UOHS S101/2004
Rozhodnutí: OF/S101/04-2411/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů EATON CORPORATION a Powerware
Účastníci EATON CORPORATION, se sídlem 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 8. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 101/04-2411/04 V Brně dne 8. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 101/04, zahájeném dne 5. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EATON CORPORATION, se sídlem 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Thu Nga Haškovcovou, advokátkou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4. května 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 27. dubna 2004 mezi společností EATON CORPORATION, se sídlem 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Spojené státy americké, jako kupujícím, a společnostmi Invensys plc, se sídlem Carlisle Place, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Invensys Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, Invensys International Holdings Ltd, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Invensys Luxembourg Sarl, se sídlem v Lucemburském velkoknížectví, Invensys Systems Italia SpA, se sídlem v Italské republice, Feltrax International Ltd, se sídlem na Novém Zélandu, BTR Industries GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Unitech Power Supplies, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Hawksley Holdings Ltd, se sídlem v Australském společenství, a Hawker Siddeley Management Ltd, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost EATON CORPORATION nabýt akcie a podíly v dceřiných společnostech prodávajících tvořících část podniku společnosti Invensys plc, označovanou jako divize Powerware, a tím získat i možnost tuto část podniku společnosti Invensys plc kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2004 ze dne 19. května 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost EATON CORPORATION , se sídlem 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Spojené státy americké (dále jen "Eaton"), je globální diversifikovanou společností, jejíž akcie registrované na burze cenných papírů v New Yorku jsou v držení drobných akcionářů. Mezi hlavní činnosti této společnosti patří navrhování a výroba hydraulické a pneumatické techniky, elektrotechniky, automobilové techniky a technického vybavení pro nákladní automobily. Do skupiny společností kontrolovaných společností Eaton náleží společnost Eaton Industries s.r.o., se sídlem Jáchymova 26, Praha 1, IČ: 26729610, jejímž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí s poskytováním základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí.
Za poslední účetní období dosáhla společnost Eaton celosvětového obratu ve smyslu § 14 zákona cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti Eaton cca [ obchodní tajemství ] Kč.
Převáděná divize Powerware je částí podniku britského inženýrského a consultingového holdingu Invensys, v jehož čele stojí společnost Invensys plc, se sídlem Carlisle Place, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Invensys plc"). Powerware se zabývá výrobou a dodávkami řešení zajišťující nízkou energetickou náročnost. Produkty Powerware vytvářejí nekolísavý, nepřerušovaný proud prostřednictvím systémů nepřetržitých dodávek energie (UPS) a systémů stejnosměrného proudu (DC).
Výše celosvětového obratu divize Powerware za poslední účetní období činí cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat Powerware cca [ obchodní tajemství ] Kč. Právní rozbor
K posuzované transakci dochází na základě "Smlouvy o převodu akcií" uzavřené dne 27. dubna 2004 mezi společností Eaton, jako kupujícím, a společnostmi Invensys plc, Invensys Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, Invensys International Holdings Ltd, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Invensys Luxembourg Sarl, se sídlem v Lucemburském velkoknížectví, Invensys Systems Italia SpA, se sídlem v Italské republice, Feltrax International Ltd, se sídlem na Novém Zélandu, BTR Industries GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Unitech Power Supplies, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Hawksley Holdings Ltd, se sídlem v Australském společenství, a Hawker Siddeley Management Ltd, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícími. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost Eaton možnost kontrolovat část podniku společnosti Invensys plc označovanou jako divize Powerware.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně Čl. III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení podle novely nepodléhá povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 8. června 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Thu Nga Haškovcová, advokát
Haarmann, Hemmelrath & Partner Consulting s.r.o.
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1