UOHS S101/2003
Rozhodnutí: OF/S101/03-2289/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-HgInvestments Managers Limited a W.E.T. Automotive Systems AG
Účastníci HgInvestments Managers Limited, Minerva House, 3-5 Montague Close, Londýn, Velká Británie W.E.T. Automative Systems AG, Rudolf-Diesel-Strasse 12, Odelzhausen, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 1. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 101/03-2289/03 V Brně dne 30. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 101/03, zahájeném dne 4. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Hginvestments Managers Limited, se sídlem Minerva House, 3-5 Montague Close, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupeného Vladimírou Hájkovou, advokátkou, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o nákupu a převodu" uzavřené dne 27. května 2003, mezi panem Bodo Ruthenbergem, bydlištěm Wörthsee Strasse 37, Steinebach, jako prodávajícím, a společností Ontario Inc., se sídlem First Canadian Place, Toronto, Ontario, Kanada, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost Hginvestments Managers Limited, se sídlem Minerva House, 3-5 Montague Close, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, získá, prostřednictvím společnosti Ontario Inc., se sídlem First Canadian Place, Toronto, Ontario, Kanada, 65,67 % akcií společnosti W.E.T. Automotive Systems AG, se sídlem Rudolf-Diesel-Strasse 12, Odelzhausen, SRN, a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/03 ze dne 18.6. 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Hginvestments Managers Limited, se sídlem Minerva House, 3-5 Montague Close, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Hginvestments"), a W.E.T. Automotive Systems AG, se sídlem Rudolf-Diesel-Strasse 12, Odelzhausen, SRN (dále jen "W.E.T."), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o nákupu a převodu" uzavřené dne 27. května 2003, mezi panem Bodo Ruthenbergem, bydlištěm Wörthsee Strasse 37, Steinebach, jako prodávajícím, a společností Ontario Inc., se sídlem First Canadian Place, Toronto, Ontario, Kanada (dále jen "Ontario"), jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku získá společnost Hginvestments, prostřednictvím jí kontrolované společnosti Ontario, 65,67 % akcií společnosti W.E.T., a tím i možnost nepřímé výlučné kontroly nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Hginvestments je společností založenou podle anglických právních předpisů. Společnost Hginvestments zejména prostřednictvím svých dceřiných společností zajišťuje investiční managament, poradenství a služby pro řadu investičních společností, které zahrnují soukromé kapitálové fondy, penzijní a podílové fondy. Rovněž se zabývá akvizicemi společností v oblasti technologií, médií, průmyslu, zdravotnictví, obchodních služeb aj.
Společnost Ontario je společností, která byla založena za účelem předmětného spojení, a jako taková nevyvíjela před spojením žádnou činnost.
Společnost Hginvestments nekontroluje přímo či nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností žádného soutěžitele na území České republiky. Skupina Hginvestments působí na trhu v České republice v oblasti velkoobchodních dodávek knih, identifikačních a bezpečnostních komponentů pro označování výrobků a dodávek brzdových a spojkových systémů pro automobily.
Společnost W.E.T. je společností založenou podle německých právních předpisů. Společnost W.E.T. je mateřskou společností skupiny W.E.T ., která se zabývá produkcí a distribucí elektrických a tepelných součástek a systémů, zejména se zaměřením na automobilový průmysl, jako jsou vyhřívací systémy automobilových sedadel, volantů, jednotky průmyslového vytápění, klimatizační systémy a kontrolní jednotky, kabely, senzory aj. Skupina W.E.T. nekontroluje přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností žádného soutěžitele na území České republiky.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé působí na rozdílných výrobkových trzích. Skupina Hginvestments působí na území ČR, jak bylo výše uvedeno, v oblasti dodávek literatury, komponentů pro označování výrobků a dodávek brzdových a spojkových systémů pro automobily. V případě nabývané skupiny W.E.T. se jedná o dodávky vyhřívacích a klimatizačních systémů automobilových sedadel pro vozy vyšších a luxusních tříd, kabelů pro průmyslové aplikace a senzorů pro automobilový průmysl.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají a na území České republiky nedochází k vertikální ani horizontální integraci. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů v jednotlivých oblastech nepřesáhnou [.. obchodní tajemství ..] %, vyjma oblastí vyhřívacích a klimatizačních systémů automobilových sedadel, kde je tržní podíl skupiny W.E.T., dle účastníka řízení, pravděpodobně vyšší než [.. obchodní tajemství ..] %, s ohledem na tržní podíl uváděný účastníkem řízení v rámci evropského trhu (ve výši cca [.. obchodní tajemství ..] %); tržní podíl však po uskutečnění spojení zůstává nezměněn. Co se týče trhu vyhřívacích a klimatizačních systémů automobilových sedadel, v České republice neexistují objektivní statistiky týkající se údajů o objemech dodávek jednotlivých soutěžitelů v této oblasti. V uvedených oblastech působí celá řada dalších soutěžitelů, jako je společnost IG Bauerhin GmbH, Kongsberg Automotive aj., a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Vladimíra Hájková, advokátka
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1