UOHS S104/2004
Rozhodnutí: S104/04-4490/04-ORP Instance I.
Věc Návrh na určení, zda dohoda-zakladatelská smlouva o založení sdružení LLCB, z.s.p.o.-provozování nebankovního registru klientských informací-podléhá zákazu podle § 3 až §6
Účastníci CAC Leasing a.s., Janáčkovo nábřeží 55/140, 150 00 Praha 5 CCB Finance, s.r.o., Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 ČSOB Leasing, a.s. GE Capital Leasing, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4 Leasing České spořitelny, a.s., Střelničná 8/1680, 182 00 Praha 8 ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 12. 8. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB


Č.j.: S 104/04-4490/04-ORP V Brně dne 7. července 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 104/04 zahájeném dne 7. května 2004 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společností CCB Finance, s.r.o. (od 1.7.2004 CCB Finance, a.s.), se sídlem Šafránkova 1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 25103768, ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 45805369, Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Střelničná 8/1680, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 63999579, zastoupených na základě plné moci JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D. , advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda dohody obsažené v návrzích Zakladatelské smlouvy a Stanov zájmového sdružení právnických osob LLCB z.s.p.o., které hodlají založit společnosti CCB Finance, s.r.o. (od 1.7.2004 CCB Finance, a.s.), se sídlem Šafránkova 1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 25103768, ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 45805369, Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Střelničná 8/1680, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 63999579, ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Roháčova 1148/63, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 63998980, GE Capital Leasing, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 60112743 a CAC LEASING, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha 5, PSČ 150 05, IČ 15886492, podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Určuje se, že dohody obsažené v návrzích Zakladatelské smlouvy a Stanov zájmového sdružení právnických osob LLCB z.s.p.o., které hodlají založit společnosti CCB Finance, s.r.o. (od 1.7.2004 CCB Finance, a.s.), se sídlem Šafránkova 1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 25103768, ŠkoFIN s.r.o. , se sídlem Pekařská 6, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 45805369, Leasing České spořitelny, a.s. , se sídlem Střelničná 8/1680, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 63999579, ČSOB Leasing, a.s. , se sídlem Roháčova 1148/63, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 63998980, GE Capital Leasing, a.s. , se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 60112743 a CAC LEASING, a.s. , se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha 5, PSČ 150 05, IČ 15886492 neobsahují dohodu , která by podléhala zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, za předpokladu, že nemožnost zahraniční právnické osoby stát se členem sdružení LLCB, nepovede ke znevýhodnění takové osoby v hospodářské soutěži při získávání informací z nebankovního registru klientských informací.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 7.5.2004 návrh společností CCB Finance, s.r.o. (od 1.7.2004 CCB Finance, a.s.), se sídlem Šafránkova 1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 25103768 (dále jen "CCB Finance"), ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 45805369 (dále jen "ŠkoFIN"), Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Střelničná 8/1680, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 63999579 (dále jen "Leasing ČS"), zastoupených na základě plné moci JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D. , advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00, na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Navrhovatelé požádali o určení, zda dohody obsažené v návrhu Zakladatelské smlouvy zájmového sdružení právnických osob LLCB z.s.p.o. (dále jen "Zakladatelská smlouva") a v návrhu Stanov zájmového sdružení právnických osob LLCB, z.s.p.o. (dále jen "Stanovy"), které hodlají založit společnosti CCB Finance, s.r.o. (od 1.7.2004 CCB Finance, a.s.), se sídlem Šafránkova 1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 25103768, ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 45805369, Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Střelničná 8/1680, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 63999579, ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Roháčova 1148/63, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 63998980 (dále jen "ČSOB Leasing"), GE Capital Leasing, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 60112743 (dále jen "GE Capital Leasing") a CAC LEASING, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 55/140, Praha 5, PSČ 150 05, IČ 15886492 (dále jen "CAC LEASING"), neobsahují dohodu podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon").
Na základě výše uvedeného návrhu bylo zahájeno správní řízení č.j. S 104/04, jehož účastníky jsou společnosti CCB Finance, ŠkoFIN, Leasing ČS, ČSOB Leasing, GE Capital Leasing a CAC LEASING. K návrhu na určení byla přiložena Zakladatelská smlouva a Stanovy; žádné další smlouvy ani dokumenty vztahující se k Nebankovnímu registru klientských informací (dále jen "NRKI") nebyly připojeny. Účastníci řízení k tomu uvedli, že jednotlivé smlouvy (např. smlouvy s uživateli o zpracování údajů, se společností Crif o outsourcingu) bude zájmové sdružení právnických osob LLCB, z.s.p.o. (dále jen "sdružení LLCB") uzavírat až po svém vzniku.
