UOHS S110/2001
Rozhodnutí: OF/S110/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Československý sport, s.r.o., se sídlem Orlická 9, Praha 3 RINGIER ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 21. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 114 KB


S 110/01-2032/01 V Brně dne 2. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 110/01, zahájeném dne 3. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost RINGIER ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 40766713 zastoupená JUDr. Lucií Bányaiovou, advokátkou Altheimer & Gray, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, mezi společností RINGIER ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 40766713, jako nabyvatelem a Ing. Jaroslavem Beranem, r.č. 561114/1316, bytem Týmlova 164/1, Praha 4-Michle, Pavlem Peterou, r.č. 420506/019, bytem V průčelí 1652, Praha 6, Ing. Pavlem Dvořákem, r.č. 481221/122, Korunní 105, jako převodci, v jejímž důsledku získá společnost RINGIER ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 40766713, 51% obchodní podíl ve společnosti Československý sport, s.r.o., se sídlem Orlická 9, Praha 3, IČ 45793247 , se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
p o v o l u j e.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 3. října 2001 na návrh společnosti RINGIER ČR a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 3, IČ 40766713 (dále jen "RINGIER ČR"), ve správním řízení zastoupené JUDr. Lucií Bányaiovou, advokátem Altheimer & Gray, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1. října 2001, správní řízení S 110/01, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení soutěžitelů dojde na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou uzavře společnost RINGIER ČR, jako nabyvatel a Ing. Jaroslavem Beranem, r.č. 561114/1316, bytem Týmlova 164/1, Praha 4-Michle, Pavlem Peterou, r.č. 420506/019, bytem V průčelí 1652, Praha 6, Ing. Pavlem Dvořákem, r.č. 481221/122, Korunní 105, jako převodci. Nazákladě výše uvedené smlouvy získá společnost RINGIER ČR 51 % obchodního podílu ve společnosti Československý sport, s.r.o., se sídlem Orlická 9, Praha 3, IČ 45793247(dále jen "Československý sport "), a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodních podílů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost RINGIER ČR. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
smlouvy o převodu obchodních podílů,
informací o spojovaných společnostech,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu,
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/01 ze dne 17. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů nebyly vzneseny Úřadu žádné námitky proti povolení spojení.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil dne 1.11. 2001. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
RINGIER ČR je akciová společnost, která je 100% dceřinou společností společnosti RINGIER (Nederland) BV. Společnost RINGIER (Nederland) BV je holdingovou společností, která patří do podnikatelské skupiny společnosti RINGIER AG se sídlem v Zürichu, Švýcarsko.
Společnosti skupiny RINGIER, ovládané nadnárodním koncernem RINGIER AG, dosáhly v roce 2000 celkového obratu 23,4 mld. Kč. Společnost RINGIER AG působí v oblasti vydávání periodického tisku, produkce televizních pořadů a provozování internetových stránek.
V České republice skupina RINGIER, prostřednictvím společnosti RINGIER (Nederland) BV, kontroluje společnosti RINGIER ČR a společnost Ringier Print s.r.o. , a dále prostřednictvím RINGIER ČR kontroluje společnost IMAGE ČR, a.s. .
Společnost RINGIER ČR , byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867, dne 13. srpna 1991. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
vydavatelství a nakladatelství,
vedení účetnictví,
zprostředkovatelská činnost,
reklamní a propagační činnost,
informační služby,
výroba a prodej nenahraných zvukových nosičů,
ubytovací služby,
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
Společnost vydává tyto periodika :
deník Blesk, jedná se o celostátní deník přinášející aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova a ze světa, vycházející ve 4 regionálních mutací, s páteční přílohou Blesk magazín a nedělní přílohou Nedělní Blesk,
časopis ABC mladých techniků, čtrnáctideník určený dětem a mládeži nabízí zajímavosti ze světa techniky, přírody a sportu a různé soutěže, hry a modely.
Týdeník Televize, nejkompletnější TV programový titul s detailními informaci o pořadech a s reportážemi z oblasti filmu a televize
TV revue, nabízí televizní program včetně magazínové části obsahující rozhovory a portréty součastných osobností, rubriky o cestování, receptech aj.
