UOHS S110/2007
Rozhodnutí: S 110/2007-KS-09316/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a H & S PROGRESS s.r.o.
Účastníci H & S PROGRESS s.r.o., Frýdek-Místek TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec-Staré Město
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 110/2007/KS-09316/2007/620 V Brně dne 18. května 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 110/07, zahájeném dne 18. dubna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 18050646, ve správním řízení zastoupená JUDr. Stanislavem Kadlubiecem, advokátem, se sídlem Husova 401, Třinec-Staré Město, na základě plné moci ze dne 16. dubna 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 18050646, a H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, okres Frýdek-Místek, IČ: 61946460, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 13. dubna 2007 mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 18050646, jako nabyvatelem, a společníky společnosti H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, okres Frýdek-Místek, IČ: 61946460, jako převodci, v jejímž důsledku nabude společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 18050646, 100% obchodní podíl ve společnosti H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, okres Frýdek-Místek, IČ: 61946460, a získá tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2007 ze dne 2. května 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, která byla dne 13. dubna 2007 uzavřena mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 18050646 (dále jen "TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY"), jako nabyvatelem, a dosavadními společníky společnosti H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, okres Frýdek-Místek, IČ: 61946460 (dále jen "H & S PROGRESS"), jako prodávajícími 1 .
Po uskutečnění předmětné transakce bude společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY vlastnit 100% obchodní podíl ve společnosti H & S PROGRESS. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím obchodního podílu možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytím 100% obchodního podílu ve společnosti H & S PROGRESS získá společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY možnost samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti H & S PROGRESS, a tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 2 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY je akciovou společností založenou podle práva České republiky, která se zabývá výrobou železa, oceli, feroslitin a ocelových dlouhých válcovaných produktů. Jejím majoritním akcionářem 3 je společnost MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 63474808 (dále jen "MORAVIA STEEL"), jež je činná v oblasti velkoobchodu s rudami, kovy a hutními výrobky. Skupina společností, jejíž součástí je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a v jejímž čele stojí společnost MORAVIA STEEL (dále také společně jen "skupina MORAVIA STEEL"), působí na území České republiky
zejména prostřednictvím následujících subjektů:
společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem Průmyslová 1024, Třinec-Staré Město, IČ: 47675896, která vyrábí a rozvádí tepelnou a elektrickou energii,
společnosti Strojírny Třinec, a.s., se sídlem Průmyslová 1038, Třinec-Staré Město, IČ: 25363654, jež vyrábí a opravuje stroje pro metalurgii,
společnosti Slévárny Třinec, a.s., se sídlem Průmyslová 1001, Třinec-Staré Město, IČ: 25830716 (dále je "Slévárny Třinec"), která se zabývá odléváním železa,
společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., se sídlem Tovární 1688, Staré Město, IČ: 63480085, která se zabývá výrobou tažené oceli,
společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s., se sídlem Výstavní 1132, Ostrava-Vítkovice, IČ: 25825291, která působí v oblasti výroby ocelových trubek,
společnosti REFRASIL, s.r.o., se sídlem Průmyslová 720, Třinec-Konská, IČ: 48395862, jež je činná v oblasti výroby žáruvzdorných materiálů a produktů,
společnosti Řetězárna a.s., se sídlem Polská 48, Česká Ves, IČ: 47672081, jež vyrábí řetězy a řetězářské produkty,
společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 25872940, do jejíhož produktového portfolia patří dlouhé válcované výrobky a polotovary z oceli.
(7) Nabývaná společnost
H & S PROGRESS není v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována ze strany žádného subjektu. Společnost H
& S PROGRESS kontroluje 4 společnost VÚHŽ a.s., se sídlem Dobrá 240, IČ: 27768953 (dále jen "VÚHŽ"), která je výrobcem a dodavatelem produktů pro automobilový průmysl, hutnictví a strojírenství.
V rámci své strojírenské činnosti společnost VÚHŽ vyrábí opracované svařence a svařované ocelové konstrukce.
V sektoru slévárenství vyrábí společnost VÚHŽ odstředivé odlitky. Jedná se o druh ocelových odlitků, které jsou vyráběny metodou tzv. horizontálního odstředivého lití 5 . Tyto odstředivé odlitky se liší od odlitků vyráběnými jinými výrobními postupy, které používá například společnost Slévárny Třinec ze skupiny MORAVIA STEEL, zejména vyšší čistotou a homogenitou odlitků, lepšími mechanickými vlastnostmi (při stejném chemickém složení), možností vyrábět vícevrstvé odlitky, u nichž je zajištěno kvalitní metalurgické spojení mezi jednotlivými vrstvami či lepšími užitnými vlastnostmi odstředivých odlitků, které umožňují jejich použití v náročnějších provozních podmínkách.
