UOHS S104/2002
Rozhodnutí: OF/S104/02-2857/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o. a Královodvorské železárny Slévárna s.r.o.,
Účastníci SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o. Královodvorské železárny Slévárna s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


S 104/02-2857/02 V Brně dne 16. srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 104/02, zahájeném dne 12. července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o. (dříve "Letman s.r.o."), se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupené JUDr. Liborem Prokešem, advokátem se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, a Královodvorské železárny Slévárna s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, 267 01, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě (1) smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené dne 10. července 2002, mezi společností SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, jako kupujícím, a společností Královodvorské železárny, a.s., se sídlem Králův Dvůr, 267 01 a společností Královodvorské železárny Slévárna s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, 267 01, jako prodávajícími, (2) smlouvy o koupi movitých věcí uzavírané mezi společností SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, jako kupujícím, a společností Královodvorské železárny, a.s., se sídlem Králův Dvůr, 267 01 a společností Královodvorské železárny Slévárna s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, 267 01, jako prodávajícími, (3) a smlouvy o koupi nemovitostí uzavírané mezi společností SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, jako kupujícím, a společností Královodvorské železárny, a.s., se sídlem Králův Dvůr, 267 01, jako prodávající, a souvisejících smluv, v jejichž důsledku společnost SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, získá část podniku společnosti Královodvorské železárny Slévárna s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, 267 01, zabývající se výrobou odlitků ze šedé a tvárné litiny, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto část podniku, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení a informací o spojovaných společnostech.
Úřad obdržel dne 12. 7. 2002 návrh společnosti Letman s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 (dále jen "Letman"), na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení. Na základě usnesení Městského soudu v Praze došlo dne 15. 7. 2002 k pravomocnému rozhodnutí o zápisu změn do obchodního rejstříku týkající se společnosti Letman. Uvedeným usnesením došlo k zápisu nové obchodní firmy (SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o.), k zápisu nového jednatele společnosti a k zápisu nového společníka (společnosti Halbergerhütte GmbH), což účastník řízení na základě výzvy Úřadu dne 12.8. 2002 doložil novým úplným výpisem z obchodního rejstříku, který osvědčuje uvedené skutečnosti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/02 ze dne 24. 7. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky Ke spojení soutěžitelů SAINT GOBAIN Slévárna s.r.o.(dříve "Letman"), se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 (dále jen "SG Slévárna"), a Královodvorské železárny Slévárna s.r.o., se sídlem v Králův Dvůr, 267 01 (dále jen "KŽ Slévárna"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smluv, tj. smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o koupi movitých věcí, smlouvy o koupi a souvisejících smluv, uzavíraných mezi společností SG Slévárna, KŽ Slévárna a Královodvorské železárny, a.s., se sídlem v Králův Dvůr, 267 01 (dále jen "KŽ"), jejichž prostřednictvím získá společnost SG Slévárna část podniku společnosti KŹ zabývající se výrobou odlitků ze šedé a tvárné litiny, a tím i možnost kontrolovat tuto část podniku. Společnost SG Slévárna na základě předmětných smluv nabývá zejména tyto aktiva: výrobní prostory a ostatní nemovitosti, linku na výrobu slévárenských tvarovek a potřebné příslušenství, zásoby materiálu, zásoby hotových výrobků, oprávnění užívat ochrannou známku po dobu 12 měs. a dále přebírají závazky z pracovně-právních smluv zaměstnanců potřebných pro výrobu tvarovek a určitá práva a závazky z některých smluv.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost SG Slévárna (dříve "Letman"). Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Prodej části podniku v případě spojení soutěžitelů nabytím části podniku, jako část podnikatelského subjektu (divizi, provozovnu), které je možno přiřadit jednoznačně obrat a speciální aktiva (vlastní obchodní značku, licenci), které definují danou výrobní činnost či poskytované služby, je popsáno v monografii Bellamy & Child-European community law of competition (fifth edition edited by P.M. Roth QC Barrister, Consultant Editors sir Christopher Bellamy QC president, Competition Commission Appeal Tribunals and Graham Child solicitor, Slaughter & May Visiting Fellow, Lincoln College, Oxford,-London, Sweet & Maxwell 2001; chapter 6 "Merger, Acquisition and other concentrations", par. 6-079). Obdobným způsobem je postupováno v tomto správním řízení. Úřad rovněž podpůrně přihlédl k rozhodnutí EK No IV/M. 286 Zürich/MMI ze dne 2. 4. 1993.
