UOHS S104/2001
Rozhodnutí: OF/S104/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci BP Holdings International B.V., se sídlem Westblank 163, 3012 KJ, Rotterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 5. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 89 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 104/01-2173/01 V Brně dne 12. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 104/01, zahájeném dne 19. září 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost BP Holdings International B.V., se sídlem Westblank 163, 3012 KJ, Rotterdam, Nizozemí, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Markem Noskem, advokátem, se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto rozhodnutí:
Zamýšlený převod 100% obchodního podílu společnosti Castrol (ČR), spol. s r.o., se sídlem Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4, na společnost BP Holdings International B.V., se sídlem Westblank 163, 3012 KJ, Rotterdam, Nizozemí, ke kterému dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 12. září 2001 mezi společností The Burmah Oil (Deutschland) G.m.b.H., se sídlem 20354 Hamburg, Esplanade 39, SRN, jako prodávajícím a společností BP Holdings International B.V., se sídlem Westblank 163, 3012 KJ, Rotterdam, Nizozemí, jako kupujícím, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepodléhá povolení.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 19. září 2001 na návrh společnosti BP Holdings International B.V., se sídlem Westblank 163, 3012 KJ, Rotterdam, Nizozemí (dále jen "BP"), ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Markem Noskem, advokátem, se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, správní řízení S 104/01 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodního podílu, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost BP. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 12. září 2001 mezi společností The Burmah Oil (Deutschland) G.m.b.H., se sídlem 20354 Hamburg, Esplanade 39, SRN, jako prodávajícím (dále jen "Burmah Oil") a společností BP jako kupujícím. Předmětem převodu je převod 100% obchodního podílu společnosti Castrol (ČR), spol. s r.o., se sídlem Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen "Castrol ČR"), který v celém rozsahu získá společnost BP a následně tedy bude společnost Castrol ČR kontrolovat.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
Smlouvy o převodu obchodního podílu
informací o spojovaných společnostech.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost BP je holdingovou společností, která nepodniká a pouze drží majetkové účasti v různých subjektech. Je součástí vlastnické struktury, ovládané mateřskou společností BP p.l.c., kterou je tak nepřímo kontrolována.
Společnost Burmah Oil je také holdingovou společností, která je také součástí skupiny soutěžitelů, ovládané společností BP p.l.c.
Společnost Castrol ČR je společností s ručením omezeným, podnikající v oblasti obchodu s mazivy.
Právní rozbor
Zamýšlená transakce je navržena tím způsobem, že společnost Burmah Oil, dosavadní vlastník 100% obchodního podílu ve společnosti Castrol ČR, prodá celý tento svůj podíl společnosti BP.
V prvním kroku úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek, uvedených v zákoně, tak je, že spojované podniky musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislé a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Nejedná se proto o spojení ve smyslu zákona, pokud jsou spojovaní soutěžitelé ovládány jedním subjektem a tvoří tak jednu hospodářskou jednotku, ve které dceřiné společnosti nemohou samostatně určovat své jednání na trhu.
Jak vyplývá z údajů, uvedených v charakteristice spojovaných subjektů, stranami navrhované akvizice jsou dceřiné společnosti, náležející do jedné ekonomické jednotky, do jedné vlastnické struktury, ovládané jednou mateřskou společností (BP p.l.c.).
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod obchodního podílu není spojením ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnul o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V ., nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes funÖbres des régions libérées ). Uvedené případy mají v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.12.2001