UOHS S106/1999
Rozhodnutí: VO3/S106/99 Instance I.
Věc spojení podniků-BRANO a.s.
Účastníci ATESO, a.s., B. Němcové 1, Jablonec nad Nisou BRANO a.s., Hradec na Moravicí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 28. 12. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 171 KB


Č.j. : S 106/99-230 V Brně dne 6. prosince 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 106/99-230, zahájeném dne 4.10. 1999 na návrh účastníka řízení a to společnosti BRANO a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí PSČ 747 41, IČO : 45193363, zastoupené ve správním řízení JUDr. Kamilem Halatou, advokátem, bytem Metylovice 429, PSČ 739 49, na základě plné moci ze dne 13.10. 1999, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci spojení podniků BRANO a.s ., se sídlem Hradec nad Moravicí PSČ 747 41, IČO : 45193363 a ATESO, a.s ., se sídlem nám. B. Němcové 1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 90, IČO: 44569602, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází uzavřením Smlouvy o převodu akcií společnosti ATESO, a.s. ze dne 13. září 1999 mezi společnostmi- 1. Spořitelní investiční společnost, a.s., se sídlem Řásnovka 12, Praha 1, 2. Spořitelní privatizační-Všeobecný investiční fond, a.s., se sídlem Řásnovka 12, Praha 1, 3. 2.spořitelní privatizační investiční fond, a.s., se sídlem Řásnovka 12, Praha 1, 4. Investiční privatizační fond Komerční banky, a.s., se sídlem Dlouhá 34, Praha 1, 5. Credit Suisse Asset Management Limited, se sídlem Beaufort House, 15 St. Botolph Street, London, Velká Británie jako prodávajícími a společností BRANO a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí PSČ 747 41, IČO : 45193363 jako kupujícím, na základě které společnost BRANO a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí PSČ 747 41, IČO : 45193363, odkoupila akcie představující 85,02 % podíl na základním jmění společnosti ATESO, a.s., se sídlem nám. B. Němcové 1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 90, IČO: 44569602, a tím získala nad touto společností kontrolu, se podle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka správního řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e.
Odůvodnění :
Dne 4. října 1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení a to společnosti BRANO a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí PSČ 747 41, IČO : 45193363 (dále jen "BRANO") správní řízení čj. S 106/99-230 ve věci povolení spojení podniků, a to společností BRANO a ATESO, a.s., se sídlem nám. B. Němcové 1, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 90, IČO: 44569602 (dále jen "ATESO"),ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází uzavřením Smlouvy o převodu akcií společnosti ATESO, a.s. ze dne 13. září 1999 mezi společnostmi- 1. Spořitelní investiční společnost, a.s., se sídlem Řásnovka 12, Praha 1, 2. Spořitelní privatizační-Všeobecný investiční fond, a.s., se sídlem Řásnovka 12, Praha 1, 3. 2.spořitelní privatizační investiční fond, a.s., se sídlem Řásnovka 12, Praha 1, 4. Investiční privatizační fond Komerční banky, a.s., se sídlem Dlouhá 34, Praha 1, 5. Credit Suisse Asset Management Limited, se sídlem Beaufort House, 15 St. Botolph Street, London, Velká Británie, jako prodávajícími a společností BRANO jako kupujícím. Na základě této smlouvy společnost BRANO odkoupila akcie představující 85,02 % podíl na základním jmění společnosti ATESO.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad dále v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 6.10.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky. Úřad si dále dne 19.10.1999 vyžádal doplnění návrhu především v oblasti specifikace hospodářských výhod spojení podniků. Doplnění návrhu úřad obdržel dne 29.10.1999. S výsledky šetření byl účastník řízení seznámen dne 26.11. 1999 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesl účastník řízení žádné připomínky.
Charakteristika spojujících se podniků
Společnost BRANO byla zapsána ke dni 30. dubna 1992 do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 387, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě.
Předmětem činnosti této společnosti je mimo jiné projektování a konstrukce strojů a zařízení, stavba strojů s mechanickým pohonem, truhlářství, opravy motorových vozidel, výzkum a vývoj strojírenských výrobků, odlitků, nástrojů a nářadí, slévárenství, kovoobráběčství, zámečnictví, galvanizérství, nástrojářství, kovářství, lisování kovových dílů, tepelné zpracování kovů, provádění povrchových úprav a výroba elektronických částí vozidel. Výroba společnosti BRANO je soustředěna na autodíly ,zvedáky pro osobní automobily, zvedací mechanismy, zavírače dveří a odlitky ze šedé a temperované litiny. Rozhodujícím akcionářem této společnosti je NEW BRANO, a.s., která vlastní 91% akcií BRANA.
