UOHS S106/2002
Rozhodnutí: OF/S106/02-2771/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Česká lékarnická, a.s., a PHARMOS, a.s.
Účastníci Česká lékarnická, a.s., Ostrava, Švabinského 9 PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 15. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 106/02-2771/02 V Brně dne 13. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 106/02, zahájeném dne 3. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Česká lékárnická, a.s., se sídlem Švabinského 9, Ostrava, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem, se sídlem Hlinky 118, Brno, na základě plné moci ze dne 8.2.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Česká lékárnická, a.s., se sídlem Švabinského 9, Ostrava a PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o Joint Venture, uzavřené mezi společností PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Pfingsweidstr. 10-12, Mannheim, Spolková republika Německo, společností Česká lékárnická, a.s., se sídlem Švabinského 9, Ostrava, a společností PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov, na základě které společnost Česká lékárnická, a.s., se sídlem Švabinského 9, Ostrava, navýší nepeněžitým vkladem základní kapitál společnosti PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov, čímž navýší svůj 50% podíl ve společnosti PHARMOS, a.s. na 72% podíl a rozšíří tak svoji kontrolu ve společnosti PHARMOS, a.s., dosud vykonávanou společně se společností PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Pfingsweidstr. 10-12, Mannheim, Spolková republika Německo, na kontrolu výlučnou, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy o Joint Venture a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/02 ze dne 22. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o Joint Venture, uzavřené mezi společností PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Pfingsweidstr. 10-12, Mannheim, Spolková republika Německo (dále jen "PHOENIX"), společností Česká lékárnická, a.s., se sídlem Švabinského 9, Ostrava (dále jen "Česká lékárnická"), a společností PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov (dále jen "PHARMOS"), na základě které společnost Česká lékárnická navýší nepeněžitým vkladem, který sestává z části podniku společnosti Česká lékárnická, základní kapitál společnosti PHARMOS, čímž navýší svůj 50% podíl ve společnosti PHARMOS na 72% podíl a rozšíří tak svoji kontrolu ve společnosti PHARMOS, dosud vykonávanou společně se společností PHOENIX, na kontrolu výlučnou.
Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Tím, že dochází ke změně kvality rozhodujícího vlivu vykonávaného společností Česká lékárnická ve společnosti PHARMOS, přináší celá transakce trvalou změnu ve struktuře dotčených stran. Tím, že dojde k získání 72% obchodního podílu ve společnosti PHARMOS a zcela nezpochybnitelného vlivu na její uspořádání, rozhodování apod., získá Česká lékárnická výhradní kontrolu nad PHARMOS ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Uvedený přístup je zakotven také v Nařízení Rady č. 4064/89, o kontrole spojování soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, a podle něj je aplikován Evropskou komisí, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Komise tento přístup potvrdila v řadě svých rozhodnutí, např. IV/M.023- I.C.I./Tioxide , IV/M.221- ABB/BREL , IV/M.553- British Steel/UES , IV/M.576- Feruzzi Finanziaria/Fondiaria , apod.
Česká lékárnická je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je především distribuční činnost v oblasti léčiv a zdravotnického materiálu. Vlastnická struktura společnosti je tvořena více než 800 akcionáři, z nichž žádný nevlastní rozhodující balík akcií. Společnost Česká lékárnická dále kontroluje společnosti Pražská lékárnická, s.r.o., Jihlavská lékárnická s.r.o., Plzeňská lékárnická, s.r.o. a PHARMACY-distribuce léčiv, s.r.o.
PHOENIX je německou společností, která se zabývá zakládáním, nabýváním, držením a prodejem podílů na společnostech především se sídlem v zahraničí. Je 100% kontrolována společností PHOENIX Pharmahandel AG & Co KG, která se zabývá distribuční činnosti v oblasti léčiv a zdravotnického materiálu. V České republice má společnost PHOENIX jednu dceřinou společnost, a to PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
PHARMOS je akciovou společností, která se zabývá distribucí léčiv. Před realizací posuzovaného spojení vykonávaly společnou kontrolu v této společnosti Česká lékárnická a PHOENIX, obě s podílem 50 %. Po spojení bude kontrola vykonávána společností Česká lékárnická s podílem na základním jmění ve výši 72 %. Společnost PHARMOS dále kontroluje společnost THERÁPON 98, a.s. (80% podíl na základním jmění) a s podílem 50 % kontroluje společně se společnostmi Česká lékárnická (25 %) a PHOENIX (25 %) společnost Pharmos CS, a.s.
