UOHS S109/2002
Rozhodnutí: OF/S109/02-2630/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-General Motors Corporation, USA a Daewoo Motor Company, Ltd.,
Účastníci Daewoo Motor Company, Ltd., 199 Chongchon-Dong, Bupyung-Gu, Incheon 403-714, Koreská republika General Motors Corporation, Renaissance Center, P.O.Bos 100, Detroi, MI 48265-2000, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 7. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 109/02-2630/02 V Brně dne 1. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 109/02, zahájeném dne 7. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost General Motors Corporation, se sídlem 100 Renaissance Center, P.O.Box 100, Detroit, MI 48265-2000, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů General Motors Corporation, se sídlem 100 Renaissance Center, P.O.Box 100, Detroit, MI 48265-2000, USA, a Daewoo Motor Company, Ltd., se sídlem 199 Chongchon-Dong, Bupyung-Gu, Incheon 403-714, Korejská republika, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Hlavní smlouvy o transakci" uzavřené dne 30. dubna 2002 mezi General Motors Corporation, panem Jong-Dae Lee, správcem konkursní podstaty společnosti Daewoo Motor Company, Ltd., a The Korea Development Bank, se sídlem v Korejské republice, jednající jakožto představitel členů výboru věřitelů Daewoo Motor Company, Ltd., v jejímž důsledku získá General Motors Corporation nepřímou kontrolu nad podstatnou částí podniku Daewoo Motor Company, Ltd., související s navrhováním, vývojem, výrobou a prodejem osobních automobilů a určitých lehkých užitkových vozidel, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/02 ze dne 22. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správní řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "Hlavní smlouvy o transakci" uzavřené dne 30. dubna 2002 mezi General Motors Corporation, se sídlem 100 Renaissance Center, P.O.Box 100, Detroit, MI 48265-2000, USA (dále jen "GM"), panem Jong-Dae Lee, správcem konkursní podstaty společnosti Daewoo Motor Company, Ltd., se sídlem 199 Chongchon-Dong, Bupyung-Gu, Incheon 403-714, Korejská republika (dále jen "Daewoo"), a The Korea Development Bank, se sídlem Korejská republika, jednající jakožto představitel členů výboru věřitelů Daewoo.
Za účelem uskutečnění oznamovaného spojení byla založena společnost GM-Daewoo Auto and Technology Company, se sídlem v Korejské republice (dále jen "GMDAT"), v níž GM drží (Obchodní tajemství) % akciový podíl. V souvislosti s tímto podílem, způsobem hlasování v představenstvu GMDAT a (Obchodní tajemství) , je schopna určovat její soutěžní politiku.
V důsledku výše uvedené smlouvy pak získá GM, prostřednictvím GMDAT, nepřímou kontrolu nad podstatnou částí podniku Daewoo, která je představována třemi výrobními závody a devíti obchodními společnostmi, zabývajícími se navrhováním, vývojem, výrobou a prodejem osobních automobilů a určitých lehkých užitkových vozidel (dále jen "Nabývaná část").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
GM je celosvětovým výrobcem osobních a nákladních automobilů a dalších užitkových vozidel. Dále je společnost GM činná v oblasti telekomunikací, letectví, zbrojního průmyslu, v oblasti poskytování finančních a pojišťovacích služeb, při výrobě lokomotiv a výrobě převodových systémů pro automobilový průmysl, zejména pro nákladní automobily, autobusy a jinou těžkou automobilovou techniku.
V České republice je GM činná prostřednictvím následujících nepřímých dceřiných společností:
Opel C&S s.r.o., jejíž předmětem podnikání je dovoz vozidel do české republiky.
GMAC, a.s., která je činná poskytováním automobilových leasingových služeb a dalších finančních služeb.
Deawoo je společnost, která je činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje osobních a nákladních automobilů a ostatních užitkových vozidel. V důsledku vážných ekonomických problémů byla na společnost Daewoo v listopadu 2000 uvalena nucená správa dle příslušných korejských insolvenčních předpisů. Předmětné spojení umožní zajištění alespoň částečné automobilové výroby společnosti Daewoo.
Na území České republiky Daewoo podniká prostřednictvím dovozu ze zahraničí a prostřednictvím následujících dceřiných společností:
DAEWOO MOTOR CZECH, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je dovoz vozidel Daewoo do České republiky a její prodej.
Daewoo Leasing Czech Republic spol. s r.o., která poskytuje leasingové služby.
DAEWOO AVIA, a.s., jejímž předmětem činnosti je výroba nákladních automobilů.
DAEWOO AVIA TRANS, s.r.o., která poskytuje logistické a transportní služby.
