 36, a KKCG Holding Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 48, Themistokli Dervi Avenue, Centennial Building, Office 701, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Předběžného plánu vypořádání , uzavřeného dne 24.3.2010 mezi nadacemi Alezia Foundation, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Heiligkreuz 6, Nausaa Foundation, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Heiligkreuz 6, Siama Foundation, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Heiligkreuz 6, a VALEA FOUNDATION, v jehož konečném důsledku má nadace VALEA FOUNDATION získat 100% obchodní podíl ve společnosti KKCG Holding Limited, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže NEPODLÉHÁ. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), oznámena v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě dne 13.4.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě Předběžného plánu vypořádání , uzavřeného dne 24.3.2010 mezi nadacemi Alezia Foundation, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Heiligkreuz 6 (dále jen Alezia ), Nausaa Foundation, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Heiligkreuz 6 (dále jen Nausaa ), Siama Foundation, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Heiligkreuz 6 (dále jen Siama ), a VALEA FOUNDATION, se sídlem Knížectví Lichtenštejnsko, Vaduz, Städtle 36 (dále jen VALEA ), v jehož důsledku má nadace VALEA, získat 50% obchodní podíl na společnosti KKCG Holding Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 48, Themistokli Dervi Avenue, Centennial Building, Office 701 (dále jen KKCG ).
4. Před uskutečněním spojení je společnost KKCG společně kontrolována nadací VALEA (50% podíl), na straně jedné, a nadacemi Alezia ...(obchodní tajemství)..., Nausaa ...(obchodní tajemství)... a Siama ...(obchodní tajemství)..., které ...(obchodní tajemství)..., na straně druhé. V konečném důsledku dojde tedy na základě předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společností KKCG z kontroly společné na kontrolu výlučnou, vykonávanou nadací VALEA.
5. Současně s výše uvedenou transakcí však společnost KKCG převede své 100% podíly ve společnostech ŽDB GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, IČ: 26877091 (dále jen ŽDB ), BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Revoluční 1234, IČ: 27438678 (dále jen BONATRANS ), a KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, IČ: 00009415 (dále jen KOVOSVIT ), na nově založenou společnost Bonatrans Group Holding Limited, se sídlem Maltská republika, Valletta, 171, Old Bakery Street, nad níž vykonávají společnou kontrolu nadace Alezia, Nausaa a Siama. Společnou kontrolu nad společnostmi ŽDB, BONATRANS a KOVOSVIT tak budou nepřímo vykonávat nadace Alezia, Nausaa a Siama. Tato transakce je však předmětem samostatného správního řízení. [1] II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Nadace VALEA byla zřízena za účelem držení obchodního podílu v holdingové společnosti KKCG a kromě výkonu společné kontroly nad touto společností nevykonává kontrolu nad žádnou jinou společností. Nadace VALEA je kontrolována fyzickou osobou, panem Karlem Komárkem mladším, bytem Velké Popovice, Brtnice 129.
7. Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě dochází ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona změnou kvality kontroly z kontroly společné na kontrolu výlučnou, nezapočítává se do celkového čistého obratu navrhovatele ve smyslu § 13 zákona obrat soutěžitele, včetně všech jeho dceřiných společností, nad nímž má být v důsledku spojení získána výlučná kontrola ze strany jednoho z jeho předcházejících akcionářů či společníků, a to ani částečně, nýbrž tento obrat je plně považován pro účely určení notifikačních kritérií za obrat nabývané společnosti. [2] Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze do obratu nadace VALEA započíst obrat společnosti KKCG, a tudíž nadace VALEA nedosáhla za poslední ukončené účetní období na území České republiky ani celosvětově žádného obratu.
8. Společnost KKCG je holdingovou společností, která na území České republiky působí prostřednictvím svých dceřiných společností v následujících oblastech: prodej ropy a zemního plynu, který je získáván vlastní těžbou, skladování zemního plynu, vrtání, opravy a likvidace podzemních vrtů a sond využívaných k těžbě ropy a zemního plynu či za účelem využití goetermální energie lázeňských vod či pro podzemní zásobníky plynu, poradenská činnost, finanční leasing, obchodní činnost, cestovní ruch, pronájem nebytových prostor a vydavatelská činnost.
9. Celkový čistý obrat společnosti KKCG za poslední ukončené účetní období přesáhl v České republice i celosvětově ...(obchodní tajemství)... Kč. III. Právní posouzení
10. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
11. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
12. Nadace VALEA nedosáhla za poslední ukončené účetní období v České republice ani celosvětově žádného obratu, obrat společnosti KKCG za poslední ukončené účetní období přesáhl v České republice i celosvětově ...(obchodní tajemství)... Kč.
13. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Radka Konečná, advokát
Konečná & Šafář, s.r.o., advokátní kancelář
Široká 36/5
110 00 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 13.5.2010.

[1] Řízení o povolení spojení soutěžitelů vedené Úřadem pod č.j. S095/2010 Bonatrans Group Holding Limited/ŽDB GROUP a.s., BONATRANS GROUP a.s. a KOVOSVIT, a.s.
[2] Viz bod 38. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů- http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_vypoctu_obratu.pdf