Společnost ATESO byla zapsána ke dni 1. května 1992 do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 216, vedeného Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem.
Předmětem činnosti této společnosti je mimo jiné broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů, výroba příslušenství motorových vozidel, letadel, silničních a stavebních strojů, v rámci živností volných, výroba výlisků z plastických hmot, výroba stavebních a izolačních prvků v rámci živností volných, kovářství, zámečnictví, nástrojářství, kovoobráběčství, galvanizérství, stavba strojů s mechanickým pohonem, výroba a opravy zemědělských strojů. Produkce společnosti ATESO je soustředěna hlavně do odvětví týkajících se výroby autodílů a příslušenství motorových vozidel (automobilové zvedáky).
Úřad se dále zabýval otázkou propojení spojujících se podniků s dalšími podniky. Úřad zjistil, že předsedou představenstva společnosti BRANO je Ing. Pavel Juřík, který je zároveň předsedou představenstva rozhodujícího akcionáře společnosti NEW BRANO, a.s. a jednatelem společnosti BRANOMARKET s.r.o., kterou společnost NEW BRANO, a.s. kontroluje. Společnost NEW BRANO, a.s. se zabývá pouze zprostředkovatelskými službami. Společnost BRANOMARKET s.r.o. působí především v oblasti maloobchodního prodeje výrobků společnosti BRANO, které prodává především v prodejně přímo v areálu společnosti BRANO. Účastník řízení založil dceřinnou společnost Branoros, a.s., se sídlem v Ruské federaci. Společnost ATESO nekontroluje žádnou společnost. Další propojení spojujících se podniků s jinými podniky nebyla zjištěna.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
Automobil jako finální výrobek je složen z jednotlivých skupin a každá skupina je složena z jednotlivých autodílů. Těmito autodíly označujeme sestavu primárních součástí, určených pro automobil nebo motor, která je vyráběna, sestavována nebo montována subdodavatelem tzv. "první úrovně." Jako "subdodavatel první úrovně" se přitom označuje takový dodavatel, který svoji produkci dodává výrobci automobilů a má svůj díl zodpovědnosti za vývoj, konstrukci a za výrobu, montáž nebo dodávky skupin či autodílů pro výrobce automobilů během výroby nebo ve stadiu montáže. Jakožto průmysloví partneři jsou tito dodavatelé často s výrobcem propojeni smlouvou zhruba stejného trvání jako je doba, po kterou se vyrábí daný model automobilu. Výše uvedená charakteristika vychází z Úředního věstníku Evropských společenství.
Funkční a technické vlastnosti jednotlivých skupin a jejich autodílů jsou podřízeny konstrukci automobilu. Autodíly jsou ve většině případů vyráběny na objednávku jednotlivých výrobců. To souvisí s výrobní a obchodní taktikou, která je charakteristická pro automobilový průmysl, kdy výrobce automobilů používá co možno nejvíce specifických a nezaměnitelných autodílů pro jednotlivý model automobilu ve snaze zajistit si odbyt jednotlivých autodílů při pozdějších opravách automobilů. Jednotlivé autodíly jsou tedy vyráběny u specializovaných výrobců na zakázku jednotlivých automobilek. Vyráběné autodíly i v rámci jednotlivých skupin jsou funkčně nezaměnitelné nebo mohou být teoreticky zaměnitelné, avšak svým konečným určením, popisem na obalu a balením jsou určeny pro daný model automobilu a toto vede z pohledu zákazníka rovněž k nezaměnitelnosti těchto autodílů.
V předmětném případě spojení účastníků řízení byly vymezeny následující trhy :
mechanické součásti umožňující pohyblivé spojení částí karoserie automobilu
naftová topení pro automobily
tlumiče pro nákladní automobily
mechanické části brzdových systémů
pedálová ústrojí
automobilové houkačky
zvedáky pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu
zavírače dveří
ruční zvedací zařízení
zadlabávací zámky
odlitky z temperované a šedé litiny
jednoúčelové stroje a nástroje.