NRKI znamená databázi údajů vytvořenou na základě informací, které společnosti, jejichž hlavním předmětem činnosti je finanční leasing věcí a/nebo poskytování úvěrů klientům-fyzickým a právnickým osobám (dále jen "klienti"), poskytnou sdružení LLCB a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.
V rámci správního řízení vyžádal Úřad za účelem zjištění skutečného stavu věci zejména údaje k vymezení relevantního trhu a podílů účastníků řízení na něm. Pro objasnění principů a způsobu zamýšlené spolupráce mezi účastníky řízení Úřad nařídil ústní jednání.
V průběhu správního řízení Úřad vyzval navrhovatele, aby zpřesnili, která ustanovení Zakladatelské smlouvy a Stanov mají být předmětem určení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. V rámci zpřesnění předmětu řízení navrhovatelé uvedli, že účelem podaného návrhu na určení je dosažení právní jistoty o tom, že Zakladatelská smlouva ani Stanovy sdružení LLCB neobsahují žádnou dohodu, která by podléhala zákazu dohod narušujících soutěž podle ustanovení § 3 až 6 zákona. Proto navrhovatelé požádali o posouzení dohody soutěžitelů jako celku.
Dne 20.5.2004 zmocnily společnosti ČSOB Leasing, GE Capital Leasing a CAC LEASING na základě plných mocí JUDr. Pavla Dejla, LL.M., Ph.D., advokáta
v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00, k jejich zastupování před Úřadem ve správním řízení č.j. S 104/04.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), bylo účastníkům řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění. Účastníci řízení prostřednictvím svého zástupce tohoto práva využili a dne 24.6.2004 se seznámili s podklady pro rozhodnutí a se způsobem jejich zjištění. Žádná ze společností nenavrhla doplnění podkladů pro rozhodnutí a nevznesla rovněž žádných námitek ke způsobu jejich zjištění.
Charakteristika účastníků řízení
Společnost CCB Finance je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 49922, dne 3.2.1997. Dne 1.7.2004 byla do obchodního rejstříku zapsána změna právní formy společnosti CCB Finance ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Předmětem podnikání je mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, poskytování leasingu, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb. Společnost CCB Finance vznikla sloučením společností CCB-Leasing, s.r.o. a CCB Credit, k.s. Pod značkou CCB-Leasing je poskytován finanční leasing automobilů a dopravní techniky pro soukromé i právnické osoby; pod značkou CCB Credit jsou nabízeny spotřebitelské úvěry a od roku 2001 též bezúčelové hotovostní půjčky.

Společnost ŠkoFIN je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 11881, dne 10.8.1992. Předmětem podnikání je mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona
č. 455/91 Sb.), zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, pronájem motorových vozidel, pronájem průmyslového zboží. ŠkoFIN je 100% dceřinou společností společnosti Volkswagen Financial Services AG.
Společnost Leasing ČS je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3558, dne 1.1.1996. Předmětem podnikání je mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona
č. 455/91 Sb.), pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel, pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel, pronájem technologií a technologických zařízení. Leasing ČS je 100% dceřinou společností společnosti Česká spořitelna, a.s.
Společnost ČSOB Leasing je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3491, dne 31.10.1995. Předmětem podnikání je mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.), pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel, pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel, pronájem technologických zařízení, poskytování leasingu, poskytování půjček a úvěrů. ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností společnosti Československá obchodní banka, a.s.
Společnost GE Capital Leasing je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 7026, dne 10.5.1994. Předmětem podnikání je mj. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.), finanční pronájem nemovitostí, finanční pronájem průmyslového zboží, finanční pronájem dopravních prostředků, poskytování úvěrů z vlastních zdrojů. GE Capital Leasing je 100% dceřinou společností společnosti GE Capital International Holdings Corporation.
Společnost CAC LEASING je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 546, dne 27.2.1991. Předmětem podnikání je m.j. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, finanční leasing a ostatní formy leasingu formou pronájmu motorových vozidel a pronájmu průmyslového zboží, pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. CAC LEASING je 100% dceřinou společností společnosti Bank Austria Creditanstalt Leasing, GmbH.
