UOHS S100/2003
Rozhodnutí: OF/S100/03-2561/03 Instance I.
Věc spojování soutěžitelů-PREMAGAS CZECH s.r.o. a ABB, s r.o.
Účastníci PREMAGAS, s.r.o., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 1, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika ABB, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB


S 100/03-2561/03 V Brně dne 15. července 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěž ve správním řízení č.j. S 100/03, zahájeném dne 4. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PREMAGAS CZECH s.r.o., se sídlem Husova 908, Skuteč, okres Chrudim, IČ 25256173, zastoupeného Mgr. Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, která bude uzavřena mezi společnostmi ABB, s.r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, Praha 8, IČ: 49682563, jako prodávajícím, a PREMAGAS CZECH s.r.o., se sídlem Husova 908, Skuteč, okres Chrudim, IČ: 25256173, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PREMAGAS CZECH s.r.o. získat část podniku společnosti ABB, s.r.o., se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Podle Smlouvy o prodeji části podniku má společnost PREMAGAS CZECH s.r.o., se sídlem Husova 908, Skuteč, okres Chrudim, IČ: 25256173 (dále jen "PREMAGAS CZECH"), získat část podniku společnosti ABB, s.r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, Praha 8, IČ:49682563 (dále jen "Převáděná část podniku"), kterou představují aktiva související s výrobou a distribucí průmyslových plynoměrů a elektroměrů, konkrétně se jedná o vybraný movitý majetek, pohledávky, závazky a sedm zaměstnanců.
Navržené spojení soutěžitelů je součástí celosvětové transakce, kdy dochází k převodu divize měřidel skupiny ABB na skupinu Ruhrgas. Prodávaná divize je činná v oblasti výroby a prodeje elektroměrů a vodoměrů, přičemž Převáděná část podniku v České republice, jako jediná část této celosvětové transakce, vyrábí i průmyslové plynoměry.
Výše popsaný prodej Převáděné části podniku představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považuje nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
PREMAGAS CZECH v současné době nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivitu. Společnost PREMAGAS CZECH je přímo kontrolována společností PREMAGAS s.r.o., se sídlem Nám. Dr. Alberta Schweitzera 1, Stará Turá, Slovenská republika (dále jen "PREMAGAS").
PREMAGAS je společnost založená dle slovenského právního řádu. Hlavním předmětem jejího podnikání je výroba, distribuce, montáž a servis zařízení pro měření a regulaci plynu. PREMAGAS vyrábí své produkty výlučně na Slovensku. Dále PREMAGAS ověřuje (kalibruje) bytové a průmyslové zařízení pro měření plynu.
PREMAGAS je přímo kontrolována společností ELSTER AG Mess-und-Regeltechnik, se sídlem v SRN, která náleží do skupiny společností přímo či nepřímo kontrolovaných společností Ruhrgas AG, se sídlem v SRN, dceřiné společnosti E.ON AG, se sídlem v SRN (viz rozhodnutí Úřadu S 27/03-1180/03).
Společnosti kontrolující účastníka řízení působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností především v oblasti výroby, distribuce a obchodování s elektrickou energií a v oblasti těžby, uskladňování a distribuce zemního plynu. Dále v České republice tato skupina působí prostřednictvím společností PREMAGAS, Elster-Handel GmbH a Istromet International B.V., a sice v oblasti výroby a prodeje elektroměrů a vodoměrů.
Převáděná část podniku společnosti ABB, s.r.o. zahrnuje výrobu a distribuci měřidel, jak společnosti ABB, s.r.o., tak i celé skupiny ABB v České republice, přičemž v České republice se soustředí na výrobu a distribuci vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů, kdy plynoměry jsou skupinou ABB vyráběny a distribuovány pouze v České republice. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje nabývaný podnik nebo jeho podstatná část, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzovaným spojením dotčenou oblastí je výroba a distribuce měřících a regulačních zařízeních, zejm. vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů.
Z povahy plynoměrů, elektroměrů a vodoměrů vyplývá, že díky odlišné technologii nejsou vzájemně zaměnitelné, a tedy tvoří z věcného hlediska samostatné trhy. Každý z těchto trhů lze pak dále členit dle kritéria, zda jsou jednotlivá měřící a regulační zařízení určená pro průmyslový nebo bytový sektor. Bytová měřidla se používají k měření menší spotřeby plynu, vody a elektrické energie v domácnostech a malých podnicích. Tato měřidla jsou obvykle menší a mají jen základní funkce. Prodávají se za relativně nízké ceny ve srovnání s výrobky projektovanými pro průmyslové použití. Průmyslová měřidla se používají ve velkých podnicích, kde je spotřeba plynu, vody či elektrické energie mnohem vyšší. Tato měřidla nabízí velké množství různých technických parametrů, jsou větší a musí odpovídat vyšším nárokům na přesnost a životnost.