TV Plus, stručný televizní program se základním množstvím informací o každém pořadu a nových pořadech a televizních projektech,
týdeník Reflex, prestižní společenský týdeník přibližující aktuální témata, zajímavé osobnosti a současný životní styl,
Společnost Ringier Print s.r.o. , se sídlem Novinářská 1254/7, Mar. hory a Hulvaky, Ostrava, IČ 49702475, byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24286, dne 30. července 1993. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
zprostředkovatelská činnost v oblasti reprografie a polygrafie,
reklamní a propagační činnost,
vydavatelství
Obrat společnosti na českém trhu byl 1,2 mld. Kč za období roku 2000.
Společnost IMAGE ČR, a.s. , se sídlem Domažlická 11, Praha 4, IČ 43875548, byla zapsána v obchodním vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1076, dne 6. prosince 1991. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
reklamní činnost,
poskytování software,
Společnost v současné době nevyvíjí žádnou činnost, obrat společnosti na českém trhu byl za období roku 2000 nulový.
Československý sport je společnost s ručením omezeným, která je vlastněna z 80 % fyzickými osobami, 20 % vlastní společnost Tipsport, a.s.. Společnost Československý sport kontroluje společnost Fotbal-Sport, s.r.o., která však není součástí spojení a bude převzata plně současnými podílníky Československého sportu.
Společnost Československý sport byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11166, dne 13. července 1992. Předmětem podnikání této společnosti je zejména:
vydavatelství,
vedení účetnictví,
zprostředkování sportovní reklamy,
činnost organizačních a ekonomických poradců,
činnost účetních poradců,
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
Společnost vydává toto periodikum :
deník Sport, jedná se o celostátní deník zaměřený na aktuální sportovní dění, vycházející ve 4 územních vydání, s pravidelnými přílohami Tipsport, Hokej plus, Fotbal plus a Tenis plus,
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém okamžiku dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností jimi kontrolovaných.
Dotčenými trhy tímto spojením je trh vydávání periodik a rovněž prodej inzertního prostoru v těchto periodikách.
Z pohledu výrobkového, vydavatelé periodik soutěží na dvou širokých trzích, tj. trhu tisku , ve kterém si zákazníci kupují periodika jako zdroj informací a trhu inzertního prostoru , ve kterém zákazníci si kupují inzertní prostor z důvodu podpory prodeje zboží či služeb.
Trh tisku je nejprve nutno charakterizovat z hlediska ostatních informačních medií. Z pohledu celkového trhu informačních medií za nejbližší možné substituty trhu psaného tisku by bylo možno považovat informační media jako je televize a rozhlas. Televize a rádio však z pohledu konečného zákazníka vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem, odlišností přenosu informací a způsobu nabídky informací pro konečného zákazníka, která je charakterizována rychlejší reakcí na nové události při televizním či rozhlasovém vysílání, avšak většinou bez postihnutí dané informace o události v takové šíři a hloubce jaká je uveřejňována v periodickém tisku, nejsou substituty pro trh psaného tisku (Úřad v této souvislosti podpůrně uvádí rozhodnutí EK No IV/M.423 Newspaper publishing ze dne 14.3. 1994).
Trh psaného tisku se rozlišuje z pohledu čtenáře na trh denního novinového tisku a trh ostatních časopisů a magazínů s jinou než denní periodicitou vydávání, protože oba tyto produkty jak deníky tak i ostatní periodika naplňují různé informační potřeby zákazníků. Deníky poskytují informace o událostech den poté co se staly, zatímco ostatní periodika nejsou schopny tyto informace v tomto termínu poskytnout. Pro tisk časopisů se rovněž používá rozdílné technologie a způsobu distribuce.Rovněž deníky vzhledem ke svým nižším výrobním nákladům než je tomu u ostatních časopisů a magazínů patří do rozdílné cenové kategorie.
Trh denního novinového tisku je možno dále rozdělit na trh celostátních deníků a trh regionálních deníků . Regionální deníky se především soustřeďují na rozdíl od celostátních deníků na problematiku a informace, týkající se daného regionu. Deníky je možno dále členit na různé kategorie v závislosti na obsahu deníku nebo dle kvality poskytovaných informací, jako na deníky poskytující všeobecné informace, deníky zaměřené na sportovní informace či informace finančního a obchodního rázu. Vzhledem k možnému překrývání informací obsažených v denících mohou být jednotlivé kategorie deníků i přes jejich rozdílné zaměření vnímány jako zaměnitelné z pohledu čtenáře. ( Rozhodnutí EK No. IV/M.1401-Recoletos/Unedisa ze dne 1.2.1999)
Určitým indikátorem pro vymezení relevantního trhu pro jednotlivé typy novinového tisku jsou rozdíly v ceně a způsobu distribuce jednotlivých novin.