Z výše uvedeného je patrné, že účastníky správního řízení č.j. S 104/04 jsou jak společnosti, jejichž hlavním předmětem činnosti je finanční leasing věcí, tak společnosti zabývající se poskytováním spotřebitelských úvěrů, spotřebitelských splátkových prodejů nebo jiných způsobů financování investičního majetku klientům (fyzickým i právnickým osobám).
Z akladatelská smlouva sdružení LLCB
V preambuli Zakladatelské smlouvy je uvedeno, že společnosti CCB Finance, ŠkoFIN, Leasing ČS, ČSOB Leasing, GE Capital Leasing a CAC LEASING zamýšlí založit sdružení LLCB, jehož základním účelem bude zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích (pozitivních i negativních) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů-fyzických a právnických osob, jakož i zajištění dalších služeb souvisejících s takovým vzájemným informováním věřitelských subjektů; za tímto účelem bude sdružení LLCB shromažďovat od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťovat jejich zpracování a provozovat NRKI na základě těchto údajů.
Čl. 1 a čl. 2 Zakladatelské smlouvy konstatují založení sdružení LLCB, stanoví jeho právní formu, název a sídlo sdružení LLCB.
Čl. 3 Zakladatelské smlouvy upravuje předmět činnosti sdružení LLCB, jímž je (a) vytváření, udržování a naplňování databáze NRKI; (b) dohled nad řádným plněním povinností jednotlivých uživatelů NRKI vyplývajících (i) ze smluvní dokumentace uzavřené se sdružením LLCB a (ii) ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s NRKI; (c) podpora, ochrana, vzájemná pomoc a spolupráce týkající se společných zájmů členů sdružení LLCB v souvislosti s NRKI (včetně případného zastupování členů sdružení LLCB ve vztahu k jiným národním a mezinárodním institucím); (d) provozování následujících činností v souvislosti s NRKI-poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; zpracování dat, služby databank a správa sítí.
Čl. 4 Zakladatelské smlouvy týkající se trvání sdružení LLCB uvádí, že sdružení LLCB se zakládá na dobu neurčitou.
V čl. 5 Zakladatelské smlouvy jsou určeny osoby oprávněné jednat jménem sdružení LLCB.
V čl. 6 Zakladatelské smlouvy zakladatelé jednomyslně schvalují Stanovy LLCB, které tvoří přílohu č. 2 Zakladatelské smlouvy.
Čl. 7 a 8 Zakladatelské smlouvy obsahují zvláštní zmocnění k podání návrhu na zápis sdružení LLCB do příslušného registru zájmových sdružení právnických osob a závěrečná ustanovení.
Stanovy sdružení LLCB
Čl. 1 Stanov obsahuje název a sídlo sdružení LLCB.
Čl. 2 Stanov se týká ustavení sdružení LLCB. Sdružení LLCB je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem; je založeno na dobu neurčitou. Zakládajícími členy sdružení LLCB jsou konkrétně specifikované právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky a jejichž hlavním předmětem činnosti je finanční leasing věcí a/nebo poskytování úvěrů jejich klientům-fyzickým a právnickým osobám. Sdružení vede seznam všech svých členů.
V čl. 3 Stanov je vymezen účel a předmět činnosti sdružení LLCB. Tyto jsou uvedeny též v preambuli a v čl. 3 Zakladatelské smlouvy (viz výše).
Čl. 4 Stanov se zabývá členstvím ve sdružení LLCB, které je dobrovolné. Jsou zde uvedeny konkrétní podmínky vzniku a trvání členství ve sdružení LLCB a způsoby zániku členství, včetně důvodů vyloučení. V souladu s tímto článkem je členská základna sdružení LLCB otevřená pro všechny subjekty se sídlem v České republice, které se zabývají poskytováním služeb finančního nebo obdobného charakteru a/nebo dodávkami určitého specifického zboží či služeb na úvěr, a které splňují podmínky pro vznik a trvání členství. Bez ohledu na členství ve sdružení LLCB je umožněn všem takovým subjektům přístup k systému NRKI.
Práva a povinnosti členů sdružení LLCB jsou uvedeny v čl. 5 Stanov.
Čl. 6 Stanov obsahuje informace o členských příspěvcích.
V čl. 7, 8, 9, a 11 Stanov jsou popsány jednotlivé orgány sdružení LLCB-Členská schůze, Výbor sdružení LLCB, Kontrolní komise-a uvedena jejich působnost, včetně způsobu svolání atd. Jednání jménem sdružení LLCB upravuje čl. 10 Stanov; hospodaření sdružení LLCB čl. 12 Stanov.