V rámci své činnosti na úseku válcování se společnost VÚHŽ zabývá výrobou speciálních válcovaných profilů z konstrukčních, nástrojových a nerezových ocelí a neželezných kovů. Jedná se o speciální nízkotonážní vysoce přesné jednoúčelové profily různého průřezu válcované za tepla, které jsou určené především pro využití v automobilovém průmyslu. Naproti tomu profily vyráběné společnostmi skupiny MORAVIA STEEL jsou odlišné, vyznačují se výrazně vyšší hmotností a jsou určeny pro daleko širší oblast využití.
V segmentu povrchové úpravy se společnost VÚHŽ zabývá povlakováním nástrojů otěruvzdornými vrstvami 6 .
Dále společnost VÚHŽ vyrábí technologická zařízení využívaná hutnickými podniky, a to zejména podavače plněných profilů, regulační a řídící systémy, zařízení pro regulaci průtoku inertního plynu nebo testery porézních tvárnic.
Společnost VÚHŽ se rovněž zabývá výrobou zařízení pro měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátorech zařízení pro odlévání.
Laboratorní a zkušební činnosti společnosti VÚHŽ spočívají především v chemické a fázové analýze materiálů, provádění korozních zkoušek kovů, metalografických hodnocení nebo mechanických zkoušek.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 7 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly. Z výše podaného popisu předmětného spojení je patrné, že nabývaným soutěžitelem je společnost H & S PROGRESS, včetně jí kontrolovaných subjektů.
Z výše popsaných aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že žádný subjekt ze skupiny MORAVIA STEEL nevyrábí produkty či neposkytuje služby, které by byly shodné nebo vzájemně zastupitelné s produkty či službami společností náležících do skupiny, v jejímž čele stojí společnost H & S PROGRESS. Aktivity spojujících se soutěžitelů, tj. subjektů skupiny MORAVIA STEEL, jako soutěžitele nabývajícího možnost kontroly, a subjektů skupiny H & S PROGRESS, jako soutěžitele, nad nímž je možnost kontroly získávána, se tedy horizontálně nepřekrývají.
Z Úřadem zjištěných informací vyplývá, že společnost MORAVIA STEEL jako obchodník prodává produkty a polotovary, a to hutní polotovary, dlouhé výrobky válcované za tepla, ploché výrobky válcované za tepla, taženou loupanou a broušenou ocel, které jsou vyráběny společnostmi skupiny MORAVIA STEEL. Výrobky společností ze skupiny MORAVIA STEEL prodává společnost MORAVIA STEEL celosvětově, tedy také v rámci Evropské unie. Mezi odběratele těchto produktů a polotovarů pak náleží i společnost VÚHŽ, která takovými odběry pokrývá menší část své potřeby produktů a materiálů používaných k produkci odstředivých odlitků, zatímco ve vztahu k výrobě speciálních nízkotonážních profilů je její potřeba vstupních produktů a materiálů uspokojována dodávkami od skupiny MORAVIA STEEL z výrazné části. Lze tak konstatovat, že mezi aktivitami spojujících se soutěžitelů existuje již v době před spojením vertikální návaznost.
I když by bylo možné z pohledu věcného považovat jednotlivé produkty a služby společnosti VÚHŽ, popsané v odstavcích 8 až 14, za nezaměnitelné s jinými produkty a službami, a tedy věcné relevantní trhy vymezit jako (i) trh opracovaných svařenců a svařovaných ocelových konstrukcí, (ii) trh odstředivých odlitků, (iii) trh speciálních nízkotonážních válcovaných profilů, (iv) trh povlakování nástrojů, (v) trh technologických zařízení určených pro hutnické podniky, (vi) trh zařízení pro měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátorech zařízení pro odlévání a (vii) trh laboratorní a zkušební činnosti, nebo nezbytné pro účely předmětného správního řízení k tomuto vymezení přistoupit, neboť nabývaný soutěžitel v těchto jednotlivých oblastech disponuje nízkými podíly, které se v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nezvýší.
Ze stejného důvodu, uvedeného v odstavci 18, bylo možné pro účely předmětného správního řízení ponechat otevřenou i otázku geografického vymezení relevantního trhu,tedy toho, zda se hospodářská soutěž ve výše uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je shodné s územím České republiky, nebo širším způsobem vymezeném území.
Ve vertikálně předcházející oblasti hutních produktů a polotovarů, konkrétně pak hutních polotovarů, dlouhých výrobků válcovaných za tepla, dlouhých výrobků válcovaných za studena a tažené, loupané a broušené oceli, s nimiž společnost MORAVIA STEEL obchoduje, by podle způsobu užití bylo možné rozlišovat jednotlivé vzájemně nezastupitelné produkty. Protože je však společnost MORAVIA STEEL v uvedené oblasti vystavena konkurenci ze strany řady dalších českých i zahraničních producentů, s nimiž soutěží za dostatečně homogenních podmínek na území širším než Česká republika 8 , nebylo pro účely předmětného správního řízení nezbytné vymezovat ani pro oblast hutních produktů a polotovarů věcný a geografický relevantní trh.
