UOHS S103/2003
Rozhodnutí: OF/S103/03-2668/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Rodenstock Optics Services GmbH a Kommanditgesellschaft in Firma Optische Werke G. Rodenstock
Účastníci Rodenstock Optics Services GmbH Rodenstock GmbH,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 28. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 77 KBS 103/03-2668/03 V Brně dne 21. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 103/03, zahájeném dne 6. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Rodenstock Optics Services GmbH, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě smlouvy o koupi a převodu, uzavřené dne 29. května 2003 mezi společností Rodenstock Optics Services GmbH, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a společností Optische Werke G. Rodenstock, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Rodenstock Optics Services GmbH, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo, nabýt prostřednictvím jí kontrolovaných společností Rodenstock Erste GmbH & Co. KG a Rodenstock Zweite GmbH & Co. KG, obě se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo, 100% obchodní podíl ve společnosti Rodenstock GmbH, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo, a tím i získat možnost tohoto soutěžitele nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající posuzované spojení, výročních zpráv a účetních závěrek a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/03 ze dne 25. června 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o koupi a převodu (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 29. května 2003 mezi společností Rodenstock Optics Services GmbH, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Rodenstock Optics"), jako kupujícím, a společností Optische Werke G. Rodenstock, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "OWGR"), jako prodávajícím. V důsledku této Smlouvy společnost Rodenstock Optics prostřednictvím svých dceřiných společností Rodenstock Erste GmbH & Co. KG, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Rodenstock Erste") a Rodenstock Zweite GmbH & Co. KG, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Rodenstock Zweite"), nabude 100% obchodní podíl ve společnosti Rodenstock GmbH, se sídlem Isartalstrasse 43, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Rodenstock GmbH"). V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím společnost Rodenstock Optics získá možnost nepřímo výlučně kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Rodenstock GmbH. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Rodenstock Optics je kontrolována [ obchodní tajemství ] Společnost Rodenstock Optics má možnost kontrolovat dva soutěžitele založené pro účely posuzovaného spojení, kterými jsou společnosti Rodenstock Erste GmbH & Co. KG (přímá kontrola) a Rodenstock Zweite GmbH & Co. KG (nepřímá kontrola). Společnosti náležející do [ obchodní tajemství ] podnikají celosvětově v různorodé škále činností, mezi něž se řadí například obchodování se zdravotnickými produkty a vybavením pro poskytovatele lékařské péče, vývoj, výroba a distribuce elektronických součástek, poskytování služeb managementu služebních cest a finančních služeb společnostem a jejich zaměstnancům, výroba a distribuce zámkových systémů pro motorová vozidla, výroba samohybných zařízení, sedadel pro řidiče, oblast chemických látek pro kůže, oblast speciálních chemických látek, oblast luxusních motorových člunů a souvisejících služeb a některé další oblasti. Na území České republiky kontroluje [ obchodní tajemství ] společnosti GRAMMER CZ, s.r.o., IČ: 64361462, a GRAMMER Autodíly CZ s.r.o., IČ: 63275481, přičemž oba tito soutěžitelé podnikají v oblasti výroby samohybných zařízení, sedadel pro řidiče a sedadel pro spolujezdce, a společnost KIEKERT-CS, s.r.o., IČ: 49284975, která vyrábí a distribuuje zámkové systémy pro automobily. Dalšími oblastmi, v nichž na území České republiky vyvíjejí činnost společnosti patřící do [ obchodní tajemství ] (nikoli však prostřednictvím společností sídlících v České republice), jsou jednak oblast speciálních chemických látek, jednak oblast vývoje a výroby elektronických součástek. Žádný ze soutěžitelů z [ obchodní tajemství ] není činný ve stejných oblastech jako společnosti ze skupiny, do níž náleží nabývaný soutěžitel.
Nabývaný soutěžitel, tj. společnost Rodenstock GmbH , je před spojením výlučně kontrolován společností OWGR. Společnost Rodenstock GmbH sama i prostřednictvím jí kontrolovaných soutěžitelů podniká celosvětově v oblasti výroby a distribuce čoček do (dioptrických) brýlí a distribuce slunečních brýlí a obrub do brýlí. Na území České republiky se zabývá stejnými činnostmi její dceřiná společnost Rodenstock ČR s.r.o., IČ: 61173614.
Při vymezení relevantního trhu v případech spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona vychází Úřad z oblastí, v nichž je činný nabývaný soutěžitel, přičemž se zaměřuje především na ty oblasti, ve kterých nabývající a nabývaný soutěžitel působí společně. Jak vyplývá z údajů poskytnutých účastníkem řízení, neexistuje žádná oblast, v níž by se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývaly. Úřad proto při vymezení relevantního trhu vycházel z činností vyvíjených v České republice nabývaným soutěžitelem. Těmi jsou výroba a distribuce čoček do (dioptrických) brýlí a distribuce slunečních brýlí a obrub do brýlí.
