UOHS S105/2004
Rozhodnutí: OF/S105/04-2388/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Equant Communications Services S.A. a JT International S.A.
Účastníci Equant Communications Services S.A., se sídlem Hardturmstrasse 185, Curych, Švýcarsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 9. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 105/04-2388/04
V Brně dne 7. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 105/04, zahájeném dne 6. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Equant Communications Services S.A., se sídlem Hardturmstrasse 185, Curych, Švýcarská konfederace, ve správním řízení zastoupená Mgr. Markem Kreislem, advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 6. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Převod vymezených aktiv a smluv, sloužících k poskytování interních telekomunikačních služeb pro společnost JT International S.A., se sídlem Chemin Rieu 14, Ženeva, Švýcarská konfederace, ke kterému má dojít na základě série smluv uzavřených dne 31. března 2004 společnostmi Equant Communications Services S.A., se sídlem Hardturmstrasse 185, Curych, Švýcarská konfederace, jako nabyvatelem, a JT International S.A., se sídlem Chemin Rieu 14, Ženeva, Švýcarská konfederace, jako převodcem, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, Oznámení o dohodě o outsourcingu, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad posuzovanou transakcí zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2004 ze dne 19. května 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému převodu obchodních podílů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Equant Communications Services S.A. , se sídlem Hardturmstrasse 185, Curych, Švýcarská konfederace (dále jen "Equant"), je celosvětovým poskytovatelem služeb v oblasti bezpřechodových mezinárodních datových sítí. Equant je veřejnou akciovou společností s akciemi kótovanými na burzách v New Yorku a Paříži a je kontrolována společností Equant NV ze skupiny France Télécom. V rámci České republiky ze skupiny France Télécom působí společnost Equant Czech Republic, s.r.o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, zabývající se poskytováním telekomunikačních služeb.
Společnost JT International S.A. , se sídlem Chemin Rieu 14, Ženeva, Švýcarská konfederace (dále jen "JTI"), je jedním z největších světových výrobců tabákových produktů (např. značky Camel, Mild Seven, Winston). JTI je provozní divizí Japan Tobacco Inc. zabývající se mezinárodní výrobou, marketingem a prodejem značkových cigaret a dále provozuje obchodní činnost v oblasti farmaceutického a potravinářského průmyslu. V rámci České republiky ze skupiny Japan Tobacco působí společnost JT International spol. s r.o., se sídlem Na Strži 1676/63, Praha 4, která se zabývá především zpracováním tabáku a výrobou tabákových výrobků.
Právní rozbor
K navrhované transakci dochází na základě série smluv, které dne 31. března 2004 uzavřely společnosti Equant, jako nabyvatel, a JTI, jako převodce. V důsledku uvedených smluv vyplývajících z tzv. dohody o outsourcingu, v nichž se společnost JTI zavázala zajišťovat své telekomunikační služby externě, má společnost Equant získat některá aktiva, vybrané zaměstnance a smlouvy s třetími stranami, a v důsledku toho má získat i možnost zajišťovat interní telekomunikační provoz společnosti JTI v několika zemích.
V prvním kroku se Úřad zabýval otázkou, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona. Jedním z předpokladů pro aplikaci ustanovení § 12 zákona, konkrétně § 12 odst. 2 nebo §12 odst. 3 písm. b), na případy jednotlivých transakcí spočívajících v převodu části soutěžitele, a tedy i pro závěr o tom, že daná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, je požadavek, aby převáděné hodnoty ve svém celku tvořily buď (i) podnik jiného soutěžitele nebo jeho podstatnou část, za předpokladu, že k převodu dochází na základě smlouvy, nebo (ii) alespoň samostatnou hospodářskou entitu, schopnou působit jako samostatný a nezávislý soutěžitel účastnící se hospodářské soutěže na relevantním trhu, přičemž takto definované entitě musí být jasně přiřaditelný obrat.
Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaná transakce je součástí outsourcingové transakce spočívající v převodu aktiv souvisejících s poskytováním telekomunikačních služeb v rámci společnosti JTI, která nepředstavují autonomní hospodářský subjekt zahrnující veškerá aktiva potřebná pro nezávislou existenci jako samostatný subjekt na trhu. Lze tedy říci, že v rámci skupiny JTI neexistuje žádný subjekt telekomunikačních služeb jako takový, neboť tyto služby jsou považovány pouze na tzv. nákladové středisko, kterému nelze jasně přiřadit žádný obrat. Kromě toho jsou převáděná aktiva tvořena výhradně technickými zařízeními pro hlasový, datový a obrazový přenos a spadají do vlastnictví lokálních pracovišť a převáděný personál zahrnuje pouze tři osoby zaměstnané mimo Českou republiku provádějící technické služby. Společnost Equant nebude používat získaná aktiva pro žádné jiné zákazníky kromě společnosti JTI.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že navrhovaná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že navrhovaná transakce nepodléhá povolení, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl LL.M., advokát
AK Baker & McKenzie v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1