UOHS S107/2011
Rozhodnutí: S107/2011/KS-5730/2011/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mondi Štětí, a.s., a Norske Skog Papier Recycling GmbH
Účastníci Mondi Štětí, a.s. Norske Skog Papier Recycling GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 20. 4. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 161 KB


Č. j.: ÚOHS-S107/2011/KS-5730/2011/840/LBř
V Brně dne: 15.4.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S107/2011/KS, zahájeném dne 17.3.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností Mondi Štětí, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516, Norske Skog Papier Recycling GmbH, se sídlem Republika Rakousko, Bruck an der Mur, Fabriksgasse 10, a UPM-Kymmene Corporation, se sídlem Finská republika, Helsinky, Eteläesplanadi 2, zastoupených Mgr. Ing. Martinem Lukášem, advokátem, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Mondi Štětí, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516, Norske Skog Papier Recycling GmbH, se sídlem Republika Rakousko, Bruck an der Mur, Fabriksgasse 10, a UPM-Kymmene Corporation, se sídlem Finská republika, Helsinky, Eteläesplanadi 2, na jedné straně, a EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 25018132, na druhé straně, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 12.7.2010 mezi společností UPM-Kymmene Corporation, jako kupujícím, a společností Mondi Štětí, a.s., jako prodávajícím, a na základně Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 27.7.2010 mezi společností UPM-Kymmene Corporation, jako kupujícím, a společností Reparco Trading B.V., se sídlem Nizozemí, Nijmegen, Bijsterhuizen 1107, jako prodávajícím, v jejíchž důsledku má společnost UPM-Kymmene Corporation získat akcie představující 33,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EURO WASTE, a.s., čímž získá možnost společně se společnostmi Mondi Štětí, a.s. a Norske Skog Papier Recycling GmbH kontrolovat společnost EURO WASTE, a.s., se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2011 ze dne 30.3.2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 12.7.2010 mezi společností UPM-Kymmene Corporation, se sídlem Finská republika, Helsinky, Eteläesplanadi 2 (dále jen UPM ), jako kupujícím, a společností Mondi Štětí, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 26161516 (dále jen Mondi Štětí ), jako prodávajícím, a Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 27.7.2010 mezi společností UPM, jako kupujícím, a společností Reparco Trading B.V., se sídlem Nizozemí, Nijmegen, Bijsterhuizen 1107 (dále jen Reparco ), jako prodávajícím.
4. V důsledku výše uvedených smluv nabude společnost UPM od společností Mondi Štětí a Reparco akcie představující celkem 33,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, IČ: 25018132 (dále jen EURO WASTE ).
5. V době před transakcí je vlastníkem akcií představujících [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EURO WASTE společnost Mondi Štětí, vlastníkem akcií představujících celkem [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EURO WASTE společnost Norske Skog Papier Recycling GmbH, se sídlem Republika Rakousko, Bruck an der Mur, Fabriksgasse 10 (dále jen Norske Skog ), a vlastníkem akcií představujících [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EURO WASTE je společnost Reparco. Společnosti Mondi Štětí, Norske Skog a Reparco pak společně kontrolují společnost EURO WASTE.
6. Po transakci budou společnosti Mondi Štětí, Norske Skog a UPM vlastnit každá akcie představujících 33,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EURO WASTE, zatímco společnost Reparco přestane být akcionářem společnosti EURO WASTE.
7. Podle stanov společnosti EURO WASTE je její valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti EURO WASTE rozhoduje čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právními předpisy vyžadován vyšší počet hlasů přítomných akcionářů.
8. Představenstvo společnosti EURO WASTE má tři členy, přičemž členové tohoto představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti EURO WASTE, a to čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady.
9. Dvě třetiny členů dozorčí rady společnosti EUROWASTE volí a odvolává valná hromada společnosti EURO WASTE, jedna třetina členů dozorčí rady společnosti EUROWASTE je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti EURO WASTE v případě, že společnost má více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu.