Ad 1 až 6)
Úřad zjistil, že předmětem výroby podniků ATESO a BRANO jsou tyto konkrétní autodíly vyráběné ve spojovaných podnicích :
mechanické součásti umožňující pohyblivé spojení částí karoserie automobilu. Jedná se o:
- zámky bočních a zadních dveří (BRANO)-zařízení umožňující zamykání a zavírání dveří automobilů, které spojuje vnější a vnitřní kliku a vložku. -závěsy kapoty a pátých dveří (BRANO)-mechanismus umožňující pohyb kapoty a pátých dveří. -uzávěry motorové kapoty (BRANO)-zařízení umožňující zavírání motorové kapoty.
naftové topení pro automobily (ATESO)-zařízení sloužící k vytápění, eventuelně k větrání prostoru pro osádku automobilu.
tlumiče pro nákladní automobily (ATESO)-zařízení určená k zachycení nárazů a kmitů, které vyvolává nerovnost vozovky. Tím zmenšují rozkmitání automobilu, zpříjemňují jízdu a zlepšují ovladatelnost automobilu.
mechanické části brzdových systémů (ATESO)-hydraulické díly, válečky, hlavní brzdové válce.
pedálová ústrojí (ATESO)-zařízení sloužící k ovládání motoru, spojky a brzd.
automobilové houkačky (ATESO)-akustické signalizační zařízení.
páka ruční brzdy (ATESO)-mechanismus zajišťující nepohyblivost automobilu v klidovém stavu.
Ad 7) zvedáky pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu
Jednotlivé části příslušenství, které jsou součástí vybavení automobilu při prodeji zákazníkovi, se od sebe liší provedením i funkcí. Jedná se většinou o jednoúčelová zařízení. Spojované podniky jsou jedinými výrobci zvedáků pro automobily značky Škoda Felicia. Jedná se o specializované výrobky určené pouze pro automobily značky Škoda Felicia. Díky své konstrukci jsou nepoužitelné pro jiné typy automobilů, neboť jsou speciálně přizpůsobené konstrukci karoserie. Dodávají se pouze s novými osobními automobily jako součást vybavení od výrobce. Odlišují se jak konstrukcí, tak i jednoúčelovostí použití od ostatních typů zvedáků na hydraulickém či mechanickém principu. Tyto typy zvedáků jsou určeny pro širší použití pro více typů automobilů a pro servisy a dílny, čímž se i z hlediska použití odlišují od zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilů.
Je třeba ovšem konstatovat, že na trhu zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu, se nejedná o přímou konkurenci mezi společnostmi BRANO a ATESO,ač je obě společnosti vyrábějí, neboť společnost ATESO nedodává tyto výrobky na trh, ale její výrobky distribuuje pod svým jménem zahraniční společnost Bilstein. Tento vztah je upraven kooperační smlouvou, která zaručuje, že 100 % produkce zvedáků pro osobní automobily ze společnosti ATESO bude dodáváno firmě Bilstein. Společnost Bilstein je zároveň zodpovědná za vývoj, obchod a marketing v této oblasti. Jedná se o dlouhodobou smlouvu, která je uzavřena až do roku 1).
Ad 8) zavírače dveří
Jedná se o speciální jednoúčelová zařízení, využívající hydraulického principu využití síly, vzniklé otevíráním dveří, k jejich automatickému uzavření. Používají se u většiny typů dveří, které jsou zavěšeny na pantech. Jednotlivé typy se od sebe liší technickým provedením, ale princip zůstává stejný. I z hlediska odběratelů-zákazníků nejsou jednotlivé typy rozlišitelné jinak, než ve vazbě na velikost působící síly.Jediným tuzemským výrobcem těchto zařízení je účastník řízení, ostatní dodávky na tuzemský trh představují dovoz.
Ad 9) ruční zvedací zařízení
Jedná se o mechanismy umožňující zvedání břemen.Tyto mechanismy se liší především principem umožňujícím pohyb těchto břemen (hřebenové, lanové, řehtačkové a hydraulické zvedáky a řetězové kladkostroje) a nosností zvedacích zařízení. Nosnost zvedacích zařízení a jejich princip představují základní volbu parametrů při jejich výběru z hlediska použití. Princip umožňující pohyb břemen hraje rozhodující roli mimo jiné ve vazbě na zařízením zastavěný prostor a ve vazbě na počet cyklů zvedání břemen za časovou jednotku. Nejbližším substitutem jsou mechanická zvedací zařízení, u nichž je zdrojem síly mechanický pohon. Odlišují se však zásadně nejen konstrukcí, ale i tím, že u ručních zvedacích zařízení je základním zdrojem lidská síla. Mechanická zvedací zařízení se také pohybují ve vyšších cenových relacích, než ruční. Výrobou ručních zvedacích zařízení se v ČR zabývá několik výrobců.
