UOHS S107/2002
Rozhodnutí: OF/S107/02-1987/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AB Electrolux a Diamant Boart International S.A.
Účastníci AB Electrolux, St. Göransgatan 43, SE-105 45 Stockholm, Švédsko Diamant Boart International S.A., Avenue du Pont de Luttre, 1190 Brussels, Belgie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 107/02-1987/02 V Brně dne 3. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 107/02, zahájeném dne 3. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AB Electrolux, se sídlem St. Göransgatan 43, SE-105 45 Stockholm, Švédsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AB Electrolux, se sídlem St. Göransgatan 43, SE-105 45 Stockholm, Švédsko, a Diamant Boart International S.A., se sídlem Avenue du Pont de Luttre, 1190 Brussels, Belgie, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené mezi AB Electrolux, se sídlem St. Göransgatan 43, SE-105 45 Stockholm, Švédsko, jako kupujícím, a Candover Investments plc., se sídlem 20 Old Bailey, Londýn EC4M 7LN, Velká Británie, a ostatními akcionáři, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost AB Electrolux, se sídlem St. Göransgatan 43, SE-105 45 Stockholm, Švédsko, 100% akciový podíl v Diamant Boart International S.A., se sídlem Avenue du Pont de Luttre, 1190 Brussels, Belgie, a tím i kontrolu nad touto společností, se ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, Dotazníku k povolení spojení, plné moci k zastupování účastníka řízení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/02 ze dne 22. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené mezi AB Electrolux, se sídlem St. Göransgatan 43, SE-105 45 Stockholm, Švédsko (dále jen "Electrolux"), jako kupujícím, a Candover Investments plc., se sídlem 20 Old Bailey, Londýn EC4M 7LN, Velká Británie, dalšími společnostmi skupiny Candover a ostatními drobnými akcionáři, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost Electrolux 100% akciový podíl v Diamant Boart International S.A., se sídlem Avenue du Pont de Luttre, 1190 Brussels, Belgie (dále jen "Diamant"), a tím i přímou kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Electrolux je švédská společnost činná celosvětově v oblasti výroby a prodeje domácích a profesionálních zařízení a přístrojů pro kuchyň, pro čistění a pro venkovní použití. V omezené míře podniká také v oblasti diamantových nástrojů a nářadí používaných ve stavebnictví.
V České republice Electrolux kontroluje společnost Electrolux, s.r.o., která se zabývá prodejem výrobků skupiny Electrolux, jakož i vykonává činnosti a poskytuje služby s tímto prodejem související.
Diamant je belgická společnost, která podniká v oblasti výroby a prodeje diamantových nástrojů a nářadí, dále je činná při získávání, zpracování a prodeji průmyslových diamantů. Je dceřinou společností britské společnosti Candover Investments plc., která se specializuje na zprostředkování a realizaci koupí a následným prodejům společností z nejrůznějších průmyslových odvětví.
Diamant, ani její mateřská společnost, nekontroluje žádný podnikatelský subjekt na území České republiky, své výrobky dováží.
Uvedené spojení soutěžitelů se dotýká především oblasti diamantových nástrojů a nářadí. Diamantové nástroje jsou brusné nástroje používané pro opracování tvrdých materiálů jako např. jejich řezání, broušení, vrtání či leštění. Brusné prvky diamantových nástrojů tvoří diamanty. Tyto nástroje jsou instalovány na nářadí, které je vyráběno odděleně od diamantových nástrojů.
Společnost Electrolux je činná v ČR v oblasti diamantového nářadí pro diamantové nástroje používané ve stavebnictví, přičemž prodává diamantové ruční pily, a v oblasti diamantových nástrojů používaných ve stavebnictví prodává diamantové pilové kotouče.
Společnost Diamant je činná v ČR v oblastech nářadí pro nástroje používané ve stavebnictví, kde prodává diamantové ruční pily, dále v rámci segmentu nástrojů pro stavebnictví prodává diamantové pilové kotouče, diamantové vrtáky a diamantová řezná lana. Dále podniká v oblasti diamantových nástrojů pro zpracování kamene, v rámci které prodává diamantové pilové listy pro rámové pily, diamantové disky, diamantová řezná lana a diamantové zarovnávací nástroje.
Z výše uvedeného vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí následující relevantní trhy:
Trh diamantových ručních pil pro použití ve stavebnictví
Trh diamantových pilových kotoučů pro použití ve stavebnictví
Trh diamantových vrtáků pro použití ve stavebnictví
Trh diamantových řezných lan pro použití ve stavebnictví
Trh diamantových pilových listů pro rámové pily pro zpracování kamene
Trh diamantových disků pro zpracování kamene
Trh diamantových řezných lan pro zpracování kamene
Trh diamantových zarovnávacích přístrojů pro zpracování kamene
Uvedené spojení má převážně konglomerátní charakter, kromě relevantních trhů diamantových ručních pil pro použití ve stavebnictví a diamantových pilových kotoučů pro použití ve stavebnictví. Pouze na těchto dvou trzích dochází k překrývání činností spojovaných soutěžitelů na území České republiky.
Na trhu diamantových ručních pil pro použití ve stavebnictví dosahují společnosti Electrolux a Diamant tržní podíl o velikosti %, resp. %. Společný podíl tedy dosahuje velikosti %.
Na trhu diamantových pilových kotoučů pro použití ve stavebnictví dosahují společnosti Electrolux a Diamant tržní podíl o velikosti %, resp. . %. Společný podíl tedy dosahuje velikosti %.
Procentuální tržní podíly na ostatních Úřadem vymezených relevantních trzích nepřekračují . %.
Na závěr je nutno poznamenat, že uvedené spojení má i vertikální charakter, spočívající v propojení získávání, zpracování průmyslových diamantů a výrobou diamantových nástrojů, nicméně tento aspekt spojení nebude mít dopad na relevantní trhy v České republice.
Spojením soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl, že navrhované spojení povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 6.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
Advokát
GLEISS Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2