V souvislosti s trhem inzertního prostoru je možno konstatovat, že novinová inzerce je určena pro podporu prodeje zboží a služeb čtenářů a jejich úspěch závisí od vhodného zamíření na určitou socioekonomickou skupinu. Novinová inzerce může být zaměnitelná pro určitý druh výrobku a služeb s některými jinými druhy inzertních médií jako je televize či rádio, avšak použití některých druhů inzertních medií může být limitováno z pohledu sledovanosti či čtenost inzertního media danou cílovou socioekonomickou skupinu zákazníků, pro kterou je daný výrobek či služba určena. Ve prospěch vymezení trhu inzertního prostoru jako trhu inzertního prostoru v psaném tisku svědčí skutečnost, že způsob provedení a podoba inzerce uveřejňované v periodikách je rozdílná oproti televizní či rozhlasové inzerci, a dále je televizní či rozhlasový inzertní prostor vzhledem ke své ceně, technickým možnostem, specifickým potřebám propagace výrobků a služeb využíván více společnostmi než jednotlivými diváky či posluchači. Z hlediska trhu prodeje inzertního prostoru, má nejvýznamnější postavení televize s podílem 42 %, tisk 40 %, rádio a venkovní reklamní inzerce mají shodně 7 %.
Na trhu deníků v České republice jsou vydávány deníky s celostátní tak i regionální působností, i když jsou obecně regionální deníky zaměřeny a kladou důraz na informace o regionu přinášejí také kompletní zpravodajství ze zahraničí a domova a informace o kultuře, sportu, ekonomice a aj. Regionální informace rovněž obsahují v určité míře také celostátní deníky, které jsou vydávány v různých regionálních mutacích, např. celostátní deník Mladá Fronta DNES vychází se 14 přílohami s regionálním zpravodajstvím či např. deník BLESK v 6 regionálních mutacích.
Z pohledu jednotlivých kategorií deníků popsaných výše jsou v ČR vydávány především deníky ze všeobecným zaměřením obsahující rovněž informace ze světa sportu a financí, některé deníky vydávají rozsáhlé sportovní přílohy a přílohy zaměřené na finance a podnikovou sféru.
Společnost RINGIER ČR působící zejména v oblasti vydavatelství dodává na trh deníků periodikum Blesk ( denní průměrný náklad 329 tis. kusů) za rok 2000, časopis ABC mladých techniků, programové tituly Týdeník Televize, TV revue a TV Plus a týdeník Reflex. V souvislosti s vydáváním periodik je rovněž ovlivněn i trh inzertního prostoru ve vydávaných periodikách.
Společnost Československý sport vydává deník Sport ( denní průměrný náklad 61 tis. kusů) za rok 2000. V souvislosti s vydáváním periodik je rovněž ovlivněn i trh inzertního prostoru ve vydávaných periodikách. Společnost nepůsobí na trhu ostatních časopisů a magazínů a nevydává kromě deníku Sport jiná periodika.
V uvedeném případě je možno konstatovat, že oba tituly patří z pohledu běžné prodejní ceny k levnějším titulům na trhu deníků. Deník sport je specializovaný sportovní deník, Deník Blesk je zaměřen všeobecně, obsahuje však rovněž rozsáhlou sportovní část.
Úřad pro potřeby tohoto správního řízení vymezil výrobkové relevantní trhy jako:
trh denního tisku a
trh prodej inzertního prostoru v denním tisku
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického je vymezen:
územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, které nepodléhá významným výkyvům. Proto byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení bylo sledováno poslední účetní období, tedy rok 2000 a předchozí účetní období rok 1999.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení a vlastních zjištění.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích,
Na relevantním trhu denního tisku obě společnosti vydávající deník Blesk a Sport. V roce 2000 měl deník Blesk na tomto trhu dle průměrně prodaného denního nákladu 19% podíl a deník Sport 4% podíl, společný podíl obou společností na vymezeném trhu tedy činí 23 %. Na tomto trhu tedy nedojde k výraznému navýšení tržního podílu společnosti RINGIER ČR. Vzhledem ke vstupu nového soutěžitele na trh denního tisku společnosti e-Media v roce 2001, vydávající deník Super se současným podílem cca 10 %, došlo k mírnému snížení tržního podílu obou spojujících se společností.