1) vytečkované údaje představují dle sdělení účastníka řízení předmět obchodního tajemství a podléhají ust. § 16 zákona
Ad 10) zadlabávací zámky
Zařízení zabudovávané do dveřního zádlabu, které svým vnitřním uspořádáním mechanismu umožňuje otevírání dveří klikou i prostřednictvím stavební cylindrické vložky, případně dozického zámku. Zadlabávací zámky nemají žádný substitut, jejich sortiment je rozměrově velmi omezen a přizpůsoben rozměrům dveřního zádlabu,který je většinou připraven ve dveřích od výrobce. Nejvýznamnějším výrobcem zadlabávacích zámků v ČR je společnost FAB, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Ad 11) odlitky z temperované a šedé litiny
Jedná se o polotovary i konečné výrobky, jejichž užití nelze přesněji specifikovat, neboť jejich konkrétní podoba závisí na požadavcích zákazníků. Na trhu ČR se vyskytuje široká nabídka těchto výrobků od řady tuzemských výrobců.
Ad 12) jednoúčelové stroje a nástroje
Většina těchto strojů a nástrojů je užita samotným podnikem BRANO v rámci technické přípravy výroby. Jen malá část kapacit pro výrobu těchto zařízení je využita pro ostatní zákazníky a jedná se převážně o kusovou výrobu dle individuálních požadavků zákazníků. Výrobou jednoúčelových strojů a nástrojů se v ČR zabývá řada výrobců a to jak pro svou potřebu, tak i pro potřebu plnění speciálních objednávek. Významnou roli hraje také dovoz.
Úřad konstatuje, že pro posouzení předmětného spojení podniků nepředstavují věcně vymezené trhy ručních zvedacích zařízení, zadlabávacích zámků, odlitků z temperované a šedé litiny a jednoúčelových strojů a nástrojů rozhodující položky.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Úřad zjistil, že výrobci mechanických součástí umožňujících pohyblivé spojení částí karoserie automobilu, naftových topení pro automobily, automobilových houkaček, tlumičů pro nákladní automobily, mechanických částí brzdových systémů, pedálových ústrojí, zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu a zavíračů dveří směřují své dodávky dle požadavků zákazníků do celého území České republiky. Nebyla zjištěna žádná omezení, týkající se dodávek na určitou část území České republiky. Úřad konstatuje, že podmínky soutěže uvnitř území České republiky jsou homogenní, a proto byly trhy z hlediska geografického vymezeny územím celé České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trhy trvalé, tvořené pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro vymezení podílů spojovaných podniků na celkových obratech dosahovaných na relevantních trzích bylo hodnoceno období roku 1998 a zároveň bylo přihlédnuto k podílům v posledních třech letech.
Tržní podíl spojujících se podniků
Dle ust. § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Společnost BRANO má na relevantních trzích zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu, zavíračů dveří a na trhu mechanických součástí umožňujících pohyblivé spojení částí karoserie automobilu podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na těchto trzích.
Společnost ATESO má na trzíchnaftových topení pro automobily, tlumičů pro nákladní automobily, mechanických částí brzdových systémů, pedálových ústrojí a automobilových houkaček podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na těchto trzích.
Z výsledku šetření vyplývá, že podíl spojovaných podniků přesáhne zákonem stanovenou hranici třiceti procent podílu celkového obratu na těchto relevantních trzích :
mechanické součásti umožňující pohyblivé spojení částí karoserie automobilu
naftové topení pro automobily
tlumiče pro nákladní automobily
mechanické části brzdových systémů
pedálová ústrojí
automobilové houkačky
zvedáky pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu
zavírače dveří.
Na ostatních trzích nebyl zjištěn podíl spojovaných podniků dle ust. § 8a odst. 1 zákona.
Úřad konstatuje, že rozhodujícími trhy pro spojované podniky, na které budou zaměřeny v budoucnu, jsou trhy mechanických součástí umožňující pohyblivé spojení částí karoserie automobilu, naftových topení pro automobily, tlumičů pro nákladní automobily, mechanických částí brzdových systémů, pedálových ústrojí, automobilových houkaček a zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu.
Daná transakce tedy podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Úřad konstatuje, že v průběhu posledních třech let nedošlo k výrazné změně velikosti tržních podílů spojovaných podniků.
Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Z výše uvedeného je patrné, že posuzované spojení podniků je svým charakterem spojení konglomerátní.
Na relevantních trzích mechanických součástí umožňujících pohyblivé spojení částí karoserie automobilu, naftových topení pro automobily, mechanických částí brzdových systémů, pedálových ústrojí a zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu existuje výrobní nadkapacita, jejíž výše závisí především na požadavcích rozhodujícího odběratele-automobilky Škoda Auto a.s. O spotřebitelských preferencích a věrnosti značce lze hovořit pouze v souvislosti s konečným produktem, kterým je automobil, kdy spotřebitel zásadně odlišuje jednotlivé výrobce i typy automobilů. Spotřebitel neposuzuje a ve většině případů ani není schopen posoudit, kdo je dodavatelem konkrétního autodílu.
