UOHS S108/2010
Rozhodnutí: S108/2010/KS-5381/2010/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Dřevozpracující družstvo a Kili, s.r.o.
Účastníci Dřevozpracující družstvo Kili, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 4. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 124 KB


č. j. ÚOHS-S108/2010/KS-5381/2010/840/DVá V Brně dne 29.4.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S108/2010/KS, zahájeném dne 9.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je Dřevozpracující družstvo, se sídlem Lukavec čp. 9, IČ: 00028631, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Milošem Profousem, advokátem, se sídlem Praha 1, V Jámě 1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Dřevozpracující družstvo, se sídlem Lukavec čp. 9, IČ: 00028631, a Kili, s.r.o., se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647/51, IČ: 47913797, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy, uzavřené dne 3.3.2010 mezi fyzickými osobami, Ing. Milanem Navrátilem, bytem Brno, Horníkova 2672/38, Petrem Pavlišem, bytem Brno, Goldova 2544/1, Mgr. Alenou Pavlišovou, bytem Brno, Goldova 2544/1, a Ladislavem Potrusilem, bytem Vyškov, Sídliště Osvobození 678/53, jako jednotlivými prodávajícími, a Dřevozpracujícím družstvem, jako kupujícím, v jejímž důsledku Dřevozpracující družstvo nabude obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu společnosti Kili, s.r.o., a tím i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž důsledku nabude Dřevozpracující družstvo, se sídlem Lukavec čp. 9, IČ: 00028631 (dále jen DDL ), obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu společnosti Kili, s.r.o., se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647/51, IČ: 47913797 (dále jen Kili ), a tím i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. DDL , sama či prostřednictvím svých dceřiných společností, se v České republice zabývá zejména výrobou řeziva, nábytkových dílců, deskového materiálu ze dřeva, v menší míře pak maloobchodní činností s uvedenými produkty, dále pak výrobou impregnovaného papíru a povrchově upravených dřevěných desek a obchodní činností.
3. Společnost Kili působí v České republice zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s materiálem pro výrobu nábytku, vybavení interiérů a pro stavebnictví (např. dveře, okna, OSB desky). Jmenovaná společnost nekontroluje žádnou společnost.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním


Obdrží:
JUDr. Miloš Profous, advokát
AK Profous Legal
V Jámě 1
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.