Zánik sdružení LLCB je zakotven v čl. 13 Stanov.
Čl. 14 Stanov obsahuje závěrečná ustanovení.
Informace od účastníků řízení
Dle vyjádření účastníků řízení díky založení a provozování NRKI budou členové LLCB i další uživatelé NRKI schopni nabídnout svým zákazníkům kvalitnější služby, přičemž konkurence mezi jednotlivými uživateli bude vzhledem k existenci jednotného systému NRKI probíhat za rovných soutěžních podmínek. Dlouhodobí klienti jednotlivých uživatelů NRKI budou moci ve větší míře využívat produktů, které ostatní uživatelé doposud nabízeli výhradně svým dlouhodobým klientům s dobrou platební disciplínou. Tito klienti tak budou moci využít své "dobré pověsti" vybudované u jiného uživatele NRKI i u ostatních uživatelů NRKI a nebudou muset budovat své renomé u jiného uživatele NRKI, který poskytuje natolik výhodný produkt, že by jej tito zákazníci rádi využívali.
Dne 26.5.2004 proběhlo ústní jednání s účastníky řízení za účelem poskytnutí informací o spolupráci účastníků řízení dle Zakladatelské smlouvy a Stanov sdružení LLCB (protokol z jednání-spis str. 62-66).
Předmětem činnosti sdružení LLCB je mj. vzájemná pomoc a spolupráce týkající se společných zájmů členů sdružení LLCB v souvislosti s NRKI . Zástupce účastníků řízení upřesnil, že tato spolupráce a pomoc bude probíhat pouze za účelem zajištění fungování NRKI po stránce organizační, včetně spolupráce členů při jednání s českými institucemi, jako je především Úřad pro ochranu osobních údajů, případně s mezinárodními institucemi s pravomocemi v oblasti zpracování osobních údajů. Jedná se o spolupráci zejména při založení a vzniku sdružení LLCB, posléze bude tato spolupráce probíhat především prostřednictvím sdružení LLCB, resp. sdružení LLCB bude jednat s příslušnými orgány.
Ke způsobu fungování NRKI účastníci řízení uvedli, že účastníci registru budou sdružení LLCB poskytovat údaje o svých klientech, resp. o jejich platební morálce, a sdružení LLCB je (jako provozovatel NRKI) zpracuje do databáze těchto informací. Bude se jednat pouze o informace týkající se finančního leasingu věcí a poskytnutých úvěrů včetně spotřebitelských úvěrů, kreditních karet apod. Účastníci NRKI nejprve uvedou údaje nezbytné k identifikaci svých klientů (u fyzických osob-jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště; u právnických osob-obchodní firma, sídlo a IČ) a poté budou nejméně jednou měsíčně poskytovat a aktualizovat o svých klientech údaje týkající se druhu právního vztahu, resp. finančního produktu, a jeho specifikace. Např. u leasingu se bude jednat o informace v následující struktuře-předmět leasingu, celková hodnota leasingu, počet splátek, způsob splácení, popř. poznámky k ukončení či ke změně tohoto vztahu. Z konsolidované informace poskytnuté NRKI přitom nebude příjemce schopen identifikovat, vůči jakému právnímu subjektu klient své závazky má .
Sdružení LLCB bude správcem databáze klientů nebankovního registru
a shromážděných informací. Na základě smlouvy o outsourcingu, která bude uzavřena s italskou společností Centrale Rischi Finanziaria-Crif S.P.A., bude sdružení LLCB zpracování údajů outsourcovat na jmenovanou společnost. Ta vyvinula pro účely NRKI systém EURISC-CZECH, který bude pro zpracování těchto údajů používán. Údaje (včetně osobních) budou zpracovávány v souladu s českými právními normami o ochraně osobních údajů, jakož i s příslušnými evropskými direktivami v této oblasti .
Na základě individuální žádosti o informace účastníka NRKI o svém klientovi, resp. o svém potenciálním klientovi, mu bude z databáze poskytnuta konsolidovaná informace, která bude obsahovat příslušnou identifikaci klienta, souhrn všech jeho právních vztahů, resp. finančních produktů, které jsou mu poskytovány, a přehled o jeho platební morálce. Nebude však možné zjistit, s jakým právním subjektem má klient navázané smluvní vztahy, resp. vůči jakému účastníkovi NRKI tyto své závazky má. Dle vyjádření zástupce účastníků řízení bude platit princip reciprocity , tj. informace z registru bude moci získat pouze ten uživatel, který do NRKI informace o svých klientech poskytl. Vyhodnocení poskytnutých údajů si provede každý účastník NRKI sám.