Úřad oslovil nejvýznamnějšího odběratele obou spojujících se podniků-Škoda Auto a.s. se žádostí o stanovisko k předmětnému spojení podniků. Dle názoru společnosti Škoda Auto, a.s. by uvedené spojení nemělo narušit současné obchodní vztahy a zároveň tato sdělila, že nemá žádné námitky proti předmětnému spojení jejích dodavatelů.
Významní soutěžitelé, kteří působí na vymezených relevantních trzích
Mechanické součásti umožňující pohyblivé spojení částí karoserie automobilu -Meritor LVS -EDSCHA -WITTE
Zvedáky pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu-Bilstein -Kiekert
Naftové topení-Webasto
Tlumiče-Monroe -Koni -Fichtel-Sachs
Pedálová ústrojí-Etcha
Zavírače dveří-Geze -Dorma
Automobilové houkačky-Fer.
Výrobu mechanických součástí umožňujících pohyblivé spojení částí karoserie automobilu a pedálových ústrojí zajišťuje pobočka společnosti Etcha v Sezimově Ústí a výrobou univerzálních zvedáků pro osobní automobily se zabývá společnost Alfa Hlinsko. Zavírače dveří, páky ruční brzdy, automobilové houkačky nevyrábí žádný jiný tuzemský podnik.
Možnost vzniku potenciálních konkurentů na trzích autodílů, které zahrnují i výše vymezené relevantní trhy mechanických součástí umožňujících pohyblivé spojení částí karoserie automobilu, naftových topení pro automobily, tlumičů pro nákladní automobily, mechanických částí brzdových systémů, pedálových ústrojí a zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu, je závislá především na poptávkových systémech, které užívají výrobci automobilů :
Forward sourcing -poptávkový systém na výzkum, vývoj a tvorbu komplexní technické dokumentace pro daný autodíl.
Global sourcing -poptávkový systém na výrobu těchto autodílů, který je realizován následně po ukončení "Forward sourcingu".
Nejdůležitějšími parametry, které jsou posuzovány při těchto poptávkových systémech jsou kvalita a cena. V konečném důsledku záleží tedy pouze na rozhodnutí odběratele-výrobce automobilu, který rozhodne na základě výsledků poptávkového řízení, zda dodavatelem daného typu autodílu bude jedna nebo více společností.
Nejvýznamnějším odběratelem spojujících se podniků je automobilový průmysl, především pak společnost Škoda Auto, a.s., a ostatní automobilky, tj. KAROSA, TATRA a dále Bilstein a Bosch.
Obecnou charakteristikou trhů autodílů je trvalá poptávka ze strany malého počtu zákazníků. U spojujících se podniků převládají přímé dodávky výrobcům v automobilovém průmyslu na základě ročních objednávek s měsíčním upřesněním.
Ze zjištění úřadu vyplývá, že spojující se podniky neudržují významnější vlastní opravárenské kapacity, protože opravy většiny vyráběných zařízení zajišťuje síť značkových opraven výrobců automobilů.
Úřad se dále zabýval otázkou nákladů na výzkum a vývoj, které umožňují vstup na relevantní trh. Úřad konstatuje, že výše nákladů na výzkum a vývoj není bariérou pro vstup na vymezené relevantní trhy.
Nejdůležitější trendy výzkumu a vývoje :
zámky a závěsy dveří automobilů-snižování síly potřebné k zavření a otevření, odolnost proti neoprávněnému vniknutí a zmenšování hlučnosti těchto mechanismů.
zvedáky pro osobní automobily-pro levné typy automobilů je patrná tendence k dalšímu snižování výrobních nákladů na tyto zařízení, pro dražší typy automobilů se v zahraničí vyvíjí hydraulické polštáře, které nepotřebují vynaložení lidské síly pro zvednutí automobilů.
topení-vývoj v závislosti na využití alternativních paliv pro pohon automobilů.
tlumiče-využití lehkých kovů, možnost elektronické regulace.