Celosvětový konsolidovaný obrat skupiny SAINT-GOBAIN, které v České republice mimo jiné působí prostřednictvím společnosti SG Slévárna byl za poslední účetní období 29,4 mld. EUR. Část podniku KŽ tvořící předmět spojení měla za poslední účetní období obrat ve výši " .. obchodní tajemství .." mil Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost SG Slévárna je přímo kontrolovaná společností Halbergerhütte GmbH, se sídlem Saarbrücken, SRN (dále jen "Halbergerhütte"), která je v současnosti jejím jediným společníkem a nepřímo kontrolovaná společností SAINT GOBAIN PAM, se sídlem Nancy, Avenue de la Liebération 91, 54000 Francie (dále jen "SG PAM"), prostřednictvím 100% obchodního podílu ve společnosti Halbergerhütte. Společnost SG Slévárna, která byla založena v dubnu 2002 hodlá podnikat v oblasti vývoje, výroba a prodeje tvarovek z tvárné a šedé litiny, tj. v obdobném předmětu činnosti jako společnost KŽ Slévárna.
Skupina SAINT GOBAIN působí v České republice rovněž prostřednictvím společnosti SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o., SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o., SAINT-GOBAIN ORSILA s.r.o., Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., SAINT-GOBAIN FLEXOVIT CZ s.r.o., Saint-Gobain Securit ČR spol. s r.o., SAINT-GOBAIN Abrasives, s.r.o., NORTON DIAMANTOVÉ NASTROJE spol. s r.o., IZOLAS, spol. s r.o., SAINT-GOBAIN ISOVER ČR s.r.o., VEHA spol. s r.o., SAINT-GOBAIN SKLO ČR spol. s r.o., Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., Saint-Gobain Vertex, a.s.
Společnost SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o., podniká v oblasti prodeje potrubí, tvarovek, armatur a poklopů z tvárné litiny dováženého zejména od společnosti SG PAM. Jedná se tedy o výrobky, které dodává na trh rovněž spojující se část podniku KŽ Slévárna.
Společnosti SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o., SAINT-GOBAIN ORSILA s.r.o. a SAINT-GOBAIN ISOVER ČR s.r.o. mají jako předmět činnosti výrobu a prodej vláknitých izolačních materiálů. Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., se zabývá výrobou keramických dílů pro sanitární techniku, keramických implantátů a náhrad pro zdravotnictví, výrobou řezných nástrojů a technické keramiky. Společnosti SAINT-GOBAIN FLEXOVIT CZ s.r.o., SAINT-GOBAIN Abrasives, s.r.o. a NORTON DIAMANTOVÉ NASTROJE spol. s r.o. má jako předmět podnikání distribuci a prodej brusných materiálů. Saint-Gobain Securit ČR spol. s r.o. se zabývá zejména výrobou automobilových skel a zprostředkovatelskými službami v oblasti obchodu a průmyslu. Společnost IZOLAS, spol. s r.o., vyrábí izolační dvojskla, poskytuje sklenářské služby a provádí bytové a technické stavby. Společnosti VEHA spol. s r.o. a SAINT-GOBAIN SKLO ČR spol. s r.o. mají rovněž jako předmět činnosti výrobu a zpracování izolačních dvojskel a sklenářské služby. Společnost Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o. se podniká v oblasti výroby zateplovacích systémů a fasádních materiálů, výroby stavebních hmot a materiálů, cementového zboží a umělého kamene. RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. se zabývá prostřednictvím své obchodní sítě prodejem stavebních materiálů a hmot. Společnost Saint-Gobain Vertex, a.s. má jako předmět podnikání výrobu skleněných vláken a výrobků z nich.
Společnost KŽ Slévárna je přímo kontrolovaná společností KŽ, která vlastní 100% obchodní podíl v této společnosti a KŽ se zabývají zejména správou majetkových podílů a administrativně-technickými službami. KŽ Slévárna podniká především v oblasti vývoje, výroba a prodeje tvarovek z tvárné a šedé litiny, jako jsou přírubová a hrdlová kolena, přechodky na PVC, příslušenství k tvarovkám, dále různé poklopy a strojní odlitky pro průmyslové podniky. Jeden ze spojujících se soutěžitelů společnost skupiny Saint-Gobain působí v oblasti distribuce a prodeje brusných materiálů. Úřad se trhem brusných materiálů zabýval při povolování spojení společnosti Central European Abrasives LLC a společnosti Carborundum Electrite, a.s., kde Úřad uvedl, že jednotlivé druhy brousících zrn, je možno vzhledem k jejich ceně, vlastnostem a zamýšlenému použití vymezit jako jednotlivé relevantní trhy, tj. jako trh zrn růžového korundu, trh zrn bílého korundu, trh zrn hnědého korundu a trh karbidu křemíku (viz S 49/01-1459/01 ze dne 10. 9. 2001), a rovněž při povolování spojení společnosti Treibacher Schleifmittel s.r.o. a Chemické závody Sokolov, a.s. (viz rozhodnutí Úřadu ze dne 8.3.2001 č.j. S 91/00-253/01-220). Stejným způsobem vymezil Úřad relevantní trhy i pro účely tohoto rozhodnutí. Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise No. IV/M.774-Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM (Official Journal L 247; 397D0610 CELEX), IV/M.702-Starck/Wienerberger (Official Journal C 102; 396M0702 CELEX).