Na relevantním trhu prodej inzertního prostoru v denním tisku působí obě společnosti prostřednictvím svých periodik, tj. deník Blesk a deníku Sport. V roce 2000 měla společnost RINGIER ČR na tomto trhu dle inzertních výkonů 8% podíl a společnost Československý sport podíl 1 % , společný podíl obou společností na vymezeném trhu tedy činí 9 %. Dojde tedy pouze k mírnému navýšení tržního podílu společnosti RINGIER ČR.
Na vymezených relevantních trzích v České republice působí více soutěžitelů, na trhu denního tisku patří mezi nejvýznamnější společnosti skupina Vltava-Labe-Press (29% podíl), MAFRA, a.s. (22% podíl), Borgis, a.s. (12% podíl) a Lidové noviny, a.s. (5% podíl), podíl ostatních konkurentů je nižší než 5 %. Na trhu prodej inzertního prostoru v denním tisku jsou nejvýznamnějšími soutěžiteli společností vydávající denní tisk MAFRA, a.s., skupina Vltava-Labe-Press, Economia, a.s., Borgis,a.s.
Spojovaní soutěžitelé vyvíjejí své aktivity na stejných relevantních trzích, jedná se tedy o horizontální spojení.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčených trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Pro vymezené relevantní trhy je charakteristické, že na nich neexistují žádná významná omezení pro vstup nového soutěžitele. Zavedení nového deníku na trh zahrnuje především náklady na sestavení redakčního týmu a technologické vybavení redakce, v další fázi pak marketingové náklady související s vybudováním podvědomí čtenářů o dané značce. Celkové náklady na vstup nového deníku na trh jsou odhadovány v minimální výši 250 mil. Kč. Kromě získání povolení k vydávání nového titulu ministerstvem kultury zde nejsou žádné bariery pro vstup nového subjektu. Internetové aktivity některých vydavatelů tisku jsou pouze určitým doplňkem, nikoliv náhradou klasického publikování novin na papíře. Cenová úroveň jednotlivých deníků či cena prodeje inzertního prostoru u jednotlivých významných soutěžitelů na vymezených trzích není podstatně rozdílná. Přístup k surovinovým zdrojům, energiím a službám dodavatelů nezbytným pro zajištění vydávání deníků na vymezeném relevantním trhu není nijak podstatně omezen. V posledním období vstoupil na trh denního tisku deník Super vydávaný společností e-Media, který má stejnou cenu jako deník Blesk a rovněž obdobnou náplň. Odhadovaný současný podíl na vymezeném trhu deníků u deníku Super je 10 %. Možnost vstupu nových soutěžitelů na trhy denního tisku a prodeje inzertního prostoru v něm v České republice je neomezená, o čemž svědčí vstup nového soutěžitele.
Ani jeden ze spojovaných soutěžitelů nezaujímá na vymezených relevantních trzích dominantní postavení. Vzhledem k přítomnosti dalších soutěžitelů působících na relevantních trzích, jejich tržním podílům a možnosti vstupu dalších společností, nebude ani finanční síla spojujících se soutěžitelů, která se spojením nezvýší, hrát významnější roli při dalším vývoji struktury těchto trhů.
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však podpůrně k platné judikatuře EU. Judikátů majících relevanci k vymezování relevantního trhu úřad podpůrně využil.
Úřad přihlédl k závěrům a analýze týkající se vymezení relevantního trhu a zaměnitelnosti periodik v rozhodnutí Evropské komise No. IV/M.1401-Recoletos/Unedisa ze dne 1.2.1999 a No IV/M.423 Newspaper publishing ze dne 14.3. 1994 , ve kterém se uvádí, že oblasti tímto spojením dotčené jsou oblasti vydávání periodik a rovněž prodej inzertního prostoru v těchto periodikách.
Právní rozbor
Podstatou daného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Československý sport ze strany společnosti RINGIER ČR , k němuž má dojít na základě Smlouvy o koupi obchodních podílů uzavřené se současnými vlastníky obchodních podílů Ing. Jaroslavem Beranem, Pavlem Peterou a Ing. Pavlem Dvořákem. V důsledku této smlouvy získá společnost RINGIER ČR 51% obchodní podíl ve společnosti. Tím získá možnost samostatné přímé kontroly nad společností Československý sport , což představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. V době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantních trzích dominantní postavení. Ze skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti RINGIER ČR nevzroste po spojení se společností Československý sport natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Jsou tedy splněny podmínky k tomu, aby Úřad dle § 16 odst. 2 vydal rozhodnutí o povolení spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Lucie Bányaiová, advokátka
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.11. 2001