UOHS S104/2003
Rozhodnutí: OF/S104/03-2965/03 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů ZZN Chomutov, a.s. a S-bio
Účastníci S-bio a.s., se sídlem Dukelská 2500, Žatec ZZN Chomutov, a.s., se sídlem Černovice čp. 156, Chomutov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


S 104/03-2965/03 V Brně dne 7. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 104/03 zahájeném dne 10. června 2003, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti ZZN Chomutov, se sídlem Černovice č.p. 156, Chomutov, ve správním řízení zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 104/03 zahájené dne 10. června 2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 10. června 2003 návrh společnosti ZZN Chomutov, se sídlem Černovice č.p. 156, Chomutov (dále jen "ZZN Chomutov"), na zahájení správního řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ve věci povolení spojení soutěžitelů, k němuž mělo dojít podle ust. § 12 odst. 3 zákona tak, že společnost ZZN Chomutov měla získat možnost kontrolovat společnost S-bio, se sídlem Dukelská 2500, Žatec.
Dne 18. července 2003 však Úřad obdržel podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 10. června 2003. V novém přípisu účastník řízení uvedl, že dle jeho názoru odpadl důvod pro podání návrhu na zahájení řízení ve věci spojení soutěžitelů. Z tohoto důvodu vzala společnost ZZN Chomutov svůj návrh na povolení spojení ze dne 10. června 2003 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 104/03.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
130 00 Praha 3