Další oblast kde působí jeden ze spojujících se soutěžitelů je výroba a prodej keramických řezných materiálů . Úřad se trhem řezných nástrojů zabýval při povolování spojení společnosti Sandvik AB a společnosti Walter AG, kde Úřad vymezil mimo jiné jako jednotlivé relevantní trhy (vzhledem k jejich ceně, vlastnostem a zamýšlenému použití), trh nástrojů pro obrábění a tváření ze slinutých karbidů, trh nástrojů pro obrábění a tváření s keramickými hroty, trh nástrojů pro obrábění a tváření z rychlořezné oceli a trh ostřících strojů (viz S 103/01-2325/01 ze dne 29. 11. 2001). Trh nástrojů pro obrábění a tváření s keramickými hroty vymezil jako samostatný relevantní trh.
Úřad se zabýval oblastí prodeje stavebních materiálů a hmot v rámci rozhodnutí ze dne 13. 11. 2001 č.j. 118/01-2132/01 ve věci spojení soutěžitelů RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. a BayWa-ČR, spol. s r.o, kde vymezil trh prodeje a distribuce stavebních materiálů a hmot, který zahrnuje cementové směsi, stavební chemii, střešní a fasádní systémy, izolační materiály, dřevo, keramické a jiné obklady a sanitární techniku aj.
Obdobným způsobem postupovala při vymezování trhu pohonných hmot Komise ES při své rozhodovací praxi v rozhodnutí IV/M. 727-Saint-Gobain/Raab Karcher ze dne 22. 6. 2000, ve kterém uvádí, že jednotlivé druhy stavebních materiálů nejsou z pohledu konečného spotřebitelé zaměnitelné vzhledem k účelu a způsobu použití.
S výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze v oblasti výroby tlakových tvarovek z tvárné a šedé litiny pro dodávky vody mimo budov , přičemž se jedná o tlakové rozvody o větších průměrech, než je tomu u rozvodů vody uvnitř objektů. V ostatních činnostech, tj. zejména výroba izolačních vláknitých materiálů, keramických výrobků, brusných materiálů, automobilových skel, izolačních dvojskel, zateplovacích a fasádních systémů, výroby a prodeje stavebních materiálů, nedochází k horizontální ani vertikální integraci soutěžitelů a působí zde pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, resp. společnosti skupiny SAINT-GOBAIN do které patří i společnost SG Slévárna.
Pro tlakové tvarovky platí technická norma ČSN EN 545, která je definuje jako odlitky, které jsou jiné než trubky, a které umožňují rozvětvování potrubí, změnu jeho směru nebo světlosti. Jako tvarovky jsou definovány kolena, přechody, redukce, odbočky, přechodky na jiný materiál, přírubové tvarovky s hrdlem, spojky aj. Tvarovky se obecně používají do vodovodních potrubí ze stejného materiálu, ale je možno je použít i do vodovodních sítí jako náhrada za tvarovky z jiných materiálů (PVC, PE, ocel, sklolaminát aj.), pokud tyto materiály splňují hygienické požadavky stanovené vyhláškou č. 37/2001 Sb. a jsou-li vzhledem ke svým vlastnostem z pohledu konečného uživatele zaměnitelné. Tvarovky z jiných materiálů je možno v technicky odůvodněných případech použít i jako náhradu tvarovek z tvárné a šedé litiny. Rovněž lze podle současných technických norem ČSN uvedené díly z různých materiálů vzájemně spojovat, pokud jsou tyto vyrobeny dle technických norem.
Obdobně postupoval Spolkový úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí ze dne 24. 2. 1999 sp. zn. B 27 200-U-127/98, ve kterém bylo posuzováno spojení dvou soutěžitelů v oblasti výroby a prodeje vodovodního potrubí a tvarovek pro dodávky vody vně budov z tvárné a šedé litiny. Z výše uvedeného rozhodnutí vyplývá, že vodovodní tvarovky a potrubí z různých materiálů jsou vzájemně zaměnitelné.
Tržní podíl na relevantním trhu odvozený podle finančního obratu spojujících se soutěžitelů, a to i kdyby tento relevantní trh byl vymezen nejužším možným způsobem, t.j jako trh výroby a prodeje tvarovek pro vodovodní potrubí z tvárné a šedé litiny, nepřesáhne po spojení 15 % . Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílů, na relevantním trhu působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Na vymezeném relevantním trhu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k výši společného tržního podílu na trhu výroby a prodeje tvarovek pro vodovodní potrubí z tvárné a šedé litiny, působení dalších soutěžitelů a neexistence významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh a dále k tomu, že nedochází k navýšení tržního podílu na ostatních trzích, kde působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Prokeš, advokát
c/o Nörr Stiefenhofer Lutz
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1