UOHS S108/2014
Rozhodnutí: S108/2014/KS-3872/2014/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RONGOSOR a. s. a Ringier Axel Springer CZ a. s.
Účastníci RONGOSOR a. s. Ringier Axel Springer CZ a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 232 KBČ. j.: ÚOHS-S108/2014/KS-3872/2014 /840/JMě

25. 2. 2014


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S108/2014/KS, zahájeném dne 7. 2. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti RONGOSOR a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/14, IČ: 02346826, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů RONGOSOR a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/14, IČ: 02346826, a Ringier Axel Springer CZ a.s., se sídlem Praha-Praha 7, Komunardů 1584/42, IČ: 40766713, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o prodeji akcií, uzavřené dne 20. 12. 2013 mezi společnostmi Ringier Axel Springer Media AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Curych, Kreuzstrasse 26, jako prodávajícím, RONGOSOR a.s., jako kupujícím, a fyzickými osobami D. K. a P. T., jako ručiteli, v jejímž důsledku má společnost RONGOSOR a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s., a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
POVOLUJE.


Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smluvního dokumentu uvedeného ve výroku. V jeho důsledku má společnost RONGOSOR a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/14, IČ: 02346826 (dále jen RONGOSOR ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s., se sídlem Praha-Praha 7, Komunardů 1584/42, IČ: 40766713 (dále jen RAS CZ ), a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
2. Prostřednictvím společnosti RAS CZ získá společnost RONGOSOR dále možnost vykonávat nepřímou kontrolu nad její dceřinou společností Ringier Axel Springer Print CZ a.s., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 613, IČ: 43875548 (dále jen RAS Print CZ ). Součástí transakce je navíc nabytí 27,2% akciového podílu na společnosti První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9-Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČ: 45795533 (dále jen PNS ), který je v držení společnosti RAS CZ, jež však neumožňuje výkon společné či výlučné kontroly nad společností PNS.
3. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Společnost RONGOSOR je před uskutečněním spojení kontrolována dvěma fyzickými osobami, a to D. K. a P. T. Společnost RONGOSOR sama dosud nevyvíjí žádnou činnost.
5. Společnosti náležející do stejné podnikatelské struktury jako společnost RONGOSOR, tj. výlučně či společně kontrolované výše uvedenými fyzickými osobami, působí v České republice zejména v následujících oblastech: (i) projektování, výstavba, rekonstrukce a servis energetických nevýrobních zařízení, (ii) výroba a prodej energetických zařízení a komponentů pro energetická či elektroenergetická nevýrobní zařízení, (iii) specializované stavebně montážní práce při rekonstrukci a opravách železniční infrastruktury, (iv) projektová činnost v energetice a rekonstrukce elektroenergetických zařízení se specializací na kotle na spalování biomasy, (v) modernizace, rekonstrukce, montáže, opravy a servisní služby na energetických výrobních zařízeních, (vi) výroba a prodej autobusů, (vii) výroba a rozvod elektřiny, (viii) výroba a rozvod tepla, (ix) obchod s elektřinou, (x) těžba a skladování zemního plynu, (xi) obchod se zemním plynem a (xii) těžba a prodej hnědého a černého uhlí.
6. Společnost RAS je před uskutečněním spojení kontrolována společností Ringier Axel Springer Media AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Curych, Kreuzstrasse 26, přičemž sama vykonává kontrolu nad společností RAS Print CZ, jež je rovněž součástí předmětné transakce. Společnost RAS působí v oblasti vydávání periodického tisku a poskytování reklamy prostřednictvím periodického tisku a v oblasti internetového zpravodajství a publicistiky a poskytování reklamy prostřednictvím internetu. Prostřednictvím společnost RAS Print CZ působí společnost RAS v oblasti polygrafie a výroby akcidenčních tiskovin.
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěžeObdrží
JUDr. Jitka Fejglová, advokát
Pařížská 26
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 3. 3. 2014.