UOHS S107/2003
Rozhodnutí: OF/S107/03-2669/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ŠkoFIN s.r.o. a Rentex Financial Services a.s.
Účastníci ŠkoFIN s.r.o., Rentex Financial Services a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 24. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KBS 107/03-2669/03 V Brně dne 21. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 107/03, zahájeném dne 13. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, IČ: 45805369, ve správním řízení zastoupená JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem Opletalova 4, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, IČ: 45805369, a Rentex Financial Services a.s., se sídlem Dědinská 893, Praha 6, IČ: 49240641, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě připravované smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, která má být uzavřena mezi společností ZDC Group AG, se sídlem Baarerstrasse 10, Zug, Švýcarsko, jako převodcem, a společností ŠkoFIN s.r.o., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost ŠkoFIN s.r.o. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Rentex Financial Services a.s., a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu smlouvy, která má založit posuzované spojení, výročních zpráv a účetních závěrek a dalších informacích o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/03 ze dne 25. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě připravované smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů (dále jen "Smlouva"), kterou zamýšlí uzavřít společnost ZDC Group AG, se sídlem Baarerstrasse 10, Zug, Švýcarsko (dále jen "ZDC"), jako převodce, a společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, IČ: 45805369 (dále jen "ŠkoFIN"), jako nabyvatel. V důsledku této Smlouvy společnost ŠkoFIN nabude od společnosti ZDC akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Rentex Financial Services a.s., se sídlem Dědinská 893, Praha 6, IČ: 49240641 (dále jen "Rentex"). V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím společnost ŠkoFIN získá možnost přímo výlučně kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Rentex. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Návrh na povolení spojení byl podán v souladu s § 15 odst. 5 zákona, tj. před uzavřením smlouvy zakládající spojení.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost ŠkoFIN je kontrolována společností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem v Braunschweigu, Spolková republika Německo (dále jen "VW Financial"), a sama na území České republiky kontroluje dalšího soutěžitele, kterým je společnost ŠkoLEASE s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, IČ: 61250015 (dále jen "ŠkoLEASE"). Společnost ŠkoFIN je na území České republiky činná jako poskytovatel finančního leasingu motorových vozidel, poskytovatel úvěrů a půjček, další oblastí jejího působení pak jsou faktoringové služby. Společnost ŠkoLEASE na území České republiky pronajímá motorová vozidla formou operativního leasingu a současně poskytuje svým klientům doprovodné služby. Převážnou část poptávky po operativním leasingu motorových vozidel u tohoto soutěžitele představují velké společnosti, které vlastní rozsáhlejší vozové parky. Naopak ze strany malých společností, živnostníků a spotřebitelů není operativní leasing motorových vozidel téměř poptáván. Společnost VW Financial podniká ve stejných oblastech činnosti jako jí kontrolovaní soutěžitelé, avšak s tím, že sama žádnou z těchto služeb neposkytuje v České republice
Společnost Rentex je před spojením výlučně kontrolována společností ZDC, která se zabývá správou majetkových podílů ve svých dceřiných společnostech. Nabývaný soutěžitel vyvíjí v České republice činnost v oblasti pronájmu motorových vozidel formou operativního leasingu (včetně doprovodných služeb), a to převážně velkým společnostem vlastnícím rozsáhlejší vozové parky.
Při vymezení relevantního trhu v případech spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona vychází Úřad z oblastí, v nichž je činný nabývaný soutěžitel, přičemž se zaměřuje především na ty oblasti, ve kterých se nabývající a nabývaný soutěžitel svým působením překrývají.
