UOHS S101/2008
Rozhodnutí: S101/2008/KS-08216/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sigra Sp. z o.o., Polská republika a ALBA Recykling Sp. z .o.o., Polská republika a ALBA Alifer Sp. z o.o., Polská republika
Účastníci ALBA Alifer Sp. z o.o. Sigra Sp. z .o.o. ALBA Recykling Sp. z o.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 4. 2008

S 101/2008/KS-08216/2008/840 V Brně dne 28. dubna 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 101/2008, zahájeném dne 27. března 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost SIGRA Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Będzin, ul. Dąbrowska 71, ve správním řízení zastoupená Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Praha 1, Vodičkova 37/707, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů SIGRA Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Będzin, ul. Dąbrowska 71, na straně jedné, a ALBA Recykling Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Vroclav, ul. Traugutta 72-78, a ALBA Alifer Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Gorzów, ul. Walczaka 25, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů uzavřené dne 29. listopadu 2007 mezi společností SIGRA Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, jako nabyvatelem, a společností ALBA Aktiengesellschaft, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bismarckstr. 105, a společností ALBAMETALL GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Industriestr. 16, Dahlwitz-Hoppegarten, jako převodci, v jejichž důsledku nabude společnost SIGRA Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia 100% obchodní podíl na společnostech ALBA Recykling Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia a ALBA Alifer Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a tím získá i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2008 ze dne 9. dubna 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů, která byla dne 29. listopadu 2007 uzavřena mezi společností SIGRA Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Będzin, ul. Dąbrowska 71, na straně jedné (dále jen SIGRA nebo navrhovatel ), jako nabyvatelem, a společnostmi ALBA Aktiengesellschaft, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bismarckstr. 105, a ALBAMETALL GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Industriestr. 16, Dahlwitz-Hoppegarten, na straně druhé, jako převodci.
(4) V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost SIGRA 100% obchodní podíl na společnosti ALBA Recykling Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Vroclav, ul. Traugutta 72-78 (dále jen ALBA Recykling ), a 100% obchodní podíl na společnosti ALBA Alifer Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, se sídlem Polská republika, Gorzów, ul. Walczaka 25 (dále jen ALBA Alifer ), čímž získá i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat. Vzhledem k uvedené skutečnosti, stejně jak i tomu, že navrhované převody obchodních podílů vzájemně souvisí [1] , byly posouzeny jako jedna transakce, jež představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost SIGRA je činná v oblasti výkupu, včetně zpracování, a prodeje šrotu ze železných a neželezných kovů. Jediným společníkem navrhovatele je společnost Scholz AG, která stojí v čele skupiny subjektů (dále také jen skupina Scholz ) působících celosvětově, včetně území České republiky, především v oblasti zpracování železného i neželezného odpadu a šrotu, v menší míře pak v oblasti výkupu a prodeje sběrového papíru a rovněž tak v oblasti hutnictví a kovovýroby.
(7) Skupina Scholz je na území České republiky činná například prostřednictvím společnosti POLDI Hütte s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou oceli a jí podobných slitin, tepelným zpracováním oceli, zpracováním a úpravou odpadů a vedlejších produktů vznikajících při výrobě, úpravě a dodávkách šrotu a v oblasti nakládání s odpady, společnosti HEAT TREATMENT BOHEMIA s.r.o., činné v oblasti nakládání s odpady či povrchových úprav a svařování kovů a dalších materiálů, společnosti KOVOŠROT GROUP, s.r.o., včetně jejích dceřiných společností, společnosti KOVOŠROT Děčín, a.s., včetně jejích dceřiných společností, a společnosti DEMONTA Trade a.s., všechny činné v oblasti obchodování se železným a neželezným šrotem a odpadem, či společnosti Scholz-Edelstahl s.r.o., zabývající se zejména výrobou a hutním zpracování železa a oceli.
(8) Nabývané společnosti ALBA Recykling a ALBA Alifer působí v oblasti výkupu a zpracování šrotu ze železných a neželezných kovů, a to na území Polska, nikoli však v České republice. Další oblastí, v níž vyvíjejí nabývané společnosti svoji podnikatelskou činnost, je prodej šrotu ze železných a neželezných kovů, a to na území, které zahrnuje i Českou republiku. Na rozdíl od společností skupiny Scholz nepůsobí nabývaní soutěžitelé ani v oblasti výkupu a prodeje sběrového papíru či oblasti hutnictví a kovovýroby, ani se nezabývají žádnou další činností vertikálně související s aktivitami skupiny Scholz. Dopady spojení
