UOHS S110/2003
Rozhodnutí: OF/S110/03-2580/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Zimmer Holdings, Inc. a Centerpulse AG
Účastníci Centerpulse AG, se sídlem Andreasstrasse 15, Curych, Švýcarsko Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 24. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 110/03-2580/03 V Brně dne 16. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 110/03, zahájeném dne 16. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená Danielem Čekalem, advokátem se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, Spojené státy americké, a Centerpulse AG, se sídlem Andreasstrasse 15, Zürich, Švýcarská konfederace, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě veřejné nabídky na koupi všech akcií společnosti Centerpulse AG, se sídlem Andreasstrasse 15, Zürich, Švýcarská konfederace, učiněné společností Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, Spojené státy americké, akcionářům společnosti Centerpulse AG, se sídlem Andreasstrasse 15, Zürich, Švýcarská konfederace, a vedlejší veřejné nabídky na koupi všech akcií společnosti InCentive Capital AG, se sídlem Baarerstrasse 8, Zug, Švýcarská konfederace, učiněné společností Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, Spojené státy americké, akcionářům společnosti InCentive Capital AG, se sídlem Baarerstrasse 8, Zug, Švýcarská konfederace, v jejichž důsledku má společnost Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, Spojené státy americké, získat kontrolu nad společností Centerpulse AG, se sídlem Andreasstrasse 15, Zürich, Švýcarská konfederace, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, veřejné nabídky na koupi akcií, vedlejší veřejné nabídky na koupi akcií a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/03 ze dne 2. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Společnost Zimmer Holdings, Inc., se sídlem 345 East Main Street, Warsaw, Indiana, Spojené státy americké (dále jen "Zimmer") učinila akcionářům společnosti Centerpulse AG, se sídlem Andreasstrasse 15, Zürich, Švýcarská konfederace (dále jen "Centerpulse") veřejnou nabídku na koupi všech akcií společnosti Centerpulse.
Zároveň učinila společnost Zimmer vedlejší nabídku na koupi všech akcií investiční společnosti InCentive Capital AG, se sídlem Baarerstrasse 8, Zug, Švýcarská konfederace, jejímž jediným aktivem v době uskutečnění transakce budou akcie představující cca 19% podíl na základním kapitálu společnosti Centerpulse.
Popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Zimmer působí celosvětově v oblasti vývoje, výroby a prodeje ortopedických rekonstrukčních implantátů, traumatologických prostředků a dalších výrobků používaných v ortopedické a všeobecné chirurgii. Společnost Zimmer není kontrolována žádným soutěžitelem; v České republice nemá dceřiné společnosti, působí zde pouze nepřímo, prostřednictvím svého exkluzivního distributora, společnosti COMESA, spol. s r.o.
Společnost Centerpulse působí v oblasti vývoje, výroby a distribuce zdravotnických výrobků pro segment ortopedie, péče o páteř a zubních implantátů. V České republice je zastoupena společností Centerpulse CZ, s.r.o., se sídlem Na Žertvách 2196/34, Praha 8 (dále jen "Centerpulse CZ"), která dováží a distribuuje její produkty.
Vymezení relevantních trhů
V České republice působí obě společnosti-Zimmer a Centerpulse, v oblasti prodeje zdravotnických výrobků. Společnost Zimmer se zaměřuje především na oblast ortopedie, konkrétně na výrobky jako jsou kloubní náhrady, a traumatologický materiál. Společnost Centerpulse se zaměřuje taktéž na oblast ortopedie, a to na páteřní implantáty a ortobiologické výrobky, dále na kloubní náhrady, traumatologický materiál a kostní cement. Podniká také v oblasti zubních implantátů.
Z uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti prodeje zdravotnických výrobků pro oblast ortopedie. Významnějších společných podílů přitom společnosti Zimmer a Centerpulse dosahují v České republice pouze při prodeji kloubních náhrad (implantátů), ostatní ortopedické produkty tvoří pouze doplňkový sortiment. Nabídka spojujících se soutěžitelů se přitom zaměřuje na náhrady kyčelních a kolenních kloubů, jako největších segmentů na trhu kloubních náhrad.