Tyto trendy výzkumu a vývoje se odvíjí především od skutečnosti, že například v oblasti výroby tlumičů firmy Monroe, Koni a Fichtel-Sachs již aplikují ve svých výrobcích lehké kovy a elektronickou regulaci. V oblasti topení pro automobily jsou u předních světových výrobců již vyvinuty systémy pro využití alternativních paliv. V souvislosti s předmětným spojením podniků se předpokládá především koordinace vývojových kapacit a jejich posílení s cílem urychlené aplikace nových trendů do výrobní praxe. V automobilovém průmyslu se dále přistupuje k vývoji a výrobě tzv. modulových celků. Budoucí záměr spojovaných podniků počítá s výrobou těchto modulových celků :
uzamykací systémy a dveřní celky včetně elektroinstalace
pedálové celky včetně elektroniky.
Vzhledem k narůstající složitosti výroby autodílů i v podobě modulových celků je opět nutné posílení výzkumu a vývoje. Úřad uvádí, že součástí spisu je i seznam vynálezů, patentů a užitných vzorů, které spojující se podniky uvádí (viz str. 40, 59-60 spisu). U společnosti BRANO se jedná zejména o bezpečnostní zámek vnějších dveří, u společnosti ATESO zejména o dmychadlo spalovacího vzduchu topného agregátu, obzvláště pro motorová vozidla. Frekvence inovací se řídí především novými modely automobilů, což odpovídá dvěma až čtyřem letům.
Úřad konstatuje, že neexistují žádné kvóty na dovoz výrobků spadajících pod vymezené relevantní trhy, vliv cel na tyto výrobky není takový, aby umožnil zkreslení soutěže na příslušných relevantních trzích.
Na evropském trhu je možno očekávat posílení pozic nadnárodních dodavatelských skupin. V souvislosti s výrobou nového modelu automobilu Škoda (Fabia) dochází v porovnání s předchozími modely k poklesu podílu domácích výrobců na dodávkách autodílů. Lze očekávat, že těmito dodavateli se stanou především kapitálově silně vybavené firmy. Vyplývá to m.j. i ze stále se zvyšujících požadavků na financování i personální a technické vybavení výzkumu a vývoje.
Jedinou významnou kooperační smlouvou je výše popsaná smlouva mezi společnostmi ATESO a Bilstein. Projevuje se pouze na trhu zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilu.
Nejdůležitějšími materiály potřebnými pro výrobu spojovaných podniků jsou : hutní materiály zpracovávané za studena, díly z plastických hmot, elektropříslušenství a ovládací jednotky.
Nejdůležitějšími dodavateli společnosti ATESO jsou Rhenalu Neuf-Brisah (Francie) : plechy, ocelové pásy (autoprůmysl), Hoesch Hagen (SRN) : plechy, ocelové pásy (autoprůmysl), Tectro Saarburg (SRN) : plastové matice (autoprůmysl), Lukov Český Dub : plasty (autoprůmysl).
Nejdůležitějšími dodavateli společnosti BRANO jsou Nová huť-Válcovna za studena, s.r.o., Ostrava-Vítkovice : hutní materiál (autoprůmysl, zdvihadla), Techplast Česká Třebová : plasty (autoprůmysl), PFS, a.s. (Slovensko) : pružiny (autoprůmysl, zavírače), KES Vratimov : elektropříslušenství (autoprůmysl), WITTE Velbert, GmbH +Co.KG, Velbert : spínače (autoprůmysl).
V posledních letech zahájily výrobu autodílů v České republice tyto významné zahraniční společnosti-HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. (výroba elektrického zařízení a světelné techniky), Packard Elektric Europa (výroba elektrického zařízení), Knor Bremse (autobrzdy). Úřad v roce 1999 povolil spojení podniků TRW Inc.(USA) a Lucas Varity plc. (Velká Británie), jejichž pobočky v České republice se zabývají výrobou širokého sortimentu autodílů. V nejbližší době se začne v Plzni s výstavbou průmyslového areálu společnosti Nemak-dominantního světového výrobce hlav motorů a motorových bloků, výstavbu jedné z největších evropských továren na výrobu brzdových zařízení připravuje v Jičíně společnost Continental. Je nutno ovšem poznamenat, že většina výrobků výše uvedených společností patří do jiných výrobkových kategorií autodílů, než výrobky společností BRANO a ATESO, ale vzniklá situace je důkazem možnosti vzniku nových soutěžitelů, kterým nebrání žádné administrativní bariéry.
Obecně lze konstatovat, že do současné doby jsou ceny autodílů od většiny českých výrobců nižší, než obdobné dodávky ze zahraničí. Důvodem jsou především nižší výrobní náklady, zejména mzdové. Je ovšem stále patrnější trend vyrovnávání těchto rozdílů. Úspěch českého dodavatele pro automobilový průmysl je závislý na skutečnosti, zda dokáže při stejné kvalitě nabídnout nižší cenu dodávek. Nižší ceny subdodávek od českých dodavatelů se projevují i na nižší ceně konečného výrobku, případně náhradního dílu, což přináší výhody konečnému spotřebiteli.
