UOHS S107/2004
Rozhodnutí: OF/S107/04-2475/04 Instance I.
Věc Fúze-Energie AG Oberoesterreich a RWE Umwelt CZ s.r.o.
Účastníci Energie AG Oberoesterreich, se sídlem 4021 Linz, Boehmerwaldstrasse, Rakouská republika RWE Umwelt CZ s.r.o., se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 1, IČ: 49356089
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 107/04-2475/04
V Brně dne 14. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 107/04, zahájeném dne 13. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linz, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Monikou Wetzlerovou, advokátkou, se sídlem B. Smetany 2, Plzeň, na základě plné moci ze dne 6. května 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linz, Rakouská republika, a RWE Umwelt CZ s.r.o, se sídlem Rumunská 1, Praha 2, IČ: 49356089, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodního podílu uzavřené dne 6. května 2004 mezi společnostmi RWE Umwelt AG, se sídlem Greefsallee 1-5, Viersen, Spolková republika Německo, jako převodcem, a Energie AG Oberösterreich, jako nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost Energie AG Oberösterreich nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti RWE Umwelt CZ s.r.o, a tím i získat možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2004 ze dne 26. května 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanétransakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva"),kterou dne 6. května 2004 uzavřely společnosti RWE Umwelt AG, se sídlem Greefsallee 1-5, Viersen, Spolková republika Německo (dále jen "RWE Umwelt"), jako převodce, a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linz, Rakouská republika (dále jen "Energie AG"), jako nabyvatel. V důsledku této Smlouvy má společnost Energie AG nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti RWE Umwelt CZ s.r.o, se sídlem Rumunská 1, Praha 2, IČ: 49356089 (dále jen "RWE CZ"), a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. K tomu Úřad uvádí, že dne 2. června 2004 nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Energie AG je německou akciovou společností kontrolovanou Land Oberösterreich, samosprávným územním celkem Rakouské republiky. Společnost Energie AG působí zejména v oblasti výroby a prodeje elektrické energie na území spolkové země Horní Rakousy v Rakouské republice.
V rámci České republiky kontroluje společnost Energie AG společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, působící v oblasti poradenských služeb a správy obchodních podílů, ENSERV Bohemia s.r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, působící v oblasti poradenských a konzultačních služeb a v oblasti projektování elektrických zařízení, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem Boženy Němcové 12, České Budějovice, a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun, které působí v oblasti vodárenství.
Společnost RWE CZ je společností s ručením omezeným, která je před uskutečněním předmětného spojení kontrolována německou společností RWE Umwelt ze skupiny RWE, jejíž mateřskou společností je společnost RWE AG, se sídlem Greefsallee 1-5, Viersen, Spolková republika Německo. Skupina RWE působí v oblastech souvisejících s životním prostředím.
V rámci České republiky působí v oblasti odpadového hospodářství ze skupiny RWE, kromě společnosti RWE CZ, ještě společnost Service-4U s.r.o., se sídlem Vrhaveč 1, pošta Nýřany, obec Kostelec, která je v konkursu, a společnost SOH Benátky nad Jizerou s.r.o., se sídlem Zámek 49, Benátky nad Jizerou.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost RWE CZ působí v rámci České republiky v oblasti odpadového hospodářství. Tato oblast zahrnuje sběr, svoz, třídění a likvidaci odpadů, případně jejich další využití, a to odpadu komunálního i odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti, včetně sanace starých ekologických zátěží. Naproti tomu společnost Energie AG ani žádná z jejích dceřiných společností ve výše uvedené oblasti v rámci České republiky nepůsobí.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh odpadového hospodářství. Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu odpadového hospodářství v rámci České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost RWE CZ, jejíž tržní podíl činí (obchodní tajemství) %.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, zejména pak k tomu, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů v rámci České republiky, dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Monika Wetzlerová, advokátka
Saxinger, Chalupsky, Weber & Partner v.o.s.
Bedřicha Smetany 2
301 00 Plzeň
PM: 17. 6. 2004