Na otázku Úřadu, jakou cenu bude uživatel NRKI platit za poskytnutí informací z registru, účastníci řízení uvedli, že zatím konkrétní podmínky poskytnutí údajů nebyly dohodnuty. Toto bude následovat až poté, co bude sdružení LLCB založeno a bude moci jako subjekt vstupovat do právních vztahů a bude moci příslušné smlouvy o zpracování údajů s uživateli NRKI uzavírat.
V červnu r. 2002 byl spuštěn projekt bankovního registru klientských informací. Úřad se v této souvislosti zajímal, zda, popř. jak, spolu souvisí provozování tohoto bankovního registru a NRKI. K tomu účastníci řízení poznamenali, že v současné době mají tyto registry fungovat odděleně a na sobě nezávisle. V souladu s kladným stanoviskem České národní banky je zvažováno možné budoucí sdílení údajů mezi bankami a nebankovními subjekty, ale v současné době toto není aktuální. Ani mezi provozovateli obou registrů, společností CBCB-Czech Banking Credit Bureau a sdružením LLCB, není navzájem žádné propojení.
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení jednání soutěžitelů je nutno vymezit relevantní trh, na kterém se projeví účinky jejich jednání.
Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při věcném vymezování relevantního trhu vycházel Úřad především z účelu, k němuž jsou informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (fyzických a právnických osob) leasingových společností a nebankovních subjektů poskytujících úvěry zpracovávané NRKI určeny. Například k posouzení žádosti klienta o poskytnutí leasingového nebo úvěrového produktu tak, aby bylo podstatně sníženo množství rizikových produktů. Úřad dále přihlédl k činnosti, kterou se bude vznikající nebankovní registr zabývat, a jejími účinky na trhy nebankovních produktů.
Relevantní trh, na kterém dochází k realizaci spolupráce mezi účastníky řízení prostřednictvím sdružení LLCB, je třeba z věcného hlediska vymezit jako trh poskytování služeb spočívajících ve výměně informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce osob při poskytování finančního leasingu věcí, spotřebitelských úvěrů, spotřebitelských splátkových prodejů a jiných způsobů financování investičního majetku fyzickým a právnickým osobám . Výměna informací využívaných při hlavní činnosti leasingových společností, resp. nebankovních subjektů poskytujících úvěry, je zcela samostatnou činností, avšak přímo navazující na hlavní činnost leasingových společností, resp. nebankovních subjektů poskytujících úvěry. Tato činnost úzce zaměřená na získávání informací o klientech ve vztahu k eliminaci možných rizik při poskytování finančního leasingu, resp. poskytování úvěrů, není zastupitelná s žádnou jinou činností leasingových společností, resp. nebankovních subjektů poskytujících úvěry, neplní stejnou funkci jako žádná z jiných činností a není využívána ke stejnému nebo obdobnému účelu.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Protože podmínky pro poskytování služeb popsaných ve věcném vymezení relevantního trhu jsou na území ČR homogenní, jedná se o trh celostátní .
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V posuzovaném případě se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami služeb v průběhu celého roku.
V souvislosti s vymezením relevantního trhu navrhovatelé ve svém návrhu na určení zmiňují trh poskytování služeb centralizovaného zpracování údajů a odkazují v této souvislosti na rozhodnutí Evropské komise ve věci IV/M.1005-MRSK DATA/DEN DANSKE BANK/DM DATA. V tomto rozhodnutí byl relevantní trh vymezen pro účely spojování podniků, a tudíž byl vymezen šířeji. Předmětem Úřadem vedeného správního řízení č.j. S 104/04 je však výměna pouze omezeného okruhu informací-a to informací o finančním leasingu věcí, spotřebitelských úvěrech, spotřebitelských splátkových prodejích a jiných způsobech financování investičního majetku fyzickým a právnickým osobám. Proto Úřad v tomto svém správním řízení vymezil relevantní trh po stránce věcné úžeji než uvedli navrhovatelé ve svém návrhu na určení.
Úřad při vymezení relevantního trhu přihlédl rovněž k předchozí rozhodovací praxi Úřadu, kdy na základě obdobných principů vymezil relevantní trh v rozhodnutích č.j. R 19-28/2002 a č.j. S 185/02-2266/02-VO1.
Na vymezeném relevantním trhu v současné době nepůsobí žádný soutěžitel.
