UOHS S108/2002
Rozhodnutí: OF/S108/02-2058/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-CONNEX TRANSPORT AB, Švédsko a BUS Slezsko, a.s.
Účastníci Bus Slezsko, a.s. CONNEX TRANSPORT AB, Box 1820, 171 24 Solna, Stockholm, Švédsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 108/02-2058/02 V Brně dne 10. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 108/02, zahájeném dne 9. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CONNEX TRANSPORT AB, se sídlem Box 1820, 171 24 Solna, Stockholm, Švédsko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Martou Jarošovou, advokátkou se sídlem Krakovská 9, Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů CONNEX TRANSPORT AB, se sídlem Box 1820, 171 24 Solna, Stockholm, Švédsko, a BUS Slezsko, a.s., se sídlem Staré Město 93, 739 61 Třinec, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, kterou uzavřely společnosti CONNEX TRANSPORT AB, se sídlem Box 1820, 171 24 Solna, Stockholm, Švédsko, jako kupující, a ČSAD Třinec, se sídlem Staré Město 93, 739 61 Třinec, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost CONNEX TRANSPORT AB, se sídlem Box 1820, 171 24 Solna, Stockholm, Švédsko, získá 100 % akcií společnosti BUS Slezsko, a.s., se sídlem Staré Město 93, 739 61 Třinec, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informacích o společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 21/02 ze dne 22.5.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi akcií, v jejímž důsledku společnost CONNEX TRANSPORT AB, se sídlem Box 1820, 171 24 Solna, Stockholm, Švédsko (dále jen "CONNEX"), získá kontrolu nad společností BUS Slezsko, a.s., se sídlem Staré Město 93, 739 61 Třinec (dále jen "BUS Slezsko").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
BUS Slezsko je dceřinou společností ČSAD Třinec, a.s., která BUS Slezsko vytvořila vkladem částí podniku do nové akciové společnosti. Předmětem činnosti společnosti BUS Slezsko je zajišťování hromadné autobusové dopravy osob. Konkrétně se jedná o městskou hromadnou dopravu v Třinci a Českém Těšíně, pravidelnou linkovou osobní dopravu v okresech Karviná a Frýdek-Místek, mezinárodní dopravu na linkách Český Těšín-Cieszyn (PL) a Jablunkov-Wisla (PL) a nepravidelnou osobní dopravu. BUS Slezsko nemá žádné dceřiné společnosti.
CONNEX je holdingová společnost, předmětem její činnosti je organizace skupiny společností zabývajících se službami ve veřejné dopravě. Téměř všechny společnosti kontrolované CONNEX podnikají v oboru autobusové dopravy osob. Jediným akcionářem společnosti CONNEX je švédská společnost CGEA TRANSPORT AB. Nejvyšším článkem celé skupiny CONNEX je francouzská společnost VIVENDI UNIVERSAL SA.
CONNEX kontroluje na trhu v České republice tři společnosti, a to:
CONNEX CR, s.r.o., předmětem jejího podnikání je pronájem nemovitostí,
Connex Morava a.s., (dále jen "Connex Morava"), která mj. podniká v oblasti silniční motorové osobní dopravy,
ČSAD Autobusy CZ Chrudim a.s., (dále jen "ČSAD Chrudim"), která mj. podniká v oblasti silniční motorové osobní dopravy.
Na území České republiky působí společnost CONNEX prostřednictvím společností Connex Morava a ČSAD Chrudim v oblasti městské hromadné dopravy (ve městech Přerov, Krnov, Bruntál, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Nový Jičín, Chrudim a Kutná Hora), příměstské linkové dopravy (v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Pardubickém, Středočeském, Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina), dálkové linkové dopravy vnitrostátní, linkové dopravy zahraniční (šest zahraničních linek) a nepravidelné autobusové dopravy.
Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na následujících segmentech trhu autobusové dopravy:
Trh městské hromadné dopravy , (dále jen "MHD")-jedná se o specifický trh. Na základě výběrového řízení městský úřad vydává licence na provozování konkrétních linek. Zatím je pravidlem, že MHD na území konkrétního města zajišťuje pouze jeden konkrétní dopravce. Tento trh je typickým trhem na kterém působí jeden na omezeném území monopolní dopravce.
Trh příměstské linkové dopravy- jedná se o zajištění dopravní obslužnosti obcí a jejich spojení se spádovými centry a spojení mezi spádovými centry s centry regionálního významu, a to do vzdálenosti 100 km. Jednotlivé linky jsou podporovány dotacemi do tržeb okresními úřady nebo obcemi. Je to konkurenční trh.
Trh pravidelné linkové dopravy zahraniční- u nespecializovaných dopravců se jedná službu doplňkovou. Je to silně konkurenční trh, ve kterém si konkurují nejen autobusoví dopravci, ale i železniční a letecké společnosti.