V České republice společnost PREMAGAS CZECH, resp. skupina Ruhrgas, prodává bytové i průmyslové plynoměry. Převáděná část podniku vyrábí a distribuuje pouze plynoměry pro průmyslové využití.
V oblasti výroby a prodeje elektroměrů a vodoměrů společnost PREMAGAS CZECH, resp. skupina Ruhrgas, v České republice, ani celosvětově, nepůsobí.
Úřad s ohledem na výše uvedené vymezil následující věcné relevantní trhy:
Trh prodeje, montáže a údržby průmyslových plynoměrů
Geograficky je relevantní trh vymezen územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu prodeje, montáže a údržby průmyslových plynoměrů v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž skupina PREMAGAS CZECH. resp. skupina Ruhrgas, dosahuje dle objemového vyjádření cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, podíl převáděné části podniku činí cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na tomto relevantním trhu působí další dva významní soutěžitelé, a to Dresser Roots a Actaris, kteří dosahují oba přibližně [ obchodní tajemství ] % tržního podílu.
Na relevantním trhu neexistují žádné významné bariéry vstupu nových soutěžitelů, neboť kromě získání certifikátu od Českého metrologického institutu neexistují žádné obchodní či jiné překážky, kvóty, dodatečné zdanění nebo antidumpingová cla či jiná opatření. Dovozy jsou realizovány zejména ze zemí Evropské unie a Slovenska, nejsou zatíženy žádnými dovozními cly a přepravní náklady činí cca [ obchodní tajemství ] % z ceny výrobku.
Oba spojující se subjekty prodávají své výrobky přímo koncovým uživatelů bez využití velkoobchodních sítí či třetích osob. Těmto zákazníkům dále pak prodané plynoměry montují, popř. poskytují jim služby spojené s údržbou a opravami těchto přístrojů.
Trh průmyslových plynoměrů je trhem již zavedeným, tedy nelze předpokládat nějaký jeho podstatný nárůst. V současné době je charakterizován cenovou konkurencí soutěžitelů působících na tomto trhu, přičemž dle účastníka řízení je řada dalších významných zahraničních soutěžitelů připravena na trh v České republice vstoupit po případném vstupu České republiky do Evropské unie. Předmětný trh je rovněž charakterizován silným postavením subjektů na straně poptávky, neboť nejvýznamnějšími odběrateli daných výrobků jsou plynárenské distribuční společnosti, z nichž je většina integrována do skupiny společností kontrolovaných RWE AG.
Současně lze dle účastníka řízení na tomto trhu předpokládat pokles tržního podílu dodávek od Převáděné části podniku, neboť tato vyrábí a prodává průmyslové plynoměry částečně s použitím zastaralé technologie, která se kromě území bývalého východního bloku nepoužívá a její použití bude nadále klesat.
Dále společnost PREMAGAS CZECH, resp. skupina Ruhrgas, získá uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů přístup na trh výroby, prodeje, montáže a údržby vodoměrů a elektroměrů, neboť tyto jsou hlavním předmětem podnikání celosvětově převáděné části skupiny ABB. Přestože, stejně jako v případě plynoměrů, je nutné rozlišovat z důvodu nezastupitelnosti v použití mezi vodoměry a elektroměry pro průmyslové spotřebitele a pro domácnosti, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí nechává s ohledem na skutečnost, že nabyvatel v této oblasti nepůsobí, otázku vymezení relevantních trhů v daných oblastech otevřenou.
Podíl společnosti PREMAGAS CZECH, resp. skupiny Ruhrgas, na trhu výroby, prodeje a údržby vodoměrů v České republice bude činit cca [ obchodní tajemství ] %, přičemž na tomto trhu působí vedle společností Invensys a Actaris, které dosahují významného tržního podílu, velké množství dalších zahraničních i domácích subjektů, které vytvářejí silné konkurenční prostředí.
Na trhu výroby, prodeje a údržby elektroměrů v České republice bude společnost PREMAGAS, resp. skupina Ruhrgas, po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů dosahovat cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nebude mít za následek vznik nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal
advokát
c/o Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1