UOHS S103/2002
Rozhodnutí: OF/S103/02-2057/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-A and A Stickstoff Holding AG a SKW Piesteritz Holding GmbH,
Účastníci A&A Stickstoff Holding AG, Binningen 41, Regbasse 108, Švýcarsko SKW Piesteritz Holding GmbH, Möllensdorfer Strasse 13, Lutherstadt Wittenberg, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 103/02-2057/02 V Brně dne 10. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 103/02, zahájeném dne 29. dubna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost A & A Stickstoff Holding AG, se sídlem Binningen 41, Regbasse 108, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, bytem Pomořanská 472/2, Praha 8-Trója, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů A & A Stickstoff Holding AG, se sídlem Binningen 41, Regbasse 108, Švýcarsko, a SKW Piesteritz Holding GmbH, se sídlem Möllensdorfer Strasse 13, Lutherstadt Wittenberg, SRN, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi a prodeji ze dne 22. dubna 2002, uzavřené mezi společnostmi Degussa AG, se sídlem Benningsenplatz 1, 40474 Düsseldorf, SRN, jako prodávajícím, a A & A Stickstoff Holding AG, se sídlem Binningen 41, Regbasse 108, Švýcarsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující nabude 51% podíl na základním kapitálu společnosti SKW Piesteritz Holding GmbH, se sídlem Möllensdorfer Strasse 13, Lutherstadt Wittenberg, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad) vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, Dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/02 ze dne 15. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě smlouvy o koupi a prodeji ze dne 22.4.2002, uzavřené mezi společnostmi Degussa AG, se sídlem Benningsenplatz 1, 40474 Düsseldorf, SRN (dále jen "Degussa"), jako prodávajícím, a A & A Stickstoff Holding AG, se sídlem Binningen 41, Regbasse 108, Švýcarsko (dále jen "Stickstoff"), jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá 51% podíl na základním kapitálu společnosti SKW Piesteritz Holding GmbH, se sídlem Möllensdorfer Strasse 13, Lutherstadt Wittenberg, SRN (dále jen "SKW"), a tím i kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Stickstoff je společnost založená dle švýcarského práva, je to nově založená společnost, která za minulý rok neprovozovala žádnou výrobní ani obchodní činnost. Jejím předmětem podnikání je správa majetkových účastí v podnicích, které vyrábějí či obchodují s dusíkatými produkty, zejména dusíkatými hnojivy.
Společnost Stickstoff náleží do skupiny patřící pod AGROFERT, a.s., která vlastní 50% podíl na této společnosti a která v České republice působí prostřednictvím svých dceřiných společností ve dvou základních oblastech, a to zemědělství, včetně potravinářství, a dále v oblasti průmyslové výroby chemických látek na bázi organické i anorganické chemie. V kontextu tohoto spojení, které se dotýká oblasti dusíkatých hnojiv, čpavku a močoviny, je pro posouzení dopadů na hospodářskou soutěže důležité působení dceřiných společností patřící do skupiny Agrofert, a to Lovochemie, a.s., ALIACHEM a.s. (viz spojení č.j. S 82/00-1989/00-220) a jejich mateřská společnost Agrobohemia a.s., které podnikají na tomto spojením dotčených relevantních trzích.
Druhým podílníkem ve společnosti Stickstoff je AMEROPA AG, která také vlastní 50% podíl. Tato společnost je založená dle švýcarského práva. V České republice vlastní 45% akciový podíl na společnosti AGROFERT, a.s.
SKW je německá společnost, jejímž předmětem činnosti je vlastnictví podílů v dalších společnostech činných v oblasti výroby a obchodu s chemickými výrobky, zejména obsahujícími dusík, zvláště pak dusíkatými hnojivy. V současné době kontroluje tři společnosti, z nichž na trhu České republiky působí pouze SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (dále jen "Piesteritz").
Piesteritz je společností, která hlavně vyrábí dusíkatá hnojiva, močovinu a čpavek. V menší míře se zabývá produkcí pryskyřic, které ale dodávány do ČR nejsou.
Z výše uvedeného vplývá, že tímto spojením dotčené trhy jsou trh dusíkatých hnojiv, trh močoviny a trh čpavku, které Úřad považuje v rámci tohoto spojení za relevantní.
Trh dusíkatých hnojiv představuje veškerá hnojiva používaná v zemědělství, obsahující v jakékoli formě dusík, který je nezbytnou živinou pro rostliny. Dusíkatá hnojiva jsou, s ohledem na svůj účel využití (dodávat zemědělským plodinám nezbytný dusík), široce zaměnitelná, obecně mohou být používána stejným způsobem při pěstování různých plodin a na různých půdách a v různých oblastech pěstování. Rozdíly v účinnosti mezi jednotlivými formami dusíkatých hnojiv prakticky neexistují a záleží pouze na způsobu aplikace technickými prostředky, zda bude použito v pevném či kapalném stavu.
Trhu v České republice se účastní pouze nabyvatel, resp. skupina Agrofert do níž Stickstoff spadá, ve které se výrobou a prodejem dusíkatých hnojiv zabývají společnosti Lovochemie a.s., dosahující podílu na trhu dusíkatých hnojiv podílu %, a Aliachem a.s., dosahující podílu %. Společnost SKW dusíkatá hnojiva produkuje prostřednictvím Piesteritz, ale na trh ČR je nedodává. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu dusíkatých hnojiv tedy dosahuje %.
Močovina se používá jako hnojivo pro zemědělské účely nebo pro průmysl, např. pro výrobu pryskyřic, klihu nebo určitých plastů.Na trhu ČR je pouze jediný výrobce močoviny, a to společnost CHEMOPETROL, a.s., která dosud nepatří do skupiny spojovaných soutěžitelů, zbytek pochází z dovozu ze Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajina a Německa. Prostřednictvím dovozu se účastní oba spojovaní soutěžitelé, Stickstoff, resp. skupina Agrofert dosahuje tržní podíl o velikosti %, SKW, resp. Piesteritz . %. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu močoviny činí tedy .. %.
Čpavek je základní surovinou pro výrobu močoviny, dusíkatých hnojiv a dalších chemikálií. Pro jeho velký význam vlastní většina velkých výrobců hnojiv vlastní kapacity pro jeho výrobu. Jediným výrobcem čpavku v ČR je společnost CHEMOPETROL, a.s., zbytek pochází z dovozu ze Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajina a Německa. Ze stran spojení se tohoto relevantního trhu účastní skupina Agrofert, která dosahuje tržního podílu %. Skupina SKW do ČR pravidelně čpavek nedodává, nicméně v roce 2001 zde prodala z důvodu nenadálé odstávky ve výrobě společnosti CHEMOPETROL, a.s., čpavek představující % podíl na trhu. Přestože v roce 2001 společný podíl spojujících se soutěžitelů dosahoval . %, předpokládá se, že se v blízkém časovém horizontu nebudou opakovat důvody, které umožnily společnosti SKW dovoz čpavku na území České republiky, a proto lze mít za to, že podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu se v roce 2002 bude pohybovat v relaci hodnot dosahovaných před rokem 2001, tj. kolem %.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na trzích EU, nicméně na území České Republiky dochází k horizontálnímu spojení pouze na trhu močoviny. V případě ostatních relevantních trhů se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, pouze v roce 2001 na trhu čpavku působili oba soutěžitelé z výše uvedeného důvodu odstávky činnosti jediného výrobce čpavku v ČR. Spojením soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě vydává toto rozhodnutí . Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel
PM:12.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 89/1101
130 00 Praha 3