Účastník řízení je členem Asociace pro tepelné zpracování kovů, Sdružení automobilového průmyslu, INORGA RERO, Okresní hospodářské komory a České společnosti pro výzkum a zpracování plechu. Společnost ATESO neuvedla žádné členství.
Jiná spojení podniků, v nichž by figuroval některý ze spojujících se podniků v posledních třech letech neproběhla.
Podnikatelský a investiční záměr účastníka řízení je součástí spisového materiálu. Je možno říci, že obecně sleduje zlepšení rentability spojovaných podniků a směřování obchodních aktivit na hlavní evropské automobilky. Financování investic spojovaných podniků se předpokládá z vlastních zdrojů. Předpokládá se rozšíření a posílení výzkumu a vývoje.
Na základě analýzy předložených výročních zpráv a auditů z finančního hospodaření fúzujících společností vyplývají následující skutečnosti :
u společnosti BRANO došlo v roce 1998 k poklesu zisku z plánovaných 50,4 mil Kč na 28,4 mil Kč, došlo i k výraznému poklesu zisku oproti roku 1997. Tento pokles byl zapříčiněn propadem tržeb a méně příznivou skladbou výrobků v tržbách.
společnost ATESO dosáhla v roce 1998 zisku 31,7 mil Kč, což představuje meziroční zvýšení o 21,5 mil Kč, tj. cca 3x. Tento pozitivní výsledek byl však dosažen mimořádnými operacemi jako byl prodej obchodního podílu ve společnosti Lucas Autobrzdy, s.r.o. a prodej provozu Vzdušná, ale u objemu tržeb v roce 1998 došlo k významnému poklesu oproti roku 1997.
Úřad vzal při svém rozhodování v úvahu nutnost posílení výzkumu a vývoje spojovaných podniků, záměr směřující k dodávkám modulových celků, přihlédl k nutným investicím i k poklesu objemu tržeb spojovaných podniků, stejně jako k trendům dodávek pro automobilový průmysl.
Hlavním zjištěným dopadem spojení podniků na soutěžní prostředí je posílení jejich postavení vlivem širšího sortimentu, který mohou nabídnout rozhodujícímu odběrateli, což se projeví v jejich tržní síle. Přesto úřad nepředpokládá, že spojením dojde k výraznému soutěžně omezujícímu efektu vůči ostatním soutěžitům.
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU. Těchto judikátů úřad podpůrně využil pro vymezení relevantního trhu v daném případě. Z judikátů EU úřad uvádí rozhodnutí No L 351/20 (publ. Official Journal ), kdy Komise schválila dohodu mezi společnostmi Schlegel a CPIO, ve které společnost Schlegel předala společnosti CPIO know-how pro výrobu nové generace těsnění pro dveře a okna automobilů. Trh byl v tomto případě vymezen jako trh těsnění pro okna a dveře automobilů.
Z dalších judikátů EU úřad uvádí rozhodnutí No L 224/19 (publ. Official Journal), kdy Komise schválila dohodu mezi společnostmi Iveco Industrial Vehicles Corporation BV a Rockwel International Corporation o vytvoření společného podniku na výrobu náprav. Trh byl vymezen jako trh zadních poháněných náprav pro nákladní automobily.
Hospodářské výhody spojení
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě výše uvedené smlouvy získala společnost BRANO přímou kontrolu nad společností ATESO. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Dle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojování podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Pro posouzení výhod spojení je třeba vycházet ze situace v automobilovém průmyslu a to především u nejvýznamnějšího domácího výrobce-automobilky Škoda Auto, a.s. Politika VW bezprostředně ovlivňuje i situaci v dodávkách pro Škoda Auto, a.s., kdy je zřejmá tendence postupně snižovat podíl tuzemských subdodavatelů. Za této situace bude úspěchem zachování stávajících subdodavatelských pozic u Škoda Auto,a.s. Perspektivně bude skupina usilovat také o prosazení se v jiných automobilkách koncernu VW.
Skupina bude mít širší sortiment, což umožní lépe obsluhovat jednotlivé zákazníky (zejména automobilky), záměrem je také koordinace vývojových kapacit s cílem realizovat nový trend v automobilovém průmyslu, tj. dodávky modulových celků.