Celkový čistý obrat společností Česká lékárnická, PHOENIX a PHARMOS dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Činnost spojujících se soutěžitelů a jejich dceřiných společností se překrývá v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Evropská komise, k jejímž rozhodnutím Úřad při své činnosti podpůrně přihlíží, konstatovala ve svém rozhodnutí COMP/M.2432- Angelini/Phoenix/JV , že oblast velkoobchodní distribuce léčiv je možné považovat za samostatný relevantní trh, který pokrývá celou řadu produktů včetně léčiv vydávaných pouze na lékařský předpis, volně prodejných lékárenských produktů a také zboží, které vyžaduje zvláštní způsob uložení a zacházení, jako jsou analgetika a hořlaviny. Z důvodu speciálního charakteru nabízeného zboží je tato oblast trhu ve většině zemí regulována přísnými zákonnými předpisy.
Relevantním trhem z hlediska věcného je tedy trh velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky , a to především z toho důvodu, že jak společnost Česká lékárnická, tak společnost PHARMOS působí v rámci celé České republiky. Některé dceřiné společnosti České lékárnické-Pražská lékárnická, s.r.o., Jihlavská lékárnická s.r.o., Plzeňská lékárnická, s.r.o. a PHARMACY-distribuce léčiv, s.r.o.-se však zaměřují i na menší územní celky. Úřad k této skutečnosti přihlédnul, a proto se zabýval otázkou možnosti geografického vymezení relevantního trhu i na území menší než Česká republika. K tomu podpůrně použil rozhodnutí Evropské komise, která například v případě COMP/M.2432- Angelini/Phoenix/JV konstatovala, že geografický relevantní trh může být také menší než národní podle toho, jaký klade zákazník (lékárna) důraz na obrat a rychlost dodávek zboží, což může vyústit ve snahu distributorů budovat sklady na regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé působí především celostátně a také s přihlédnutím k tomu, že ani na geografických trzích v užším vymezení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů či jejich dceřiných společností, vymezil Úřad pro potřeby tohoto rozhodnutí geografický relevantní trh územím celé České republiky.
Podíl společnosti Česká lékárnická na trhu distribuce léčiv v České republice je cca %, a to včetně podílů jejích dceřiných společností. Podíl společnosti PHARMOS na stejném trhu je cca %. Podíl po spojení tak dosáhne úrovně cca %. Pokud by byl relevantní trh vymezen jednotlivými kraji ČR, pak by byly spojením ovlivněny následující územní celky: Středočeský kraj a Praha (Pražská lékárnická s.r.o., PHARMOS, Česká lékárnická), Plzeňský a Karlovarský kraj (Plzeňská lékárnická s.r.o., PHARMOS, Česká lékárnická), Olomoucký kraj (PHARMACY-distribuce léčiv s.r.o., PHARMOS, Česká lékárnická) a kraj Vysočina (Jihlavská lékárnická s.r.o., PHARMOS, Česká lékárnická). I v těchto oblastech s užším geografickým vymezením bude společný podíl spojujících se soutěžitelů nejvýše cca %.
Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na daném relevantním trhu jsou společnosti Alliance Unichem CZ, s.r.o., Gehe Pharma Praha, s.r.o., Purus, spol. s r.o. a také dceřiná společnost společnosti PHOENIX, která před spojením kontrolovala společnost PHARMOS společně s Českou lékárnickou. Uvedení soutěžitelé mají podíly na relevantním trhu od 10 do 30 %.
Z hlediska fáze trhu je možné hodnotit relevantní trh jako trh dospělý. Poptávka je stabilní a do značné míry je ovlivněna regulací. Také ceny za zboží jsou regulovány, a to na úrovni maximálních cen stanovovaných Ministerstvem financí. Obecně je také možné konstatovat, že žádný odběratel (lékárna) nemá pouze jednoho dodavatele léčiv. Přechod od jednoho dodavatele ke druhému je pro lékárny snadný, a to z toho důvodu, že všichni distributoři nabízejí široký sortiment dodávaného zboží a odběratelsko-dodavatelský vztah není ve většině případů vázán dlouhodobějšími smlouvami.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k tomu, že hlavním dopadem posuzovaného spojení je změna kvality kontroly ve společnosti PHARMOS, kdy společnost Česká lékárnická získá namísto dosavadní společné kontroly kontrolu výlučnou, a také s ohledem na výši tržních podílů a silné konkurenční prostředí na relevantním trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát, Hlinky 118, 603 00 Brno
Právní moc: 15.8.2002