Úřad se podrobně zabýval vymezením relevantního trhu v oblasti kloubních náhrad ve svém rozhodnutí č.j. S 72/03-1799/03 Smith&Nephew Group/Centerpulse AG , ze dne 26. května 2003. V tomto rozhodnutí dospěl k závěru, že věcnými relevantními trh jsou trh kyčelních náhrad (implantátů) a trh kolenních náhrad (implantátů), na kterých se činnost spojujících se soutěžitelů překrývala, stejně jako je tomu v případě právě posuzovaného spojení, přičemž dále Úřad zvažoval možnost užšího vymezení těchto trhů (na cementované a necementované implantáty, primární a revizní implantáty, kolenní implantáty pohyblivé a pevné). Dospěl však k závěru, že není třeba přistoupit k užšímu vymezení relevantních trhů podle podskupin, protože tyto jsou víceméně zaměnitelné, a to jak z pohledu nabídky, tak i poptávky. Z hlediska geografického byly pak trhy určeny územím celé České republiky. Při vymezování relevantních trhů přihlížel Úřad podpůrně i k některým rozhodnutím Evropské komise, např. M.1286-Johnson & Johnson/De Puy .
Vzhledem k tomu, že ode dne vydání zmíněného rozhodnutí nedošlo k žádným podstatným změnám tržních podmínek, které by měly vliv na použité vymezení relevantního trhu, vymezil v posuzovaném případě Úřad relevantní trhy stejným způsobem.
Dopady spojení
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu kyčelních náhrad dosáhne po spojení cca % (obchodní tajemství) (při posouzení tržních podílů spojujících se soutěžitelů v roce 2002) a na relevantním trhu kolenních náhrad cca % (obchodní tajemství) .
Dotčené relevantní trhy jsou charakteristické tím, že na nich působí větší množství silných soutěžitelů se srovnatelnými tržními podíly. Jsou to trhy dynamické, často na ně vstupují noví soutěžitelé a existující soutěžitelé na ně uvádí své nové výrobky. Kyčelní a kolenní implantáty dodávají na český trh tito nejvýznamnější zahraniční i tuzemští soutěžitelé: Aesculap (tržní podíl na relevantním trhu kyčelních náhrad % (obchodní tajemství) a kolenních náhrad % (obchodní tajemství) ), Johnson & Johnson/De Puy (kyčelní náhrady % (obchodní tajemství) , kolenní náhrady % (obchodní tajemství) ), Biomet (kyčelní náhrady % (obchodní tajemství) ), Smith & Nephew (kyčelní náhrady % (obchodní tajemství) , kolenní náhrady % (obchodní tajemství) ), Stryker/Howmedica, a dále čeští výrobci BEZNOSKA, s.r.o. (kyčelní náhrady % (obchodní tajemství) , kolenní náhrady % (obchodní tajemství) ) a Walter a.s. (kyčelní náhrady % (obchodní tajemství) , kolenní náhrady % (obchodní tajemství) ).
Co se týče přístupu na trh prodeje kyčelních a kolenních implantátů, neexistují zde závažné překážky. Každý dodavatel implantátů na trh České republiky musí provést registraci u Ministerstva zdravotnictví, získat příslušná povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a vydat u obchodovatelných výrobků Prohlášení o shodě v tom smyslu, že je zdravotnický prostředek bezpečný, účinný a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
Náklady na přepravu implantátů ze zahraničí jsou nízké a jejich dovoz není zatížen clem. Věrnost značce nehraje na straně odběratelů (lékařů) významnou roli, rozhodujícím faktorem pro výběr alternativních výrobků je cena a lepší kvalita. Nemocnice vybírají dodavatele implantátů na základě výběrových řízení.
Pro stanovení ceny implantátů platí cenová regulace Ministerstva financí. Podle Výměru Ministerstva financí č. 01/2003 a Výměru č. 2/16/2002, které obsahují výčet zboží s regulovanými cenami a maximální ceny, jsou stanoveny maximální ceny výrobků, které jsou implantovány do těla pacienta a výše maximální přirážky na úrovni 25 % ceny. Tato skutečnost neumožňuje soutěžitelům na relevantních trzích neomezeně zvyšovat ceny na úkor spotřebitelů.
V budoucnu se očekává růst poptávky po kloubních náhradách, a to především z důvodu zvyšování průměrné délky života, což vede k růstu populace ve věku 65 let a starší (největší procento spotřeby kloubních náhrad) a také z důvodu aktivnějšího způsobu života, který naopak vede ke snižování průměrného věku pacientů s kloubními potížemi. Relevantní trhy se budou tudíž dále rozvíjet a modernizovat, což znesnadní spojujícím se soutěžitelům po realizaci navrhovaného spojení stabilizovat jejich postavení.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména s přihlédnutím ke konkurenčnímu a regulovanému prostředí na relevantních trzích, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu umožňovala chovat se ve značné míře nezávislé na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Daniel Čekal, advokát
c/o Linklaters, v.o.s. Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Právní moc: 24.7.2003