Účastníci řízení působí v oblasti finančního leasingu věcí a/nebo v oblasti poskytování úvěrů klientům nebankovními subjekty (poskytování spotřebitelských úvěrů, spotřebitelských splátkových prodejů a jiných způsobů financování investičního majetku).
Skutková a právní posouzení
Podle § 1 zákona je jeho účelem ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení, nebo, za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení (dále jen "narušení") dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.
Dle § 3 odst.1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, atd. (výčet těchto zakázaných dohod je však pouze demonstrativní).
Podle § 6 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže jsou na základě pravidla de minimis vyjmuty ze zákazu dohod horizontální dohody, pokud společný podíl účastníků dohody nepřesahuje na relevantním trhu hranici 5 % a dohody vertikální pokud tento podíl nepřesahuje 10%.
Úřad posuzoval Zakladatelskou smlouvu a Stanovy jako celek, ve všech jednotlivostech a v jejich vzájemných souvislostech.
Dle Zakladatelské smlouvy účastníci řízení zamýšlí založit sdružení LLCB, které bude shromažďovat od uživatelů NRKI údaje o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a zajišťovat jejich zpracování. Uživatelé registru budou dodávat sdružení LLCB informace důvěrného charakteru o svých klientech. Tyto údaje budou zpracovány a na základě individuální žádosti účastníka registru mu bude z databáze poskytnuta konsolidovaná informace od všech účastníků registru o platební morálce konkrétního klienta . Půjde o souhrnnou zprávu o závazcích konkrétního klienta vůči všem účastníkům registru, aby tak mohla poskytnout komplexní obraz o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce a úvěrové historii konkrétní osoby, bez toho, aby bylo uváděno, s jakým právním subjektem má tyto vztahy navázány, resp. od jakého subjektu jsou tyto produkty poskytovány .
Obecně je možné konstatovat, že výměna a vzájemné poskytování informací důvěrného charakteru o podnikatelských aktivitách mezi soutěžiteli může narušit hospodářskou soutěž ve smyslu zákona, neboť může vést k podstatnému omezení samostatnosti rozhodování soutěžitelů při podnikatelské činnosti, respektive odstranit nejistotu o chování jiných soutěžitelů na trhu. V posuzovaném případě budou-jak je uvedeno výše-uživatelé NRKI (členové a další uživatelé) získávat důvěrné informace získané a zpracované NRKI na základě podkladů od těchto uživatelů, tyto získané informace však budou sloužit toliko k posouzení bonity potenciálního zákazníka uživatele a neumožní uživateli identifikovat ostatní uživatele , kteří dotčená data do NRKI na základě reciprocity poskytli. S ohledem na tuto skutečnost má Úřad za to, že v daném případě nemá výměna, respektive poskytování informací do a z NRKI, charakter dohody podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona.
Úřad však zohlednil skutečnost, že členství je ve sdružení právnických osob LLCB , přestože je účastníky řízení deklarováno jako otevřené pro všechny subjekty zabývající se poskytováním služeb finančního nebo obdobného charakteru a/nebo dodávkami určitého specifického zboží či služeb na úvěr, vázáno na podmínku sídla v České republice , což vede u zahraničních osob podnikajících na území České republiky ve smyslu § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, k nemožnosti stát se členem sdružení. Přestože výhod plynoucích z fungování systému NRKI mohou využívat i nečlenové sdružení je třeba, aby podmínky pro toto využívání neznevýhodňovaly tyto zahraniční osoby. Při zohlednění výše uvedeného a skutečnosti, že dle sdělení účastníků řízení nebyly dosud konkrétní podmínky poskytování informací dohodnuty, podmínil Úřad svůj výrok o tom, že Zakladatelská smlouva a Stanovy neobsahují dohodu, která by podléhala zákazu dle § 3 až 6 zákona, skutečností , že nemožnost zahraniční právnické osoby stát se členem sdružení LLCB, nepovede ke znevýhodnění takové osoby v hospodářské soutěži při získávání informací z nebankovního registru klientských informací.
V posuzovaném případě Úřad přihlédl i k tomu, že v daném případě není předmětem dohody výměna komplexních informací a vyhodnocení zprávy poskytnuté sdružením bude provádět individuálně každý účastník registru bez jakýchkoli ingerencí sdružení.
Závěr
Na základě posouzení skutečností obsažených v Zakladatelské smlouvě a Stanovách a při zohlednění výše uvedených skutečností rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D.
Jungmannova 24
110 00 Praha 1