UOHS S109/2003
Rozhodnutí: OF/S109/03-2603/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Montagu Private Equity Limited a Linpac Group Limited
Účastníci Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vitners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Velká Británie Linpac Group Limited
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 109/03-2603/03 V Brně dne 16. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 109/03, zahájeném dne 13. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupeného Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Linpac Group Limited, se sídlem Evan Cornish House, Windsor Road, Louth, Lincolnshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě nabídky na nabytí všech akcií společnosti Linpac Group Limited, v jejímž důsledku má společnost Montagu Private Equity Limited získat nepřímou kontrolu nad společností Linpac Group Limited, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/03 ze dne 25. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrženému spojení soutěžitelů dochází na základě nabídky k nabytí všech akcií společnosti Linpac Group Limited, se sídlem Evan Cornish House, Windsor Road, Louth, Lincolnshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "LINPAC"), učiněné společností PICNAL Limited.
V případě, že současní akcionáři společnosti LINPAC akceptují nabídku společnosti PICNAL Limited, tato následně nabude veškeré zmiňované akcie. Poté společnost PICNAL Limited dotčené akcie převede na svoji nově založenou dceřinou společnost UK Newco 2.
V rámci celé transakce získá společnost Montagu Private Equity Limited, se sídlem Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "MONTAGU") akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PICNAL Limited. Zbylé akcie společnosti PICNAL Limited budou rozděleny mezi stávající management společnosti LINPAC, společnost HSCB Bank plc, která má předmětnou transakci financovat a prodávající, kteří ale nebudou mít při rozhodování o soutěžním chování, na rozdíl od společnosti MONTAGU, právo veta. V důsledku toho, že při takovém rozhodování bude vždy vyžadován souhlas MONTAGU, lze konstatovat, že vlastnictví uvedeného akciového podílu umožní společnosti MONTAGU kontrolovat společnost PICNAL Limited a jejím prostřednictvím i společnost LINPAC.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považuje to, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
MONTAGU je společnost, která spravuje fondy soukromého kapitálu, které investují do podniků rozmístěných v rámci celé Evropy, které působí v různých odvětvích výroby, poskytování služeb a spotřebního zboží. Většina investicí MONTAGU spočívá v zajištění soukromého kapitálu pro nákupy kontrolního balíku akcií managementem. MONTAGU dále poskytuje v rámci svého podnikání rozvojový kapitál a kapitál pro restrukturalizaci společností. Hlavními obchodními a průmyslovými odvětvími, do nichž MONTAGU doposud investovala, jsou doprava, zdravotnictví, finanční a obchodní služby, informační technologie a spotřební výrobky, potraviny a nápoje, produkty pro volný čas, papírenství a obaly a léčiva.
MONTAGU je dceřinou společností [ obchodní tajemství ] , která je pod společnou kontrolou společností [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ] , která je dceřinou společností [ obchodní tajemství ] . [ obchodní tajemství ] je holdingovou společností, která byla založena za účelem kontroly nad MONTAGU, jinak nevyvíjí žádnou podnikatelkou činnost. [ obchodní tajemství ] podniká v oblasti bankovnictví a finančnictví. [ obchodní tajemství ] poskytuje širokou nabídku služeb včetně osobních finančních služeb, komerčního bankovnictví, bankovnictví pro podnikovou klientelu, investičního bankovnictví a služeb na kapitálových trzích a služeb soukromého bankovnictví.
Skupina MONTAGU je v České republice činná prostřednictvím následujících společností se sídlem v České republice:
[ obchodní tajemství ] .-společnost poskytuje organizační a ekonomické služby,
[ obchodní tajemství ] -tato organizační složka je činná v oblasti bankovních služeb.
Dále skupina MONTAGU působí v České republice prostřednictvím dovozu některých výrobků následujících společností:
[ obchodní tajemství ] -britská společnost dovážející do České republiky ventilační zařízení pro domácnosti, obchod a průmysl.
[ obchodní tajemství ] -britská společnost dovážející produkty pro automobilový průmysl, např. brzdové obložení pro kotoučové a bubnové brzdy pro osobní a nákladní vozidla.