(9) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(10) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(11) Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů je zřejmé, že jak navrhovatel, resp. skupina Scholz, jejíž je součástí, tak nabývané společnosti ALBA Recykling a ALBA Alifer působí v oblasti obchodu se šrotem ze železných a neželezných kovů.
(12) Při vymezení věcných relevantních trhů v oblasti horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů se vzhledem k rozdílnosti v ceně a způsobu využití rozlišuje mezi železným šrotem, na straně jedné, a šrotem z neželezných kovů [2] . Rovněž tak v souladu s předchozí rozhodovací praxí je odlišován prodej železného či neželezného šrotu od výkupu (sběru) železného či neželezného šrotu [3] .
(13) Ve vztahu k prodeji bylo zjištěno, že železný a neželezný šrot jsou po zpracování prodávány velkým, zpravidla nadnárodním společnostem provozujícím hutě, slévárny a obdobné provozy. Cena je určována celosvětovou nabídkou a poptávkou po tomto zboží a rovněž komoditními burzami, na kterých se s tímto zbožím obchoduje. Významné objemy železného a neželezného šrotu jsou dodávány v rámci celého Evropského hospodářského prostoru, přičemž tomuto obchodu nebrání žádné tarifní a netarifní překážky či přepravní náklady. K tomu dále přistupuje skutečnost, že odběratelé si tyto komodity obstarávají na celoevropské či celosvětové bázi. Vzhledem k vyjmenovaným skutečnostem mají trhy prodeje železného a neželezného šrotu geografický rozměr daný přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru. [4]
(14) Naproti tomu výkup železného a neželezného šrotu představuje jeho shromažďování, třídění a zpracování (řezání, stříhání, lisování apod.) pro konečné zpracovatele. Železný a neželezný šrot je do výkupen dodáván přímo jeho producenty, případně samy výkupny zajišťují jeho odvoz od producentů (část železného a neželezného šrotu je získávána i od obyvatelstva). Při výkupu železného a neželezného šrotu je vzhledem k přepravním nákladům hospodárné jej dopravovat do míst výkupu (šrotoven) z území v okruhu cca 30 až 70 km. Tato skutečnost vede k vymezení geografického rozměru trhů výkupu železného a neželezného šrotu územím, jehož velikost odpovídá zmíněnému okruhu kolem místa výkupu. [5]
(15) S ohledem na skutečnosti výše uvedené o aktivitách spojujících se soutěžitelů a předchozí rozhodovací praxi Úřadu a Evropské komise v posuzované oblasti by bylo možné vymezit relevantní trhy z pohledu věcného jako trh prodeje šrotu ze železných kovů a trh prodeje šrotu z neželezných kovů, oba trhy definované geograficky přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru. Předmětné spojení soutěžitelů však nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, otázka vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení tak mohla být ponechána otevřená.
(16) V oblasti prodeje šrotu ze železných kovů na území Evropského hospodářského prostoru dosahuje skupina Scholz tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaných soutěžitelů nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak nebude tržní podíl spojením vzniklého subjektu přesahovat [ obchodní tajemství ] %.
(17) V oblasti prodeje šrotu z neželezných kovů na území Evropského hospodářského prostoru činí tržní podíl skupiny Scholz [ obchodní tajemství ] %, nabývaní soutěžitelé pak dosahují tržních podílů do [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení nebude tržní podíl spojením vzniklého subjektu přesahovat [ obchodní tajemství ] %.
(18) Konkurenty spojením vzniklého subjektu v posuzovaných oblastech jsou zejména společnosti TSR Recycling GmbH & Co KG, CFF Recycling SA, European Metal Recycling Ltd. a INTERSEROH Hansa Recycling GmbH.
(19) Kromě horizontálního překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů povede posuzované spojení soutěžitelů k vytvoření vertikální vazby, neboť součástí skupiny Scholz je i společnost POLDI Hütte s.r.o., která při vývoji a výrobě oceli využívá i železný šrot. Protože se však společnost POLDI Hütte s.r.o. zaměřuje na výrobu ušlechtilé oceli, při níž je využití železného šrotu velice omezené, a to v situaci, kdy tržní podíl společnosti POLDI Hütte s.r.o. v oblasti výroby ušlechtilé oceli i tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trhu prodeje šrotu ze železných kovů jsou nízké, nepředstavuje vznik uvedené vertikální vazby nebezpečí pro účinnou hospodářskou soutěž v posuzované oblasti.
(20) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(21) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(22) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže


Rozhodnutí obdrží:
Pavel Pravda, advokát
AK bnt-pravda & partner, v.o.s.
Vodičkova 37/707
110 00 Praha 1

[1] K posuzovaným převodům obchodních podílů dochází na základě jedné smlouvy, když na straně prodávajících vystupují subjekty náležící do jednoho a téhož podnikatelského uskupení.
[2] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET , nebo rozhodnutí Evropské komise ve věci M. 2196 ENRON/MG .
[3] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV .
[4] Ve stejném duchu viz rozhodnutí Evropské komise ve věci ECSC.1358 SCHOLZ/ALBA/JV či M.4469 Scholz/voestalpine/Scholz Austria .
[5] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .