UOHS S110/2004
Rozhodnutí: OF/S110/04-2414/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NILFISK ADVANCE A/S a ALTO INTERNATIONAL A/S
Účastníci ALTO INTERNATIONAL A/S, se sídlem Kongens Nytorv, 2nd Floor, Copenhagen, Dánské království NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brondby, Dánské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 110/04-2414/04
V Brně dne 15. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 110/04, zahájeném dne 17. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království, ve správním řízení zastoupené Mgr. Vladimírou Hájkovou, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií", uzavřené dne 3. května 2004 mezi společností NILFISK ADVANCE A/S, se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království, jako kupujícím, a Konkurzní podstatou společnosti Incentive A/S, se sídlem Plesner Svane Grnborg, Amerika Plads 37, Kodaň, Dánské království, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost NILFISK ADVANCE A/S získat veškeré akcie společnosti ALTO INTERNATIONAL A/S, se sídlem Kongens Nytorv, 2nd Floor, Copenhagen, Dánské království, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2004 ze dne 26. května 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost NILFISK ADVANCE A/S , se sídlem Sognevej 25, Brndby, Dánské království (dále jen "NILFISK"), je mateřskou společností skupiny společností (dále jen "skupina Nilfisk"), které jsou činné v oblasti výroby a dodávek profesionálního čistícího vybavení (čistící stroje pro instituce, úklidové firmy, průmyslové využití a rovněž pro soukromé domácnosti). Skupina Nilfisk má výrobní závody, včetně vývojových center, v Dánském království, Italské republice, Švédském království a ve Spojených státech amerických a prodejní společnosti v 26 zemích světa. V dalších zemích působí skupina Nilfisk prostřednictvím dovozů.
Společnost NILFISK je kontrolována dánskou společností NKT HOLDINGS A/S, která kromě skupiny Nilfisk vykonává kontrolu nad dalšími společnostmi, jež působí v oblasti kabelů, čistícího vybavení a optických komponentů a vláken (dále jen "skupina NKT"). Skupinu NKT tvoří tři skupiny společností:
Skupina NKT Cables se zabývá vývojem, výrobou a obchodováním s různými druhy kabelů a jejich příslušenstvím, které se používají v oborech elektroenergetiky, energetiky a telekomunikací. Skupina NKT Cables má v České republice následující dceřiné společnosti: nkt cables, a.s., se sídlem Průmyslová 1130, Kladno, IČ: 46356720, a nkt cables Iskra, a.s., se sídlem Tábor 888/21, Brno, IČ: 26227592.
Skupina NKT Photonics vyvíjí činnost v oblasti výroby a distribuce optických komponentů a vláken. Skupina NKT Photonics v České republice nepůsobí.
Skupina Nilfisk má v České republice dceřinou společnost Nilfisk-Advance s.r.o., se sídlem Lysinská 44/1863, Praha 4, IČ: 48589756, jež distribuuje výrobky skupiny Nilfisk v České republice a poskytuje servis těchto výrobků.
Společnost ALTO INTERNATIONAL A/S , se sídlem Kongens Nytorv, 2nd Floor, Copenhagen, Dánské království (dále jen "ALTO"), je mateřskou společností skupiny společností (dále jen "skupina Alto"), jež se zabývají výrobou a distribucí elektrického čistícího vybavení. Skupina Alto vyvíjí činnost ve většině evropských zemí, ve Spojených státech amerických a v Asii.
V České republice kontroluje společnost ALTO společnost ALTO Česká republika s.r.o., se sídlem Žateckých 1082/9, Praha 4, IČ: 15891674, jež distribuuje výrobky skupiny Alto v České republice.
Veškeré akcie společnosti ALTO jsou před spojením vlastněny společností Incentive A/S, se sídlem Plesner Svane Grnborg, Amerika Plads 37, Kodaň, Dánské království (dále jen "Incentive"), na kterou byl prohlášen konkurs.
Skupina Alto dosáhla v roce 2003 v České republice obratu (obchodní tajemství) Kč. 2. Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií", uzavřené dne 3. května 2004 mezi společností NILFISK, jako kupujícím, a Konkurzní podstatou společnosti Incentive, jako prodávajícím.
Podle uvedené smlouvy má společnost NILFISK od společnosti Incentive získat veškeré akcie společnosti ALTO, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně Článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1
Právní moc: 17.6.2004.