10. Z popsaného systému ustavování a jednání orgánů společnosti EURO WASTE je patrné, že k přijetí rozhodnutí v otázkách spadajících do působnosti orgánů společnosti EURO WASTE, včetně otázek, které mají význam pro soutěžní chování společnosti EURO WASTE (například jmenování členů představenstva a dozorčí rady společného podniku, rozhodování o obchodním plánu atd.), bude zapotřebí shodná vůle společností Mondi Štětí, Norske Skog a UPM jako akcionářů společnosti EURO WASTE, resp. každý z těchto akcionářů bude moci zablokovat přijetí rozhodnutí orgánů společnosti EURO WASTE. V důsledku zamýšlené transakce tak budou mít společnosti UPM, Mondi Štětí a Norske Skog možnost společně kontrolovat společnost EURO WASTE.
11. V důsledku předmětné transakce dojde ke vstupu nového akcionáře (společnost UPM) do společně kontrolované společnosti EURO WASTE, který nahradí jednoho ze stávajících akcionářů (společnost Reparco) této společně kontrolované společnosti.
12. Situace, kdy v důsledku spojení dochází ke vstupu nového akcionáře do společně kontrolované společnosti, který nahradí jednoho ze stávajících akcionářů této společně kontrolované společnosti, jsou Úřadem považovány za předpokladu, že v důsledku transakce získá či získají jeden či několik akcionářů možnost výlučné či společné kontroly, za změnu kvality kontroly, a tudíž za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, i když cílová společnost je společně kontrolována před transakcí i po ní.
13. Je tomu tak zaprvé proto, že v důsledku transakce se zde objevuje nový soutěžitel, který získává možnost kontroly, resp. získává možnost podílet se na společné kontrole, zadruhé pak z důvodu, že kvalitu kontroly ve společně kontrolovaném soutěžiteli určuje identita všech kontrolujících akcionářů, tedy, že pro povahu společné kontroly je rozhodující to, kdo jsou tito společně kontrolující akcionáři.
14. Při hodnocení, zda daná transakce představuje spojení soutěžitelů spočívající v získání společné kontroly v již existujícím soutěžiteli (společném podniku), vzal Úřad v úvahu rovněž skutečnost, že společnost EURO WASTE slouží svým akcionářům jako společný podnik k obstarávání dodávek sběrového papíru, neboť společnost EURO WASTE dodává převážnou část svých dodávek sběrového papíru svým akcionářům, zatímco třetím, na spojujících se soutěžitelích nezávislým, soutěžitelům dodává pouze nepatrnou část svého sběrového papíru. V důsledku této skutečnosti pak není soutěžitel EURO WASTE plně funkčním společným podnikem.
15. Situace, kdy v důsledku transakce dochází k získání možnosti společně kontrolovat již existující podnik, jsou podle zákona považovány za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3, přestože tento společně kontrolovaný soutěžitel (společný podnik) není plně funkčním.
16. Naproti tomu podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků (dále jen Nařízení ), případy získání společné kontroly nad soutěžitelem, který nemá povahu plně funkčního podniku, nejsou považovány za spojení. V zákoně se pak podmínka plné funkčnosti společného podniku uplatňuje pouze v případech spojení soutěžitelů podle ustanovení § 12 odst. 5. [1]
17. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona.
18. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
19. Předmětná transakce splňovala obratová kritéria podle čl. 1(2) a (3) Nařízení a za předpokladu, že by současně naplňovala znaky spojení podle čl. 3 Nařízení, by spadala do působnosti Evropské komise. Protože však z důvodu nesplnění kritéria plné funkčnosti společného podniku nepředstavuje daná transakce spojení podniků ve smyslu Nařízení, avšak splňuje notifikační kritéria podle § 12 a 13 zákona, byla posouzena Úřadem. Tento postup není v rozporu s principem one-stop shop systému, který se uplatňuje ve vztahu mezi komunitární právní úpravou kontroly spojování soutěžitelů a právními úpravami kontroly spojování soutěžitelů na úrovni jednotlivých členských států EU. One-stop shop systém se uplatňuje pouze na transakce, jež by představovaly spojení soutěžitelů podléhající povolení jak podle národní, tak podle komunitární legislativy.
20. Protože v důsledku předmětného spojení mají získat možnost společné kontroly v soutěžiteli EURO WASTE soutěžitelé Mondi Štětí, Norske Skog a UPM (dále společně také jen Navrhovatelé ), vznikla těmto soutěžitelům v souladu s § 15 odst. 2 zákona povinnost podat společný návrh na povolení spojení. Společnosti Mondi Štětí, Norske Skog a UPM se v souladu s § 21a odst. 1 zákona staly účastníky tohoto správního řízení o povolení předmětného spojení.
