UOHS S102/2002
Rozhodnutí: OF/S102/02-1929/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Nexans Deutschland Industrie AG and Co. KG a Gerhard Petri GmbH & Co.KG
Účastníci Nexans Deutschland Industries AG and Co. KG, Kabelkamp 20, 30 179 Hannover Germany Gerhard Petri GmbH & Co.KG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 102/02-1929/02 V Brně dne 29. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 102/02, zahájeném dne 29. dubna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Nexans Deutschland Industries AG & Co.KG, se sídlem Kabelkamp 20, 30 179 Hannover, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Janou Böhmovou, advokátkou, se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi a prodeji ze dne 26.4.2002, uzavřené mezi společností Nexans Deutschland Industries AG & Co.KG, se sídlem Kabelkamp 20, 30 179 Hannover, Spolková republika Německo, jako kupujícím, panem Dr. Manfredem Petrim, bytem Eichendorffstrasse 19, 95033 Hof, Spolková republika Německo, a paní Lilly Petriovou, bytem Ruprechtstrasse 23, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo, jako prodávajícími, a společností Petri Verwaltungs GmbH, se sídlem Uferstrasse 41, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo, na základě které společnost Nexans Deutschland Industries AG & Co.KG, se sídlem Kabelkamp 20, 30 179 Hannover, Spolková republika Německo, získá veškeré podíly obou komanditistů společnosti Gerhard Petri GmbH & Co.KG, se sídlem Uferstrasse 41, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo, pana Dr. Manfreda Petri a paní Lilly Petriové, přičemž komplementář společnosti Gerhard Petri GmbH & Co.KG, společnost Petri Verwaltungs GmbH, se sídlem Uferstrasse 41, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo, která ve společnosti Gerhard Petri GmbH & Co.KG, nevlastní žádný podíl, odstoupí a bude nahrazena novým komplementářem určeným společností Nexans Deutschland Industries AG & Co.KG, v jejímž důsledku společnost Nexans Deutschland Industries AG & Co.KG, se sídlem Kabelkamp 20, 30 179 Hannover, Spolková republika Německo, získá kontrolu nad společností Gerhard Petri GmbH & Co.KG, se sídlem Uferstrasse 41, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající předmětné spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.20/02 ze dne 15. května 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi a prodeji ze dne 26.4.2002 (dále jen "Smlouva"), uzavřené mezi společností Nexans Deutschland Industries AG & Co.KG, se sídlem Kabelkamp 20, 30 179 Hannover, Spolková republika Německo (dále jen "Nexans"), jako kupujícím, panem Dr. Manfredem Petrim, bytem Eichendorffstrasse 19, 95033 Hof, Spolková republika Německo (dále jen "Dr. Manfred Petri"), a paní Lilly Petriovou, bytem Ruprechtstrasse 23, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo (dále jen "Lilly Petriová"), jako prodávajícími, a společností Petri Verwaltungs GmbH, se sídlem Uferstrasse 41, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo (dále jen "Petri GmbH"), na základě které společnost Nexans získá veškeré podíly obou komanditistů společnosti Gerhard Petri GmbH & Co.KG, se sídlem Uferstrasse 41, 95028 Hof/Saale, Spolková republika Německo (dále jen "Petri KG"), pana Dr. Manfreda Petri, a paní Lilly Petriové, přičemž komplementář společnosti Petri KG, společnost Petri GmbH, která ve společnosti Petri KG nevlastní žádný podíl, odstoupí a bude nahrazena novým komplementářem určeným společností Nexans, v jejímž důsledku společnost Nexans získá kontrolu nad společností Petri KG.
Společnost Nexans je prostřednictvím společností Nexans Participations S.A. a Nexans Deutschland AG, nepřímou dceřinnou společností společnosti Nexans S.A., se sídlem rue de Monceau, 75008 Paříž, Francie. Nexans se věnuje výrobě a distribuci měděných kabelů, kabelů z optických vláken a kabelových systémů pro energetické sítě, telekomunikace, stavebnictví, automobilový, železniční, letecký, kosmický, petrochemický průmysl a lékařské aplikace. Společnost Nexans vyrábí a distribuuje pryžové a plastové kryty pro nadzemní a podzemní elektrické kabely o nízkém, středním a vysokém napětí. Většina krytů je vyrobena z pryže, přičemž plasty se používají méně. Dále se společnost Nexans zabývá výrobou a distribucí kabelových sad. V České republice společnost Nexans působí prostřednictvím svých dceřinných společností, společnosti Elektrokontakt spol. s r.o., se sídlem Unesovská 10, Plzeň, společnosti Elektrometall s.r.o., se sídlem Kyjovská ulice, Chodová Planá a společnosti Elektromodul s.r.o., se sídlem Školní 521, Toužim, a také prostřednictvím přímého prodeje ze zahraničí. Působí především na trhu výroby měděných kabelů, kabelů z optických vláken, elektrických kabelů a magnetických drátů.
Společnost Petri KG je vlastněná panem Dr. Manfredem Petrim a paní Lilly Petriovou. Jediným komplementářem společnosti Petri KG, který nedrží žádnou podílnickou účast, je společnost Petri GmbH. Společnost Petri KG vyrábí a distribuuje kovové spoje pro spojovací zařízení spojující energetické kabely. Tyto kovové spoje spojují, ukončují a navazují energetické kabely. V České republice splečnost Petri KG vlastní dceřinnou společnost GPH spol. s r.o., se sídlem Okružní 835, Kynšperk nad Ohří (dále jen "GPH"), prostřednictvím které působí na trhu kovových spojů.
Celkový celosvětový obrat společnosti Nexans činil v roce 2001 cca .. Kč, v České republice ve stejném roce pak obrat společnosti Nexans dosáhl cca .. Kč. Celkový celosvětový obrat společnosti Petri KG v roce 2001 činil cca .. Kč, v České republice ve stejném roce obrat společnosti Petri KG prostřednictvím dceřinné společnosti GPH dosáhl cca .. Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost Nexans působí v České republice prostřednictvím svých dceřinných společností Elektrokontakt spol. s r.o., se sídlem Unesovská 10, Plzeň, Elektrometall s.r.o., se sídlem Kyjovská ulice, Chodová Planá a Elektromodul s.r.o., se sídlem Školní 521, Toužim, a také prostřednictvím přímého prodeje ze zahraničí. Působí především na trhu výroby měděných kabelů, kabelů z optických vláken, elektrických kabelů a magnetických drátů. V České republice Nexans nevyrábí ani nedistribuuje pryžové a plastové kryty pro spojovací zařízení či kabelové sady.
Společnost Petri KG působí v České republice výlučně prostřednictvím své dceřinné společnosti GPH, a to na trhu kovových spojů pro různá odvětví jako např. síťové inženýrství (odhadovaný tržní podíl cca %), velkoobchod (odhadovaný tržní podíl cca %), drážní systémy včetně metra (odhadovaný tržní podíl cca %).
Jak vyplývá z uvedených údajů, spojující se soutěžitelé se ve vztahu k území České republiky nezabývají stejnými obchodními činnostmi, jejich aktivity se nepřekrývají a proto uskutečněním navrhovaného spojení nedojde ke zvyšování jejich podílů na trhu. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona věta třetí proto Úřad vydal v zákonem stanovené lhůtě rozhodnutí, kterým se navrhované spojení povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jana Böhmová, advokátka
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Právní moc: 17.6.2002