Žádná z výše uvedených dceřiných společností není součástí Nabývané části, tyto zůstanou i nadále pod kontrolou Daewoo.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají ve dvou oblastech, a to na trhu prodeje osobních motorových vozidel a trhu prodeje lehkých užitkových vozidel s nosností menší než 3,5 t.
Osobní motorová vozidla slouží v zásadě k individuální dopravě na veřejných cestách. Tento trh lze na základě několika objektivních kriterií, jako je výkon motoru, šířka a délka vozidla, rozdělit na několik subtrhů, resp. tříd. Obvykle lze rozlišit třídu mini, třídy malých vozidel, středně velkých vozidel a velkých vozidel, třídu Executive, třídu luxusních vozidel, sportovních coupé a víceúčelových vozidel. Avšak hranice mezi těmito jednotlivými třídami nejsou jednoznačné a mohou být smazány jinými faktory než je šířka či délka vozidla. Mezi tyto faktory patří cena, image a množství speciálních příslušenství. Také tendence nabízet velké množství doplňků, jako je ABS, airbagy, centrální zamykání apod., v nižších třídách vozidel toto tradiční členění. Spotřebitelé si vybírají svá auta podle parametrů jako je značka, výkon, zařízení a cena. Na druhé straně výrobci toto členění neustále využívají jako důležitý ukazatel pro určení jejich postavení na trhu. Obdobným způsobem postupovala Evropská komise v případech rozhodnutí IV/M.416-BMW/Rover, ze dne 14.3.1994, IV/M.741-Ford/Mazda, ze dne 4.5.1996, IV/M.1283-Daimler-Benz/Chrysler, ze dne 22.7.1998, IV/M.1283-Volkswagen/Rolls-Royce/Cosworth, ze dne 24.7.1998, IV/M.1326-Toyota/Daihatsu, ze dne 6.11.1998, IV/M.1406-Hyundai/Kia, ze dne 17.2.1999, IV/M.1452-Ford/Volvo, ze dne 26.3.1999, IV/M.1519-Renault/Nissan, ze dne 12.5.1999, a IV/M.1847-GM/Saab, ze dne 28.2.2000, ve kterých bylo vymezení relevantních trhů ponecháno jako otevřené ("left open"). V této souvislosti je třeba také uvést, že předmětným spojením soutěžitelům se již zabývala Evropská komise, která jej povolila svým rozhodnutím IV/M.2832-General Motors/Daewoo Motors, ze dne 22.7.2002.
Pro účely vymezení relevantních trhů v tomto případě není rovněž nutné využívat podrobné členění osobních vozidel, protože předmětné spojení soutěžitelů, jejichž činnost se překrývá na čtyřech z uvedených subtrhů, a to třídy mini, středně velká a velká vozidla a třída executive, nebude brzdit efektivní rozvíjení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení relevantního trhu. Podíl spojujících se soutěžitelů na těchto vymezených relevantních trzích se bude pohybovat okolo (Obchodní tajemství) % . Výjimkou je subtrh osobních vozidel třídy mini, na kterém by podíl spojujících soutěžitelů dosáhl (Obchodní tajemství) %, nicméně výše tohoto podílu je důsledkem úspěšného zavedení modelu Matiz společnosti Daewoo v roce 1996, kdy tato třída ještě nebyla plně rozvinutá. V současné době na tento subtrh vstupují noví soutěžitelé se svými modely (FIAT-Seicento, RENAULT-Twingo a PEGUEOT-107), kteří postupně snižují podíl společnosti Daewoo. Dále lze konstatovat, že trh osobních motorových vozidel je velmi dynamický a rovněž je možno poukázat na skutečnost, že konec platnosti výjimky Evropské komise, která umožňovala výrobcům aut sjednávat exkluzivní smlouvy s obchodníky. Tento fakt umožní ještě více přiblížit prodejní místa konečným spotřebitelům, např. v supermarketech, což lze očekávat zejména u osobních vozidel nižších tříd, dále pak se umožní i internetový prodej vozidel a nakonec umožní jednotlivým prodejcům prodávat více značek aut ("multi-branded dealers"). Tento další postup rovněž pomůže zvýšit konkurenční prostředí na trhu osobních vozidel.
Na trhu lehkých užitkových vozidel s nosností do 3,5 t nabývaná část Daewoo vůbec nepůsobí a GM svá užitková vozidla prodává pouze v zahraničí. Z tohoto důvodu se předmětné spojení tohoto trhu v České republice vůbec nedotýká.
V důsledku předmětného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantním trhu, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
Advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2