21. Naproti tomu soutěžiteli Reparco, který společně s Navrhovateli rovněž podal návrh na povolení předmětného spojení a který v důsledku předmětné transakce ztrácí možnost společně kontrolovat společnost EURO WASTE, povinnost podle § 15 odst. 2 zákona podat návrh na povolení spojení nevznikla a tento soutěžitel se tak nestal podle § 21a odst. 1 zákona účastníkem předmětného správního řízení. O této skutečnosti byla společnost Reparco informována sdělením Úřadu č.j. ÚOHS-S107/2011/KS-4527/2011/840/LBř ze dne 22.3.2011. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
22. Společnost Mondi Štětí je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Mondi plc založená ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále také společně jen skupina Mondi ). Skupina Mondi působí celosvětově v oblasti výroby papíru a balících prostředků, přičemž se soustředí především na výrobu obalového papíru, zpracovaných balících výrobků a kancelářského papíru. Kromě toho se skupina Mondi zabývá obchodem s papírovými produkty zaměřeným na Afriku a asijsko-pacifickou oblast, a v omezeném rozsahu působí v oblasti výroby novinového papíru v Jihoafrické republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Rusku. Na území České republiky se skupina Mondi [2] zabývá výrobou buničiny, materiálů pro výrobu vlnité lepenky a výrobou kraftového papíru. [3]
23. Holdingová společnost UPM [4] stojí v čele skupiny společností (dále také společně jen skupina UPM ), které se celosvětově i na území České republiky zabývají především výrobou tiskového a kancelářského papíru, dále působí v oblastech výroby grafického papíru, buničiny či elektrické energie.
24. Společnost Norske Skog Papier Recycling náleží do skupiny subjektů, v jejichž čele stojí společnost Norske Skogindustrier ASA, sídlící v Norském království (dále také společně jen skupina Norske Skog ). Skupina Norske Skog je celosvětově činná v papírenském průmyslu, přičemž jádro její činnosti spočívá ve výrobě a prodeji grafického papíru (zejména novinového papíru) a sběru a prodeji sběrového papíru.
25. Společný podnik EURO WASTE je na území České republiky činný v oblasti sběrového papíru, který se využívá jako surovina pro výrobu různých druhů papíru a lepenky. Pokud se týká území České republiky, směřuje společnost EURO WASTE většinu svých dodávek sběrového papíru do společností, které jsou jejími akcionáři. Společnost EURO WASTE je vlastníkem 50% obchodního podílu ve společnosti REPAP Czech, spol. s r.o., která na území České republiky působí rovněž v oblasti prodeje sběrového papíru. [5] III. Dopady spojení
26. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
27. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, která spočívají v získání možnosti společně kontrolovat před transakcí již existujícího a na trhu činného soutěžitele, které jsou Úřadem posuzovány jako spojení podle § 12 odst. 3 zákona, [6] se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána společná kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitelů získávajících v důsledku spojení možnost společné kontroly.
28. Z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit, že společnost EURO WASTE se na území České republiky zabývá prodejem sběrového papíru [7] výkupcům sběrového papíru, mezi které patří především papírenské společnosti. Společnost EURO WASTE jako společný podnik přitom slouží svým akcionářům k obstarávání dodávek sběrového papíru, který tito akcionáři využívají jako vstupní surovinu pro výrobu svých papírenských produktů.
29. Skupiny Mondi, Norske Skog a do společného podniku EURO WASTE nově vstupující UPM v České republice působí jako výkupci sběrového papíru (a to především od společného podniku EURO WASTE), přičemž tento sběrový papír využívají jako surovinu pro výrobu papírenských produktů, jako jsou například buničina, různé druhy papíru či lepenka.
30. Lze tak konstatovat, že mezi aktivitami společného podniku EURO WASTE a aktivitami soutěžitelů, kteří tento společný podnik budou po uskutečnění spojení společně kontrolovat (skupiny Mondi, Norske Skog a UPM) existuje vztah vertikální návaznosti.
