UOHS S103/2010
Rozhodnutí: S103/2010/KS-5846/2010/840/LBří Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s. a ED Holding a.s.
Účastníci Energetický a průmyslový holding, a.s. ED Holding a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 109 KB


č. j. ÚOHS-S103/2010/KS-5846/2010/840/LBří V Brně dne 26.4.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S103/2010/KS, zahájeném dne 7.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, a ED Holding a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 28364457, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu akcií, kterou zamýšlí uzavřít společnost NABIVAN EQUITIES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1. poschodí, F/O 102, jako prodávající, a společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., jako kupující, v jejímž důsledku společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ED Holding a.s., a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedené smlouvy, v jejímž důsledku získá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (dále jen EPH ), ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), možnost výlučně kontrolovat společnost ED Holding a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 28364457 (dále jen EDH ), v důsledku nabytí akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu této společnosti. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
2. Skupina soutěžitele, jejíž součástí je společnost EPH a v jejímž čele stojí jako společně kontrolující osoby společnost PPF Group N.V., JUDr. Daniel Křetínský a Ing. Patrik Tkáč, působí v České republice prostřednictvím kontrolovaných společností zejména (i) v oblasti výroby a rozvodu tepla (např. společnost Plzeňská energetika a.s.), (ii) v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie (např. společnosti Energzet, a.s., United Energy, a.s. nebo První energetická a.s.), (iii) v oblasti instalace a servisu teplárenských a elektroenergetických zařízení (např. společnosti EGEM s.r.o., MSEM a.s. nebo VČE-montáže, a.s.), (iv) v oblasti výroby a prodeje zařízení a komponentů pro teplárenský a elektroenergetický průmysl (např. společnost SERW spol. s r.o.), (v) v oblasti projektové činnosti v energetice (např. společnost První brněnská strojírna, a.s.), (vi) v oblasti výroby a prodeje autobusů (např. společnost SOR Libchavy spol. s r.o.), (vii) v oblasti produkce a prodeje masných výrobků (např. společnosti KMOTR-Masna Kroměříž, a.s. nebo Krahulík-Masozávod Krahulčí, a.s.) či (viii) v oblasti poradenství (například společnosti J & T Investments Advisors, s.r.o. nebo AISE, s.r.o.).
3. Nabývaná společnost EDH působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. na území České republiky v oblasti dodávek trolejových vedení.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy