UOHS S110/2002
Rozhodnutí: OF/S110/02-2036/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-EUROMEDIA GROUP k.s., Prahaa Michal Suchánek-Knihkupectví Slovanský dům
Účastníci EUROMEDIA GROUP k.s. Michal Suchánek-KNIHKUPECTVÍ SLOVANSKÝ DŮM
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 110/02-2036/02 V Brně dne 12. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 110/02, zahájeném dne 10. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 896/32, PSČ 150 00, IČ 49709895 ve správním řízení zastoupená JUDr. Zoltánem Pálinkásem, advokátem se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 896/32, PSČ 150 00, IČ 49709895 a Michal Suchánek-Knihkupectví Slovanský dům, se sídlem Praha 4, K Milíčovu 674/2, PSČ 149 00, IČ 14921308, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí" a "Smlouvy o koupi částí podniku", mezi společností EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 869/32, PSČ 150 00, IČ 49709895, jako kupujícím, a panem Michalem Suchánkem, bytem U Křížku 1390/3, 140 00 Praha 4, jako prodávajícím, v jejichž důsledku získá společnost EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 896/32, PSČ 150 00, IČ 49709895, část podniku Michal Suchánek-Knihkupectví Slovanský dům zabývající se knižním velkoobchodem, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/02 ze dne 29. 5. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 896/32, PSČ 150 00, IČ 49709895 (dále jen "EUROMEDIA"), a Michal Suchánek-Knihkupectví Slovanský dům, se sídlem Praha 4, K Milíčovu 674/2, PSČ 149 00, IČ 14921308, dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí" a "Smlouvy o koupi částí podniku", v jejichž důsledku získá společnost EUROMEDIA část podniku Michal Suchánek-Knihkupectví Slovanský dům zabývající se knižním velkoobchodem (dále jen "Slovanský dům").
Celosvětový obrat skupiny Bertelsmann, jejíž částí je i společnost EUROMEDIA, byl za minulé období cca 20 mld. EUR. Obrat části podniku Slovanský dům, jež je předmětem transakce, byl v roce 2001 250 mil. Kč. Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu Dopady spojení
EUROMEDIA je přímo kontrolována společností Bertelsmann AG, se sídlem Güsterloh, SRN, a je tak součástí celosvětově působícího mediálního koncernu Bertelsmann. Tato skupina se zabývá zejména vydáváním a prodejem knih a motoristických časopisů, poskytováním multimediálních forem vydávaných titulů, vydáváním hudebních titulů, provozováním televizních a rozhlasových stanic a poskytováním internetových služeb. EUROMEDIA vydává v ČR knihy v oblasti beletrie a naučně populární literatury, nezabývá se však vydáváním učebnic. V rámci skupiny Bertelsmann působí na území ČR následující společnosti, tj. Bertelsmann Springer CZ s.r.o.; E63 a.s.; IKAR Praha, a.s.; Knižní klub Management, spol. s r.o.; Renata Film, s.r.o. a BMG Ariola ČR s.r.o., které podnikají v rámci obvyklé působnosti celého koncernu.
Fyzická osoba Michal Suchánek-Knihkupectví Slovanský dům podnikající dle živnostenského zákona se zabývá vydavatelskou činností a maloobchodem se zbožím, zejména s knihami. Předmětným spojením dojde k získání části podniku Slovanský dům zabývající se velkoobchodem s knihami společností EUROMEDIA.
Oba spojující se soutěžitelé působí v ČR v oblasti knih. Trh časopisů a hudebních nosičů, na kterém působí skupina Bertelsmann v České republice, není spojením dotčen, neboť převáděná část podniku Slovanský dům se časopisy a hudebními nosiči nezabývá. Skupina Bertelsman se na trhu knih zabývá pouze vydáváním publikací, které prodává téměř výlučně prostřednictvím svých distributorů, velkoobchodníků s knihami, přičemž knižní velkoobchod v ČR neprovozuje. Část podniku Slovanský dům se zabývá výlučně knižním velkoobchodem, naopak vydavatelskou činností a knižním maloobchodem se nezabývá. Uvedeným spojením tak EUROMEDIA získá knižní velkoobchod Slovanský dům, prostřednictvím kterého může distribuovat vydávané knihy. Společnost EUROMEDIA byla již před spojením významným dodavatelem knih části podniku Slovanský dům.
Pro účely tohoto rozhodnutí je možno trh vydávání knih vymezit široce jako trh vydávání všech knih nebo úžeji jako trh vydávání beletrie, poesie a populárně naučné literatury (tj. knih mimo učebnice a odbornou literaturu), jak navrhuje účastník řízení. Obě kategorie knih je možno považovat za nezaměnitelné, vzhledem k tomu, že uspokojují zcela odlišné potřeby čtenářů. Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají, dochází však k určitému stupni vertikální integrace soutěžitelů. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, a to i kdyby tyto relevantní trhy byly vymezeny nejužším možným způsobem, nepřesáhnou 20 %. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkých tržních podílů, na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM-17.06. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Zoltán Pálinkás, advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2