UOHS S106/2001
Rozhodnutí: OF/S106/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Linde Verlag Wien WOLTERS KLUWER Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 20. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 106/01-1644/02 V Brně dne 3. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 106/01, zahájeném dne 26. září 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti WOLTERS KLUWER Beteiligungsgesellschaft m.b.H., se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakousko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem Slezská 57, 130 00 Praha 3, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů WOLTERS KLUWER Beteiligungsgesellschaft m.b.H., se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakousko, a Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., se sídlem Scheydgasse 24, 1210 Wien, Rakousko, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", mezi společností WOLTERS KLUWER Beteiligungsgesellschaft m.b.H., se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakousko, a panem Axelem Jentzschem, bytem Langenzersdorf, Finkengasse 29/4, Rakousko v jejímž důsledku získá společnost WOLTERS KLUWER Beteiligungsgesellschaft m.b.H., se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakousko, 100% obchodní podíl společnosti Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., se sídlem Scheydgasse 24, 1210 Wien, Rakousko, a tím i přímou kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů WOLTERS KLUWER Beteiligungsgesellschaft m.b.H., se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakousko (dále jen "WOLTERS"), a Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., se sídlem Scheydgasse 24, 1210 Wien, Rakousko (dále jen "Linde Verlag"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, v jejímž důsledku získá společnost WOLTERS prostřednictvím 100% obchodního podílu možnost přímo kontrolovat společnost Linde Verlag.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
WOLTERS je přímo kontrolována společností WOLTERS KLUWER INTERNATIONAL HOLDING B.V., a je tak součástí celosvětově působícího koncernu WOLTERS KLUWER. Tato skupina se zabývá zejména vydáváním a prodejem odborné literatury a časopisů (právní, ekonomická literatura), poskytováním multimediálních forem vydávaných titulů a služeb v oblasti odborného vzdělávání. V České republice působí skupina WOLTERS KLUWER prostřednictvím těchto společností : ASPI Publishing, s.r.o, ČNTL-České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o., SNTL, spol. s r.o. a CompAlmanach, spol. s r.o. Tyto společnosti působí v oblasti nakladatelství a vydavatelství odborných publikací, tj. knih a časopisů v tištěné formě a v případě společnosti ASPI Publishing, s.r.o. jde rovněž o poskytování právních informací v elektronické podobě.
Společnost Linde Verlag, jejíž jediný společník je pan Axel Jentzsch, se zabývá správou obchodních účastí a v ČR kontroluje společnosti LINDE nakladatelství s.r.o. a Linde Praha akciová společnost. Uvedené společnosti se zabývají nakladatelskou a vydavatelskou činností v oblasti ekonomické-právní literatury.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky překrývají na trhu vydávání publikací s odbornou tematikou , který Úřad vymezil jako trh relevantní.
Na vymezeném relevantním trhu existuje velké množství vydávaných titulů a působí zde mnoho subjektů vydávající tuto odbornou literaturu. Je možno konstatovat, že podíl spojujících se soutěžitelů bude po spojení cca 10 % celkového obratu na předmětném trhu. Dále je možno rovněž uvézt, že neexistují významné bariery pro vstup nových soutěžitelů na vymezený relevantní trh.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 5. 2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Pokorný
advokát
Slezská 57
130 00 Praha 3