UOHS S105/2003
Rozhodnutí: OF/S105/03-2803/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů SCC MANUFACTORING, Inc. a CNC Technology, spol. s r.o.
Účastníci CNC TECHNOLOGY, spol. s r.o., Technická 4, Praha SCC Manufacturing, Inc., Santa Fe Springs, California, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 105/03-2803/03 V Brně dne 30. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 105/03, zahájeném dne 11. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti SCC Manufacturing, Inc., se sídlem 9912 South Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs, Kalifornie, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Karlem Zuskou, advokátem, se sídlem Václavské nám. 2-4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů SCC Manufacturing, Inc., se sídlem 9912 South Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs, Kalifornie, Spojené státy americké, a CNC Technology, spol. s r.o., se sídlem Technická 4, Praha 6, IČ: 45789673, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smluv o převodu obchodního podílu", uzavřených dne 4. června 2003, mezi panem Janem Kondrem, bytem Wuchterlova 8, Praha 6, jako převodcem, a společností SCC Manufacturing, Inc., se sídlem 9912 South Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs, Kalifornie, Spojené státy americké, jako nabyvatelem, a mezi panem Ivanem Kinkorem, bytem Novodvorská 1497, Praha 4, jako převodcem, a společností SCC Manufacturing, Inc., se sídlem 9912 South Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs, Kalifornie, Spojené státy americké, jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost SCC Manufacturing, Inc., získat 100% obchodní podíl na společnosti CNC Technology, spol. s r.o, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/03 ze dne 25. června 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů SCC Manufacturing, Inc., se sídlem 9912 South Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs, Kalifornie, Spojené státy americké (dále jen "SCC"), a CNC Technology, spol. s r.o., se sídlem Technická 4, Praha 6, IČ: 45789673 (dále jen "CNC"), dochází na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 4. června 2003, mezi panem Janem Kondrem, bytem Wuchterlova 8, Praha 6, jako převodcem, a společností SCC, jako nabyvatelem, a "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 4. června 2003, mezi panem Ivanem Kinkorem, bytem Novodvorská 1497, Praha 4, jako převodcem, a společností SCC, jako nabyvatelem. V důsledku posuzované transakce má společnost SCC získat 100% obchodní podíl na společnosti CNC, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Společnost SCC je společností založenou podle právního řádu státu Kalifornie, Spojené státy americké. Společnost SCC je přímo kontrolována společností Sierra Concepts Corporation, která je 100% dceřinou společností společnosti Meritage, Inc., se sídlem 9912 South Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs, Kalifornie, Spojené státy americké (dále jen "Meritage"). Společnost Meritage a společnosti jí kontrolované působí zejména v oblasti dodávek obráběcích strojů a příslušenství, poskytování systémových integračních a inženýrských služeb a údržby těchto zařízení. Společnost Meritage nedodává přímo či prostřednictvím společností jí kontrolovaných své výrobky na trh v České republice ani neposkytuje žádné služby na tomto trhu.
Společnost CNC je společností s ručením omezeným, kterou před spojením vlastní dvě fyzické osoby, výše uvedení převodci. Společnost CNC nekontroluje žádného dalšího soutěžitele. CNC se zabývá výrobou doplňkových zařízení ke kovoobráběcím strojům, které zahrnují např. podavače tyčí pro soustruhy, pohony posuvů vřeten, elektrické pohony a řídící systémy pro obráběcí stroje.
Z výše uvedeného vyplývá, že na trhu v České republice působí pouze jeden ze spojujících se subjektů, a to společnost CNC, která působí v oblasti doplňkových zařízení ke kovoobráběcím strojům.
Účastník řízení ve svém podání uvedl, že v oblasti doplňkových zařízení ke kovoobráběcím strojům je možno vymezit po stránce věcné dva relevantní trhy, a sice trh podavačů tyčí pro soustruhy a trh pohonů posuvů a vřeten a řídících systémů. Úřad k problematice vymezení věcného trhu uvádí, že v případě posuzovaného spojení nebylo nutné vymezit relevantní trh s konečnou platností, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že společnost SCCnepůsobí v oblasti doplňkových zařízení ke kovoobráběcím strojům v České republice, a tržní podíly společnosti CNC by byly nízké, a to při jakékoliv definici relevantního trhu v oblasti doplňkových zařízení ke kovoobráběcím strojům.
Většina doplňkových zařízení ke kovoobráběcím strojům pochází z dovozu (cca 65 %). Mezi největší konkurenty spojením vzniklého subjektu patří holdingové skupiny IEMCA, S.p.A. (Itálie), LNS S.A. (Švýcarsko) aj., které se rovněž zabývají výrobou a distribucí výše uvedených výrobků.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k vertikální ani horizontální integraci, a tím ani k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů v uvedené oblasti. Předmětným spojením rovněž nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly spojením vzniklého subjektu, a to zejména s ohledem na výši obratu nabývané společnosti. V oblasti dotčené spojením působí i další soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v ČR.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Karel Zuska, advokát
adv. kanc. Holec & partneři Václavské nám. 2-4
110 00 Praha 1