31. Rozhodovací praxe Úřadu rozlišuje v oblasti sběrového papíru při vymezení věcného relevantního trhu mezi prodejem sběrového papíru a jeho výkupem. Protože však navrhované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu pro oblast sběrového papíru, mohla být otázka vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení ponechána otevřená. Ze stejného důvodu ponechal Úřad otevřené i vymezení geografického relevantního trhu v oblasti sběrového papíru.
32. V oblasti prodeje sběrového papíru dosahuje společnost EURO WASTE [8] na území České republiky tržní podíl méně než 10 %. Z Navrhovatelů není v oblasti prodeje sběrového papíru na území České republiky činný žádný soutěžitel, a to včetně skupiny UPM, která nově v důsledku předmětného spojení vstoupí do společného podniku EURO WASTE. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů (tedy vstupem skupiny UPM do společného podniku EURO WASTE) se tak nezvýší společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů.
33. V oblasti nákupu sběrového papíru jsou ze spojujících se soutěžitelů činní Navrhovatelé, nikoli však již společný podnik EURO WASTE. Tržní podíl skupiny Mondi v této oblasti nepřesahuje na území České republiky 10 %, skupina Norske Skog dosahuje v předmětné oblasti v České republice tržní podíl [0-10] %, zatímco do společného podniku nově vstoupivší skupina UPM dosahuje v této oblasti v České republice tržní podíl cca [0-10] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů (tedy vstupem skupiny UPM do společného podniku EURO WASTE) nebudou tržní podíly spojujících se soutěžitelů v oblasti nákupu sběrového papíru v České republice společně přesahovat hranici 15 %.
34. Společně kontrolovaný soutěžitel EURO WASTE bude i po uskutečnění čelit ve výše uvedených oblastech sběrového papíru konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi které například společnosti Marius Pedersen, a.s. či A.S.A. Czech a.s.
35. Pokud se týká oblastí vertikálně navazujících na výše uvedené oblasti sběrového papíru, tedy zejména oblasti buničiny a různých druhů papíru, v nichž působí skupiny Mondi, Norske Skog a UPM, nevzbuzuje předmětné spojení soutěžitelů obavy z narušení hospodářské soutěže ani v těchto oblastech, neboť konkurenční výrobci různých druhů papíru či buničiny budou mít vzhledem k relativně nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů v oblastech sběrového papíru i nadále zachovánu možnost odebírat sběrový papír od konkurenčních dodavatelů sběrového papíru a předmětné spojení soutěžitelů tak nebude mít za následek omezení nebo vyloučení přístupu konkurenčních výrobců papíru či buničiny ke sběrovému papíru. V této souvislosti také platí, že v důsledku spojení společnost UPM nahradí společnost Reparco na pozici akcionáře společnosti EURO WASTE, která tak bude nově dodávat sběrový papír společnosti UPM namísto společnosti Reparco. Uskutečněním spojení tak nedojde k podstatné změně ve struktuře trhu.
36. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a to zejména k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů v hodnocených oblastech a povaze spojení, které spočívá v nahrazení jednoho ze stávajících společníků existujícího společného podniku společníkem nově vstupujícím do tohoto společného podniku, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
37. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Ing. Martin Lukáš, advokát
AK Weinhold Legal, v.o.s.
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Podle § 12 odst. 5 zákona je spojením i založení soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky (dále jen společně kontrolovaný podnik ).
[2] V České republice působí skupina MONDI prostřednictvím společnosti Mondi Štětí a jejích dceřiných společností, mezi které patří například Mondi Bags Štětí a.s. či Mondi Coating Štětí a.s.
[3] Kraftový papír je pevný papír obvykle hnědé barvy, z něhož se vyrábějí například nákupní tašky používané v obchodech s potravinami.
[4] Společnost UPM není kontrolována žádným subjektem.
[5] Druhým společníkem společnosti REPAP Czech, spol. s r.o. je společnost A.S.A. International Environmental Services GmbH sídlící v Rakousku.
[6] Naopak transakce spočívající v založení nového, společně kontrolovaného soutěžitele, jsou posuzovány jako spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 5 zákona.
[7] Sběrový papír se vyrábí úpravou, tříděním a následným lisováním odpadového papíru.
[8] Tento tržní podíl zahrnuje i dodávky sběrového papíru akcionářům společnosti EURO WASTE.