Trh nepravidelné dopravy- jedná se o službu doplňkovou, která je představována zajištěním zájezdové dopravy pro některé cestovní kanceláře nebo jakýmkoliv třetím osobám na základě objednávky.
Pro účely tohoto rozhodnutí tedy Úřad vymezil relevantní trhy po stránce věcné jako trh MHD, trh příměstské linkové dopravy, trh pravidelné linkové doprava zahraniční a trh nepravidelné dopravy
Z hlediska geografického lze relevantní trh v oblasti hromadné přepravy osob vymezit jako spádové území pokryté souborem linek provozovaných spojujícími se soutěžiteli. Obdobně postupovala v geografickém vymezení relevantního trhu i Evropská komise, konkrétně v rozhodnutích IV/M.816-CGEA/South Eastern Train Company Limited, IV/M.943-CGEA/EVS/DEGV, IV/M.1100-CGEA/Linjebuss atd.
Relevantní trh v oblasti MHD lze geograficky vymezit územím daného obsluhovaného města. Společnost CONNEX a jí kontrolované společnosti mají monopolní postavení na trhu MHD ve městech Přerov, Krnov, Bruntál, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Nový Jičín, Chrudim a Kutná Hora, společnost BUS Slezsko provozuje MHD ve městech Třinec a Český Těšín. Uskutečněním spojení CONNEX geograficky rozšíří svoji působnost na relevantním trhu MHD a bude tak prostřednictvím svých dceřiných společností kontrolovat MHD v 10 městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
V oblasti příměstské linkové dopravy lze relevantní trh z hlediska geografického vymezit jako spádovou oblast jednotlivých územních celků, pro účely tohoto rozhodnutí krajů, ve smyslu zákona 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků. Společnost CONNEX a jí kontrolované společnosti provozují příměstskou linkovou dopravu na 618 linkách v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Pardubickém, Středočeském, Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina. Společnost BUS Slezsko provozuje 40 pravidelných linek v Moravskoslezském kraji. Oba spojující se soutěžitelé působí na území Moravskoslezského kraje, v členění na konkrétní autobusové linky se však činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, neboť CONNEX a jí kontrolované společnosti provozují autobusové linky příměstské dopravy v jižní a západní části Moravskoslezského kraje, zatímco Bus Slezsko je přítomná výlučně v části severo-východní. Uskutečněním spojení CONNEX vstoupí na trh v okrese Karviná a rozšíří svoji působnost na relevantním trhu příměstské linkové dopravy v okrese Frýdek-Místek. Protože však spojující se soutěžitelé neposkytují dopravu na totožných autobusových linkách, spojením nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
CONNEX a jí kontrolované společnosti a BUS Slezsko provozují pravidelnou zahraniční linkovou dopravu z několika měst Ostravského, Olomouckého a Pardubického kraje. Oba spojující se soutěžitelé působí na relevantním trhu pravidelné zahraniční linkové dopravy na území Ostravského kraje, které lze pro účely tohoto rozhodnutí považovat za relevantní trh z geografického hlediska. Při členění na konkrétní linky se však činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, neboť CONNEX prostřednictvím společnosti Connex Morava zajišťuje v Ostravském kraji dopravu do čtyř německých, zatímco BUS Slezsko do dvou polských měst. Spojením tedy nedojde k vytvoření ani k posílení dominantního postavení na relevantním trhu zahraniční autobusové dopravy.
Nepravidelná doprava je dopravou příležitostnou, funguje na smluvním základě. Ceny jsou určovány smluvně, konkurence je silná a postavení na trhu je proměnlivé. U příležitostné dopravy nelze jednoznačně určit spádovou oblast, neboť trasu linky určuje zákazník. Z toho důvodu Úřad pro účely tohoto rozhodnutí geograficky vymezil relevantní trh jako území celé České republiky. Podle údajů za rok 2000 měla společnost CONNEX a jí kontrolované společnosti na trhu nepravidelné dopravy přibližně [ ] % tržní podíl. Tento tržní podíl se spojením soutěžitelů mírně zvýší, nepřesáhne ale hranici [ ] %.
Uskutečněním spojení soutěžitelů CONNEX rozšíří portfolio provozovaných linek a geograficky rozšíří svoji působnost na relevantním trhu MHD a na relevantních trzích příměstské a mezinárodní dopravy. Spojením se mírně zvýší tržní podíl společnosti CONNEX na trhu nepravidelné dopravy. Na žádném z vymezených relevantních trhů tím však nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marta Jarošová
Gide Loyrette Nouel
Krakovská 9
110 00 Praha 1
PM nabylo dne 13.6.2002