Jak vyplývá z údajů poskytnutých účastníkem řízení o povolení spojení, podnikají oba spojující se soutěžitelé v oblasti poskytování leasingových služeb týkajících se motorových vozidel. V rámci této oblasti lze rozlišovat mezi leasingem finančním a operativním. Leasing je obecně charakterizován jako smlouva o pronájmu výrobních prostředků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby za dohodnuté částky na určité období. Zatímco však hospodářský účel finančního leasingu je spatřován v pořízení věci (resp. nabytí vlastnického práva k věci) s použitím cizích prostředků, operativní leasing slouží k užívání (nebo provozování) věci po časově omezenou dobu. Stejně tak se oba uvedené druhy leasingu odlišují okruhem spotřebitelů, kterými jsou využívány. Převažující část poptávky u operativního leasingu představují velké společnosti, zatímco finanční leasing je poptáván především menšími společnostmi, živnostníky a spotřebiteli. Z důvodu odlišného hospodářského účelu a převážně odlišného okruhu spotřebitelů tedy mohou tyto dva druhy leasingu představovat navzájem nezastupitelné služby, v důsledku čehož by mohly z pohledu věcného tvořit dva samostatné relevantní trhy. Na druhé straně by však s přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu 1 přicházelo v úvahu v případě posuzovaného spojení soutěžitelů vymezit relevantní trh z pohledu věcného širším způsobem, tj. tak, že by zahrnoval jak operativní, tak finanční leasing motorových vozidel, neboť mimo jiné neexistují překážky, pro které by oba spojující se soutěžitelé nemohli poskytovat oba uvedené druhy leasingu současně.
Úřad se také podrobně zabýval otázkou, jaké bude postavení spojujících se soutěžitelů po spojení na dotčených trzích vymezených oběma možnými zmíněnými způsoby. Jestliže by byl relevantní trh z pohledu věcného vymezen širším způsobem, tj. jako trh leasingu motorových vozidel bez rozlišování uvedených druhů leasingu, pak by se tržní podíl skupiny soutěžitelů, do níž patří navrhovatel, pohyboval v rozmezí [ obchodní tajemství ] %, u nabývaného soutěžitele by nepřesáhl [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení by tak došlo pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu společnosti ŠkoFIN. V případě užšího vymezení trhu dotčeného předmětným spojením by se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývaly na trhu poskytování operativního leasingu motorových vozidel, který by zahrnoval i tzv. fleet management, což je označení pro operativní leasing motorových vozidel s doprovodnými službami, který je poskytován velkým společnostem vlastnícím rozsáhlejší vozové parky. Podíl navrhovatele dosažený prostřednictvím jím kontrolované společnosti ŠkoLEASE by na takto vymezeném trhu činil [ obchodní tajemství ] %, zatímco podíl soutěžitele, v němž má po spojení navrhovatel získat možnost kontroly, by tvořil [ obchodní tajemství ] %.
V posuzovaném případě však bylo možné ponechat otázku přesného vymezení relevantního trhu otevřenou. Tržní podíly by v případě obou v úvahu přicházejících variant vymezení relevantního trhu z hlediska věcného po uskutečnění posuzovaného spojení byly nízké, pohybující se nejvýše na úrovni [ obchodní tajemství ] %. Spojením dojde k nepatrnému navýšení tržního podílu navrhovatele v dotčené oblasti. Spojující se soutěžitelé čelí v posuzované oblasti konkurenci ze strany dalších poskytovatelů leasingových služeb, mezi nimiž nejvýznamnější postavení mají společnosti ČSOB Leasing, a.s., a CAC LEASING, a.s., v oblasti finančního leasingu, a společnosti Lease Plan Česká republika, s.r.o., a BUSINESS LEASE s.r.o. v oblasti operativního leasingu. Ani při jedné z možných definic relevantního trhu by posuzované spojení nevedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na spojením dotčeném trhu Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Michal Kobza
pověřený zastupováním
Právní moc: 24. července 2003
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Jiří Voršilka, advokát AK Voršilka Stránská Pazdera Opletalova 4 110 00 Praha 1
1 Rozhodnutí č.j. S 54/01 ve věci spojení soutěžitelů Česká pojišťovna, a.s., a První městská banka, a.s.