V oblasti opracovaných svařenců a svařovaných ocelových konstrukcí působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaný subjekt (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), jehož podíl v rámci území České republiky činí méně než [ obchodní tajemství ] %.
V oblasti odstředivých odlitků je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze nabývaná společnost (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), přičemž dosahuje v rámci území České republiky podílu méně než [ obchodní tajemství ] %.
Speciální nízkotonážní válcované profily vyrábí a dodává na trh ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), přičemž její podíl v rámci území České republiky nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %.
V oblasti povlakování nástrojů je ze spojujících se soutěžitelů činný pouze nabývaný subjekt (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), přičemž jeho podíl se v rámci území České republiky pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Technologická zařízení určená pro hutnické podniky, která vyrábí a dodává na trh nabývaný subjekt (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), nejsou vyráběna dalším ze spojujících se soutěžitelů. Na území České republiky dosahuje nabývaný subjekt v oblasti technologických zařízení určených pro hutnické podniky podílu menšího než [ obchodní tajemství ] %.
V oblasti výroby zařízení pro měření výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátorech zařízení pro odlévání působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaný subjekt (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), přičemž na území České republiky dosahuje podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
V oblasti laboratorní a zkušební činnosti působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaný subjekt (prostřednictvím společnosti VÚHŽ), výše jeho podílu v rámci území České republiky pak nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %.
V žádné z vertikálně předcházejících oblastí, tj. prodeje hutních polotovarů, prodeje dlouhých ocelových výrobků válcovaných za tepla, prodeje plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla a prodeje tažené, loupané a broušené oceli, podíl skupiny MORAVIA STEEL nepřesahuje [ obchodní tajemství ] % na území Evropského hospodářského prostoru, v jehož rámci dochází k hospodářské soutěži s předmětnými polotovary a produkty. Lze tak konstatovat, že třetí subjekty, stojící mimo spojením vzniklého soutěžitele, nebudou vyloučeny z přístupu k hutním polotovarům, které jsou používány k výrobě konečných produktů.
Po zhodnocení situace ve spojením dotčených oblastech dospěl Úřad k závěru, posuzované spojení tedy nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich ve spojením dotčených oblastech, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Právní moc: 28.5. 2007
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Stanislav Kadlubiec, advokát
AK Kadlubiec, Starzyk a společníci, s.r.o.
Průmyslová 1032
739 61 Třinec-Staré Město
1 Těmito dosavadními společníky společnosti H & S PROGRESS je 8 fyzických osob, z nichž každá v ní vlastní 12,5% obchodní podíl.
2 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
3 Dalším akcionářem společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY je společnost FINITRADING, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, IČ: 61974692.
4 Dalšími subjekty kontrolovanými společností H & S PROGRESS jsou společnosti VÚHŽ NEMO a.s., se sídlem Dobrá 240, IČ: 27768988 (dále jen "VÚHŽ NEMO"), ROLLSERVIS a.s., se sídlem Dobrá 240, IČ: 25385895 (dále jen "ROLLSERVIS"), a Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o., se sídlem Dobrá 240, IČ: 25361635 (dále jen "Regionální inovační centrum Frýdek-Místek"). Narozdíl od společnosti VÚHŽ však společnosti VÚHŽ NEMO, ROLLSERVIS a Regionální inovační centrum Frýdek-Místek, stejně jako společnost H & S PROGRESS nevyrábí žádné produkty a jejich činnost spočívá ve službách podpůrného charakteru realizovaných v rámci skupiny kontrolované společností H & S PROGRESS.
5 Podstatou této metody je nalití tekutého kovu do rotující kovové formy, přičemž vysoké otáčky rotující kovové formy a odstředivá síla hmotnosti tekutého kovu rovnoměrně rozprostřou postupně tuhnoucí kov do tvaru dutého válce nebo kruhu.
6 Povlakování nástrojů se provádí například tzv. CVD ( Chemical Vapour Deposition ) technologií, která využívá pro nanesení směs chemicky reaktivních plynů zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900-1100 °C, nebo tzv. PVD ( Physical Vapour Deposition ) technologií, která je založena na fyzikálních principech, odpaření nebo odprášení materiálů obsažených v povlaku a jejich následném nanesení na nástroje.
7 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
8 Ve prospěch závěru o tom, že geografický relevantní trh zde může tvořit i celé území Evropského hospodářského prostoru, svědčí například vysoká míra přeshraničního toku těchto produktů mezi členskými státy Evropské unie či nízká úroveň přepravních nákladů uvedených produktů v poměru k jejich ceně.