LINPAC je společnost, jejíž hlavní předmět podnikání spočívá v oblastech obalové techniky, manipulace s materiály a v produkci a prodeji součástek pro automobilový průmysl. Z organizačního hlediska je společnost LINPAC rozdělena do následujících divizí:
Linpac Automotive, která vyrábí vnitřní a vnější prvky ze vstřikovaného plastu pro automobilový průmysl,
Linpac Containers, jejímž předmětem činnosti je výroba obalů z vlnitého materiálu, tvarovatelné průmyslové pěny a papírových pytlů,
Linpac Inc, která se zabývá regionálním obchodem s papírem,
Linpac Mouldings, která vyrábí vícenásobně použitelné obaly pro maloobchod a automobilový průmysl,
Linpac Plastics, jejímž předmětem činnosti je výroba fólií a tvarovatelné pěny z lehčeného polyesteru pro balení potravin,
Ropak Packaging, která se zabývá výrobou umělohmotných přepravních obalů pro potraviny, barvy a další spotřební a průmyslové výrobky,
Linpac Materials Handling Nasta, která produkuje výrobky pro manipulaci s materiály,
Viscount Plastics, jejímž předmětem činnosti je výroba pevných plastových obalů, výrobků pro manipulaci s materiály a výrobky ze vstřikovaného plastu pro automobilový průmysl, a
Logtek, jenž se zabývá logistickými službami pro distribuci a používání vícenásobně použitelných obalů pro obchod s potravinami.
Společnost LINPAC v České republice kontroluje společnost LINPAC PLASTICS, spol. s r.o., která působí jako distributor výrobků společnosti LINPAC na území České republiky. Dále společnost LINPAC dodává své výrobky prostřednictvím nezávislého distributora (KP Market). Prostřednictvím těchto společností působí společnost LINPAC v České republice v oblasti obalové techniky, konkrétně na trzích pružných obalů, pevných plastových obalů pro balení potravin a papírových sáčků, a dále pak v oblasti systémů pro manipulaci s materiály, konkrétně na trzích soustředně stohovatelných kontejnerů, stohovatelných kontejnerů a skládacích kontejnerů. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, neboť činnost spojujících se subjektů se na území České republiky nepřekrývá. Z tohoto důvodu Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel z činností nabývané společnosti, tedy společnosti LINPAC.
V České republice společnost LINPAC působí v oblasti obalové techniky a systémů pro manipulaci s materiály. V rámci segmentu obalové techniky působí společnost LINPAC na trzích pružných obalů (roztažné fólie, vícevrstevné ochranné fólie a dále pružné fólie na potraviny, které se používají zejména pro balení potravin a v pohostinství), pevných plastových obalů pro balení potravin (tenkostěnné nebo tlustostěnné pevné vaničky na potraviny, které se používají především na balení čerstvých a mražených potravin) a papírových sáčků (papírové sáčky pro balení sypkého zboží, prášků a granulovaných výrobků, které se používají zejména pro balení potravinových přísad, potravin pro zvířata a krmiv, obilovin, rychlého občerstvení, zahradnických výrobků nebo průmyslových výrobků).
Výše uvedené trhy lze dále členit dle typu zákazníka, který příslušné materiály odebírá, resp. dle průmyslového sektoru, ve kterém daný spotřebitel působí. Z tohoto pohledu je možné obalové materiály členit např. na obalové materiály pro použití v potravinářství, lékařství, farmaceutickém průmyslu, v domácnostech apod. Např. obaly v potravinářství lze dále členit dle jednotlivých kategorií potravin, na které má být daný obalový materiál použit, např. potraviny mražené, sušené, čerstvé apod.
Mimoto společnost LINPAC v České republice působí v oblasti systémů pro manipulaci s materiály. Tato oblast zahrnuje přepravní obaly (soustředně stohovatelné kontejnery a stohovatelné kontejnery), palety používané pro přepravu a uskladnění, distribuci a maloobchod spotřebního zboží a bedny a jiné přepravní obaly pro nápoje používané výrobci a obchodníky pro přepravu a uskladnění lahví i jiných nápojových obalů. V tomto sektoru v České republice působí společnost LINPAC na trhu přepravních obalů, konkrétně dodává na český trh soustředně stohovatelné kontejnery, stohovatelné kontejnery a skládací kontejnery.
S ohledem na skutečnost, že nabyvatel v oblastech obalových materiálů a systémů pro manipulaci s materiály v České republice nepůsobí, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí nechává otázku konečného vymezení relevantních trhů v dané oblasti otevřenou.
Tržní podíl společnosti MONTAGU na trzích pružných obalů, pevných plastových obalů pro balení potravin a papírových sáčků v České republice nebude po uskutečnění spojení soutěžitelů na žádném z nich přesahovat [ obchodní tajemství ] %.
Podíl společnosti MONTAGU na trzích soustředně stohovatelných kontejnerů, stohovatelných kontejnerů a skládacích kontejnerů v České republice nebude po uskutečnění spojení soutěžitelů na žádném z nich přesahovat [ obchodní tajemství ] %.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nebude mít za následek vznik nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Luděk Vrána
advokát
c/o Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1