V obchodní oblasti bude dále výhodou vzájemná podpora obchodních sítí v zahraničí (Evropská unie, Rusko), což umožní zvyšovat vývoz výrobků.
Výrazný růst plánovaných tržeb předpokládá (při rostoucí produktivitě práce) zachování zaměstnanosti v obou podnicích alespoň na stávající úrovni.
Plánovaná výrobní expanze je podmíněna vysokými investicemi v delším časovém horizontu, které budou vyžadovat spojení prostředků obou podniků. Nové technologie přinesou jak výrazné zvýšení produktivity práce, tak i příjemnější pracovní prostředí, nižší nároky na namáhavou práci a vyšší bezpečnost práce a ekologičnost provozu.
Posílení výzkumných a vývojových kapacit směřuje k dosažení konkurenceschopnosti vůči předním zahraničním výrobcům a k urychlenému promítnutí nových trendů ve vývoji autodílů.
Úřad učinil tyto závěry:
Záměr vytvoření silnější skupiny směřuje obecně k posílení postavení na relevantním trhu. Specifické podmínky dodávek pro potřeby automobilového průmyslu, charakterizované vysokou sériovostí, rovnoměrností a pružností dodávek v krátkých termínech dle potřeb výrobce, ale i vysokou a stále udržovanou kvalitou, jakož i rychlou inovací ve vazbě na náběh nových typů automobilů, však vyžadují dodavatele s dostatečnou kapitálovou vybaveností, schopné realizovat také co nejširší spektrum dodávek. Rozšíření nabízeného sortimentu se rovněž projeví v posílení postavení spojených podniků na relevantním trhu.
Záměr spojovaných podniků, směřující k dodávkám modulových celků za využití nových technologií, přinesou posílení pozice skupiny na tuzemských i zahraničních trzích. Zavádění nových technologií, směřujících m.j. k zvýšení bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí, představuje výhodu v celospolečenském zájmu. Posílení exportní pozice přispěje k lepší obchodní bilanci ČR, což je rovněž v celospolečenském zájmu, stejně jako udržení zaměstnanosti v obou spojovaných podnicích.
Úřad přihlédl také ke skutečnosti, že hlavním odběratelem spojovaných podniků je Škoda Auto, a.s. a spojení podniků přispěje i k udržení pozic spojovaných podniků jako významných tuzemských dodavatelů i při náběhu nového modelu Fabie. Dosažení co největšího objemu dodávek tuzemských výrobců do Škoda Auto, a.s. je vzhledem ke kladnému dopadu na ekonomiku ve veřejném zájmu. Udržení konkurenceschopnosti vůči předním zahraničním dodavatelům autodílů přispěje také k posílení soutěže mezi značkami.
Dosažení vyšší kvality produkce spojovaných podniků přinese také výhody konečnému spotřebiteli stejně jako lepší dostupnost náhradních dílů.
Posouzení dopadů spojení ve vazbě na hospodářské výhody
Posuzovaným spojením nedojde po dobu platnosti kooperační smlouvy mezi společností ATESO a společností Bilstein k navýšení tržního podílu spojovaných podniků na výrobkovém trhu zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilů, protože společnost Bilstein odebírá celou produkci společnosti ATESO a dodává ji na trh pod svým jménem.Vzhledem k dlouhodobosti této kooperační smlouvy a současně vzhledem k charakteru trhu, kdy existuje jediný odběratel, který si může jako dodavatele zvedáků pro osobní automobily, které jsou součástí příslušenství automobilů, vybrat zcela jiného dodavatele, závisí další vývoj na tomto relevantním trhu po skončení platnosti smlouvy na záměrech tohoto odběratele. Na trzích mechanických součástí umožňujících pohyblivé spojení částí karoserie automobilu, naftových topení pro automobily, tlumičů pro nákladní automobily, mechanických částí brzdových systémů, pedálových ústrojí a automobilových houkaček dojde k újmě soutěžního prostředí, protože subjekt, vzniklý spojením podniků, rozšíří nabízený sortiment, čímž získá větší sílu na celém relevantním trhu, což znamená výhodu oproti ostatním soutěžitelům. Je však potřebné zdůraznit, že výše vymezený trh je přesycen a automobilky si mohou vybírat z řady různých dodavatelů. Projevuje se u nich zřetelný trend upřednostnit ekonomicky silné dodavatele. Na trhu zavíračů dveří nelze předpokládat podstatný projev spojování podniků, neboť požadavky zákazníků budou nadále uspokojovány společností BRANO a dovozy.
Závěr
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem. Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
BRANO a.s., JUDr. Kamil Halata, advokát, bytem Metylovice 429, PSČ 739 49