UOHS S103/2004
Rozhodnutí: OF/S103/04-2241/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů S&B Industrial Minerals S.A. a Stollberg GmbH a Stollberg USA
Účastníci S&B Industrial Minerals S.A., se sídlem 21 A Amerikis St., Athény, Řecká republika Stollberg GmbH, Duisberger Strasse 69-73, Oberhausen, Spolková republika Německo Stollberg Inc., se sídlem Witmer Road 4111, Niagara Falls, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 103/04-2241/04
V Brně dne 7. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 103/04, zahájeném dne 6. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti S&B Industrial Minerals S.A., se sídlem 21 A Amerikis St., Athény, Řecká republika, ve správním řízení zastoupené JUDr. Thu Ngou Haškovcovou, advokátkou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 28. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě kupní smlouvy, uzavřené dne 6. dubna 2004 mezi společnostmi SKW Metallurgie AG, se sídlem Fabrikstr. 6, Unterneukirchen, Spolková republika Německo, a SKW Metallurgical Inc., se sídlem 300 Corporate Parkway, Amherst, New York, Spojené státy americké, jako prodávajícími, společností S&B Holding GmbH, se sídlem Centroallee 283, Oberhausen, Spolková republika Německo, jako kupujícím, (obchodní tajemství) , v jejímž důsledku má společnost S&B Industrial Minerals S.A. získat, prostřednictvím svých dceřiných společností S&B Holding GmbH, se sídlem Centroallee 283, Oberhausen, Spolková republika Německo, a S&B North America Inc., se sídlem 225 Newcastle Street, Brunswick, Spojené státy americké, veškeré podíly ve společnosti Stollberg GmbH, se sídlem Duisberger Strasse 69-73, Oberhausen, Spolková republika Německo, a veškeré akcie společnosti Stollberg Inc., se sídlem Witmer Road 4111, Niagara Falls, Spojené státy americké, a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obchodního registru, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2004 ze dne 19. května 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost S&B Industrial Minerals S.A. , se sídlem 21 A Amerikis St., Athény, Řecká republika (dále jen "S&B") je mateřskou společností skupiny S&B, jejíž dceřiné či přidružené společnosti a distribuční pobočky se nacházejí v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Turecku, na Kypru, ve Spojených státech amerických a v Číně. Skupina S&B se specializuje na těžbu, výrobu a dodávku průmyslových nerostů, zejména bentonitu, perlitu a bauxitu (vlastní doly), a obchodování s dováženými nerudami, zejména wollastonitem, spodumenem a hnědým taveným oxidem hlinitým. Další aktivity skupiny S&B spočívají v (obchodní tajemství) distribuci výrobků firem YAMAHA (MOTODYNAMICS S.A.) v Řecku, Rumunsku a Bulharsku a v distribuci výrobků firem LINDE, SAXE a CUMMINS v Řecku. Prostřednictvím řecké společnosti (obchodní tajemství) působí rovněž v oblasti průmyslového strojírenství a prodeje technického vybavení.
Skupina S&B dodává v malém množství skupině Stollberg wollastonit. Skupina S&B dosahuje na území České republiky obratu (obchodní tajemství) .
Společnost Stollberg GmbH , se sídlem Duisberger Strasse 69-73, Oberhausen, Spolková republika Německo (dále jen "Stollberg GmbH") je 100% dceřinou společností společnosti SKW Metallurgie AG, se sídlem Fabrikstr. 6, Unterneukirchen, Spolková republika Německo (dále jen "SKW Metallurgie AG"), jež je kontrolována společností Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, Düsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "Degussa").
Společnost Stollberg Inc. , se sídlem Witmer Road 4111, Niagara Falls, Spojené státy americké (dále jen "Stollberg Inc.") je z 85 % vlastněna společností SKW Metallurgical Inc., se sídlem 300 Corporate Parkway, Amherst, New York, Spojené státy americké (dále jen "SKW Metallurgical Inc.") a z 15 % společností Stollberg GmbH. Společnost SKW Metallurgical Inc. je nepřímo kontrolována společností Degussa.
Společnost Stollberg GmbH a její dceřiné společnosti a společnost Stollberg Inc. (dále jen "skupina Stollberg") podnikají v oblasti výroby a zásobování tavidly a ochrannými a struskotvornými přísadami pro průmysl oceli. Dceřiné společnosti skupiny Stollberg se nacházejí v Německu, Francii, Brazílii, Indii, Číně, ve Spojených státech amerických a v Korejské republice. Skupina Stollberg dodává své výrobky rovněž českým klientům.
Na území České republiky dosahuje skupina Stollberg obratu (obchodní tajemství) .
2. Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě kupní smlouvy, uzavřené dne 6. dubna 2004 mezi společnostmi SKW Metallurgie AG a SKW Metallurgical Inc., jako prodávajícími, společností S&B Holding GmbH, se sídlem Centroallee 283, Oberhausen, Spolková republika Německo (dále jen "S&B Holding GmbH"), jako kupujícím, (obchodní tajemství) .
Podle uvedené smlouvy má společnost S&B získat prostřednictvím své dceřiné společnosti S&B Holding GmbH veškeré podíly ve společnosti Stollberg GmbH a prostřednictvím své dceřiné společnosti S&B North America Inc., se sídlem 225 Newcastle Street, Brunswick, Spojené státy americké, veškeré akcie společnosti Stollberg Inc. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Thu Nga Haškovcová, advokátka
AK Haarmann, Hemmelrath & Partner
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 24.6.2004.