Dotčené produkty lze charakterizovat následujícím způsobem. Čočky do brýlí se vyrábějí z minerálního skla nebo plastu a svým zakřivením korigují různé druhy očních vad. Korektivní působení čočky je určeno refrakčním indexem (hodnotou) materiálu a zakřivením čočky. Rozlišují se čočky jednoohniskové, umožňující jednotnou korekci vizuální ostrosti na celém povrchu čočky, čímž upravují ametropii buď na blízko, nebo na dálku, čočky bifokální a trifokální, které mají zóny s různými refrakčními hodnotami na čočce, což umožňuje korekci ametropie současně na blízko i na dálku, a čočky progresivní, umožňující plynulou korekci vizuální ostrosti mezi krátkou a delší vzdáleností. Nabývaný soutěžitel [ obchodní tajemství ] část (přibližně [ obchodní tajemství ]) popsaných čoček v České republice vyrábí, zbývající část těchto produktů dováží, a následně distribuuje.
Obruby do brýlí, které se vyrábějí buď z plastu, nebo standardních kovů a jejich slitin (např. z oceli a titanu), a sluneční brýle spadají podle názoru navrhovatele do stejné výrobkové skupiny, v důsledku čehož by měly tvořit společný relevantní trh z pohledu věcného. [ obchodní tajemství ].
Účastníkem navrhované vymezení relevantních trhů z pohledu věcného by představovalo dva samostatné relevantní trhy, a to 1. trh s čočkami do (dioptrických) brýlí, zahrnující všechny typy čoček a všechny materiály, z nichž se tyto čočky vyrábějí, a 2. trh s obrubami, který zahrnuje obruby do brýlí, ale i sluneční brýle. Důvodem tohoto členění je podle názoru navrhovatele odlišná struktura prodeje čoček na straně jedné a obrub na straně druhé, vyplývající z rozdílné charakteristiky těchto výrobků. Čočky a obruby jsou zpravidla distributorům nabízeny jako oddělené produkty. V případě čoček hraje rozhodující roli požadavek, aby jednotlivé čočky vyhovovaly lékařskému předpisu spotřebitele (konečného zákazníka), zatímco obruby do brýlí, stejně jako sluneční brýle, jsou nakupovány konečnými zákazníky především podle vzhledu (materiál a tvar) a podle značky. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti ze skupiny kontrolované fondem Permira Europe II Fund podnikají v odlišných oblastech než skupina společností, do níž patří nabývaný soutěžitel, má předmětné spojení soutěžitelů konglomerátní charakter. Po uskutečnění předmětného spojení nedojde k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů v posuzované oblasti, pouze fond Permira Europe II Fund rozšíří portfolio činností [ obchodní tajemství ] o další oblast.
V posuzovaném případě tak bylo možné ponechat otázku konečného vymezení relevantního trhu otevřenou. Ani při jedné z v úvahu přicházejících definic relevantního trhu by posuzované spojení nevedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení.
Podíly společnosti Rodenstock GmbH na trzích, které navrhovatel považuje v daném případě za relevantní z pohledu věcného, dosahují podle poskytnutých údajů v případě trhu výroby a distribuce čoček do dioptrických brýlí cca [ obchodní tajemství ] % (dle obratu) a cca [ obchodní tajemství ] % (dle objemu), v případě trhu distribuce obrub do brýlí, který zahrnuje i distribuci slunečních brýlí, pak tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] % (dle obratu) a cca [ obchodní tajemství ] % (dle objemu).
Konkurenci spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby a distribuce čoček do dioptrických brýlí představují společnost Essilor s podílem odhadovaným dle obratu na [ obchodní tajemství ] %, dle objemu na [ obchodní tajemství ] %, společnost Omega s podílem v odhadnuté výši [ obchodní tajemství ] % (dle obratu), resp. [ obchodní tajemství ] % (dle objemu), společnost Zeiss s podílem odhadnutým na [ obchodní tajemství ] % (dle obratu), resp. [ obchodní tajemství ] % (dle objemu), společnost Dioptra, jejíž podíl je odhadován na [ obchodní tajemství ] % (dle obratu), resp. na [ obchodní tajemství ] % (dle objemu), a společnost Sola s odhadovaným podílem ve výši [ obchodní tajemství ] % (dle obratu), resp. [ obchodní tajemství ] % (dle objemu).
V oblasti distribuce obrub do brýlí, která zahrnuje i distribuci slunečních brýlí, čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany společností Metzler, Okula, Sagita, Eschenbach a Safilo, jejichž podíly se podle odhadu navrhovatele pohybují jednotlivě v rozmezí[ obchodní tajemství ] % (dle obratu), resp. mezi [ obchodní tajemství ] % a [ obchodní tajemství ] % (dle objemu).
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž ve spojením dotčené oblasti Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Právní moc: 28. července 2003
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Eva Vraná, advokátka AK Clifford Chance Křižovnické nám. 2 110 00 Praha 1